264/2021

Helsingissä 31.3.2021

Valtiovarainministeriön asetus eräisiin luottolaitostoimintaa koskeviin lupahakemuksiin liitettävistä selvityksistä

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) ja talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain (599/2010) 11 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään hakemukseen liitettävistä selvityksistä haettaessa:

1) luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 4 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitettua luottolaitoksen toimilupaa;

2) luottolaitostoiminnasta annetun lain 2 a luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitettua omistusyhteisöä koskevaa lupaa;

3) luottolaitostoiminnasta annetun lain 2 a luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettua vahvistusta;

4) luottolaitostoiminnasta annetun lain 6 luvun 2 §:ssä tarkoitettua lupaa perustaa sivuliike valtioon, joka ei kuulu Euroopan talousalueeseen;

5) luottolaitostoiminnasta annetun lain 17 luvun 2 §:ssä tarkoitettua kolmannen maan luottolaitoksen sivuliikkeen toimilupaa;

6) talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain (599/2010) 11 §:ssä tarkoitettua talletuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisön toimilupaa.

Mitä tässä asetuksessa säädetään luottolaitoksesta, sovelletaan vastaavasti talletuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisöön, jollei jäljempänä toisin säädetä.

Mitä tässä asetuksessa säädetään, ei sovelleta säästöpankkilain (1502/2001) 90 §:n eikä osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain (423/2013) 17 §:n 1 momentin mukaisesti perustettavan luottolaitoksen toimilupahakemukseen, lukuun ottamatta 2 §:n 3 momentin 1, 3 ja 4 kohtaa ja 4 momenttia sekä 4–7 §:ää. Tässä momentissa säädettyä poikkeusta sovelletaan talletuspankkien yhteenliittymään kuuluvaan jäsenluottolaitokseen edellyttäen, että liiketoiminnan luovutuksessa vastaanottavaksi luottolaitokseksi perustettava luottolaitos tulee olemaan saman yhteenliittymän jäsenluottolaitos.

2 §
Selvitys perustettavasta luottolaitoksesta

Kirjallisesta lupahakemuksesta on käytävä ilmi toimilupaa hakevan luottolaitoksen täydellinen toiminimi, käytettävät aputoiminimet, posti- ja käyntiosoite sekä kotipaikka.

Jos hakija on rekisteröity osakeyhtiö, säästöpankki, tai osuuskunta, hakemukseen on liitettävä:

1) jäljennös hakijan voimassa olevasta yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä;

2) ote tai jäljennös yhtiökokouksen, isäntien kokouksen tai osuuskunnan kokouksen päätöksestä mahdollisine liitteineen, joilla yhtiöjärjestys tai säännöt on päätetty muuttaa vastaamaan luottolaitoksen yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen edellytyksiä ja josta ilmenee yhteisön aikomus hakea luottolaitoksen toimilupaa sekä muutettu yhtiöjärjestys tai muutetut säännöt;

3) hakijan kaupparekisteriote.

Jos toimilupaa haetaan perustettavalle yritykselle, lupahakemukseen on liitettävä mahdollisine liitteineen:

1) ote tai jäljennös luottolaitoksen perustamista koskevasta päätöksestä, jos perustajana on oikeushenkilö;

2) kunkin perustajan kaupparekisteriote, jos perustaja on oikeushenkilö, tai selvitys kustakin perustajasta, jos perustaja on luonnollinen henkilö;

3) jäljennös perustamiskirjasta ja siihen otetusta tai liitetystä yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä;

4) jäljennös mahdollisesta perustamiskokouksen pöytäkirjasta.

Jos toimilupaa haetaan säästöpankkilain 90 §:n tai osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 17 §:n 1 momentin mukaisesti perustettavalle luottolaitokselle, toimilupahakemukseen on lisäksi liitettävä selvitys siitä, että hakijan kaikki varat, velat ja sitoumukset on siirretty perustettavalle luottolaitokselle mainituissa lainkohdissa tarkoitetulla tavalla.

Kombinaatiosulautumisessa tai jakautumisessa perustettavan luottolaitoksen toimilupahakemukseen on liitettävä sulautumissuunnitelma tai jakautumissuunnitelma.

