146/2021

Helsingissä 18.2.2021

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksenmuuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (1373/2018) 4 §, 5 §:n 1 momentin 8 kohdan ruotsinkielinen sanamuoto, 7 §:n 1 momentin 2 kohta, 12 § sekä 14 §:n 2 ja 4 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 4 § osaksi asetuksessa 601/2020, 5 §:n 1 momentin 8 kohdan ruotsinkielinen sanamuoto, 7 §:n 1 momentin 2 kohta sekä 14 §:n 2 ja 4 momentti asetuksessa 601/2020, sekä

lisätään 5 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on asetuksessa 601/2020, uusi 9 kohta seuraavasti:

4 §
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät:

1) ulkomaalaislaissa (301/2004) tarkoitetut yrittäjän oleskelulupaan liittyvät tehtävät;

2) palkkaturvalaissa (866/1998) tarkoitetut palkkaturvan toimeenpanoon liittyvät tehtävät ja merimiesten palkkaturvalaissa (1108/2000) tarkoitetut tehtävät;

3) työ- ja elinkeinotoimistojen oikeudellinen ohjaus työttömyysturvalain (1290/2002), vuorotteluvapaalain (1305/2002) ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) toimeenpanossa sekä kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) ja ulkomaalaislain soveltamiseen liittyvä työ- ja elinkeinotoimistojen oikeudellinen ohjaus;

4) valtionavustuslaissa (688/2001) tarkoitetut valtionapuviranomaisen tehtävät, kun avustusta myönnetään kunnille valtion talousarviossa erikseen osoitetuista määrärahoista kuntien lähivirkistysalueiden ja viheralueiden kunnostamiseen, kehittämiseen ja palvelujen parantamiseen; kehittämis- ja hallintokeskuksen tehtävästä näiden avustusten maksamisessa, maksatuksen keskeyttämisessä, takaisinperinnässä ja käytön valvonnassa säädetään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain 3 a §:n 2 momentissa.

5) valtionavustuslaissa tarkoitetut valtionapuviranomaisen tehtävät, kun avustusta myönnetään valtion talousarviossa erikseen osoitetuista määrärahoista kunnille tai järjestöille Helmi-elinympäristöohjelman mukaisiin elinympäristöjen kunnostamis- ja ennallistamishankkeisiin; kehittämis- ja hallintokeskuksen tehtävästä näiden avustusten maksamisessa, maksatuksen keskeyttämisessä, takaisinperinnässä ja käytön valvonnassa säädetään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain 3 a §:n 2 momentissa.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Hämeen ja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueilla kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetussa laissa (746/2011) tarkoitetut maahanmuuttajien kotouttamisen ja laajamittaisen maahantulon alueelliseen yhteensovittamiseen, suunnitteluun, ohjaukseen ja seurantaan liittyvät ja muut erikseen määrättävät tehtävät.

5 §
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueella seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät:


9) vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) 1 a luvussa ja maatalousmaan kipsikäsittelyyn vuosina 2020–2025 myönnettävästä tuesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (510/2020) tarkoitetut maatalousmaan kipsikäsittelynä myönnettävän tuen järjestämistä koskevat tehtävät.


7 §
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät:


2) seuraavat tienpitoviranomaisen tehtävät:

a) liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 8 §:ssä tarkoitetut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tienpitoviranomaisena kuuluvat tehtävät;

b) liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 37 ja 47 §:ssä tarkoitetut liittymiä koskevat lupatehtävät ja suoja- ja näkemäalueita koskevat poikkeamispäätökset yhdysteiden ja vähäliikenteisten seututeiden osalta, liittymälupapäätökset ja poikkeamispäätökset sekä muut yhdyskuntateknisiin kaapeleihin ja johtolinjoihin liittyvät lupatehtävät kuitenkin kaikkien maanteiden osalta;

c) liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 42 §:ssä tarkoitetut lupatehtävät ja tieliikennelain 187 §:ssä tarkoitettu tien tilapäinen sulkeminen silloin, kun sulkeminen liittyy liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 42 §:ssä tarkoitettuun lupaan tiealueella työskentelyyn, sekä liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 42 a §:ssä tarkoitetut ilmoituksia ja toimenpiteen kieltämistä koskevat tehtävät;

d) liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 52 §:ssä tarkoitetut tienvarsimainontaan ja -ilmoitteluun liittyvät tehtävät;


12 §
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät:

1) peruskuivatustoiminnan tukemisesta annetussa laissa (947/1997) ja vesilaissa tarkoitettuun peltojen vesitalouden hallintaan, maankuivatukseen ja ojitustoimitukseen liittyvät asiantuntijapalvelutehtävät;

2) biomassojen ravinteiden kierrätystä edistäviin toimenpiteisiin myönnettävästä väliaikaisesta valtionavustuksesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (382/2016) tarkoitetut tehtävät.

14 §
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla alueellisesta kuljetustuesta vuosina 2020–2022 annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1193/2020) tarkoitetut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät.


Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät:

1) jätelain mukaiset sekä muut ympäristönhoito- ja jätehuoltotöiden toteuttamiseen liittyvät tehtävät;

2) kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetussa laissa tarkoitetut maahanmuuttajien kotouttamisen ja laajamittaisen maahantulon alueelliseen yhteensovittamiseen, suunnitteluun, ohjaukseen ja seurantaan liittyvät ja muut erikseen määrättävät tehtävät.


Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä helmikuuta 2021.

Helsingissä 18.2.2021

Työministeri
Tuula Haatainen

Hallitussihteeri
Emmi Äijälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.