1200/2020

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2020

Laki ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä annettuun lakiin (403/2020) uusi 9 a § seuraavasti:

3 luku

Toiminnan rajoitusten hyvittäminen

9 a §
Pienyritystä koskevat poikkeukset

Tätä pykälää sovelletaan ravitsemisyritykseen:

1) jonka liikevaihto tai taseen loppusumma oli enintään 10 miljoonaa euroa viimeisimmällä ennen 4 päivää huhtikuuta vuonna 2020 päättyneellä tilikaudella;

2) jonka palveluksessa oli enintään 49 työntekijää 1 kohdassa tarkoitetulla tilikaudella; ja

3) joka on tämän lain nojalla tai muutoin saanut valtiontukea enintään 800 000 euroa yhteenlaskettuna kuluvalta ja edelliseltä kalenterivuodelta ottaen huomioon myös sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten saamat tuet.

Poiketen siitä, mitä 5 §:ssä säädetään, kohtuullinen hyvitys rajoitusvelvoitteesta myönnetään 1 momentissa tarkoitetulle ravitsemisyritykselle kolmannesta muutoksesta valtiontukitoimenpiteitä talouden tukemiseksi tämänhetkisessä COVID-19-epidemiassa koskeviin tilapäisiin puitteisiin annetun komission tiedonannon (2020/C 218/03) nojalla.

Se, mitä säädetään 7 §:n 6 ja 7 momentissa, ei koske tämän pykälän 1 momentissa tarkoitettua ravitsemisyritystä.

Sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään, tulee 1 momentissa tarkoitetun ravitsemisyrityksen ilmoittaa 31 päivänä toukokuuta 2020 tai sen jälkeen ensimmäisenä päättyvästä tilikaudesta laadittavan tilinpäätöksensä liitetietona, että:

1) se täyttää 1 momentin 1 ja 2 kohdassa säädetyt edellytykset; ja

2) sen ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten saamat valtiontuet yhteenlaskettuina, myös hyvitys toiminnan rajoittamisesta huomioon ottaen, eivät ylitä 800 000 euron kumulatiivista enimmäismäärää päättyneellä ja sitä edeltäneellä tilikaudella.

Jos 4 momentin 2 kohdassa tarkoitettu edellytys ei ole täyttynyt, ravitsemisyritykseen ei sovelleta tätä pykälää ja sen tulee esittää 4 momentissa säädetyn sijasta 7 §:n 6 momentissa edellytetyt liitetiedot toteumaperusteisen rajoituksen täyttymisestä.

Sen lisäksi, mitä tilintarkastuslain 3 luvun 5 §:ssä säädetään, tilintarkastuskertomuksessa on annettava tieto 4 momentissa säädettyjen edellytysten toteutumisesta.

Toimivaltainen viranomainen valvoo 2 momentissa tarkoitetun komission tiedonannon mukaisen tuen yrityskohtaista enimmäismäärää ja varmistaa joulukuun 2021 loppuun mennessä, ettei 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetulle ravitsemisyritykselle ja sen kanssa samaan konserniin kuuluville yrityksille ole myönnetty 800 000 euron ylittävää määrää valtiontukea yhteenlaskettuna kalenterivuosilta 2019 ja 2020. Valtiokonttori luovuttaa tätä tarkoitusta varten toimivaltaiselle viranomaiselle tiedot niistä valtiontuista, jotka se on suorittanut ravitsemisyrityksille perustuen Euroopan komission 24 päivänä huhtikuuta 2020 tekemään päätökseen SA.56995 (2020/N) Suomen puitetukiohjelman hyväksymisestä COVID-19-pandemiaan liittyville valtiontukitoimenpiteille sisämarkkinoille soveltuvaksi.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun ravitsemisyrityksen saama hyvitys, joka on määrältään 100 000 euroa tai sitä suurempi, julkistetaan 2 momentissa tarkoitetussa komission tiedonannossa edellytetyllä tavalla.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Ennen tämän lain voimaantuloa myönnettyyn ja haettuun hyvitykseen sovelletaan tätä lakia. Ennen tämän lain voimaantuloa laaditun tilinpäätöksen perusteella takaisinsuoritetusta hyvityksestä voi hakea palautusta toimivaltaiselta viranomaiselta, jos pienyritys täyttää 9 a §:n 1 momentissa säädetyt edellytykset.

HE 238/2020
TaVM 36/2020
EV 211/2020

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2020

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Työministeri
Tuula Haatainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.