1244/2020

Helsingissä 30.12.2020

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) nojalla:

1 luku

Opiskelijavuosi

1 §
Opiskelijavuoteen kuuluvat päivät

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 b §:ssä tarkoitettuun opiskelijavuoteen kuuluviksi päiviksi ei lueta koulutuksen järjestäjän päättämää yhtäjaksoisesti vähintään neljä viikkoa kestävää lomajaksoa siltä osin kuin loma-aika ylittää neljä viikkoa.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 b §:n 2 momentissa tarkoitettua opiskelupäiviä vastaavaa osuutta määriteltäessä säännönmukaiseen opiskeluviikkoon katsotaan kuuluvaksi viisi opiskelupäivää. Mainitussa momentissa tarkoitetuksi opiskelupäiväksi luetaan kuuluvaksi sellainen päivä, jonka aikana opiskelija osallistuu henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman tai ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 8 §:ssä tarkoitetussa koulutuksessa muutoin sovitun mukaisesti:

1) koulutuksen järjestäjän eri oppimisympäristöissä järjestämään tavoitteelliseen ja ohjattuun opiskeluun; tai

2) työpaikalla järjestettävään koulutukseen, joka perustuu oppisopimukseen tai koulutussopimukseen.

2 luku

Perus- ja suoritusrahoitus

2 §
Tutkintojen ja muun koulutuksen painokertoimet

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 6 §:ssä tarkoitettuun tutkintorakenteeseen kuuluvat tutkinnot jaetaan kustannusryhmiin tutkinnon järjestämisestä aiheutuvien keskimääräisten kustannusten perusteella tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

Kustannusryhmien painokertoimet ovat:

1) 0,70 kustannusryhmä 1;

2) 0,99 kustannusryhmä 2;

3) 1,23 kustannusryhmä 3;

4) 1,59 kustannusryhmä 4;

5) 2,33 kustannusryhmä 5.

Ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen painokerroin on 1,41. Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 8 §:ssä tarkoitetun muun ammatillisen koulutuksen painokerroin on 0,86. Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 63 §:ssä tarkoitettujen opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen painokerroin on 1,41.

3 §
Opiskelijavuosien kustannusryhmän määräytyminen

Tutkintokoulutuksen opiskelijavuoden kustannusryhmä määräytyy sen tutkinnon mukaisesti, jota opiskelija suorittaa.

Jos opiskelijan tavoitteena on suorittaa vain tutkinnon osa tai osia, tutkintokoulutuksen opiskelijavuoden kustannusryhmä määräytyy sen tutkinnon mukaisesti, johon tutkinnon osa tai osat tutkinnon perusteiden mukaisesti kuuluvat. Jos tutkinnon osat kuuluvat eri kustannusryhmiin tai tutkinnon osa voi tutkinnon perusteiden mukaisesti kuulua useaan tutkintoon, jotka kuuluvat eri kustannusryhmiin, tutkintokoulutuksen opiskelijavuosien kustannusryhmä määräytyy tutkinnon osien alimman kustannusryhmän mukaisesti, kuitenkin aina vähintään kustannusryhmän 2 mukaisesti.

Jos opiskelija suorittaa valmentavaa koulutusta, opiskelijavuoden painokerroin määräytyy 2 §:n 3 momentin mukaisesti.

Opiskelijavuosia painotetaan 2 §:n 3 momentissa säädetyllä opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen painokertoimella siltä ajalta, kun opiskelija suorittaa pääasiassa opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja. Kunkin opiskelijan osalta opiskelijavuosia voidaan painottaa edellä mainitulla perusteella kuitenkin enintään 0,5 opiskelijavuoden ajalta.

4 §
Tutkinnon osien kustannusryhmän määräytyminen

Tutkinnon osan kustannusryhmä määräytyy sen tutkinnon mukaisesti, johon tutkinnon osa tutkinnon perusteiden mukaisesti kuuluu. Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 13 §:n 2 momentissa tarkoitetut yhteiset tutkinnon osat kuuluvat kuitenkin kustannusryhmään 1.

Jos tutkinnon osa voi tutkinnon perusteiden mukaisesti kuulua useaan tutkintoon, jotka kuuluvat eri kustannusryhmiin, tutkinnon osan kustannusryhmä määräytyy sen tutkinnon mukaisesti, jota opiskelija suorittaa. Jos opiskelijan tavoitteena on suorittaa vain tutkinnon osa tai osia, tässä momentissa tarkoitettu tutkinnon osa kuuluu kustannusryhmään 1.

5 §
Tutkintotyyppien ja oppisopimuskoulutuksena järjestettävän koulutuksen painokertoimet

Perusrahoituksessa ammatillisen perustutkintokoulutuksen painokerroin on 1,0 ja ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutuksen painokerroin 0,77.

Suoritusrahoituksessa ammatillisen perustutkinnon painokerroin on 1,0 ja ammatti- ja erikoisammattitutkinnon painokerroin 0,54.

Perusrahoituksessa oppisopimuskoulutuksena järjestettävän koulutuksen painokerroin on 1,0.

6 §
Oppivelvollisuuden korotuskerroin

Opiskelijavuosia painotetaan korotuskertoimella 0,06 niiden päivien ajalta, kun opiskelija on oikeutettu oppivelvollisuuslain (1214/2020) 16 §:ssä tarkoitettuun maksuttomaan koulutukseen.

7 §
Erityisen tuen järjestämisen korotuskertoimet

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 64 §:ssä tarkoitetun erityisen tuen järjestämisen korotuskerroin on tutkintokoulutuksessa 0,50 ja valmentavassa koulutuksessa 0,64.

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 65 §:ssä tarkoitetun vaativan erityisen tuen järjestämisen korotuskerroin on tutkintokoulutuksessa 1,67 ja valmentavassa koulutuksessa 1,41. Vaikeasti vammaisten opiskelijoiden osalta korotuskerroin on kuitenkin tutkintokoulutuksessa 3,38 ja valmentavassa koulutuksessa 3,27. Jos koulutuksen järjestäminen edellyttää, että opiskelijalla on henkilökohtainen koulunkäyntiavustaja, korotuskerroin on tutkintokoulutuksessa 7,57 ja valmentavassa koulutuksessa 7,81.

