1112/2020

Helsingissä 22.12.2020

Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoihin tarkoitettujen PE-putkien liittimien olennaisista teknisistä vaatimuksista

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 c §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa (958/2012):

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee rakennuksen ja kiinteistöllä sijaitsevien talousveden ja viemäriveden paineelliseen johtamiseen tarkoitettujen vesi- ja viemärilaitteistojen polyeteeniputkien (jäljempänä PE-putkien) liittimien olennaisia teknisiä vaatimuksia.

Tämä asetus kattaa mekaaniset ja hitsattavat liittimet nimelliskooltaan DN/OD 16–DN/OD 225 oleville PE-putkille.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) PE-putken liittimen nimellishalkaisijalla halkaisijaa, joka vastaa liitettävän PE-putken nimellistä ulkohalkaisijaa,

2) PE-putken putkijärjestelmällä järjestelmää, joka koostuu PE-putkista ja niiden liittämiseen tarkoitetuista liittimistä,

3) PE-putken liittimellä mekaanisesti tai sähköisesti hitsaamalla tai sähköllä lämmittämällä PE-putkeen kiinnitettävää liitintä, joka on muovia tai korroosionkestävää metallia,

4) PE-putken mekaanisella puristusliittimellä liitintä, joka kiinnittyy putkeen liittimen puristusosilla. Liitin tiivistyy putkeen puristusrenkaalla, O-renkaalla tai muulla vastaavalla tiivisteellä,

5) PE-putken mekaanisella pistoliittimellä liitintä, jossa putki kiinnitetään liittimeen työntämällä,

6) PE-putken sähköhitsausmuhvilla liitintä, jossa sähköllä lämmittämällä sulatetaan putki ja liitin yhteen,

7) PE-putken sähköhitsattavalla satulaliittimellä liitintä, jossa liitin kiristetään PE-putken ympärillä ja hitsataan sähköisesti kiinni PE-putkeen.

3 §
Kelpoisuus talousveden johtamiseen

PE-putken liittimistä ei saa siirtyä veteen terveydelle haitallisia aineita eivätkä ne saa aiheuttaa veteen vierasta hajua, makua, ulkonäön muutosta tai terveydelle haitallisten mikrobien kasvua. Veden kanssa kosketuksiin joutuvien materiaalien on sovelluttava talousveden johtamiseen. Muovisten liittimien kelpoisuuden arviointi perustuu koostumustietojen tarkastukseen. Jos metalliset liittimet ovat kupariseosta, jonka lyijypitoisuus on enintään 0,2 prosenttia, ei lyijypitoisuuden testausta edellytetä.

PE-putkien metallisen liittimen valmistusmateriaalista testiveteen liuenneen lyijyn pitoisuus voi olla enintään 5 mikrogrammaa litrassa, kun materiaali on testattu todellisia käyttöolosuhteita vastaavalla 26 viikon liukenemiskokeella. Testiveden happamuuden (pH-arvo) arvon on oltava välillä 6,7–8,4, alkaliteetin arvon välillä 0,5–1,3 millimoolia litrassa ja happisaturaation arvon yli 70 prosenttia. Testiveden on seisottava neljä tuntia ennen vesinäytteen ottoa.

Vaihtoehtoisena tuotetta koskevana vaatimuksena PE-putkien liittimestä veteen liuenneen lyijyn sallittu enimmäismäärä voi olla liitinkoosta riippuen taulukon yksi mukainen, kun liukeneminen on testattu kymmenen vuorokauden kokeella. Kokeessa voi liueta kadmiumia enintään 2 mikrogrammaa. Testiliuoksena on oltava vaihdettava synteettinen talousvesi, jonka happamuuden arvon (pH-arvo) on oltava 7,0±0,1.

Taulukko 1. Liuenneen lyijyn sallittu enimmäismäärä 10 vuorokauden kokeessa.

Nimellishalkaisija D, mm ≤ 25 32 40 50 63 75 90 110
Lyijymäärä, μg 5 8 20 25 40 60 70 90
4 §
Materiaali ja korroosionkestävyys

Liitimien, jotka on valmistettu PE-materiaalista, on oltava PE-putkien olennaisista teknisistä vaatimuksista annetun ympäristöministeriön asetuksen (1044/2020) 3 §:n mukaisia.

PE-putken liittimien rungon ja metallisen puristuspannan on oltava korroosionkestävää materiaalia.

Talousveden kanssa kosketuksissa olevan PE-putken liittimen materiaalin sinkinkadon syvyyden maksimiarvo voi olla enintään 200 mikrometriä. Sinkinkadon osoittamista ei edellytetä, kun liittimen koostumuksen sinkkipitoisuus on enintään 15 prosenttia.

Liittimien messinkisissä liitinosissa ei saa esiintyä jännityskorroosiota.

5 §
Pintojen ominaisuudet

PE-putken liittimen pintojen on oltava sileitä ja puhtaita eikä niissä saa olla naarmuja eikä pintavikoja. Liittimessä ei saa olla teräviä reunoja.

Materiaalissa ei saa olla näkyviä epäpuhtauksia. Pienet värin vaihtelut ovat sallittuja.

Jos muovinen PE-putken liitin läpäisee valoa, voi valonläpäisevyys olla tällöin enintään 0,2 prosenttia näkyvästä valosta.

6 §
Rakenne ja mitat

PE-putken mekaanisen liittimen on sovelluttava kiinnitettäväksi liittimen kokoa vastaavaan PE-putkeen rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoihin tarkoitettujen PE-putkien olennaisista teknisistä vaatimuksista annetun ympäristöministeriön asetuksen (1044/2020) 6 §:ssä säädettyjen vaatimusten mukaisesti ja niiden nimellispaineiden on vastattava kyseisen PE-putken nimellispainetta. PE-putken liittimen on oltava asennettavissa ulkohalkaisijaltaan PE-putken liittimen nimellishalkaisijaa vastaavaan PE-putkeen. Valmistajan on ilmoitettava liittimen painehäviölukema.

