1167/2020

Helsingissä 14.12.2020

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Säteilyturvakeskuksen suoritteista perittävistä maksuista

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Säteilyturvakeskuksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista.

Säteilylaissa (859/2018) tarkoitetusta valvontamaksusta säädetään mainitussa laissa.

Ydinturvallisuusvalvontaan perustuvien suoritteiden maksullisuudesta säädetään erikseen.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Julkisoikeudellisista suoritteista peritään suoritteen tuottamisesta valtiolle aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää vastaava maksu.

Tuntihintaan perustuvissa suoritteissa suoritteen tuottamisessa käytetty aika pyöristetään lähimpään puoleen tuntiin. Suoritteen tuottamisesta peritään kuitenkin aina vähintään puolta tuntia vastaava maksu.

Suorite voidaan pyynnöstä käsitellä nopeutetusti, jos nopeutetulle käsittelylle on suoritteen tilaajan tai vastaanottajan työn tai toiminnan järjestämiseen liittyvä perusteltu syy eikä nopeutetulla käsittelyllä ole sanottavaa vaikutusta vireillä olevien muiden asioiden käsittelyyn. Tällöin suoritteesta peritään 50 prosentilla korotettu maksu.

Jos julkisoikeudellisista suoritteista perittävä maksu on yksittäistapauksessa merkittävästi suurempi kuin niistä valtiolle aiheutuvien kustannusten määrä, Säteilyturvakeskus voi arvioida ja periä maksun valtiolle aiheutuvien todellisten kustannusten mukaisena.

Maksuista säädetään liitteessä.

3 §
Tietopyyntöjen maksullisuus

Säteilyturvakeskus päättää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta ja 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista ottaen huomioon, mitä mainitun lain 34 §:ssä säädetään.

4 §
Asian lopputuloksen vaikutus maksuun

Asian lopputulos ei vaikuta julkisoikeudellisesta suoritteesta perittävään maksuun.

Jos julkisoikeudellisen suoritteen perusteena oleva asia raukeaa tai jätetään tutkimatta, suoritteesta peritään maksu kuitenkin vain, jos Säteilyturvakeskus on tehnyt vähäistä enemmän toimenpiteitä asian valmistelussa.

Maksua ei peritä myöskään, jos asia ratkaistaan hylkäämällä vaatimus heti perusteettomana.

5 §
Uudelleen ratkaistavan asian suoritemaksu

Tuomioistuimen palauttaman asian ja hallintolain 50 §:ssä tarkoitetun asiavirheen korjaamista koskevan asian käsittelystä ei peritä uutta maksua. Maksua tarvittaessa oikaistaan asian jatkokäsittelyn ja lopputuloksen mukaisesti.

6 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Maksuttomia julkisoikeudellisia suoritteita ovat valtion maksuperustelain (150/1992) 5 §:ssä tarkoitetut suoritteet.

Maksua ei myöskään peritä turvallisuusluvanhaltijan tai suuritehoisen laserlaitteen käyttöön oikeuttavan luvanhaltijan yhteystietojen muuttamisesta, säteilylähteen poistamisesta käytöstä tai säteilytoiminnan lopettamisesta osittain tai kokonaan eikä annosmittauspalvelun toiminnan lopettamisesta. Näihin suoritteisiin liittyvien tarkastusten maksullisuus määräytyy kuitenkin tämän asetuksen 2 §:n mukaisesti.

Säteilylain 196 §:ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei myöskään peritä maksua.

7 §
Maksulliset muut suoritteet

Säteilyturvakeskus hinnoittelee maksulliset muut suoritteet liiketaloudellisin perustein.

Tässä pykälässä tarkoitettuja suoriteryhmiä ovat:

1) asiakkaan pyynnöstä tehtävät tarkastukset, säteilymittaukset, kalibroinnit, testaukset, säteilytykset ja radioaktiivisten aineiden määritykset;

2) koulutukset ja harjoitukset;

3) laite- ja tilavuokrat;

4) tietopalvelut;

5) pyynnöstä annetut asiakirjakopiot;

6) muut palvelut kuin 8 §:ssä tarkoitetut suoritteet.

