217/2021

Helsingissä 17.03.2021

Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikoja

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valmiuslain (1552/2011) 88 §:n 1 kohdan nojalla:

1 §

Valtioneuvoston annettua valmiuslain (1552/2011) 6 §:n nojalla valmiuslain 86 ja 88 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annetun valtioneuvoston asetuksen (187/2021) valtioneuvosto ottaa käyttöön tässä asetuksessa säädetyn mukaisesti valmiuslain 88 §:n 1 kohdassa tarkoitetun toimivaltuuden kunnan oikeudesta luopua terveydenhuoltolaissa (1326/2010) säädettyjen määräaikojen noudattamisesta kiireettömän hoidon järjestämisessä.

Tätä asetusta sovelletaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella.

2 §

Terveydenhuoltolain 52 ja 53 §:ssä säädettyjen määräaikojen noudattamisesta sekä 51 §:ssä säädetystä perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavan erikoissairaanhoidon määräajan noudattamisesta voidaan luopua, jos se on välttämätöntä kiireellisen hoidon järjestämiseksi ja jos määräajan ylittäminen ei vaaranna potilaan terveyttä.

Kunta tai kuntayhtymä voi luopua kiireettömän hoidon määräajan noudattamisesta kuitenkin vain, jos se arvioi, että tarve määräajoista luopumiselle on välitön tai jos sen perustellun arvion mukaan tarve syntyy seuraavan kahden viikon aikana.

Erikoissairaanhoidossa, lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa sekä perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavassa erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arviointi on kuitenkin aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut kuntayhtymän sairaalaan tai muuhun erikoissairaanhoitoa toteuttavaan toimintayksikköön taikka muuhun terveydenhuollon toimintayksikköön siten kuin terveydenhuoltolain 51 §:n 1 momentissa, 52 §:n 2 momentissa ja 53 §:n 1 momentissa säädetään.

Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä potilaan terveydentila ja sairauden ennakoitavissa oleva kehitys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä maaliskuuta 2021. Asetus on voimassa 30 päivään huhtikuuta 2021.

Helsingissä 17.03.2021

Perhe- ja peruspalveluministeri
Krista Kiuru

Hallitusneuvos
Merituuli Mähkä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.