107/2021

Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2021

Ruokaviraston päätös rajoitusvyöhykkeen perustamisesta korkeapatogeenisen lintuinfluenssan vuoksi

Asian vireilletulo

Janakkalan kunnasta löytyneistä kuolleista luonnonvaraisista fasaaneista on Ruokaviraston laboratoriotutkimuksissa todettu 21.1.2021 H5N8-tyypin korkeapatogeenista lintuinfluenssaa.

Kuuleminen

Tämä päätös on tehty ilman kirjallista kuulemista hallintolain (434/2003) 34 §:n 4 momentin nojalla, koska kuuleminen voisi vaarantaa päätöksen tarkoituksen toteutumisen tai kuulemisesta aiheutuva asian käsittelyn viivästyminen voisi aiheuttaa huomattavaa riskiä eläintaudin leviämisestä.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Päätös

Ruokavirasto perustaa eläintautilain (441/2013) 33 §:n nojalla rajoitusvyöhykkeen taudin esiintymispaikan ympärillä olevalle alueelle.

Rajoitusvyöhyke on jaettu tarkastusalueeseen ja seuranta-alueeseen. Tarkastusalueen raja sijaitsee vähintään kolmen kilometrin etäisyydellä taudin esiintymispaikasta. Seuranta-alueen raja sijaitsee vähintään kymmenen kilometrin etäisyydellä taudin esiintymispaikasta. Tarkastusalue sisältyy seuranta-alueeseen.

Rajoitusvyöhykkeen, tarkastusalueen sekä seuranta-alueen tarkka sijainti ja rajat ilmenevät tämän päätöksen oheen liitetystä kartasta (Liite 1).

Eläintaudin leviämisen estämiseksi Ruokavirasto päättää seuraavista tarpeellisista toimenpiteistä:

Toimenpiteet tarkastusalueella

Tarkastusalueella sijaitsevien pitopaikkojen tarkastaminen

– Kunnanläinlääkäri käy kaikissa tarkastualueella sijaitsevissa eläinten pitopaikoissa, joissa siipikarjaa pidetään kaupallista lihan tai munantuotantoa varten. Käynnin yhteydessä on tarkastettava linnut ja niitä koskeva kirjanpito sekä otettava näytteitä korkeapatogeenisen lintuinfluenssan varalta.

– Kunnaneläinlääkärin tulee riskiperusteisesti tarkastaa muitakin kuin edellä mainittuja siipikarjan pitopaikkoja.

– Kunnaneläinlääkärin tulee pitää luetteloa tekemistään tarkastuskäynneistä ja niiden tuloksista.

Tarkastusalueella toteutettavat toimenpiteet tartunnan leviämisen estämiseksi

– Lintujen pitopaikoista vastuussa olevien toimijoiden on huolehdittava, että pitopaikoissa käyvien henkilöiden ajoneuvot pestään ja desinfioidaan tarpeellisilta osin pitopaikasta poistuttaessa, jos ajoneuvot ovat voineet saastua käynnin yhteydessä.

– Lintujen pitopaikoista vastuussa olevien toimijoiden on varattava pitopaikan sisäänkäynnin ja uloskäynnin yhteydessä mahdollisuus jalkineiden desinfiointiin desinfektioaltaassa sekä käsien pesuun ja desinfiointiin.

– Lintujen pitopaikoissa käyvien henkilöiden tulee pukeutua vain kyseisessä pitopaikassa käytettäviin suojavaatteisiin, vaihtaa jalkineet eläinsuojan sisään- ja uloskäynnin yhteydessä niin että eläinsuojassa käytettävien jalkineiden ja eläinsuojan ulkopuolella käytettävien jalkineiden jalanjäljet eivät kohtaa, sekä heidän on pestävä ja desinfioitava kädet eläinsuojaan tullessa ja sieltä poistuttaessa.

– Siipikarjan pitäminen ulkona tarkastusalueella on kielletty ottaen huomioon mahdollisuudet poiketa tästä kiellosta, joista on säädetty maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (4/15) 7 §:ssä.

Seuraavat toimenpiteet ovat kiellettyjä:

– siipikarjan tai muiden vankeudessa pidettävien lintujen siirtäminen pois tarkastusalueella sijaitsevasta pitopaikasta, ellei aluehallintovirasto myönnä poikkeusta maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (4/15) 14 §:ssä säädetyin edellytyksin;

– siipikarjan tai muiden vankeudessa pidettävien lintujen vieminen eläinnäyttelyihin tai muihin vastaaviin tilaisuuksiin tarkastusalueella;

– siipikarjan tai muiden vankeudessa pidettävien lintujen kuljettaminen tarkastusalueen kautta lukuun ottamatta maanteitse tai rautateitse pysähtymättä ja lastia purkamatta tapahtuvaa kauttakuljetusta. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen tämän kiellon osalta maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (4/15) 14 §:ssä säädetyin edellytyksin;