Opiskelijavuosia painotetaan 1 momentissa tarkoitetuilla korotuskertoimilla niiden päivien ajalta, kun opiskelijan ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 64 §:ssä tarkoitettu erityisen tuen antamista koskeva päätös on voimassa. Edellä 2 momentissa tarkoitetuilla korotuskertoimilla opiskelijavuosia painotetaan kaikkien opiskelijavuoteen kuuluvien päivien ajalta.

Tutkinto tai tutkinnon osa katsotaan erityistä tukea saaneen opiskelijan suorittamaksi, jos ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 64 §:ssä tarkoitettu erityisen tuen antamista koskeva päätös on voimassa tutkinnon tai tutkinnon osan suorittamispäivänä.

8 §
Majoituksen järjestämisen korotuskertoimet

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 103 §:ssä tarkoitetun majoituksen järjestämisen korotuskerroin on 0,31. Sisäoppilaitosmuotoisessa koulutuksessa korotuskerroin on kuitenkin 0,41 ja vaativan erityisen tuen yhteydessä järjestettävän majoituksen korotuskerroin 1,33.

Opiskelijavuosia painotetaan majoituksen järjestämisen korotuskertoimilla niiden päivien väliseltä ajalta, kun opiskelijan oikeus asua ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 103 §:ssä tarkoitetussa asuntolassa on voimassa.

9 §
Henkilöstökoulutuksen, työvoimakoulutuksen ja vankilaopetuksen järjestämisen kertoimet

Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun henkilöstökoulutuksen vähennyskerroin on -0,71. Jos mainitun lain 8 §:ssä tarkoitettua koulutusta järjestetään henkilöstökoulutuksena, vähennyskerroin on kuitenkin -0,50.

Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun työvoimakoulutuksen korotuskerroin on 0,25.

Jos ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettua koulutusta järjestetään vankilaopetuksena, korotuskerroin on 0,64.

10 §
Perusrahoituksen laskenta

Perusrahoituksen myöntämisen perusteena käytettävä suoritemäärä saadaan siten, että opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 c §:n 1 momentissa tarkoitettu tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä kerrotaan järjestäjäkohtaisella painokertoimella. Järjestäjäkohtainen painokerroin lasketaan siten, että tämän pykälän 2 momentissa säädetty painotettu opiskelijavuosimäärä jaetaan varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltävän vuoden toteutuneella opiskelijavuosimäärällä.

Painotettu opiskelijavuosimäärä saadaan laskemalla yhteen varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltävän vuoden:

1) 2 §:n 2 momentissa säädetyillä kustannusryhmien kertoimilla sekä 5 §:ssä säädetyillä tutkintotyyppien ja oppisopimuskoulutuksena järjestettävän koulutuksen kertoimilla painotetut toteutuneet opiskelijavuodet;

2) 2 §:n 3 momentissa säädetyillä kertoimilla painotetut valmentavien koulutusten, muun ammatillisen koulutuksen sekä opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen toteutuneet opiskelijavuodet;

3) 6 §:ssä säädetyllä oppivelvollisuuden korotuskertoimella painotetut toteutuneet opiskelijavuodet;

4) 7 §:ssä säädetyillä erityisen tuen järjestämisen korotuskertoimilla painotetut toteutuneet opiskelijavuodet;

5) 8 §:ssä säädetyillä majoituksen järjestämisen korotuskertoimilla painotetut toteutuneet opiskelijavuodet;

6) 9 §:n 1 momentissa säädetyillä henkilöstökoulutuksen kertoimilla sekä tämän momentin 1 kohdassa tarkoitetuilla kertoimilla tai 2 §:n 3 momentissa säädetyllä muun ammatillisen koulutuksen kertoimella painotetut henkilöstökoulutuksen toteutuneet opiskelijavuodet;

7) 9 §:n 2 momentissa säädetyllä työvoimakoulutuksen kertoimella sekä tämän momentin 1 kohdassa tarkoitetuilla kertoimilla painotetut työvoimakoulutuksena järjestetyn ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutuksen tai 2 §:n 3 momentissa säädetyllä kertoimella painotetut muun ammatillisen koulutuksen toteutuneet opiskelijavuodet; ja

8) 9 §:n 3 momentissa säädetyllä kertoimella painotetut vankilaopetuksena järjestetyn koulutuksen toteutuneet opiskelijavuodet.

11 §
Suoritusrahoituksen laskenta

Suoritusrahoituksen myöntämisen perusteena käytettävä suoritemäärä saadaan laskemalla yhteen 2 ja 3 momentissa tarkoitetut suoritteet.

Tutkinnon osien perusteella määräytyvä suoritemäärä saadaan laskemalla yhteen:

1) 2 §:n 2 momentissa säädetyillä kustannusryhmien kertoimilla ja 5 §:ssä säädetyillä tutkintotyyppien kertoimilla painotetut tutkinnon osien osaamispisteet; ja

2) 7 §:ssä säädetyillä erityisen tuen järjestämisen korotuskertoimilla painotetut tutkinnon osien osaamispisteet.

Tutkintojen perusteella määräytyvä suoritemäärä saadaan laskemalla yhteen:

1) 2 §:n 2 momentissa säädetyillä kustannusryhmien kertoimilla ja 5 §:ssä säädetyillä tutkintotyyppien kertoimilla painotetut tutkinnot, jotka kerrotaan luvulla 72, jos opiskelija on tutkinnon suorittamisen aloittamista edeltävän kuukauden lopussa ollut vailla perusasteen jälkeistä ammatillista tutkintoa, ja muutoin luvulla 18; ja

2) 7 §:ssä säädetyillä erityisen tuen järjestämisen korotuskertoimilla painotetut tutkinnot, jotka kerrotaan luvulla 72.

3 luku

Vaikuttavuusrahoitus

12 §
Vaikuttavuusrahoituksen jakautuminen

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 g §:ssä tarkoitetusta vaikuttavuusrahoituksesta myönnetään 7/10 opiskelijoiden työllistymisen ja jatko-opintoihin siirtymisen perusteella, 3/20 opiskelijapalautteen perusteella ja 3/20 työelämäpalautteen perusteella.

