307/2021

Helsingissä 16.4.2021

Valtioneuvoston asetus vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (1105/2020) 2 §:n 2 momentin 4 kohta ja 3 § sekä

lisätään asetukseen väliaikaisesti uusi 2 a § seuraavasti:

2 §
Käytettävät rokotteet ja rokottamisjärjestys

Rokotukset annetaan eri väestöryhmille seuraavassa järjestyksessä:


4) muut kuin 1–3 kohdassa tarkoitetut henkilöt ikäryhmittäin siten, että ensin rokotetaan 60–69-vuotiaat, sen jälkeen 50–59-vuotiaat, sitten 40–49-vuotiaat, sitten 30–39-vuotiaat ja lopuksi 16–29-vuotiaat.

2 a §
Rokotteiden jakaminen ja kohdentaminen sairaanhoitopiirien alueille

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos huolehtii rokotteiden jakamisesta sairaanhoitopiirien alueille väestömäärän mukaisessa suhteessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen on kuitenkin jaettava Suomeen saapuvat mRNA-1273-rokotteen toimituserät ja kolmasosa ChAdOx1-S-rokotteen toimituseristä niille sairaanhoitopiireille, joissa todennettujen tartuntojen ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohden on rokotteiden toimituserän jakamista edeltäneiden 14 päivän aikana ollut vähintään 100. Edellä tarkoitettu osuus rokotteista jaetaan kyseisten sairaanhoitopiirien kesken siten, että kunkin sairaanhoitopiirin alueelle jaettavien rokotemäärien suuruudessa otetaan huomioon alueen väestömäärän lisäksi yhtä suurella painotuksella rokotteiden jakamista edeltäneiden 14 päivän aikana alueella todennettujen tartuntojen ja erikoissairaanhoitoon joutuneiden määrät.

Rokotteita saadaan jakaa 2 momentissa tarkoitetulla tavalla kuitenkin vain, jos 2 §:n 2 momentin 1–3 kohdassa tarkoitetuilla henkilöillä on ollut mahdollisuus saada ensimmäinen rokoteannoksensa eikä kenenkään oikeus saada rokotussuojan muodostumiseen tarvittava tehosterokote esty.

ChAdOx1-S-rokotetta ei saa jakaa 2 momentissa tarkoitetulla tavalla enempää kuin kyseisellä sairaanhoitopiirin alueella on rokotuksen kohderyhmään kuuluvia henkilöitä.

3 §
Rokottaminen

Lääkäri vastaa rokotustoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Rokotuksen pistoksena saa antaa vain lääkäri tai asianmukaisen rokotuskoulutuksen saanut hammaslääkäri, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai kätilö.

Rokotuksen saa antaa myös 1 momentissa tarkoitettuun terveydenhuollon ammattiin opiskeleva lääkärin tai asianmukaisen rokotuskoulutuksen saaneen hammaslääkärin, sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai kätilön johdon ja valvonnan alaisena, jos hän täyttää terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994) 3, 3 a, 3 b tai 3 d §:ssä säädetyt edellytykset tehtävässä toimimiseen ja on saanut asianmukaisen rokotuskoulutuksen.


Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä huhtikuuta 2021. Asetuksen 2 a § on voimassa 31 päivään toukokuuta 2021.

Helsingissä 16.4.2021

Perhe- ja peruspalveluministeri
Krista Kiuru

Hallitusneuvos
Liisa Katajamäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.