1044/2020

Helsingissä 18.12.2020

Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoihin tarkoitettujen PE-putkien olennaisista teknisistä vaatimuksista

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 c §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa (958/2012):

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee rakennuksen ja kiinteistöllä sijaitsevien talousveden ja viemäriveden paineelliseen johtamiseen tarkoitettujen vesi- ja viemärilaitteistojen polyeteeniputkien (jäljempänä PE-putkien) olennaisia teknisiä vaatimuksia. Tämä asetus kattaa nimelliskooltaan DN/OD 16–DN/OD 225 PE-putket.

Tämän asetuksen piiriin kuuluu kolme PE-putken rakennetyyppiä: yksikerroksinen putki, koekstrudoitu putki ja suojakuorella varustettu putki.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) PE-putkella paineputkikäyttöön luokitellusta polyeteenistä valmistettua sileää ekstrudoitua putkea. Talousvesiputken tunnusväri on sininen, paineviemäriputken tunnusväri on ruskea.

2) Ekstrudoidulla putkella putkea, joka on valmistettu suulakepuristusmenetelmällä

3) Yksikerroksisella PE-putkella putkea, jonka seinämä on sisäpinnasta ulkopintaan samaa materiaalia,

4) Koekstrudoidulla PE-putkella putkea, joka on suulakepuristettu kerroksittain saman MRS -luokituksen materiaalista,

5) Suojakuorella varustetulla PE-putkella putkea, jonka ulkopinnassa on ohut kestomuovinen suojakerros,

6) MRS-luokituksella putkimateriaalin pienintä vaadittua lujuutta,

7) DN/OD:llä putken nimelliskokoa, joka perustuu ulkohalkaisijaan,

8) d n putken nimellisulkohalkaisijaa,

9) e min putken pienintä sallittua seinämänpaksuutta,

10) e max putken suurinta sallittua seinämänpaksuutta,

11) d em, max putken suurinta sallittua keskimääräistä ulkohalkaisijaa,

12) SDR vakiomittasuhteella lukua, joka on likimain yhtä kuin nimellisulkohalkaisijan d n ja seinämän nimellispaksuuden e n suhde. SDR:stä käytetään myös nimitystä seinämäsarja.

13) Paineluokalla (PN) bareina ilmaistua nimellispainetta, joka vastaa sallittua käyttöpainetta veden lämpötilassa 20 celsiusastetta mitoitusperusteella 50 vuotta silloin, kun käytetään pienintä mitoituskerrointa C,

14) Mitoituskerroin C:llä vakiokerrointa, jolla otetaan laskennassa huomioon muut, kuin alimman varmuusrajan mukaiset olosuhteet, ja joka määrittää mitoitusjännityksen putkelle,

15) Sulaindeksillä (MFR-arvo) määrätyn muotoisesta ja kokoisesta suulakkeesta kymmenen minuutin aikana puristuvan muovin massaa lämpötilassa 190 celsiusastetta ja painon viisi kilogrammaa aiheuttamalla paineella,

16) Epäpyöreydellä samasta putken poikkileikkauskohdasta mitatun suurimman ja pienimmän halkaisijan erotusta.

3 §
Materiaalin koostumus

Raaka-ainesekoitteen on oltava joko PE 80 tai PE 100 paineputkiluokiteltua (MRS-luokiteltua) polyeteeniä. PE80 MRS-luokitellun materiaalin on kestettävä 50 vuotta 20 celsiusasteen lämpötilassa kahdeksan megapascalia kehäjännitystä ja vastaavasti PE100 MRS-luokitellun materiaalin on kesteättävä 50 vuotta 20 celsiusasteen lämpötilassa kymmenen megapascalia kehäjännitystä.

Talousvesikäyttöön tarkoitetun yksikerroksisen tai koekstrudoidun putken valmistuksessa on käytettävä joko neitseellistä raaka-ainesekoitetta tai neitseellisen raaka-ainesekoitteen ja omasta tuotannosta saadun saman MRS-luokan kierrätysmateriaalin sekoitetta. Muuhun kuin talousveden johtamiseen tarkoitettu yksikerroksinen tai koekstrudoitu putki voidaan valmistaa neitseellisestä raaka-aineesta, neitseellisen ja omasta tuotannosta saadun saman MRS-luokan kierrätysmateriaalin sekoitteesta tai kokonaan oman tuotannon samasta MRS-luokitellusta raaka-ainesekoitteesta valmistetusta kierrätysmateriaalista.

Suojakerroksen kanssa rouhitusta putkesta tehtyä kierrätysmateriaalia ei saa käyttää uusien putkien valmistukseen. Kierrätysmateriaalia, joka tehdään putkista, joiden suojakerros on poistettu ennen rouhimista, voi käyttää uusien putkien valmistuksessa toisen momentin vaatimusten mukaisesti.

4 §
Materiaalin ominaisuudet

Valmistettavien putkien raaka-ainesekoitteen sulaindeksin MFR-arvon on oltava vähintään 0,2 grammaa ja enintään 1,4 grammaa kymmenessä minuutissa. Raaka-ainesekoitteen sulaindeksi voi muuttua prosessoitaessa enintään 20 prosenttia. Putkesta määritetyn hapetuskestävyyden on oltava vähintään 20 minuuttia koelämpötilassa 200 celsius-astetta. Raaka-ainesekoitteen on neljältä sivulta pituussuuntaisesti uritetun putken muodossa vedessä testattuna kestettävä rikkoutumatta vähintään 500 tunnin ajan putken sisäinen veden koepaine 0,8 megapascalia (PE80 MRS-luokka) tai 0,92 megapascalia (PE100 MRS-luokka) koelämpötilassa 80 celsiusastetta.