13 §
Työllistymisen ja jatko-opintoihin siirtymisen painokertoimet

Työllistyneellä tai jatko-opintoihin siirtyneellä tarkoitetaan henkilöä, joka on suorittanut tutkinnon tai tutkinnon osan sen kalenterivuoden aikana, joka päättyy kolme vuotta ennen varainhoitovuoden alkamista, ja on työllinen tai suorittaa opintoja korkeakoulussa sen kalenterivuoden lopussa, joka päättyy kaksi vuotta ennen varainhoitovuoden alkamista.

Jos tutkinnon suorittanut työllistynyt tai jatko-opintoihin siirtynyt on tutkinnon suorittamisen aloittamista edeltävän vuoden lopussa ollut työllinen, painokerroin on 2. Jos tutkinnon suorittanut työllistynyt tai jatko-opintoihin siirtynyt ei ole tutkinnon suorittamisen aloittamista edeltävän vuoden lopussa ollut työllinen, painokerroin on 4.

Jos tutkinnon osan suorittanut työllistynyt tai jatko-opintoihin siirtynyt on tutkinnon suorittamisen aloittamista edeltävän vuoden lopussa ollut työllinen, painokerroin on 1. Jos tutkinnon osan suorittanut työllistynyt tai jatko-opintoihin siirtynyt ei ole tutkinnon suorittamisen aloittamista edeltävän vuoden lopussa ollut työllinen, painokerroin on 2.

Pykälän 2 ja 3 momentissa tutkinnon suorittamisen aloittamisella tarkoitetaan sen tutkinnon taikka tutkinnon osan tai osien suorittamisen aloittamista, joiden suorittaminen henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa sovitun mukaisesti on opiskelijan tavoitteena. Jos työllistynyt tai jatko-opintoihin siirtynyt on suorittanut 1 momentissa tarkoitetun kalenterivuoden aikana sekä tutkinnon että tutkinnon osan tai osia, painokerroin määräytyy 2 momentin mukaisesti.

Tutkinnon tai tutkinnon osan suorittaneen henkilön toiminnan määrittelyssä käytetään viimeisimpiä käytettävissä olevia Tilastokeskuksen henkilöpohjaisia tilastoaineistoja ja niissä käytettäviä luokitteluja.

14 §
Työllistymisen ja jatko-opintoihin siirtymisen laskenta

Opiskelijoiden työllistymisen ja jatko-opintoihin siirtymisen perusteella myönnettävän vaikuttavuusrahoituksen suoritemäärä saadaan laskemalla yhteen koulutuksen järjestäjän 13 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetut suoritemäärät, joita on painotettu:

1) kunkin 13 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetun ryhmän osalta vastaavan ryhmän tämän pykälän 2 momentissa säädetyllä järjestäjäkohtaisella korjauskertoimella; ja

2) työllistyneiden osalta 3 momentissa säädetyllä alueellisella korjauskertoimella.

Järjestäjäkohtainen korjauskerroin lasketaan siten, että kolme vuotta ennen varainhoitovuoden alkamista päättyvän kalenterivuoden aikana tutkinnon taikka tutkinnon osan tai osia suorittaneiden lukumäärä jaetaan kaksi vuotta ennen varainhoitovuoden alkamista päättyvän kalenterivuoden lopussa työllistyneiden tai jatko-opintoihin siirtyneiden sekä työttömien yhteismäärällä. Tutkinnon tai tutkinnon osan suorittamiseen sovelletaan 13 §:n 4 momenttia.

Alueellinen korjauskerroin lasketaan siten, että koko maan väestön ammatillisen tutkinnon suorittaneiden työllisten osuus koko maan väestön ammatillisen tutkinnon suorittaneiden työllisten ja työttömien yhteismäärästä jaetaan koulutuksen järjestäjän järjestämisluvassa määrätyn toiminta-alueen pääasiallisen maakunnan väestön ammatillisen tutkinnon suorittaneiden työllisten osuudella edellä mainitun alueen ammatillisen tutkinnon suorittaneiden työllisten ja työttömien yhteismäärästä.

15 §
Opiskelijapalautteen kohderyhmät

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 g §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua opiskelijapalautetta kerätään:

1) ammatillisen tutkintokoulutuksen aloittaneilta opiskelijoilta (aloituskysely);

2) ammatillisen tutkinnon taikka tutkinnon osan tai osia suorittaneilta opiskelijoilta (päättökysely).

Opiskelijoilta, jotka suorittavat tutkinnon tai tutkinnon osan ilman tutkintokoulutukseen osallistumista, ei kerätä opiskelijapalautetta.

Opiskelijapalautteen perusteella myönnettävän vaikuttavuusrahoituksen perusteena käytetään niiden opiskelijoiden antamaa palautetta, joiden henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma on hyväksytty tai jotka ovat osoittaneet henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa tavoitteena olevan osaamisen varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltävän vuoden heinäkuun 1 päivän ja varainhoitovuotta edeltävän vuoden kesäkuun 30 päivän välisenä aikana.

16 §
Opiskelijapalautteen kerääminen

Opetushallitus lähettää palautekyselyn opiskelijalle. Aloituskysely lähetetään, kun opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma on hyväksytty. Päättökysely lähetetään, kun opiskelija on osoittanut henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa tavoitteena olevan tutkinnon suorittamiseksi tarvittavan osaamisen. Jos opiskelijan tavoitteena ei ole koko tutkinnon suorittaminen, päättökysely lähetetään, kun opiskelija on osoittanut henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa tavoitteena olevan tutkinnon osan tai osien suorittamiseksi tarvittavan osaamisen.

Jos opiskelijalle on 15 §:n 3 momentissa tarkoitettuna jaksona lähetetty aloitus- tai päättökysely, opiskelijalle ei saman koulutuksen järjestäjän opinnoissa lähetetä kyseisen jakson aikana vastaavaa kyselyä.