3 §
Perustamispääoma

Jos luottolaitokselta edellytetty luottolaitostoiminnasta annetun lain 10 luvun 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu osake-, osuus- tai peruspääoma on toimilupaa haettaessa kokonaan maksettu, toimilupahakemukseen on liitettävä selvitys siitä, että maksettu määrä on yhteisön omistuksessa ja hallinnassa. Hakemukseen on myös liitettävä yhteisön tilintarkastajien allekirjoittama todistus siitä, että perustamispääoman maksua koskevia säännöksiä on noudatettu.

Jos luottolaitoksen perustamispääomaa ei ole toimilupaa haettaessa maksettu, hakemukseen on liitettävä selvitys perustamispääoman maksamista koskevista sitoumuksista. Selvityksen tulee sisältää yhteisön perustamiskirja tai merkintälista, johon osakkeet tai osuudet on merkitty, sekä tiedot merkitsijöistä ja näiden merkinnöistä. Hakemukseen on lisäksi liitettävä jäljennös kunkin merkitsijänä olevan oikeushenkilön perustamispääoman merkitsemistä koskevasta päätöksestä sekä merkitsijän kaupparekisteriote.

Jos perustamispääomaa on merkitty oikeuksin tai velvollisuuksin panna yhteisöön osaketta tai osuutta vastaan muuta omaisuutta kuin rahaa taikka perustamispääoma on kokonaan tai osaksi maksettu muuna kuin rahana, hakemukseen on liitettävä osakeyhtiölain (624/2006) 2 luvun 8 §:n 4 momentissa tarkoitettu lausunto.

Mitä tässä pykälässä säädetään, ei sovelleta talletuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisöön.

4 §
Selvitys perustajista ja tärkeimmistä omistajista

Hakemuksesta on käytävä ilmi luottolaitoksen perustajat ja sellaiset omistajat, joiden omistusosuus luottolaitoksesta suoraan tai välillisesti on vähintään yksi kymmenesosa tai tuottaa vähintään kymmenen prosentin osuuden luottolaitoksen äänivallasta. Hakemuksesta on käytävä ilmi kunkin omistajan omistusosuuden suuruus luottolaitoksen osake-, osuus- tai peruspääomasta sekä perustajien ja omistajien henkilö- ja yhteystiedot. Hakemukseen on myös liitettävä selvitys sellaisista sopimuksista tai muista järjestelyistä, jotka johtavat tai saattavat johtaa tässä momentissa tarkoitetun omistusosuuden syntymiseen.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista omistajista hakemukseen on liitettävä luottolaitostoiminnasta annetun lain 3 luvun 1 §:ssä tarkoitettu ilmoitus ja ilmoituksen liitteet, joista säädetään omistusosuuden hankkimista ja luovuttamista luottolaitoksessa, rahastoyhtiössä, säilytysyhteisössä, erityisessä säilytysyhteisössä, vakuutusyhtiössä, rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omistusyhteisössä ja vaihtoehtorahastojen hoitajassa koskevasta ilmoituksesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (208/2014). Tässä momentissa tarkoitettuja tietoja ei tarvitse antaa omistajasta, joka on Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 4 §:ssä tarkoitettu valvottava.

Jos yhdenkään omistajan omistusosuus ei ole vähintään yksi kymmenesosa tai osuus äänivallasta vähintään kymmenen prosenttia, edellä 2 momentissa mainitun asetuksen 2 ja 3 §:ssä tarkoitetut tiedot on esitettävä 20 suurimmasta omistajasta, jollei Finanssivalvonta hyväksy esitettäväksi suppeampia tietoja.

Kaikista perustajista on annettava 2 momentissa mainitun asetuksen 2 ja 3 §:ssä tarkoitetut tiedot, jollei Finanssivalvonta perustajien suuren lukumäärän vuoksi hyväksy esitettäväksi suppeampia tietoja. Tässä momentissa tarkoitettuja tietoja ei tarvitse antaa perustajasta, joka on Finanssivalvonnasta annetun lain 4 §:ssä tarkoitettu valvottava.