Jos PE-putken liittimessä on kierreliitospää, on kierteiden oltava tuumakokoisia putkikierteitä. PE-putken liittimen nimellishalkaisijan ja sitä vastaavan PE-putken nimellisulkohalkaisijan on vastattava toisiaan.

Kun putki ja liitin ovat valmistettu PE-materiaalista ja materiaalien pienin vaadittu lujuus on sama, on liittimen seinämäpaksuuden oltava vähintään sama kuin vastaavan PE-putken. Jos putken ja liittimen PE-materiaalin pienin vaadittu lujuus eriävät, on liittimen seinämänpaksuus suhteessa putken seinämäpaksuuteen oltava taulukon kaksi mukainen.

Taulukko 2. Liittimen ja putken seinämäpaksuuden suhde, kun putken ja liittimen PE-materiaalin pienin vaadittu lujuus eriävät.

Putki Liitin Liittimen seinämäpaksuus (E) putken seinämäpaksuuden (emin) perusteella
PE 80 PE 100 E ≥ 0,8 emin
PE 100 PE 80 E ≥ 1,25 emin
7 §
Sähköhitsattava liitin

PE-putken sähköhitsattavan liittimen muhvin sisähalkaisijan (D1) on oltava sama tai suurempi kuin putken nimellishalkaisija (dn). Pituusmittojen on oltava taulukon kolme mukaiset. Valmistajan on ilmoitettava putken liitospäästä mekaanisesti viistetyn reunan pienin sallittu ulkohalkaisija.

Jännitteeltään yli 25 voltin sähköhitsattavan liittimen on oltava suojattu asentajaan kohdistuvilta sähköiskuilta. Sähköhitsattavissa satulaliittimissä valmistajan on määritettävä satulaliittimen enimmäiskorkeus sekä satulahaaran keskikohdan korkeus putken yläpinnasta.

Taulukko 3. Sähköhitsausmuhvien mittavaatimukset, mitat millimetreinä.

dn L1,min L1,max L2,min
Virtaohjausampeeria Jänniteohjausvolttia
20 20 25 41 10
25 20 25 41 10
32 20 25 44 10
40 20 25 49 10
50 20 28 55 10
63 23 31 63 11
75 25 35 70 12
90 28 40 79 13
110 32 53 82 15
125 35 58 87 16
140 38 62 92 18
160 42 68 98 20
180 46 74 105 21
200 50 80 112 23
225 55 88 120 26

dnputken nimellishalkaisija

L1 mitoitustunkeumasyvyys (kokonaissyvyys, jonka putki työntyy liittimen sisälle) eli pituus liittimen pohjasta liittimen suuaukolle

L2 lämmitettävän osan pituus (pituus, joka lämmitystyökalun tulee saavuttaa ja jonka valmistaja määrittää asennusta varten)

8 §
Putkijärjestelmä

PE-putken liittimistä ja PE-putkista koostuvan putkiston käyttöiän on oltava vähintään 50 vuotta käyttöolosuhteissa, joissa veden lämpötila on enintään 20 celsiusastetta ja paine enintään yksi megapascal. PE-putkijärjestelmän on kestettävä asennuksen ja käytön aiheuttamat rasitukset.

PE-putkijärjestelmän on pysyttävä tiiviinä lämpötilan ja paineen vaihteluissa.

9 §
Tiivisteet

PE-putkien mekaanisten liittimen tiivisteiden kestävyyden on täytettävä taulukon neljä mukaiset vaatimukset.

Taulukko 4. Elastomeerisen tiivisteen kestävyysvaatimukset.

Puristuspainuma
Vaatimus
Puristuspainuma 72 tunnin jälkeen, koelämpötila 23°C ≤ 15 %
Puristuspainuma 24 tunnin jälkeen, koelämpötila 70°C ≤ 20 %
Tilavuuden muutos / paisuminen
Koeaika: 7 vrk, koelämpötila: 70 °C: väliaine: tislattu vesi Vaatimus
Tilavuuden muutos ≤ 15 %
10 §
Merkintä

Valmistajan on merkittävä PE-putken liittimet pysyvästi siten, että ne ovat yksilöitävissä ja jäljitettävissä.

Valmistajan on merkittävä PE-putken liittimet pysyvästi siten, että merkinnöistä on luettavissa vähintään valmistajan nimi tai tuotemerkki, PE-putken liittimen koko ja messinkisissä PE-putken liittimissä sinkinkadonkestävyyden tunnus ”CR” tai ”DZR”.

11 §
Teknisten ominaisuuksien kokeellinen määrittäminen

Valmistajan on määritettävä tekniset ominaisuudet kokeellisesti. Kokeellinen määrittäminen on tehtävä Euroopan talousalueen jäsenmaassa tai Turkissa yleisesti hyväksyttyä menetelmää käyttäen. Selvitys teknisten ominaisuuksien määrittämisessä käytetyistä menetelmistä ja koetuloksista on toimitettava pyydettäessä rakennushankkeeseen ryhtyvälle sekä rakennus- ja markkinavalvontaviranomaiselle.

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan1 päivänä maaliskuuta 2021.

Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä olevaan hankkeeseen sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2015/1535/EU (32015L1535); EUVL L 241, 17.9.2015, s. 1

Helsingissä 22.12.2020

Ympäristö- ja ilmastoministeri
Krista Mikkonen

Yli-insinööri
Kaisa Kauko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.