Kyselyn vastausaika on 30 vuorokautta kyselyn lähettämisestä, kuitenkin enintään 60 vuorokautta aloituskyselyssä henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman hyväksymisestä ja päättökyselyssä henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa tavoitteena olevan osaamisen osoittamisesta.

17 §
Opiskelijapalautteen kysymykset ja pisteytys

Aloituskyselyn väittämät ovat:

1) Pääsin aloittamaan opintoni sopivassa aikataulussa.

2) Aikaisemmat opintoni, työkokemukseni ja muu osaamiseni selvitettiin monipuolisesti.

3) Sain vaikuttaa tutkinnon osien valintaan.

4) Kanssani selvitettiin, tarvitsenko tukea opinnoissani.

Päättökyselyn väittämät ovat:

1) Minulle laadittu henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma mahdollisti opintojeni joustavan etenemisen.

2) Opetustilat, välineet, työpaikat, digitaaliset ja muut oppimisympäristöni edistivät oppimistani.

3) Olen tyytyväinen minulle tarjottuihin mahdollisuuksiin opiskella työpaikalla.

4) Sain riittävästi opetusta ja ohjausta, jotta opintoni etenivät suunnitellusti.

5) Opintojeni aikana varmistettiin, että sain tukea opintojen etenemiseen, jos sitä tarvitsin.

6) Saamani opetus ja ohjaus oli laadukasta.

7) Työtehtävät, joissa suoritin näyttöni, vastasivat todellisia työelämän tehtäviä.

8) Arvioijani olivat ammattitaitoisia ja asiantuntevia.

9) Opiskelijoita kohdeltiin yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti.

10) Koulutus paransi valmiuksiani työelämään siirtymiseen, siellä toimimiseen tai jatko-opintoihin.

11) Koulutus antoi valmiuksia yrittäjyyteen.

12) Koulutuksen aikana sain osaamista ja ammattitaitoa, jota pystyn hyödyntämään.

Opiskelijapalautekyselyjen väittämiin annettujen vastausten pisteytysasteikko on:

5 pistettä täysin samaa mieltä

4 pistettä jokseenkin samaa mieltä

3 pistettä osin samaa osin eri mieltä

2 jokseenkin eri mieltä

1 täysin eri mieltä

18 §
Opiskelijapalautteen painotus ja laskenta

Opiskelijapalautteen perusteella jaettavasta vaikuttavuusrahoituksesta 1/4 myönnetään aloituskyselyn perusteella ja 3/4 päättökyselyn perusteella.

Kyselyjen kohteena olleiden ja kyselyihin vastanneiden opiskelijoiden määrän perusteella lasketaan järjestäjäkohtainen vastausosuus erikseen:

1) aloituskyselylle;

2) tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden päättökyselylle; sekä

3) tutkinnon osan tai osia suorittaneiden opiskelijoiden päättökyselylle.

Vastausosuus on kuhunkin 2 momentissa tarkoitettuun kyselyyn vastanneiden määrä jaettuna kyselyn kohteena olleiden määrällä. Vastausosuuden perusteella lasketaan kullekin kyselylle järjestäjäkohtainen katokorjauskerroin. Kun vastausosuus on 70 prosenttia tai sitä suurempi, katokorjauskerroin on 1/vastausosuus. Kun vastausosuus on pienempi kuin 70 prosenttia, mutta suurempi kuin 20 prosenttia, katokorjauskerroin on 1/0,7 + 2,04 x (0,7 – vastausosuus). Kun vastausosuus on 20 prosenttia tai sitä pienempi, katokorjauskerroin on 432/175. Koulutuksen järjestäjän kunkin kyselyn vastausten pisteiden yhteismäärä kerrotaan kyseisen kyselyn järjestäjäkohtaisella katokorjauskertoimella.

Aloituskyselyn perusteella myönnettävän vaikuttavuusrahoituksen perusteena on aloituskyselyn vastausten painotettu pistemäärä. Päättökyselyn perusteella myönnettävän vaikuttavuusrahoituksen perusteena on tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden vastausten painotettu pistemäärä kerrottuna luvulla kolme sekä tutkinnon osan tai osia suorittaneiden opiskelijoiden vastausten painotettu pistemäärä.

19 §
Työelämäpalautteen kohderyhmät

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 g §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua työelämäpalautetta kerätään:

1) oppi- tai koulutussopimustyöpaikan edustajalta (työpaikkakysely);

2) oppi- tai koulutussopimukseen perustuvan osaamisen hankkimisen vastuulliselta työpaikkaohjaajalta (työpaikkaohjaajakysely).

Työelämäpalautteen perusteella myönnettävän vaikuttavuusrahoituksen perusteena käytetään palautetta, joka koskee tutkintokoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltävän vuoden heinäkuun 1 päivän ja varainhoitovuotta edeltävän vuoden kesäkuun 30 päivän välisenä aikana suorittamia oppi- tai koulutussopimukseen perustuvia osaamisen hankkimisjaksoja (työpaikkajakso).

20 §
Työpaikkakyselyn palautteen kerääminen

Koulutuksen järjestäjä vastaa työpaikkakyselyn palautteen keräämisestä.

Tammikuun 1 päivän ja kesäkuun 30 päivän välisenä aikana suoritettuja työpaikkajaksoja koskeva palaute kerätään heinäkuun 1 päivän ja elokuun 31 päivän välisenä aikana. Heinäkuun 1 päivän ja joulukuun 31 päivän välisenä aikana suoritettuja työpaikkajaksoja koskeva palaute kerätään seuraavan vuoden tammikuun 1 päivän ja helmikuun viimeisen päivän välisenä aikana. Yhden kyselyn kohdejoukkona ovat koulutuksen järjestäjän opiskelijoiden tietyssä työpaikassa tässä momentissa tarkoitettuna ajanjaksona suorittamat työpaikkajaksot.

21 §
Työpaikkaohjaajakyselyn palautteen kerääminen

Opetushallitus lähettää palautekyselyn vastuulliselle työpaikkaohjaajalle. Yhden kyselyn kohdejoukkona ovat koulutuksen järjestäjän tietyn tutkinnon opiskelijoiden työpaikkajaksot, jotka on suoritettu kuukauden 1 päivän ja 15 päivän tai kuukauden 16 päivän ja viimeisen päivän välisenä aikana. Kysely lähetetään edellä tarkoitetun aikajakson päättymisen jälkeen.