5 §
Luottolaitoksen johdon valintaa koskevat päätökset

Hakemukseen on liitettävä otteet tai jäljennökset tarpeellisista perustamiskokouksen, yhtiökokouksen, isäntien kokouksen, osuuskunnan kokouksen, hallintoneuvoston kokouksen ja hallituksen kokouksen pöytäkirjoista taikka muista yhteisön ulkopuolisen tahon laatimista asiakirjoista, joista ilmenevät luottolaitokselle valitut hallintoneuvoston ja hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet, yhteisölle valittu toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen sekä muu toimivaan johtoon kuuluva henkilö.

6 §
Sopivuus- ja luotettavuusselvitys

Luottolaitoksen hallituksen jäsenten ja varajäsenten, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen sekä muun toimivaan johtoon kuuluvan henkilön sopivuuden ja luotettavuuden selvittämiseksi hakemukseen on liitettävä näistä henkilöistä seuraavat tiedot:

1) ansioluettelo, josta ilmenevät henkilön täydellinen nimi, henkilötunnus, syntymäpaikka, koulutus, asema luottolaitoksessa ja mahdolliset aikaisemmat tehtävät luottolaitoksissa, muu työkokemus sekä osallistuminen merkittäviin koulutusohjelmiin tai ammatillisiin kursseihin;

2) kopio voimassa olevasta passista tai muusta viranomaisen myöntämästä, voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta;

3) ote holhousasioiden rekisteristä;

4) todistus ulosottorekisteristä;

5) ote konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä;

6) ote velkajärjestelyrekisteristä;

7) ote liiketoimintakieltorekisteristä;

8) omakätisesti allekirjoitettu kirjallinen vakuutus hyvämaineisuudesta, jonka tulee sisältää luottolaitoksen nimi, henkilön täydellinen nimi, henkilötunnus ja mahdolliset aikaisemmat nimet, syntymäpaikka sekä vakuutus siitä, ettei henkilö ole saanut huomautusta tehtäväänsä asetetulta valvontaelimeltä, taikka selvitys rikkomuksesta, josta on aiheutunut edellä mainittu seuraamus;

9) jos toisen valtion rahoitusmarkkinoita valvova viranomainen on tehnyt henkilöstä sopivuus- ja luotettavuusselvityksen, tieto selvityksen tuloksesta;

10) ajankäytön arviointi ja selvitys luottolaitostoiminnasta annetun lain 7 luvun 5 §:n 2 momentissa tarkoitetuista muista samanaikaisista johtotehtävistä;

11) mahdollisten eturistiriitatilanteiden arviointi;

12) selvitys mahdollisesta muusta sellaisesta seikasta, jota henkilö pitää olennaisena arvioitaessa hänen sopivuuttaan ja luotettavuuttaan;

13) hakijan suorittama oma sopivuusarviointi nimitettävästä henkilöstä.

Hakemukseen on lisäksi liitettävä selvitys siitä, millä perusteilla hakija katsoo hallituksen tai tätä vastaavan toimielimen kokonaisuutena täyttävän luottolaitostoiminnasta annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentissa tarkoitetun osaamis- ja kokemusvaatimuksen.

Luottolaitoksen omistajana olevan yhteisön hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä, toimitusjohtajasta ja toimitusjohtajan sijaisesta sekä muusta toimivaan johtoon kuuluvasta henkilöstä on hakemukseen liitettävä 1 momentissa tarkoitettu sopivuus- ja luotettavuusselvitys, jos yhteisön omistusosuus luottolaitoksesta on vähintään yksi kymmenesosa. Jos joku muu kuin edellä tarkoitettu taho käyttää omistajana olevassa yhteisössä tosiasiallista määräysvaltaa, tästä on annettava vastaava selvitys. Lisäksi vastaava selvitys on annettava omistajana olevasta luonnollisesta henkilöstä, jos tämän omistusosuus on vähintään yksi kymmenesosa.

Jos Finanssivalvonnalla ei ole oikeutta saada luottolaitostoiminnasta annetun lain 7 luvun 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun asian selvittämiseksi toisesta valtiosta rikosrekisterin otetta, hakemukseen on liitettävä rikosrekisterilaissa (770/1993) tarkoitettua rikosrekisterin otetta vastaava viranomaisen tai muun rekisterinpitäjän antama rekisterin ote tai todistus taikka muu vastaava selvitys.

