1159/2020

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2020

Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kaupallisten rokotetutkimuspalvelujen yhtiöittämisestä 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Luovutusvaltuus ja perustettava yhtiö

Valtioneuvosto oikeutetaan luovuttamaan sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hallinnassa olevaa kaupallisten rokotetutkimuspalvelujen tuottamiseen liittyvää omaisuutta ja kaupallisia rokotetutkimuspalveluja koskevaa toimintaa perustettavalle osakeyhtiölle, jonka toimialana on yhtiötä perustettaessa lääketieteellinen tutkimus ja kehittäminen.

Valtio merkitsee osakeyhtiötä perustettaessa enemmistön sen osakkeista.

2 §
Luovutuksen ehdot

Valtioneuvosto määrää valtion luovutettavan omaisuuden ja sen arvon sekä ehdot, joilla luovutus tapahtuu. Valtioneuvosto määrää myös muista valtion omaisuuden luovuttamiseen liittyvistä järjestelyistä ja päättää valtion osalta osakeyhtiön muodostamiseen liittyvistä järjestelyistä.

Valtioneuvosto määrää, mikä osa valtion omaisuudesta luovutetaan osakeyhtiöön osakkeita vastaan.

3 §
Verotus

Perustettavan osakeyhtiön tuloverotuksessa noudatetaan soveltuvin osin elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 52 d §:ssä tarkoitettua liiketoimintasiirtoa koskevia säännöksiä.

4 §
Vastuu sitoumuksista

Perustettava osakeyhtiö vastaa niistä velka-, tutkimus-, palvelu-, hankinta- ja toimitussopimuksista sekä muista niiden kaltaisista sitoumuksista, joihin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on valtion puolesta sitoutunut ja jotka koskevat osakeyhtiölle luovutettua omaisuutta ja sille siirtyvää kaupallisten rokotetutkimuspalvelujen toimintaa.

Valtiolla on toissijainen vastuu perustettavalle osakeyhtiölle 1 momentin mukaan siirtyvistä velvoitteista, jollei vastapuoli hyväksy vastuiden siirtymistä yhtiölle. Yhtiö on velvollinen korvaamaan valtiolle, mitä valtio on tämän momentin perusteella suorittanut.

5 §
Henkilöstön palvelussuhteet

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos siirtää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kaupallisten rokotetutkimuspalvelujen tehtävissä tämän lain voimaan tullessa olevat virka- ja työsopimussuhteiset henkilöt perustettavan osakeyhtiön palvelukseen työsopimussuhteeseen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta osakeyhtiöön siirtyvien virkamiesten virat lakkaavat ja päättyvät ilman irtisanomista henkilön siirtyessä yhtiöön.

Määräaikaiseen virka- tai työsopimussuhteeseen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kaupallisten rokotetutkimuspalvelujen tehtäviin otetut henkilöt siirtyvät osakeyhtiön palvelukseen työsopimussuhteeseen siirtymähetkellä jäljellä olevaksi ajaksi.

Työsuhteen ehtoihin siinä osakeyhtiön työsopimussuhteisessa tehtävässä, johon asianomainen on 1 momentin nojalla siirtynyt, sovelletaan, mitä yhtiötä sitovassa työehtosopimuksessa sovitaan tai mitä laissa säädetään tai sen nojalla säädetään tai määrätään.

Osakeyhtiön palvelukseen siirtyvien virka- ja työsopimussuhteisten henkilöiden siirtymishetkellä ansaittu eläketurva katetaan yhtiön lisäeläkejärjestelyin.

6 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

HE 224/2020
StVM 40/2020
EV 184/2020

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2020

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Perhe- ja peruspalveluministeri
Krista Kiuru

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.