Kyselyn vastausaika on 30 vuorokautta kyselyn lähettämisestä, kuitenkin enintään 60 vuorokautta 1 momentissa tarkoitetun aikajakson päättymisestä.

22 §
Työelämäpalautteen kysymykset ja pisteytys

Työpaikkakyselyn väittämät ovat:

1) Yhteistyö oppilaitoksen kanssa on sujuvaa.

2) Oppilaitos tiedottaa hyvin ammatilliseen koulutukseen liittyvistä yhteistyön mahdollisuuksista.

3) Olemme tyytyväisiä oppilaitoksen tapaan hoitaa oppi- ja koulutussopimusten laadintaan liittyvät käytännön asiat.

4) Oppilaitos järjestää työelämässä oppimisen työpaikan tarpeet huomioiden.

5) Oppilaitos tarjoaa mahdollisuutta ennakoida työpaikkamme osaamisen kehittämistarpeita ja sen avulla kehittää toimintaamme.

6) Voisimme rekrytointitilanteessa palkata tästä oppilaitoksesta valmistuneita opiskelijoita.

7) Oppilaitoksella on kyky kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella.

8) Voimme suositella oppi- tai koulutussopimusyhteistyötä oppilaitoksen kanssa.

9) Olemme tyytyväisiä oppilaitoksen toimintaan järjestää työelämässä oppimista.

Työpaikkaohjaajakyselyn väittämät ovat:

1) Yhteistyö oppilaitoksen kanssa oli sujuvaa.

2) Oppilaitos varmisti etukäteen opiskelijan riittävät valmiudet työelämässä oppimiseen.

3) Oppilaitos varmisti, että työtehtävät edistävät opiskelijan oppimista suunniteltujen tavoitteiden mukaisesti.

4) Oppilaitos varmisti, että työpaikkaohjaajilla tai mentorilla oli tiedossa opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS) kirjatut tavoitteet.

5) Oppilaitos tarjosi riittävästi tukea opiskelijan oppimisen ohjaamiseen.

6) Oppilaitos tarjosi riittävästi tukea opiskelijan osaamisen kehittymisen arvioimiseen ja palautteen antamiseen opiskelijalle.

7) Oppilaitoksella on kyky kehittää työelämässä oppimista saamansa palautteen perusteella.

8) Olen tyytyväinen oppilaitoksen toimintaan järjestää työelämässä oppimista.

Kyselyiden väittämiin annettujen vastausten pisteytysasteikko on:

5 pistettä täysin samaa mieltä

4 pistettä jokseenkin samaa mieltä

3 pistettä osin samaa osin eri mieltä

2 jokseenkin eri mieltä

1 täysin eri mieltä

23 §
Työelämäpalautteen painotus ja laskenta

Työelämäpalautteen perusteella jaettavasta vaikuttavuusrahoituksesta 1/4 myönnetään työpaikkakyselyn perusteella ja 3/4 työpaikkaohjaajakyselyn perusteella.

Kunkin vastauksen pistemäärä kerrotaan kyseisen vastauksen kohdejoukkona olevien työpaikkajaksojen kestolla päivinä. Jos opiskelijan henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa on sovittu, että opiskelija ei ole hankkimassa osaamista työpaikalla kaikkina osaamisen hankkimisjaksoon kuuluvina säännönmukaisina opiskelupäivinä, otetaan huomioon vain työpaikalla hankittavan osaamisen osuus säännönmukaisista opiskelupäivistä. Työpaikalla hankittavan osaamisen osuutta määriteltäessä säännönmukaiseen opiskeluviikkoon katsotaan kuuluvaksi viisi opiskelupäivää.

Työpaikkaohjaajakyselylle lasketaan kyselyn kohdejoukkona olleiden työpaikkajaksojen päivien yhteismäärän ja saatujen vastausten kattamien työpaikkajaksojen päivien yhteismäärän perusteella järjestäjäkohtainen vastausosuus, joka on saatujen vastausten kattamien työpaikkajaksojen päivien yhteismäärä jaettuna kyselyn kohdejoukkona olleiden työpaikkajaksojen päivien yhteismäärällä. Vastausosuuden perusteella lasketaan järjestäjäkohtainen katokorjauskerroin. Kun vastausosuus on 70 prosenttia tai sitä suurempi, katokorjauskerroin on 1/vastausosuus. Kun vastausosuus on pienempi kuin 70 prosenttia, mutta suurempi kuin 20 prosenttia, katokorjauskerroin on 1/0,7 + 2,04 x (0,7 – vastausosuus). Kun vastausosuus on 20 prosenttia tai sitä pienempi, katokorjauskerroin on 432/175. Koulutuksen järjestäjän työpaikkaohjaajakyselyn vastausten 2 momentissa säädetyllä tavalla määriteltyjen pisteiden yhteismäärä kerrotaan järjestäjäkohtaisella katokorjauskertoimella.

Työpaikkakyselyn ja työpaikkaohjaajakyselyn perusteella myönnettävän vaikuttavuusrahoituksen perusteena on kyseisen kyselyn vastausten painotettujen pisteiden yhteenlaskettu määrä.

4 luku

Voimaantulo

24 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran myönnettäessä varainhoitovuoden 2021 rahoitusta.

Asetuksen opiskelija- ja työelämäpalautetta koskevia säännöksiä sovelletaan kuitenkin ensimmäisen kerran myönnettäessä varainhoitovuoden 2023 rahoitusta. Myönnettäessä varainhoitovuosien 2021 ja 2022 rahoitusta sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita opiskelijapalautetta koskevia säännöksiä. Poiketen siitä, mitä tässä momentissa säädetään, 18 §:n 2 momentin katokorjauskerrointa koskevaa säännöstä sovelletaan ensimmäisen kerran myönnettäessä varainhoitovuoden 2021 rahoitusta.

Tällä asetuksella kumotaan ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annettu opetus- ja kulttuuriministeriön asetus (682/2017).