7 §
Selvitys merkittävistä sidonnaisuuksista

Hakemukseen on liitettävä selvitys luottolaitostoiminnasta annetun lain 5 luvun 12 §:ssä tarkoitetuista merkittävistä sidonnaisuuksista. Hakemukseen on lisäksi liitettävä selvitys sopimuksista tai muista järjestelyistä, jotka johtavat tai saattavat johtaa merkittävän sidonnaisuuden syntymiseen.

8 §
Tilintarkastajat

Hakemuksesta on käytävä ilmi luottolaitoksen tilintarkastajien nimet sekä se, kuka tilintarkastajista tai mikä tilintarkastusyhteisöistä on luottolaitostoiminnasta annetun lain 12 luvun 14 §:ssä tarkoitettu KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön ollessa kyseessä hakemuksesta on käytävä ilmi myös, kuka KHT-tilintarkastaja toimii luottolaitoksen päävastuullisena tilintarkastajana. Hakemukseen on lisäksi liitettävä ote tai jäljennös tilintarkastajien valitsemista koskevan yhtiökokouksen, isäntien kokouksen, osuuskunnan kokouksen tai perustamiskokouksen pöytäkirjasta.

9 §
Taloudelliset toimintaedellytykset

Luottolaitoksen taloudellisten toimintaedellytysten selvittämiseksi hakemukseen on liitettävä:

1) liiketoimintasuunnitelma ja kuvaus toiminnalle asetetuista tavoitteista seuraavalle kolmelle vuodelle, joista käy ilmi aiottu liiketoiminta, tuotteet, arvioitu markkinaosuus, asiakaskunta, riskialuekohtaiset riskinottotasot, henkilöstö ja palkitsemisjärjestelmät sekä luottolaitoksen organisaatiorakenne, mukaan lukien tiedot ryhmään kuuluvista emoyrityksistä ja luottolaitostoiminnasta annetun lain 1 luvun 15 §:ssä tarkoitetuista omistusyhteisöistä;

2) kannattavuusarviot ja -tavoitteet sekä tulos- ja tase-ennusteet ja niiden perusteet seuraavalle kolmelle vuodelle;

3) arvio omien varojen riittävyydestä seuraavalle kolmelle vuodelle ja suunnitelma riittävän vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden varmistamiseksi;

4) selvitys pääoman saatavuudesta (pääomasuunnitelma), laskelmat riskialueittaisesta pääomavaatimusten täyttymisestä ja kuvaus vakavaraisuuden hallinnan järjestämisestä.

Liiketoimintasuunnitelman tulee sisältää selvitys ulkoistettavista sekä asiamiehen välityksellä harjoitettaviksi aiotuista toiminnoista. Hakemuksesta on käytävä ilmi ulkoistettavia toimintoja hoitavien sekä asiamiesten nimet ja yhteystiedot.

Jos hakijalla on aiempaa liiketoimintaa, hakemukseen on liitettävä tilinpäätöstiedot ja, jos hakija on konsernin osa, konsernitilinpäätöstiedot liitteineen vähintään kolmelta viimeiseltä tilikaudelta. Jos viimeisin tilinpäätös on laadittu aiemmin kuin kuusi kuukautta ennen hakemuksen jättämistä, hakemukseen on liitettävä yhtiön hallituksen päiväämä ja allekirjoittama selvitys tilinpäätöksen laatimisen jälkeen sattuneista yhtiön taloudelliseen asemaan olennaisesti vaikuttaneista tapahtumista sekä yhtiön hakemushetken taloudellisesta tilanteesta ja tuloksesta.

Talletuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisön toimilupahakemukseen on liitettävä tässä momentissa tarkoitetut tiedot koko yhteenliittymän osalta.

10 §
Talletustoiminta ja muiden takaisinmaksettavien varojen vastaanottaminen yleisöltä

Liiketoimintasuunnitelmasta on käytävä ilmi suunniteltu talletustoiminta tai muu takaisinmaksettavien varojen vastaanottaminen yleisöltä sekä toiminnan sisältö ja laajuus. Hakemukseen liitettävistä selvityksistä tulee myös käydä ilmi suunniteltu tilijärjestelmä sekä se, miten varojen siirto ja nosto tililtä tapahtuu sekä luonnokset asiakkaan kanssa solmittavien tilisopimusten yleisiksi ehdoiksi. Hakemukseen on lisäksi liitettävä selvitys talletustoimintaan ja muiden takaisinmaksettavien varojen vastaanottamiseen yleisöltä liittyvien riskien hallinnasta ja seurannasta.

