1116/2020

Helsingissä 17 joulukuuta 2020

Sisäministeriön asetus suojelupoliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2021

Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat, valtion maksuperustelain 8 § laissa 348/1994 ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 § laissa 495/2005:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään suojelupoliisin suoritteiden maksullisuudesta.

2 §
Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista suojelupoliisi perii omakustannusarvoa vastaavan kiinteän maksun, ovat liitteenä olevassa maksutaulukossa mainitut suoritteet.

Hylkäävästä päätöksestä peritään saman suuruinen maksu kuin myönteisestä päätöksestä.

3 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Maksua ei peritä valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentin nojalla seuraavista suoritteista:

1) päätös ja muu toimituskirja hallintokanteluasiassa;

2) yhteistyöviranomaiselle suojelupoliisin tehtävien suorittamiseksi tai kehittämiseksi tuotetut suoritteet.

Maksua ei peritä valtion maksuperustelain 6 §:n 3 ja 4 momentin nojalla turvallisuusselvityslain (726/2014) mukaisesta turvallisuusselvityksestä, kun se koskee poliisihallintoon rekrytoitavaa henkilöä tai Poliisiammattikorkeakouluun poliisin ammattikorkeakoulututkintoa varten opiskelemaan valittua henkilöä.

4 §
Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu maksullinen julkisoikeudellinen suorite, josta suojelupoliisi perii omakustannusarvon mukaiseksi määräämänsä maksun, on henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain (1054/2018) 30 §:n 2 momentissa tarkoitettu rekisteröidyn pyynnöstä suoritettu toimenpide, jos rekisteröidyn toimenpidepyynnöt ovat niiden toistuvuudesta tai muusta syystä ilmeisen kohtuuttomia tai perusteettomia.

5 §
Tietosuoritteet

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää suojelupoliisi ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021 ja on voimassa vuoden 2021 loppuun.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa vireille tulleeseen asiaan sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 17 joulukuuta 2020

Sisäministeri
Maria Ohisalo

Hallitusneuvos
Johanna Hakala

Liite

Turvallisuusselvitys
Suppea turvallisuusselvitys 60 €
Henkilöturvallisuusselvitystodistus 60 €
Perusmuotoinen turvallisuusselvitys 120 €
Laaja turvallisuusselvitys 600 €
Perusmuotoinen turvallisuusselvitys sisältäen
ulkomaansidonnaisuuksia koskevan selvityksen 375 €
Perusmuotoinen turvallisuusselvitys sisältäen
ilmailun nuhteettomuusseurannan 150 €
Henkilöturvallisuusselvitys, joka liittyy valmiiseen turvallisuusselvitykseen
Suppea henkilöturvallisuusselvitys 30 €
Perusmuotoinen henkilöturvallisuusselvitys 60 €
Perusmuotoinen turvallisuusselvitys sisältäen
ilmailun nuhteettomuusseurannan 75 €
Perusmuotoinen turvallisuusselvitys sisältäen
ulkomaansidonnaisuuden 187 €
Laaja henkilöturvallisuusselvitys 300 €
Päätös yritysturvallisuusselvityksestä
Luokka 1: suppea yritysturvallisuusselvitys 5 000 €
Luokka 2: perusmuotoinen yritysturvallisuusselvitys 10 000 €

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.