1076/2020

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2020

Laki maatilatalouden tuloverolain 4 ja 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maatilatalouden tuloverolain (543/1967) 6 §:n 1 momentin 14 kohta, sellaisena kuin se on laissa 491/2012, sekä

lisätään 4 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 718/1990, 1541/1992 ja 1571/2019, uusi 5 momentti seuraavasti:

4 §

Maatalouden veronalaiseksi tuloksi ei lueta luonnonsuojelulain (1096/1996) 1 a luvussa eikä vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) 1 a luvussa tarkoitettua tukea silloin, kun tuki myönnetään tuensaajalle tavarana tai palveluna.

6 §

Edellä 4 §:ssä tarkoitettuja tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneita vähennyskelpoisia menoja ovat muun ohessa:


14) yleisradioverosta annetun lain (484/2012) nojalla suoritettava yhteisön yleisradiovero sekä mediamaksua koskevan maakuntalain (landskapslag om medieavgift, Ålands författningssamling 2019:103) nojalla suoritettava yhteisön mediamaksu.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Lain 4 §:n 5 momenttia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa. Lain 6 §:n 1 momentin 14 kohtaa sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2021 toimitettavassa verotuksessa.

HE 197/2020
VaVM 25/2020
EV 165/2020

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2020

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Valtiovarainministeri
Matti Vanhanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.