– tarkastusalueella sen perustamisen jälkeen kerättyjen siitosmunien kuljettaminen tarkastusalueen ulkopuolelle, ellei aluehallintovirasto myönnä poikkeusta kieltoon maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (4/15) 15 §:ssä säädetyin edellytyksin;

– luonnonvaraisista riistalinnuista saatavan tuoreen lihan, jauhelihan, mekaanisesti erotetun lihan, raakalihavalmisteiden ja lihavalmisteiden kuljettaminen tarkastusalueelta lukuun ottamatta tarkastusalueella ennen sen perustamista tai tarkastusalueen ulkopuolella metsästetyistä linnuista saatavan tuoreen lihan, jauhelihan, mekaanisesti erotetun lihan, raakalihavalmisteiden tai lihavalmisteiden lähettämistä viranomaisten hyväksymistä laitoksista. Lisäksi aluehallintovirasto voi myöntää poikkeuksen tämän kiellon osalta maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (4/15) 16 §:ssä säädetyin edellytyksin;

– siipikarjasta saatavan tuoreen lihan, jauhelihan, mekaanisesti erotetun lihan, raakalihavalmisteiden ja lihavalmisteiden kuljetukset tarkastusalueelta;

– tarkastusalueella sijaitsevasta lintujen pitopaikasta saadun käsittelemättömän lannan kuljettaminen lukuun ottamatta kuljettamista käsiteltäväksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009, sivutuoteasetus, mukaisesti;

– tarkastusalueelta peräisin olevista linnuista saatavien muiden sivutuotteiden kuljettaminen vyöhykkeen ulkopuolelle, ellei niitä ole käsitelty komission päätöksen 2006/563/EY 12 artiklassa tarkoitetulla tavalla tai ellei niitä toimiteta käsiteltäväksi sivutuoteasetuksen mukaisesti;

– riistalintujen siirtäminen vankeudesta luontoon tarkastusalueella; ja

– sellaisia yllä mainittuja tarkastusalueelta peräisin olevia raaka-aineita ja tuotteita, joiden kuljetusta tarkastusalueella ei ole kielletty, on kaikissa tuotannon vaiheissa käsiteltävä, varastoitava tai kuljetettava niin, ettei toiminnasta aiheudu vaaraa lintuinfluenssaviruksen leviämisestä tarkastusalueen ulkopuolelta peräisin olevista linnuista valmistettaviin tuotteisiin.

Toimenpiteet seuranta-alueella

Seuranta-alueella toteutettavat toimenpiteet tartunnan leviämisen estämiseksi

– Lintujen pitopaikoista vastuussa olevien toimijoiden on huolehdittava, että pitopaikoissa käyvien henkilöiden ajoneuvot pestään ja desinfioidaan tarpeellisilta osin pitopaikasta poistuttaessa, jos ajoneuvot ovat voineet saastua käynnin yhteydessä.

– Lintujen pitopaikoista vastuussa olevien toimijoiden on varattava pitopaikan sisäänkäynnin ja uloskäynnin yhteydessä mahdollisuus jalkineiden desinfiointiin desinfektioaltaassa sekä käsien pesuun ja desinfiointiin.

– Lintujen pitopaikoissa käyvien henkilöiden tulee pukeutua vain kyseisessä pitopaikassa käytettäviin suojavaatteisiin, vaihtaa jalkineet eläinsuojan sisään- ja uloskäynnin yhteydessä niin että eläinsuojassa käytettävien jalkineiden ja eläinsuojan ulkopuolella käytettävien jalkineiden jalanjäljet eivät kohtaa, sekä heidän on pestävä ja desinfioitava kädet eläinsuojaan tullessa ja sieltä poistuttaessa.

– Siipikarjan pitäminen ulkona seuranta-alueella on kiellettyä ottaen huomioon mahdollisuudet poiketa tästä kiellosta, joista on säädetty maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (4/15) 12 §:ssä.

Seuraavat toimenpiteet ovat kiellettyjä:

– Siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen siirtäminen pois seuranta-alueelta alueen perustamista seuraavien 15 vuorokauden aikana, ellei aluehallintovirasto myönnä poikkeusta maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (4/15) 14 §:ssä säädetyin edellytyksin;

– Siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen vieminen eläinnäyttelyihin tai muihin vastaaviin tilaisuuksiin seuranta-alueella; sekä

– riistalintujen siirtäminen vankeudesta luontoon seuranta-alueella.

PERUSTELUT

Lintuinfluenssa on eläintautilain 5 §:ssä tarkoitettu helposti leviävä eläintauti. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa vastustettavista eläintaudeista ja niiden luokittelusta (843/2013) määritellään lintuinfluenssa helposti leviäväksi eläintaudiksi.

