1061/2020

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2020

Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 3 ja 28 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan valtion virkamiesasetuksen (971/1994) 3 §:n 2 momentin 1 kohta ja 28 §:n 1 momentin 1 kohta, sellaisina kuin ne ovat, 3 §:n 2 momentin 1 kohta asetuksessa 71/2020 ja 28 §:n 1 momentin 1 kohta asetuksessa 870/2016, seuraavasti:

3 §

Siitä poiketen, mitä 1 momentissa säädetään:

1) oikeusministeriö tekee 1 momentissa tarkoitetut päätökset, jotka koskevat valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiirien, Yhdistyneiden kansakuntien yhteydessä toimivan Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin, tietosuojavaltuutetun toimiston, tiedusteluvalvontavaltuutetun toiminnon, konkurssiasiamiehen toimiston, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston, tasa-arvovaltuutetun toimiston, lapsiasiavaltuutetun toimiston, Onnettomuustutkintakeskuksen, kuluttajariitalautakunnan, Oikeusrekisterikeskuksen, oikeudenkäyntiavustajalautakunnan sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan virkoja; päätökset, jotka koskevat hovioikeuksien, hallinto-oikeuksien, käräjäoikeuksien, erityistuomioistuinten, tuomarinvalintalautakunnan ja tuomarinkoulutuslautakunnan virkoja, tekee Tuomioistuinvirasto;


28 §

Valtion virkamieslain 26 §:n 3 kohdassa tarkoitettuja osastopäällikköä virka-asemaltaan vastaavia ministeriön virkamiehiä ovat:

1) ulkoministeriön hallintojohtaja, viestintäjohtaja, oikeuspäällikkö, konsulipäällikkö, protokollapäällikkö ja osastopäällikön tehtävään määrätty virkamies;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2020

Kuntaministeri
Sirpa Paatero

Lainsäädäntöneuvos
Miska Lautiainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.