8 §
Maksuttomat muut suoritteet

Maksuttomia muita suoriteryhmiä ovat:

1) kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö säteilyturvallisuuden ja ydinenergian käytön turvallisuuden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi;

2) yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden varmistamisen kannalta tärkeät koulutukset ja harjoitukset.

Maksuttomia muita suoritteita ovat myös viranomaisen neuvojen, ohjeiden ja opastuksen antaminen sekä tiedottaminen, jos näistä aiheutuu vain vähäisiä kustannuksia.

Suoritteeseen liittyvien kustannusten jakautumisesta ja korvaamisesta voidaan kuitenkin sopia erikseen enintään niiden omakustannusarvoon saakka.

9 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2022 saakka.

Suoritteista, joita koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Helsingissä 14.12.2020

Perhe- ja peruspalveluministeri
Krista Kiuru

Hallitussihteeri
Helena Korpinen

Liite

1. Turvallisuusluvat

Taulukko 1.1.Maksut säteilyn käyttöä sekä luonnonsäteilylle altistavaa toimintaa koskevista turvallisuuslupapäätöksistä (koskee sädehoitolaitteella annettavaa sädehoitoa vain taulukossa 1.3 säädetyn mukaisesti).

Suorite Maksu Huomautus
Uusi lupa – luokka 3 tai E 625 €
Uusi lupa – luokka 2 935 €
Uusi lupa – luokka 1 1 455 €
Uusi lupa – hammasröntgentoiminta jossa käytetään panoraamatomografialaitetta tai hammasröntgenlaitetta, jolla kuvataan suun sisään asetettavalle kuvailmaisimelle. 210 € Enintään viisi laitetta. Tätä useammat laitteet 155 €/h.
Uusi lupa – luonnonsäteilylle altistava kaivostoiminta 155 €/h
Muutosilmoituksen käsittely, luokkaan 3 tai E kuuluvat lupamuutokset sekä muutokset, joissa luokka muuttuu suuremmaksi tai luokkaan E. 210 €
Luokkaa 2 koskevat lupamuutokset 625 €
Luokkaa 1 koskevat lupamuutokset 935 €
Toiminnanharjoittajan vaihtuminen 210 €
Säteilyturvallisuusvastaavan vaihtaminen 210 €
Vapauttaminen turvallisuusluvasta 155 €/h
Turvallisuusarvion vahvistaminen erikseen − luokka 3 tai E 210 €
Turvallisuusarvion vahvistaminen erikseen − luokka 2 625 €
Turvallisuusarvion vahvistaminen erikseen − luokka 1 935 €

Säteilyaltistuksen ja säteilylähteen luokat määräytyvät ionisoivasta säteilystä annetun valtioneuvoston asetuksen (1034/2018) nojalla. Maksu lupa-asiassa määräytyy sen luokan mukaan, josta peritään suurin maksu. Samaan aikaan ratkaistavista samaa lupaa koskevista asioista peritään ainoastaan yksi maksu. Jos sama muutos koskee toiminnanharjoittajan eri lupia, peritään yhden luvan osalta edellä sanotun mukainen maksu ja 24 € jokaiselta seuraavalta muutoksen kohteena olevalta luvalta.

Taulukko 1.2.Maksut turvallisuusluvan myöntämiseen tai muuttamiseen ja toiminnan lopettamiseen liittyvistä tarkastuksista (ei koske sädehoitolaitteen käyttöönottotarkastusta).

Toiminnan luokka tai toiminta Maksu Huomautus
3 625 €
2 830 €
1 1 560 €
Luonnonsäteilylle altistava kaivostoiminta 155 €/h

Säteilyaltistuksen ja säteilylähteen luokat määräytyvät ionisoivasta säteilystä annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. Maksu lupa-asiassa määräytyy sen luokan mukaan, josta peritään suurin maksu.

