Säädökset alkuperäisinä: 2020

1150/2020
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
1149/2020
Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta
1148/2020
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta
1147/2020
Laki Potilasvakuutuskeskuksesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
1146/2020
Laki potilasvakuutuslain muuttamisesta
1145/2020
Laki uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja eräistä muista hallinnollisista menettelyistä
1144/2020
Laki työttömyysturvalain 2 a luvun 13 §:n ja 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1143/2020
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 2 ja 8 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1142/2020
Laki työttömyysturvalain 11 luvun 4 b §:n muuttamisesta
1141/2020
Laki työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1140/2020
Laki työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1139/2020
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 5 luvun väliaikaisesta muuttamisesta
1138/2020
Valtioneuvoston asetus maksuhyvityksestä audiovisuaalisiin tuotantoihin
1137/2020
Laki yhteismetsälaissa ja yhteisaluelaissa tarkoitettujen osakaskuntien kokousten sekä eräiden poronhoitolaissa tarkoitettujen kokousten väliaikaisesta järjestämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1136/2020
Laki kiinteistönmuodostamislaissa tarkoitettujen toimituskokousten järjestämisessä covid-19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä annetun lain 3 §:n muuttamisesta 
1135/2020
Laki poronhoitolain muuttamisesta
1134/2020
Verohallinnon päätös verokauden veroa koskevan korjatun tiedon muodostamisesta
1133/2020
Valtioneuvoston asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1132/2020
Valtioneuvoston asetus yritysten yhteishankkeisiin myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta vuosina 2016–2020 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1131/2020
Valtioneuvoston asetus tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1130/2020
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen laskentakriteereistä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen 3 kohdan muuttamisesta
1129/2020
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 1 §:n ja liitteen muuttamisesta
1128/2020
Verohallinnon päätös sivullisen yleisestä tiedonantovelvollisuudesta autoverotuksessa
1127/2020
Verohallinnon päätös oma-aloitteista veroa koskevan tiedon muodostamisesta Tulorekisteriyksikölle annetuista tiedoista
1126/2020
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1125/2020
Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 9 ja 10 §:n muuttamisesta
1124/2020
Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2021
1123/2020
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä
1122/2020
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Ruokaviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 9 §:n muuttamisesta
1121/2020
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2021
1120/2020
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus valtiontakuusta covid-19-rokotteen vakuuttamiseksi
1119/2020
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus CLP-asetuksen liitteessä VI tarkoitetuista kemikaaleista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen kumoamisesta
1118/2020
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaali-ilmoituksen ja määrätietojen toimittamisesta
1117/2020
Sisäministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2021
1116/2020
Sisäministeriön asetus suojelupoliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2021
1115/2020
Oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista
1114/2020
Laki metsityksen määräaikaisesta tukemisesta
1113/2020
Valtion talousarvio vuodelle 2021
1112/2020
Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoihin tarkoitettujen PE-putkien liittimien olennaisista teknisistä vaatimuksista
1111/2020
Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
1110/2020
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen maksullisista suoritteista
1109/2020
Valtioneuvoston asetus laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1108/2020
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Kilpailu- ja kuluttajaviraston maksullisista suoritteista vuosina 2021–2023
1107/2020
Tullin työjärjestys
1106/2020
Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta
1105/2020
Valtioneuvoston asetus vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista
1104/2020
Valtiovarainministeriön asetus Journalismi ja avoin tiedonvälitys suomalaisen kansanvallan tukena -juhlarahasta
1103/2020
Valtioneuvoston asetus työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1102/2020
Valtioneuvoston asetus työttömyyskassalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta
1101/2020
Valtioneuvoston asetus kansaneläkerahastosta maksettavien etuuksien ja kulujen valtion osuuden maksamisesta ja eräiden etuuksien maksupäivistä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.