Mitä tässä pykälässä säädetään, ei sovelleta talletuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisöön.

11 §
Maksujenvälitys

Hakemukseen on liitettävä selvitys siitä, miten luottolaitoksen omia ja sen asiakkaiden maksuja välitetään sekä siitä, mihin maksujen välitysjärjestelmiin luottolaitos aikoo liittyä ja miten se käytännössä tapahtuu. Lisäksi on esitettävä selvitys maksujenvälitykseen liittyvistä riskeistä ja niiden hallinnan järjestämisestä sekä selvitys maksujenvälityksen jatkuvuuden varmistamisesta häiriötilanteissa.

Mitä tässä pykälässä säädetään, ei sovelleta talletuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisöön.

12 §
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Hakemukseen on liitettävä kuvaus:

1) luottolaitoksen organisaatiosta, tehtävien ja vastuiden jaosta sekä päätöksentekojärjestelmästä ja selvitys palkattavan henkilöstön määrästä, henkilöstölle asetettavista ammatillisista vaatimuksista;

2) sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja liiketoiminnasta riippumattoman riskienhallinnan arvioinnin järjestämisestä;

3) sisäisen tarkastuksen järjestämisestä;

4) toimintojen laillisuuden ja sisäisten menettelytapojen noudattamisen valvonnan järjestämisestä;

5) riittävän tiedonkulun sekä riskienhallinnan ja muun sisäisen valvonnan turvaamisesta ulkoistettavien ja asiamiehen välityksellä harjoitettavien toimintojen osalta;

6) riski-, tulos- ja muusta raportoinnista johdolle;

7) asiakirjojen säilytystavoista.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta organisaatiokuvauksesta on käytävä ilmi kukin sellainen yksikkö, jonka toiminnasta saattaa syntyä luotto-, markkina- tai rahoitusriskejä tai muita liiketoiminnasta johtuvia riskejä.

Hakemukseen on lisäksi liitettävä luottolaitoksen päätöksentekoelinten työjärjestykset ja luottolaitoksessa sovellettavat sisäiset toimintaohjeet.

Talletuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisön toimilupahakemukseen on liitettävä tässä momentissa tarkoitetut tiedot koko yhteenliittymän osalta.

13 §
Luotto-, markkina-, maksuvalmius- ja rahoitusriskit

Hakemukseen on liitettävä seuraavat kuvaukset luottoriskistä:

1) luotonmyönnön tavoitteet ja riskinoton periaatteet;

2) luottoriskien tunnistamis-, mittaamis-, seuranta- ja valvontajärjestelmät;

3) luotonmyöntöprosessi;

4) luottoriskien hallinnan arviointi.

Hakemukseen on lisäksi liitettävä kuvaus korko-, valuutta-, osake-, hyödyke-, maksuvalmius- ja rahoitusriskin hallinnan periaatteista. Kuvauksen tulee sisältää riskien tunnistaminen, riskien mittausperiaatteet ja periaatteet, joilla riskilimiitit asetetaan, sekä muut periaatteet, joilla riskejä hallitaan. Hakemukseen tulee liittää selvitys kaupankäyntivaraston määrittelystä sekä sijoitustoiminnan periaatteista ja maksuvalmiusreservistä.

Mitä tässä pykälässä säädetään, ei sovelleta talletuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisöön.

14 §
Operatiiviset riskit

Hakemukseen on liitettävä kuvaus ja arvio luottolaitoksen kaikkiin merkittäviin tuotteisiin, toimintoihin, prosesseihin, toimintojen ulkoistukseen ja järjestelmiin liittyvistä operatiivisista riskeistä sekä kuvaus uuden tuotteen tai palvelun hyväksymismenettelystä. Hakemuksessa on lisäksi oltava selvitys luottolaitoksen vakuutusturvasta.

Hakemukseen on liitettävä selvitys siitä, miten luottolaitos on varautunut toiminnan jatkumiseen häiriötilanteissa. Hakemukseen on lisäksi liitettävä luottolaitoksen keskeisten toimintojen jatkuvuussuunnitelmat.

