1184/2020

Helsingissä 22.12.2020

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön maksullisista suoritteista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Maksullinen julkisoikeudellinen suorite

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettu julkisoikeudellinen suorite, josta maa- ja metsätalousministeriö perii kiinteän 600 euron maksun, on yhteismetsälain (109/2003) 33 §:n 1 momentissa tarkoitetussa yhteismetsän myymistä tai jakamista koskevassa asiassa annettu päätös.

2 §
Liiketaloudelliset suoritteet

Suoritteita, jotka maa- ja metsätalousministeriö hinnoittelee valtion maksuperustelain 7 §:n mukaisesti, ovat:

1) koulutukseen, luennointiin, tutkimukseen, selvitykseen tai muuhun toimeksiantoon perustuvaan tehtävään liittyvät asiantuntijapalvelut;

2) asiakirjojen jäljentäminen ja lähettäminen lukuun ottamatta 3 §:ssä tarkoitettuja kopioita ja tulosteita;

3) painotuotteet;

4) rekistereistä ja muista tietoaineistoista saatavat aineistot, aineistojen jalostaminen ja niihin liittyvät selvitykset; sekä

5) muut toimeksiantoon perustuvat suoritteet.

3 §
Muut maksulliset suoritteet

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitetun tiedon antamisesta jäljennöksenä tai tulosteena perittävistä maksuista päättää maa- ja metsätalousministeriö noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

Maa- ja metsätalousministeriö päättää asiakirjaan kirjoitettavan tai erikseen annettavan todistuksen maksusta siten, että maksu vastaa suoritteen omakustannusarvoa.

Luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 12 artiklan 5 kohdassa tarkoitetusta rekisteröidyn pyynnöstä tehtävästä toimenpiteestä peritään maksu, jos rekisteröidyn toimenpidepyyntö on ilmeisen perusteeton tai kohtuuton taikka jos rekisteröity esittää toimenpidepyyntöjä toistuvasti. Maksu määräytyy toimenpiteeseen käytettyjen työtuntien perusteella. Asiantuntijatyöstä peritään 66 euroa työtunnilta ja avustavasta toimistotyöstä 47 euroa työtunnilta.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2022.

Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä oleviin asioihin sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä

Helsingissä 22.12.2020

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Hallitussihteeri
Timo-Ville Nieminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.