1079/2020

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2020

Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 30 ja 33 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 33 §:n 1 momentin 2 kohta ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 898/2001, sekä

lisätään 30 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1539/1992 ja 473/1998, uusi 5 momentti seuraavasti:

30 §

Enintään 1 200 euron suuruinen menojäännös saadaan poistaa kerralla.

33 §

Poiketen siitä, mitä 30 §:ssä säädetään, poistetaan verovelvollisen vaatiessa irtaimen kuluvan käyttöomaisuuden hankintameno kokonaisuudessaan sinä verovuonna, jona omaisuus on otettu käyttöön, jos käyttöomaisuuden:


2) hankintameno on enintään 1 200 euroa (pienhankinta).

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuna pienhankintana pidetään käyttöomaisuushyödykettä tai, jos useat käyttöomaisuushyödykkeet yhdessä muodostavat kiinteän kokonaisuuden, tällaista käyttöomaisuushyödykkeiden muodostamaa kokonaisuutta. Pienhankintoina saadaan verovuonna vähentää yhteensä enintään 3 600 euroa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2021 toimitettavassa verotuksessa.

HE 195/2020
VaVM 23/2020
EV 167/2020

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2020

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Valtiovarainministeri
Matti Vanhanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.