80/2021

Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 2021

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus vakiomuotoisen ja yksinkertaistetun päästöjen tarkkailusuunnitelman yksinkertaistetusta riskinarvioinnista

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään päästökauppalain (311/2011) 8 a §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 913/2020:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/87/EY tarkoitetusta kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailusta ja raportoinnista sekä komission asetuksen (EU) N:o 601/2012 muuttamisesta annettua komission täytäntöönpanoasetusta (EU) 2018/2066 (komission päästöjen tarkkailuasetus) sovelletaan vakiomuotoisen ja yksinkertaistetun päästöjen tarkkailusuunnitelman päästökauppalain (311/2011) 8 a §:n 1 momentissa säädetyn yksinkertaistetun riskinarvioinnin suorittamiseen.

2 §
Yksinkertaistetun riskinarvioinnin suorittaminen

Päästökauppaviranomainen suorittaa yksinkertaistetun riskinarvioinnin komission päästöjen tarkkailuasetuksen 13 artiklan 2 kohdassa säädetyn mukaisesti arvioidakseen päästökauppalain 8 a §:ssä säädetyn menettelyn soveltuvuuden sitä hakeneeseen laitokseen. Päästökauppaviranomainen voi myöntää vakiomuotoisen ja yksinkertaistetun päästöjen tarkkailusuunnitelman käytön vain niille laitoksille, joilla menettely ei johda päästökauppalain 7 §:n 2 kohdassa säädetyssä päästöistä laadittavassa vuotuisessa selvityksessä aiheettomaan riskiin väärintulkinnoista.

3 §
Yksinkertaistetussa riskinarvioinnissa tarkasteltavat seikat

Päästökauppaviranomaisen tulee tarkastella ainakin seuraavia seikkoja laitoksen toiminnan ja päästöjen tarkkailumenetelmien osalta yksinkertaistettua riskinarviointia suorittaessaan:

1) laitoksella ei ole komission päästöjen tarkkailuasetuksen 3 artiklan 31 alakohdassa tarkoitettuja prosessipäästöjä;

2) laitos määrittelee lähdevirroista peräisin olevat päästöt komission päästöjen tarkkailuasetuksen 24 artiklassa säädetyllä tavalla;

3) laitos määrittelee polttoaineen ja materiaalin määrän komission päästöjen tarkkailuasetuksen 47 artiklan 4 kohdassa säädetyllä tavalla;

4) laitos käyttää kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailusta ja raportoinnista laitoksessa annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen (759/2020) 4 §:n 1 momentissa säädettyjä oletusarvoja laskentakertoimina;

5) laitoksessa ei tapahdu komission päästöjen tarkkailuasetuksen 48 artiklassa säädettyjä lähdevirtaan sisältyvän hiilidioksidin tai 49 artiklassa säädettyjä hiilidioksidin siirtoja;

6) laitoksella ei ole päästökauppalain 2 §:n 1 momentissa säädettyjä muita kasvihuonekaasupäästöjä kuin hiilidioksidipäästöjä.

4 §
Yksinkertaistetun riskinarvioinnin tulokset

Päästökauppaviranomainen voi katsoa päästökauppalain 8 a §:ssä säädetyn menettelyn soveltuvan laitokseen, joka täyttää mainitussa pykälässä säädettyjen edellytysten lisäksi tämän asetuksen 3 §:n mukaan tarkasteltavat seikat, jos päästökauppaviranomaisen tiedossa ei ole muita päästöjen tarkkailun laatuun vaikuttavia seikkoja.

Jos laitoksen toiminta tai päästöjen tarkkailumenetelmät poikkeavat 3 §:n mukaan tarkasteltavista seikoista tai päästökauppaviranomaisen tiedossa on muu päästöjen tarkkailuun vaikuttava seikka, päästökauppaviranomaisen tulee pyytää erikseen selvitystä toiminnanharjoittajalta komission päästöjen tarkkailuasetuksen 58 ja 59 artiklassa säädettyjen laitoksen päästöjen tarkkailun tietovirta- ja kontrollimenettelyistä tarvittavilta osin ja arvioida poikkeavan seikan soveltuvuus päästökauppalain 8 a §:ssä tarkoitettuun menettelyyn.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä tammikuuta 2021.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/2066 (32018R2066); EUVL L 334, 31.12.2018, s. 1

Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 2021

Elinkeinoministeri
Mika Lintilä

Ylitarkastaja
Tarja Virkkunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.