Taulukko 1.3.Maksut sädehoitolaitteilla annettavaa sädehoitoa koskevista turvallisuuslupapäätöksistä ja käyttöönottotarkastuksista.

Suorite Maksu Huomautus
Uusi sädehoidon turvallisuuslupa 6 655 €
Sädehoitolaitteen käyttöönottotarkastus 8 320 € Monienerginen sädehoitolaite, joka tuottaa sekä fotoni- että elektronisäteilyä, tai neutronihoitolaite
Sädehoitolaitteen käyttöönottotarkastus 5 200 € Monienerginen sädehoitolaite, joka tuottaa joko fotoni- tai elektronisäteilyä
Sädehoitolaitteen käyttöönottotarkastus 3 120 € Yksienerginen sädehoito-, jälkilataus- tai röntgenhoitolaite
Lupamuutos – sädehoitolaitteen lisäys lupaan 1 350 €
Muu lupamuutos tai muutosilmoituksen käsittely Yllä olevan lupamuutostaulukon mukaisesti

2. Työntekijöiden annosrekisteri

Taulukko 2.1.Maksut työntekijöiden annosrekisteriä koskevista suoritteista.

Suorite Maksu Huomautus
Annostietojen sähköinen rekisteröinti 5 € Yhden annosmittauksen tai annosmäärityksen tulosten kirjaaminen.
Annostietojen manuaalinen rekisteröinti 16 € Yhden annosmittauksen tai annosmäärityksen tulosten kirjaaminen.
Säteilyaltistuksen seuranta-asiakirja 59 €
Työntekijän annosraportti 49 €

3. Annosmittauspalvelu

Taulukko 3.1.Maksut annosmittauspalvelua koskevista suoritteista.

Suorite Maksu Huomautus
Annosmittauspalvelun ja annosmääritysmenetelmän hyväksyntää koskeva asia 155 €/h Tuntien määrä arvioidaan tapauskohtaisesti etukäteen.
Annosmittauspalvelun tarkastus 1 560 €
Annosmittauspalvelun toimintakykytesti 155 €/h Tuntien määrä arvioidaan tapauskohtaisesti etukäteen.

Taulukkoa 3.1 ei sovelleta annosmittauspalvelun hyväksymiseen eikä valvontaan ydinenergialaissa (990/1987) tarkoitetussa toiminnassa.

4. Hyväksynnät, lausunnot, kelpoisuuden toteaminen ja ammattipätevyyden tunnustaminen

Taulukko 4.1.Maksut hyväksyntöjä koskevista päätöksistä, säteilysuojelukoulutusta koskevista lausunnoista sekä kelpoisuuden toteamisesta ja ammattipätevyyden tunnustamisesta.

Suorite Maksu Huomautus
Säteilymittausten hyväksyntä 625 €
Säteilysuojelukoulutuksen hyväksyntä 625 €
Lausunto säteilysuojelukoulutuksesta 625 €
Säteilyturvallisuusasiantuntijan kelpoisuuden hyväksyminen. 625 €
Säteilyturvallisuusasiantuntijan ja –vastaavan ammattipätevyyden tunnustaminen ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain (1384/2015) nojalla. 625 €

5. Suuritehoiset laserlaitteet

Taulukko 5.1.Maksutsuurtehoisia laserlaitteita koskevista suoritteista.

Suorite Maksu Huomautus
Lupa 470 €
Luvan muutos 155 €
Lupa-asiaan liittyvä tarkastus 360 €
Lupa-asiaan liittyvä laajempi tarkastus 570 € Jos säteitä kohdistetaan yleisöön tai säteitä päätetään taivaalle.

6. Muut maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Taulukko 6.1. Muut suoritteet.

Suorite Maksu Huomautus
Radioaktiivisten aineiden siirtoa koskevan selvityksen käsittely 80 € Radioaktiivisten aineiden siirroista jäsenvaltioiden välillä annetun neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1493/93 4 artikla
Muu päätös, lausunto tai suorite 155 €/h Tuntien määrä arvioidaan tapauskohtaisesti etukäteen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.