Eläintautilain 33 §:n nojalla Ruokavirasto voi perustaa rajoitusvyöhykkeen helposti leviävän eläintaudin esiintymispaikan ympärillä olevalle alueelle. Eläintautilain 34 §:ssä säädetään toimenpiteistä, joihin Ruokavirasto voi ryhtyä, mikäli se on välttämätöntä eläintaudin levämisen estämiseksi tai ihmisten terveyden suojaamiseksi.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa luonnonvaraisissa linnuissa esiintyvän lintuinfluenssan vastustamisesta (4/15) säädetään tarkemmin tarkastusalueella ja seuranta-alueella voimassa olevista kielloista, rajoituksista ja toimenpiteistä. Yllä päätösosassa määrätyt toimenpiteet ovat sellaisia, joista on säädetty tarkemmin eläintautilain 34 §:ssä sekä maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (4/15). Toimenpiteet ovat välttämättömiä maassa todetun lintuinfluenssan vastustamiseksi sekä taudin leviämisen estämiseksi.

Rajoitusvyöhykkeen, tarkastusalueen ja seuranta-alueen osien rajoja määritettäessä Ruokavirasto on ottanut huomioon maantieteelliset, hallinnolliset, ekologiset ja epidemiologiset tekijät sekä valvontamahdollisuudet.

TIEDOKSIANTO

Tämän päätöksen tiedoksiantoon ei sovelleta, mitä hallintolain (434/2003) 9 ja 10 luvussa säädetään hallintopäätöksen tiedoksiannosta. Tämä päätös tulee voimaan välittömästi sen antamisen jälkeen.

Päätös julkaistaan Suomen säädöskokoelmassa. Valvontaviranomaisten on asianmukaisesti ja riittävällä tavalla tiedotettava päätöksestä alueen ja vyöhykkeen sijaintikunnissa. Päätöksestä tiedotetaan lisäksi erikseen niitä pitopaikoista vastuussa olevia toimijoita, jotka ovat valvontaviranomaisen tiedossa ja joita päätös koskee.

SOVELLETUT LAINKOHDAT

Eläintautilaki (441/2013) 1–6, 33–37, 84 ja 116 §

Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonvaraisissa linnuissa esiintyvän lintuinfluenssan vastustamisesta (4/15) 1–3, 5–13 ja 17 §

Maa- ja metsätalousministeriön asetus vastustettavista eläintaudeista ja niiden luokittelusta (843/2013) 1–3 §

Hallintolaki (434/2003) 34 §

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 7–8 ja 10 §

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Tätä päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, ellei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää.

Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2021

Pääjohtaja
Antti-Jussi Oikarinen

Osastonjohtaja
Terhi Laaksonen

Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa ylitarkastaja Tiia Tuupanen puh. 029 530 4268 tai sähköpostitse (tiia.tuupanen@ruokavirasto.fi).

LIITTEET

1) Kartta rajoitusvyöhykkeestä

2) Valitusosoitus

JAKELU

Maa- ja metsätalousministeriö

Aluehallintovirastot

Janakkalan kunta

Lopen kunta

Hämeenlinnan kaupunki

Janakkalan kunnaneläinlääkäri

Rajoitusvyöhykkeellä sijaitsevat siipikarjan pitopaikat

Liite 1: Kartta rajoitusvyöhykkeestä

Liite 2

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä kirjallisesti.

VALITUSAIKA

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä.

Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:

– Jos päätös on luovutettu asianosaiselle tai tämän edustajalle tiedoksisaantipäivä ilmenee tiedoksiannosta laaditusta kirjallisesta todistuksesta.

– Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee saantitodistuksesta.

– Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemäntenä päivänä postituspäivästä, jollei muuta ilmene.

– Jos päätös on annettu tiedoksi muulle henkilölle kuin asianosaiselle tai tämän edustajalle (sijaistiedoksianto), katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä sijaistiedoksiantoa koskevan tiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä.

– Jos päätös on annettu asianosaisen suostumuksella tiedoksi sähköisenä viestinä sähköpostilla, katsotaan asianosaisen saaneen sen tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ

Valituksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

– vaatimusten perustelut;

– mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

VALITUSKIRJELMÄN LIITTEET

Valitukseen on liitettävä:

– valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

– selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

– asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä ei toimi asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa tarkoitettu luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja.

VALITUSKIRJELMÄN TOIMITTAMINEN

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. Valituksen voi toimittaa henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postilähetyksenä, sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Valituksen on saavuttava viranomaiselle virka-aikana ennen 30 päivän valitusajan päättymistä, jotta valitus voidaan tutkia. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu kuitenkin vielä seuraavan arkipäivän virka-ajan päättymiseen. Oikeuslaitoksen internetsivuilla on tarkemmat ohjeet asiakirjojen toimittamisesta sähköisesti: http://www.oikeus.fi.

OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Muutoksenhakuasian käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään 260 euron suuruinen oikeudenkäyntimaksu. Muutoksenhakija on maksun suorittamisesta vapaa, jos hallinto-oikeus muuttaa alemman viranomaisen päätöstä muutoksenhakijan eduksi. (Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015 ja oikeusministeriön asetus 1383/2018)

YHTEYSTIEDOT
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Osoite: Raatihuoneenkatu 1
13100 HÄMEENLINNA
Puhelinvaihde: 029 56 42200
Telefax: 029 56 42269
Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Virka-aika klo 8.00–16.15

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.