225/2021

Helsingissä 26.3.2021

Laki sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan väliaikaisesti sairausvakuutuslain (1224/2004) 2 luvun 1 §:n 2 momentti ja 2 §:n 1 momentti sekä 15 luvun 9 §:n 4 momentti, sellaisena kuin niistä on 15 luvun 9 §:n 4 momentti laissa 1068/2020, sekä

lisätään väliaikaisesti 3 lukuun uusi 8 §, 18 luvun 10 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 535/2019, uusi 2 momentti ja 18 luvun 35 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 986/2008, uusi 2 momentti seuraavasti:

2 luku

Sairaanhoitokorvauksia koskevat yhteiset säännökset

1 §
Sairaanhoitokorvaukset

Mitä tässä laissa säädetään sairaanhoidon korvaamisesta, koskee soveltuvin osin myös vakuutetun oikeutta saada korvausta raskauden ja synnytyksen aiheuttamista kustannuksista sekä covid-19-taudilta suojaamiseksi annetun rokotteen rokottamistoimenpiteen kustannuksista.

2 §
Korvattavuuden yleinen periaate

Vakuutetulla on oikeus saada tässä laissa erikseen säädetyn omavastuuosuuden ylittävältä osalta korvausta tarpeellisista sairaanhoidon kustannuksista, raskauden ja synnytyksen aiheuttamista tarpeellisista kustannuksista sekä covid-19-taudilta suojaamiseksi annetun rokotteen rokottamistoimenpiteen kustannuksista.


3 luku

Hoito- ja tutkimuskorvaukset

8 §
Covid-19-taudilta suojaamiseksi annetun rokotteen rokottamistoimenpiteen korvaustaksa

Vakuutetulla on oikeus saada korvaus covid-19-taudilta suojaamiseksi annetun rokotteen rokottamistoimenpiteen kustannuksista. Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että toimenpiteen on suorittanut 1 §:n 2 momentissa tarkoitettu henkilö tai tässä laissa tarkoitettu muu terveydenhuollon ammattihenkilö taikka että toimenpide on tehty yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa tarkoitetussa yksityisen terveydenhuollon toimintayksikössä.

Korvaustaksan määrä on 10 euroa. Jos rokottamistoimenpiteestä peritty palkkio on suurempi kuin korvaustaksan määrä, korvauksena suoritetaan korvaustaksan määrä. Jos peritty palkkio on pienempi kuin korvaustaksan määrä, korvauksena suoritetaan perityn palkkion määrä.

15 luku

Toimeenpanoa koskevat säännökset

9 §
Suorakorvausmenettely

Sen estämättä mitä 1 momentissa säädetään, jos palvelujen tuottaja on perinyt vakuutetun työnantajalta palkkiona 3 luvun 7 tai 8 §:ssä tarkoitetun korvauksen määrällä vähennetyn hinnan, korvaus voidaan maksaa palvelujen tuottajalle sen tekemän tilityksen perusteella erikseen sovittavalla tavalla. Päätöksen antamisessa vakuutetulle noudatetaan, mitä tämän pykälän 3 momentissa säädetään.

18 luku

Sairausvakuutusrahasto ja vakuutusmaksut

10 §
Valtion rahoitusosuus

Poiketen siitä, mitä 9 §:ssä ja tämän pykälän 1 momentissa säädetään, 3 luvun 8 §:ssä tarkoitettu korvaus rahoitetaan valtion varoista.

35 §
Valtion osuuden suorittaminen

Valtion on suoritettava lokakuussa ennakkoa 10 §:n 2 momentissa tarkoitetun korvauksen kuluvan vuoden rahoitukseen Kansaneläkelaitokselle. Kansaneläkelaitoksen tulee toimittaa sosiaali- ja terveysministeriölle laskelma arvioiduista kuluista viimeistään kymmenen arkipäivää ennen valtion rahoituksen suorittamista.


Tämä laki tulee voimaan 27 päivänä maaliskuuta 2021 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2021.

HE 13/2021
StVM 4/2021
EV 15/2021

Helsingissä 26.3.2021

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Sosiaali- ja terveysministeri
Aino-Kaisa Pekonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.