Mitä tässä pykälässä säädetään, ei sovelleta talletuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisöön.

15 §
Sijoituspalvelujen tarjoamista koskevan toiminnan ja sijoitustoiminnan harjoittamisen järjestämiseen ja menettelytapoihin liittyvät vaatimukset

Toimilupahakemukseen on liitettävä selvitys toimiluvan perusteella harjoitettavasta sijoituspalveluiden tarjoamisesta ja sijoitustoiminnasta. Hakemukseen on lisäksi liitettävä tarjottavien sijoitus- ja oheispalvelujen sekä sijoitustoiminnan harjoittamisen osalta selvitys siitä, miten luottolaitoksessa huolehditaan näihin liittyvien toiminnan järjestämistä ja asiakassuhteissa noudatettavia menettelytapoja koskevien säännösten sekä markkinoiden väärinkäytön estämistä koskevien säännösten noudattamisesta. Hakijan on liitettävä jäljennös hakemuksesta, jolla on haettu sijoittajien korvausrahaston jäsenyyttä.

Mikäli toimiluvan hakija aikoo järjestää monenkeskistä kaupankäyntiä, tulee hakemukseen liittää luonnos tällaisen kaupankäynnin säännöiksi.

Mitä tässä pykälässä säädetään, ei sovelleta talletuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisöön.

16 §
Asiakkaiden tuntemiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvät vaatimukset

Hakemukseen on liitettävä selvitys ja johdon hyväksymät toimintaperiaatteet ja menettelytavat asiakkaan tunnistamis- ja tuntemisjärjestelmästä ja siitä, miten varmistutaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseen liittyvien velvoitteiden noudattamisesta. Hakemukseen on lisäksi liitettävä selvitys tunnistamisasiakirjojen säilyttämisestä, vastuuhenkilöistä ja henkilökunnan koulutusohjelmasta.

Mitä tässä pykälässä säädetään, ei sovelleta talletuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisöön.

17 §
Tietojärjestelmät ja tietoturvallisuus

Hakemukseen on liitettävä kuvaus luottolaitoksen tietojärjestelmistä ja niiden varajärjestelyistä, tietohallintostrategiasta ja tietohallinto-organisaatiosta. Hakemuksessa tulee kuvata myös ulkoistettavat tietotekniikkapalvelut.

Hakemukseen on liitettävä kuvaus luottolaitoksen tietoturvallisuusorganisaatiosta ja eri yksiköiden tietoturvallisuusvastuista, tietojärjestelmiin ja tietoturvallisuuteen liittyvien ulkoistusriskien ja muiden riskien hallinnasta sekä siitä, miten luottolaitoksen omaa tietoturvallisuutta arvioidaan. Hakemukseen on lisäksi liitettävä luottolaitoksen tietoturvallisuuteen liittyvät keskeiset periaatteet ja ohjeet.

18 §
Kirjanpitojärjestelmä

Hakemukseen on liitettävä selvitys luottolaitoksen kirjanpitojärjestelmästä ja käytettävistä kirjanpitokirjoista sekä tositelajeista ja niiden säilytystavoista.

19 §
Omistusyhteisön lupahakemukseen liitettävät tiedot

Omistusyhteisöä koskevaan lupahakemukseen on liitettävä:

1) omistusyhteisön kaupparekisteriote ja yhtiöjärjestys;

2) selvitys ryhmän organisaatiorakenteesta, johon omistusyhteisö kuuluu mukaan lukien selvitys kaikkien ryhmään kuuluvien yhteisöjen kotipaikasta ja toiminnan luonteesta;

3) selvitys konsolidointiryhmän organisaatiosta ja tehtävien sekä vastuiden jaosta ottaen huomioon erityisesti sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelyt;

4) 6 §:ssä tarkoitettu sopivuus- ja luotettavuusselvitys omistusyhteisön johdosta;

5) selvitys omistusyhteisön omistajista käsittäen luottolaitostoiminnasta annetun lain 3 luvun 1 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen ja ilmoituksen liitteet, joista säädetään omistusosuuden hankkimista ja luovuttamista luottolaitoksessa, rahastoyhtiössä, säilytysyhteisössä, erityisessä säilytysyhteisössä, vakuutusyhtiössä, rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omistusyhteisössä ja vaihtoehtorahastojen hoitajassa koskevasta ilmoituksesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa.