25 §
Oppivelvollisuuden korotuskerrointa koskevat siirtymäsäännökset

Poiketen siitä, mitä 6 §:ssä säädetään, varainhoitovuoden 2021 rahoitusta myönnettäessä mainitussa pykälässä säädetyllä korotuskertoimella painotetaan vuonna 2003 ja sen jälkeen syntyneiden opiskelijoiden elokuun 1 päivän ja joulukuun 31 päivän välisenä aikana vuonna 2019 suorittamia opiskelijavuosia. Varainhoitovuoden 2022 rahoitusta myönnettäessä painotetaan vuonna 2003 ja sen jälkeen syntyneiden opiskelijoiden vuonna 2020 suorittamia opiskelijavuosia.

Sen lisäksi, mitä 10 §:n 2 momentin 3 kohdassa säädetään, varainhoitovuoden 2023 rahoitusta myönnettäessä painotetun opiskelijavuosimäärän laskennassa otetaan huomioon myös 6 §:ssä säädetyllä oppivelvollisuuden korotuskertoimella painotetut vuosina 2003 ja 2004 syntyneiden opiskelijoiden vuonna 2021 suorittamat opiskelijavuodet. Varainhoitovuoden 2024 rahoitusta myönnettäessä otetaan huomioon myös vuosina 2003 ja 2004 syntyneiden opiskelijoiden vuonna 2022 suorittamat opiskelijavuodet. Varainhoitovuoden 2025 rahoitusta myönnettäessä otetaan huomioon myös vuosina 2003 ja 2004 syntyneiden opiskelijoiden vuonna 2023 suorittamat opiskelijavuodet. Varainhoitovuoden 2026 rahoitusta myönnettäessä otetaan huomioon myös vuonna 2004 syntyneiden opiskelijoiden vuonna 2024 suorittamat opiskelijavuodet.

26 §
Vaikuttavuusrahoituksen jakautumista koskeva siirtymäsäännös

Poiketen siitä, mitä 12 §:ssä säädetään, varainhoitovuonna 2021 ja 2022 vaikuttavuusrahoituksesta myönnetään 3/4 työllistymisen ja jatko-opintoihin siirtymisen perusteella ja 1/4 opiskelijapalautteen perusteella.

Helsingissä 30.12.2020

Opetusministeri
Jussi Saramo

Hallitusneuvos
Piritta Sirvio

Liite

Kustannusryhmä 1:

Liiketalouden perustutkinto (poistui 31.7.2018)

Liiketoiminnan perustutkinto

Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Finanssialan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Isännöinnin ammattitutkinto

Kiinteistönvälitysalan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Liiketoiminnan ammattitutkinto

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Markkinointiviestinnän ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Myynnin ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Sihteerin ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Taloushallinnon ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Tullialan ammattitutkinto

Ulkomaankaupan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinto (poistui 31.12.2017)

Virastomestarin ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Yrittäjyyden ammattitutkinto (voimaan 1.1.2022)

Yrittäjän ammattitutkinto (poistuu 31.12.2021)

Isännöinnin erikoisammattitutkinto

Johtamisen erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto

Markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2021)

Kustannusryhmä 2:

Autoalan perustutkinto

Elintarvikealan perustutkinto, muut kuin meijerialan osaamisala

Hammastekniikan perustutkinto

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto

Hiusalan perustutkinto (poistui 31.7.2018)

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto (poistui 31.7.2018)

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Kauneudenhoitoalan perustutkinto (poistui 31.7.2018)

Kello- ja mikromekaniikan perustutkinto (poistui 31.7.2018)

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto (poistui 31.8.2018)

Kone- ja metallialan perustutkinto (poistui 31.7.2017)

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto (poistui 31.7.2018)

Laboratorioalan perustutkinto

Lapsi- ja perhetyön perustutkinto (poistui 31.7.2018)

Lennonjohdon perustutkinto (poistui 31.12.2017)

Logistiikan perustutkinto, muut kuin kuljetuspalvelujen osaamisala

Lääkealan perustutkinto

Matkailualan perustutkinto

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto (poistui 31.7.2018)

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto (poistui 31.7.2018)

Painoviestinnän perustutkinto (poistui 31.7.2017)

Pintakäsittelyalan perustutkinto

Prosessiteollisuuden perustutkinto

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto

Puualan perustutkinto (poistui 31.7.2018)

Puuteollisuuden perustutkinto

Rakennusalan perustutkinto, muut kuin maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto (poistui 31.7.2018)

Talotekniikan perustutkinto

Teknisen suunnittelun perustutkinto

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto

Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto (poistui 31.7.2018)

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto (poistui 31.7.2020)

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Turvallisuusalan perustutkinto

Veneenrakennuksen perustutkinto (poistui 31.7.2018)

Veneenrakennusalan perustutkinto

Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto (poistui 31.7.2018)

Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto (poistui 31.7.2018)

Välinehuoltoalan perustutkinto

Ajoneuvoalan ammattitutkinto

Asioimistulkin ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Asioimistulkkauksen ammattitutkinto

Auto- ja kuljetusalan työnjohdon ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Autokorimekaanikon ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Automaalarin ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Automaatioasentajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Automyyjän ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Digitaalipainajan ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Elintarvikejalostajan ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Elintarvikejalostuksen ammattitutkinto

Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto

Energia-alan ammattitutkinto

Henkilöautomekaanikon ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Hierojan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Hieronnan ammattitutkinto

Hissiasentajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Hitsaajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2016)

Hiusalan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Hotellivirkailijan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Ilmastointiasentajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Ilmastointijärjestelmien puhdistajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Jalkinealan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Jalkojenhoidon ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Jälkikäsittelykoneenhoitajan ammattitutkinto (poistui 31.7.2016)

Kaivosalan ammattitutkinto

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Kaukolämpöasentajan ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Kehitysvamma-alan ammattitutkinto (poistuu 31.7.2021)

Kemianteollisuuden ammattitutkinto (poistui 31.7.2017)

Kiinteistöpalvelujen ammattitutkinto (poistui 31.12.2017)

Kipsausalan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Kiskoliikenteen turvalaiteasentajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Kivialan ammattitutkinto

