1054/2020

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2020

Laki ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain (657/1989) 4 §:n 2 momentti, 8–10 § ja 13 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 925/2010, seuraavasti:

4 §

Kuukausikorvauksen määrä on 50 euroa vuodelta.

8 §

Erityiskorvauksen myöntää ja maksaa Keva. Korvaushakemus on tehtävä kirjallisesti Kevan vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella. Hakemukseen on liitettävä 1 §:ssä tarkoitetusta asumisesta ulkoministeriön antama selvitys ja muu Kevan määräämä selvitys. Keva maksaa erityiskorvauksen kuukausittain määrääminään maksupäivinä.

9 §

Kevan päätökseen erityiskorvausta koskevassa asiassa saa hakea muutosta siten kuin haetaan muutosta Kevan eläkehakemukseen antamasta päätöksestä. Muutoksenhakuun annetusta päätöksestä saa edelleen valittaa vakuutusoikeuteen siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään.

10 §

Jos Keva on tehnyt esityksen erityiskorvausta koskevan lainvoimaisen päätöksen poistamisesta, se voi, kunnes asia on ratkaistu, keskeyttää erityiskorvauksen maksamisen tai maksaa erityiskorvauksen sen suuruisena kuin poistoesityksen mukaan on pidettävä oikeana.

13 §

Edellä 4 §:n 2 momentissa säädetty rahamäärä vastaa työntekijän eläkelain 96 §:ssä tarkoitetun palkkakertoimen arvoa 1,446 vuonna 2020.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Lain 4 §:n 2 momentin mukaista korotettua erityiskorvauksen määrää sovelletaan tämän lain voimaantulohetkellä maksussa oleviin erityiskorvauksiin lain voimaantulosta alkaen. Korotus maksussa oleviin erityiskorvauksiin tehdään siten, että 1 päivänä tammikuuta 2021 maksussa olevia erityiskorvauksia korotetaan prosenttiluvulla 29.

HE 193/2020
HaVM 23/2020
EV 180/2020

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2020

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Kuntaministeri
Sirpa Paatero

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.