1165/2020

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2020

Valtioneuvoston asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 42 b §:n 3 momentti, 67 §:n 3 momentti ja 68 §,

sellaisina kuin ne ovat, 42 b §:n 3 momentti asetuksessa 600/1997 sekä 67 §:n 3 momentti ja 68 § asetuksessa 1786/2009, seuraavasti:

42 b §

Valtion kirjanpidon tilijärjestelmän tulee olla selkeä ja riittävästi eritelty. Tilijärjestelmä on laadittava siten, että se mahdollistaa valtion sisäisten tuottojen ja kulujen sekä sisäisten saamisten ja velkojen erottamisen muista tilitapahtumista. Kultakin varainhoitovuodelta tulee olla käyttöaikaa koskevin merkinnöin varustetut tililuettelot.


67 §

Valtion tuotto- ja kululaskelma sekä valtion tase ja rahoituslaskelma laaditaan kirjanpitoyksikköjen tilitietoihin perustuvan valtion liikekirjanpidon pääkirjan perusteella valtiovarainministeriön vahvistamien tuotto- ja kululaskelman, taseen ja rahoituslaskelman kaavojen mukaan. Valtion tilinpäätöksessä kirjanpitoyksiköiden välisten tuottojen ja kulujen sekä saamisten ja velkojen vaikutus eliminoidaan ottaen huomioon asian olennaisuus. Eliminoitavat tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat vähennetään siltä tuotto- ja kululaskelman tai taseen riviltä, johon erä kuuluu. Valtiokonttori laatii eliminointilaskelman, joka osoittaa tehdyt eliminoinnit.

68 §

Valtion tilinpäätöksen ja sen liitteiden laatimista varten kirjanpitoyksikön ja talousarvion ulkopuolella olevan valtion rahaston on toimitettava valtiokonttorille sen määräämään ajankohtaan mennessä kirjanpitoyksikön tai rahaston kirjanpitoon ja tilinpäätökseen perustuvat, valtiokonttorin määräämät selvitykset.


Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2020.

Asetuksen 67 §:ä sovelletaan ensimmäisen kerran varainhoitovuodelta 2020 laadittavaan valtion tilinpäätökseen.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2020

Puolustusministeri
Antti Kaikkonen

Budjettineuvos
Juha Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.