20 §
Omistusyhteisöä koskevaan vahvistushakemukseen liitettävät tiedot

Omistusyhteisöä koskevaan luottolaitostoiminnasta annetun lain 2 a luvun 1 §:n 2 momentin mukaiseen vahvistushakemukseen on liitettävä:

1) omistusyhteisön kaupparekisteriote ja yhtiöjärjestys;

2) selvitys omistusyhteisön harjoittamasta liiketoiminnasta ja toiminnan luonteesta;

3) selvitys omistusyhteisön ja ryhmän organisaatio- ja omistusrakenteesta, mukaan lukien selvitys kaikkien ryhmään kuuluvien yhteisöjen kotipaikasta ja toiminnan luonteesta;

4) selvitys siitä, ettei omistusyhteisö osallistu tytärluottolaitosten hallinnollisten, operatiivisten ja taloudellisten päätösten tekemiseen;

5) selvitys siitä, ettei omistusyhteisöä ole määritelty kriisinratkaisun kohteeksi;

6) selvitys siitä, mikä omistusyhteisön tytäryhteisönä toimiva luottolaitos on nimetty vastaamaan konsolidoitujen vaatimusten täyttämisestä.

21 §
Euroopan talousalueen ulkopuoliseen valtioon perustettavan sivuliikkeen lupahakemukseen liitettävät tiedot

Suomessa toimiluvan saaneen luottolaitoksen on liitettävä sivuliikkeen perustamista Euroopan talousalueen ulkopuoliseen valtioon koskevaan lupahakemukseen:

1) jäljennös luottolaitoksen toimivaltaisen elimen päätöksestä perustaa sivuliike toiseen valtioon;

2) sijaintivaltion asianomaisen viranomaisen lupa sivuliikkeen perustamiseen, jos tällainen lupa vaaditaan kyseisessä valtiossa;

3) selvitys kyseessä olevan valtion luottolaitoksen toimintaa ja valvontaa koskevasta lainsäädännöstä;

4) selvitys Finanssivalvonnan valvonta- ja tietojensaantioikeuksista sivuliikkeessä;

5) selvitys sijaintivaltion valvontaviranomaisen valvontaoikeuksista sivuliikkeessä;

6) sivuliikkeen liiketoimintasuunnitelma;

7) selvitys sivuliikkeen organisaatiorakenteesta;

8) selvitys sivuliikkeen johdosta ja 6 §:ssä tarkoitettu sopivuus- ja luotettavuusselvitys sivuliikkeen johdosta;

9) selvitys siitä, miten luottolaitoksen sisäinen valvonta ja riskienhallinta järjestetään sivuliikkeessä;

10) selvitys raportoinnista sivuliikkeestä pääkonttoriin.

Finanssivalvonta voi hyväksyä edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun sijaintivaltion viranomaisen luvan toimittamisen vasta Finanssivalvonnan antaman päätöksen jälkeen.

22 §
Kolmannen maan luottolaitoksen Suomeen perustettavan sivuliikkeen toimilupahakemukseen liitettävät tiedot

Luottolaitostoiminnasta annetun lain 1 luvun 7 §:n 4 momentissa tarkoitetun kolmannen maan luottolaitoksen on liitettävä Suomeen perustettavan sivuliikkeen toimilupahakemukseen luottolaitoksen osalta:

1) selvitys, josta ilmenee luottolaitoksen täydellinen toiminimi, käytettävät aputoiminimet, kotivaltio, kotipaikka ja pääkonttorin sijaintipaikka sekä yhteystiedot;

2) virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös luottolaitoksen yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä sekä toimiluvasta sen kotivaltiossa;

3) ote kaupparekisteristä tai vastaavasta rekisteristä, josta ilmenevät kaikki luottolaitoksen hallintoneuvoston ja hallituksen tai niitä vastaavien toimielinten jäsenet ja varajäsenet sekä toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa;

4) kotivaltion asianomaisen viranomaisen lupa sivuliikkeen perustamiseen Suomeen, jos tällainen lupa on luottolaitoksen kotivaltion lainsäädännön mukaan sivuliikkeen perustamisen edellytys;

