Säädökset alkuperäisinä: 2020

950/2020
Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden ja leskien sekä sotaleskien kuntoutuksesta vuonna 2021
949/2020
Valtioneuvoston asetus työehtosopimuslaissa tarkoitettujen hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta
948/2020
Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoiminnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
947/2020
Valtioneuvoston asetus tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
946/2020
Valtioneuvoston asetus tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
945/2020
Ulkoministeriön asetus Nepalin kanssa Nepalin opetussektoriohjelman toisesta vaiheesta tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta
944/2020
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
943/2020
Laki rikoslain 1 luvun 11 §:n ja 32 luvun 11 §:n muuttamisesta
942/2020
Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi
941/2020
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta
940/2020
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus turkistuottajille järjestettävien lomituspalvelujen enimmäismääristä vuonna 2021
939/2020
Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä
938/2020
Ulkoministeriön asetus Etiopian kanssa vesisektorin yhteisöpohjaisen ohjelman neljättä vaihetta koskevasta sopimuksesta
937/2020
Kirkolliskokouksen päätös Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksen muuttamisesta
936/2020
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisen audiovisuaalisen instituutin ja kuvaohjelmalautakunnan suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2021
935/2020
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista vuosina 2021–2022
934/2020
Puolustusministeriön asetus asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista annetun puolustusministeriön asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta annetun puolustusministeriön asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
933/2020
Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
932/2020
Valtioneuvoston asetus merityösopimuslain 1 ja 13 luvun muuttamisesta annetun lain 13 luvun 13 b §:n voimaantulosta
931/2020
Valtioneuvoston asetus merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutoksista
930/2020
Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetussa laissa tarkoitetuista tukialueista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta
929/2020
Valtioneuvoston asetus eräiden maataloustuotteiden hintaselvityksiin liittyvistä ilmoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
928/2020
Valtioneuvoston asetus evankelis-luterilaisen kirkon, Kansaneläkelaitoksen ja Suomen Pankin henkilöstön eläkkeiden maksamiseen tarvittavien varojen siirrosta ja kustannusten korvaamisesta Kevalle
927/2020
Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta
926/2020
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasvakuutuksen henkilövahingon johdosta suoritettavan jatkuvan korvauksen sijasta maksettavan kertakaikkisen korvauksen laskemisperusteista
925/2020
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus liikennevakuutuksen henkilövahingon johdosta suoritettavan jatkuvan korvauksen sijasta maksettavan kertakaikkisen korvauksen laskemisperusteista
924/2020
Valtioneuvoston asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta RID 6/2020
923/2020
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2020 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
922/2020
Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
921/2020
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiehen sairauden todistamisesta epäiltäessä koronavirustartuntaa annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
920/2020
Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta
919/2020
Oikeusministeriön asetus sakon muuntorangaistuksen ja ehdottoman vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon väliaikaisesta rajoittamisesta
918/2020
LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2021
917/2020
Laki yleisestä asumistuesta annetun lain 53 §:n muuttamisesta
916/2020
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
915/2020
Laki työttömyyskassalain muuttamisesta
914/2020
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
913/2020
Laki päästökauppalain muuttamisesta
912/2020
Laki tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun lain muuttamisesta 
911/2020
Laki Ahvenanmaan itsehallintolaissa tarkoitetun tasoitusperusteen muuttamisesta
910/2020
Puolustusministeriön asetus asevelvollisten varusmiespalveluksen aloittamispäivistä vuosina 2024–2026
909/2020
Valtioneuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
908/2020
Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
907/2020
Laki vesilain 18 luvun 19 §:n muuttamisesta
906/2020
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta
905/2020
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
904/2020
Laki puoluelain 3 §:n muuttamisesta
903/2020
Laki henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain muuttamisesta
902/2020
Laki tietosuojalain muuttamisesta
901/2020
Laki yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdystä pöytäkirjasta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.