Kivimiehen ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Kondiittorin ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinto

Koneenasentajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Koneistajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Korroosionestomaalarin ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Kotitalouskoneasentajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Kotityöpalvelujen ammattitutkinto (poistui 31.12.2017)

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Kumialan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Kunnossapidon ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Kylmäasentajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Laboratorio- ja mittausalan ammattitutkinto

Laitoshuoltajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2017)

Laivanrakennusalan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Lasikeraamisen alan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Lastinkäsittelyalan ammattitutkinto

Lattianpäällystäjän ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Laukku- ja nahka-alan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Leipomoalan ammattitutkinto

Leipomoteollisuuden ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Leipurin ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Lentokonetekniikan ammattitutkinto

Levy- ja hitsausalan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Levyalan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Levytekniikan ammattitutkinto (poistui 31.12.2016)

Lihanjalostajan ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Lihantarkastuksen ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Lihateollisuuden ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Liikunnan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto

Liikuntapaikka-alan ammattitutkinto

Liikuntapaikkojenhoitajan ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Lukkosepän ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Lämmityslaiteasentajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Maalarin ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Maanmittausalan ammattitutkinto

Maaseutumatkailun ammattitutkinto (poistui 31.7.2016)

Maidonjalostajan ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Matkailupalvelujen ammattitutkinto

Matkaoppaan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Matkatoimistovirkailijan ammattitutkinto (poistui 31.7.2016)

Meijeriteollisuuden ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Merenkulkualan ammattitutkinto

Metallien jalostuksen ammattitutkinto (poistui 31.7.2017)

Metsäkoneasentajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto

Mittaajan ja kalibroijan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Muovimekaanikon ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Nahanvalmistajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Nuohoojan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Obduktiopreparaattorin ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Opastuspalvelujen ammattitutkinto

Optiikkahiojan ammattitutkinto (poistui 31.7.2016)

Painajan ammattitutkinto (poistui 31.7.2016)

Painopinnanvalmistajan ammattitutkinto (poistui 31.7.2016)

Palvelulogistiikan ammattitutkinto

Paperiteollisuuden ammattitutkinto (poistui 31.7.2017)

Perhepäivähoitajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Pienkonemekaanikon ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Pintakäsittelyalan ammattitutkinto

Prosessiteollisuuden ammattitutkinto

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto

Putkiasentajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Puualan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Puuteollisuuden ammattitutkinto

Päihdetyön ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Rakennuspeltisepän ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Rakennustuotannon ammattitutkinto (poistui 31.7.2016)

Rakennustuotealan ammattitutkinto

Raskaskalustomekaanikon ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Rautatiekaluston kunnossapidon ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Ravintolakokin ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinto

Rengasalan ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Ruokapalvelujen ammattitutkinto

Saha-alan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinto

Suntion ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Suunnitteluassistentin ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Suurtalouskokin ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinto

Sähköasentajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Sähköteollisuuden ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Sähköverkkoasentajan ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Talonrakennusalan ammattitutkinto

Talotekniikan ammattitutkinto

Tarjoilijan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Teknisen eristäjän ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto

Tekstiilialan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Tekstiilihuollon ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Teollisen pintakäsittelijän ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Teollisuusputkiasentajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Terveysalan ammattitutkinto

Tieto- ja tietoliikennetekniikan ammattitutkinto (poistui 31.12.2020)

Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto

Tuotantotekniikan ammattitutkinto

Turkkurin ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Turvallisuusalan ammattitutkinto

Tuulivoima-asentajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Työvälinevalmistajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Vaatetusalan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Valajan ammattitutkinto (poistui 31.7.2017)

Valmentajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Valumallin valmistajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Vammaisalan ammattitutkinto (voimaan 1.8.2021)

Varaosamyyjän ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Varastoalan ammattitutkinto (poistui 31.7.2017)

Vartijan ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Veneenrakennusalan ammattitutkinto

Vesihuoltoalan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Välinehuoltajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Ympäristöalan ammattitutkinto

Ympäristöhuollon ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Ajoneuvoalan erikoisammattitutkinto

Autoalan myyjän erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Autokorimestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Automaalarimestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Automaatioyliasentajan erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Automekaanikon erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Baarimestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Dieettikokin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Elintarvikealan erikoisammattitutkinto

Elintarviketekniikan erikoisammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Energia-alan erikoisammattitutkinto

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto

Faktorin erikoisammattitutkinto (poistui 31.7.2016)

Hierojan erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Hieronnan erikoisammattitutkinto

Hitsaajamestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto

Hiusalan erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Immobilisaatiohoidon erikoisammattitutkinto

Jalkinealan erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto

Kaukolämpöyliasentajan erikoisammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Kemianteollisuuden erikoisammattitutkinto (poistui 31.7.2017)

Kiinteistöpalvelujen erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2017)

Kipsimestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Kondiittorimestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Koneasennuksen ja kunnossapidon erikoisammattitutkinto

Koneenasentajamestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Koneistajamestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Konesitojamestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Kunnossapidon erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto

Kylmämestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Laivanrakennusalan erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Laivasähkömestarin erikoisammattitutkinto

Lastinkäsittelyalan erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Lattiamestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Laukku- ja nahkamestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Leipomoalan erikoisammattitutkinto

Leipurimestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Lentokonetekniikan erikoisammattitutkinto

Levymestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Levytyömestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Liikenne-esimiehen erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Liikuntapaikka-alan erikoisammattitutkinto

Liikuntapaikkamestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Lukkoseppämestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Maalarimestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

Muovitekniikan erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Nahanvalmistajamestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Nuohoojamestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Näkövammaistaitojen ohjaajan erikoisammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Oikeustulkin erikoisammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinto

Painajamestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.7.2016)

Palvelulogistiikan erikoisammattitutkinto

Paperiteollisuuden erikoisammattitutkinto (poistui 31.7.2017)

Pintakäsittelyalan erikoisammattitutkinto

Pintakäsittelymestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Prosessiteollisuuden erikoisammattitutkinto

Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto (poistui 31.7.2016)

Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Puhevammaisten tulkkauksen erikoisammattitutkinto

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto

Putkiasentajan erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Puualan erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Puuteollisuuden erikoisammattitutkinto

Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto

Rakennusalan työmaapäällikön erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Rakennuspeltiseppämestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Rakennustuotannon erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Romanikulttuurin ohjaajan erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Rotaatiomestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.7.2016)

Ruokamestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Sahamestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Siivousteknikon erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2017)

Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2017)

Sivunvalmistajamestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.7.2016)

Sähkö- ja automaatioalan erikoisammattitutkinto

Sähköverkkoalan erikoisammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Sähköyliasentajan erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto

Talotekniikan erikoisammattitutkinto

Tekniikan erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkinto

Tekstiilialan erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Tekstiilihuollon erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Teollisuusalojen työnjohdon erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Tieto- ja tietoliikennetekniikan erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2020)

Tieto- ja viestintätekniikan erikoisammattitutkinto

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto

Tuotantotekniikan erikoisammattitutkinto

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Turkkurimestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Työvälinemestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Vaatetusalan erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Valajamestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.7.2017)

Valmennuksen erikoisammattitutkinto

Valmentajan erikoisammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Valumallimestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Varastoalan erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Veneenrakennusalan erikoisammattitutkinto

Voimalaitosalan erikoisammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Välinehuoltajan erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Ympäristöalan erikoisammattitutkinto

Kustannusryhmä 3:

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto (poistui 31.7.2017)

Kaivosalan perustutkinto

Kalatalouden perustutkinto

Kuvallisen ilmaisun perustutkinto (poistui 31.7.2018)

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto (poistui 31.7.2018)

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

Maanmittausalan perustutkinto

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Media-alan perustutkinto (poistui 31.7.2018)

Merenkulkualan perustutkinto

Puutarha-alan perustutkinto

Puutarhatalouden perustutkinto (poistui 31.7.2018)

Sirkusalan perustutkinto

Taideteollisuusalan perustutkinto

Tanssialan perustutkinto

Arboristin ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Aseseppäkisällin ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto (poistui 31.7.2016)

Bioenergia-alan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Eläintenhoidon ammattitutkinto

Eläintenhoitajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Esitys- ja teatteritekniikan ammattitutkinto

Floristin ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Golfkentänhoitajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Hevostalouden ammattitutkinto

Hevostenvalmentajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2017)

Jalometallialan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Kalanjalostajan ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Kalanviljelijän ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Kalastusoppaan ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Kalatalouden ammattitutkinto

Kengityssepän ammattitutkinto (poistui 31.12.2017)

Kirjansitojan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Kultaajakisällin ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Käsityöntekijän ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Lasinpuhaltajakisällin ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Luonnontieteellisen alan konservoinnin ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Luonnontuotealan ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Luontoalan ammattitutkinto

Maatalousalan ammattitutkinto

Maatalouskoneasentajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Media-alan ammattitutkinto

Mehiläistarhaajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Metsätalousyrittäjän ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Musiikkituotannon ammattitutkinto

Porotalouden ammattitutkinto

Puutarha-alan ammattitutkinto

Ratsastuksenopettajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2017)

Restaurointikisällin ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Rytmimusiikkituotannon ammattitutkinto (poistui 31.12.2017)

Saamenkäsityökisällin ammattitutkinto

Seminologin ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Seppäkisällin ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Sisustusalan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Soitinrakentajakisällin ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Taideteollisuusalan ammattitutkinto

Teatterialan ammattitutkinto (poistui 31.12.2016)

Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto

Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Valokuvaajan ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Verhoilijan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Viheralan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Vihersisustajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Viinintuotannon ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Viljelijän ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Viljelypuutarhurin ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Aseseppämestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Audiovisuaalisen viestinnän erikoisammattitutkinto (poistui 31.7.2016)

Eläintenhoidon erikoisammattitutkinto

Esitys- ja teatteritekniikan erikoisammattitutkinto

Floristimestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Golfkenttämestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Hevostalouden erikoisammattitutkinto

Jalometallialan erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Kalatalouden erikoisammattitutkinto

Kirjansitojamestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Koe-eläintenhoitajan erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Kultaajamestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Käsityömestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Lasinpuhaltajamestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Liikenneopettajan erikoisammattitutkinto

Luonnontuotealan erikoisammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Luontoalan erikoisammattitutkinto

Luontokartoittajan erikoisammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Maaseudun kehittämisen erikoisammattitutkinto

Maaseudun vesitalouden erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Maatalousalan erikoisammattitutkinto

Media-alan erikoisammattitutkinto

Metsäalan erikoisammattitutkinto

Metsämestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Puunkorjuun erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Puutarha-alan erikoisammattitutkinto

Ratsastuksenopettajan erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2017)

Restaurointimestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Riistamestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Saamenkäsityömestarin erikoisammattitutkinto

Seppämestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Soitinrakentajamestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Taideteollisuusalan erikoisammattitutkinto

Tallimestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2017)

Tarhaajamestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Teatterialan erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2016)

Valokuvaajan erikoisammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Verhoilijamestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Viheralan erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Kustannusryhmä 4:

Elintarvikealan perustutkinto, meijerialan osaamisala

Hevostalouden perustutkinto

Lentokoneasennuksen perustutkinto

Liikunnanohjauksen perustutkinto

Logistiikan perustutkinto, kuljetuspalvelujen osaamisala

Maatalousalan perustutkinto

Metsäalan perustutkinto, muut kuin metsäkoneenkuljetuksen osaamisala

Musiikkialan perustutkinto

Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala

Ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Ammattisukeltajan ammattitutkinto (poistui 31.7.2019)

Kuljetusalan ammattitutkinto

Lentoasemapalvelujen ammattitutkinto

Linja-autonkuljettajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2017)

Maarakennusalan ammattitutkinto

Metsäalan ammattitutkinto

Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Puutavaran autokuljetuksen ammattitutkinto (poistui 31.12.2017)

Sukellusalan ammattitutkinto

Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2017)

Maarakennusalan erikoisammattitutkinto

Kustannusryhmä 5:

Metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljetuksen osaamisala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.