5) ote tai jäljennös luottolaitoksen päättävien elinten kokouksen päätöksestä, jolla on päätetty perustaa Suomeen sivuliike, ja selvitys perustamisessa noudatettavasta menettelystä;

6) selvitys luottolaitoksen osake- tai muusta peruspääomasta, suurista asiakasriskeistä sekä vakavaraisuudesta ja maksuvalmiudesta;

7) selvitys sitä, että luottolaitos täyttää kotimaansa lainsäädännön mukaiset vakavaraisuus- ja maksuvalmiusvaatimukset;

8) edellä 4 §:ssä tarkoitetut tiedot sisältävä selvitys luottolaitoksen merkittävistä omistajista sekä 6–8 §:ssä, 9 §:n 2 momentissa, 12 §:n 1 momentissa ja 14 §:ssä tarkoitetut selvitykset luottolaitoksesta, sen ylimmästä johdosta ja tilintarkastajista.

Sivuliikkeen osalta toimilupahakemukseen on liitettävä:

1) selvitys, josta ilmenee sivuliikkeen posti- ja käyntiosoite;

2) sivuliikkeen liiketoimintasuunnitelma, jonka tulee sisältää 9 §:n 1 ja 2 momentissa ja 10–18 §:ssä tarkoitetut selvitykset;

3) selvitys sivuliikkeen hallinnosta sekä 6 §:ssä tarkoitettu sopivuus- ja luotettavuusselvitys sivuliikkeen johtajasta;

4) selvitys sivuliikkeen käytettävissä Suomessa olevista vähintään viiden miljoonan euron määräisistä varoista ja niiden sijoittamisesta Suomessa;

5) selvitys raportointijärjestelmästä sivuliikkeestä pääkonttoriin sekä valvoville viranomaisille.

Luottolaitoksen kotivaltion lainsäädännöstä hakemukseen on liitettävä:

1) selvitys Finanssivalvonnan tietojensaantioikeudesta luottolaitoksen kotivaltion valvontaviranomaisilta;

2) selvitys luottolaitoksen toimintaa ja valvontaa koskevasta luottolaitoksen kotivaltion lainsäädännöstä sekä selvitys rahoitusjärjestelmän rikollisen hyväksikäytön estämistä koskevasta lainsäädännöstä.

Hakemukseen on lisäksi liitettävä selvitys luottolaitoksen kotivaltion talletussuojajärjestelmästä ja sijoittajien korvausrahastoa vastaavasta järjestelmästä sekä siitä, kuuluuko luottolaitos ja sen ulkomailla sijaitseva sivuliike näiden järjestelmien piiriin. Selvityksestä on ilmettävä kotivaltion suojan taso.

Jos vieraan valtion lainsäädännöstä tai muusta painavasta syystä johtuu, ettei 1 tai 2 momentissa tarkoitettua selvitystä tai tietoa voida esittää, Finanssivalvonta voi hyväksyä muun siihen verrattavan selvityksen tai tiedon.

23 §
Selvitysten toimittaminen

Finanssivalvonta voi myöntää luvan jättää tässä asetuksessa säädetyn selvityksen toimittamatta, jos selvitystä olisi pidettävä ilmeisen tarpeettomana.

Finanssivalvonta voi pyytää myös muun kuin tässä asetuksessa säädettyjä selvityksen toimittamista, jos selvitystä on pidettävä ilmeisen tarpeellisena asian ratkaisemiseksi.

Hakija saa Finanssivalvonnan niin päättäessä toimittaa tässä asetuksessa ja luottolaitostoiminnasta annetussa laissa säädetyt selvitykset suoraan viranomaiselta saatavien asiakirjojen sijasta muusta luotettavasta tietokannasta saatavin selvityksin.

24 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2021.

Tällä asetuksella kumotaan luottolaitoksen, ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa olevan sivuliikkeen ja talletuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisön toimilupahakemukseen sekä sivuliikkeen perustamista ulkomaille koskevaan hakemukseen liitettävistä selvityksistä annettu valtiovarainministeriön asetus (697/2014).

Helsingissä 31.3.2021

Valtiovarainministeri
Matti Vanhanen

Erityisasiantuntija
Antti Makkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.