Mustan PE-putken nokimustan on mikroskooppikuvasta tarkasteltuna oltava tasaisesti jakautunut sekä sen määrän on oltava 2–2,5 painoprosenttia. Mustan raaka-ainesekoitteen valmistuksessa käytetyn nokimustan keskimääräisen alkuperäisen partikkelikoon on oltava 10–25 nanometriä.

Muunvärisessä raaka-ainesekoitteessa väriaineen on mikroskooppikuvasta tarkasteltuna oltava tasaisesti jakautunut. Muunvärisestä materiaalista valmistetun PE-putken on kestettävä auringonvaloa määrä, joka vastaa vähintään 3,5 gigajoulea neliömetrille tulevaa keinovalon kumulatiivista säteilymäärää.

5 §
Pintojen ominaisuudet

Putken sisä- ja ulkopintojen on oltava sileitä ja puhtaita, eikä niissä saa olla näkyviä virheitä, värivaihteluita, naarmuja tai pintavikoja. Putkien päiden on oltava siististi katkaistut kohtisuorasti putken pituusakseliin nähden. Raidoitettujen putkien raitojen on oltava pysyviä ja selvästi erottuvia.

6 §
Mitat

PE-putken ulkohalkaisijoiden, paineluokkien (PN), seinämäsarjojen (SDR) ja seinämän paksuuksien (e) on oltava taulukon yksi mukaisia. Kiepillä ja kelalla toimitettavien putkien suurin sallittu epäpyöreys on kuusi prosenttia nimellisulkohalkaisijasta (dn) putkien valmistuspaikalla mitattuna.

Taulukko 1. Putkisarjat, paineluokat, ulkohalkaisijat ja seinämänpaksuudet. Mitat millimetreinä.

Putkisarjat SDR 9 SDR 11 SDR 13,6 SDR 17 SDR 21 SDR 26
PE 80 PN 12,5 PN 10 PN 6
PE 100 PN 20 PN 16 PN 10 PN6
DN/OD, dn dem,max Epäpyöreys enimmillään emin emax emin emax emin emax emin emax emin emax emin emax
16 16,3 1,2 2,0 2,3 - - - - - - - - - -
20 20,3 1,2 2,3 2,7 2,0 2,3 - - - - - - - -
25 25,3 1,2 3,0 3,4 2,3 2,7 2,0 2,3 - - - - - -
32 32,3 1,3 3,6 4,1 3,0 3,4 2,4 2,8 2,0 2,3 - - - -
40 40,4 1,4 4,5 5,1 3,7 4,2 3,0 3,5 2,4 2,8 2,0 2,3 - -
50 50,4 1,4 5,6 6,3 4,6 5,2 3,7 4,2 3,0 3,4 2,4 2,8 2,0 2,3
63 63,4 1,5 7,1 8,0 5,8 6,5 4,7 5,3 3,8 4,3 3,0 3,4 2,5 2,9
75 75,5 1,6 8,4 9,4 6,8 7,6 5,6 6,3 4,5 5,1 3,6 4,1 2,9 3,3
90 90,6 1,8 10,1 11,3 8,2 9,2 6,7 7,5 5,4 6,1 4,3 4,9 3,5 4,0
110 110,7 2,2 12,3 13,7 10,0 11,1 8,1 9,1 6,6 7,4 5,3 6,0 4,2 4,8
125 125,8 2,5 14,0 15,6 11,4 12,7 9,2 10,3 7,4 8,3 6,0 6,7 4,8 5,4
140 140,9 2,8 15,7 17,4 12,7 14,1 10,3 11,5 8,3 9,3 6,7 7,5 5,4 6,1
160 161,0 3,2 17,9 19,8 14,6 16,2 11,8 13,1 9,5 10,6 7,7 8,6 6,2 7,0
180 181,1 3,6 20,1 22,3 16,4 18,2 13,3 14,8 10,7 11,9 8,6 9,6 6,9 7,7
200 201,2 4,0 22,4 24,8 18,2 20,2 14,7 16,3 11,9 13,2 9,6 10,7 7,7 8,6
225 226,4 4,5 25,2 27,9 20,5 22,7 16,6 18,4 13,4 14,9 10,8 12,0 8,6 9,6
7 §
Kelpoisuus talousveden johtamiseen

Talousvesikäyttöön tarkoitetuista PE-putkista ei saa siirtyä veteen terveydelle haitallisia aineita, eivätkä ne saa aiheuttaa veteen vierasta hajua, makua, ulkonäön muutosta tai terveydelle haitallisten mikrobien kasvua. Veden kanssa kosketuksiin joutuvien materiaalien on sovelluttava talousveden johtamiseen. PE-putken kelpoisuuden arviointi perustuu putken raaka-aineen koostumustietoihin sekä kemiallisiin ja aistinvaraisiin tutkimuksiin.

PE-putkesta veteen liuenneiden orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus (TOC, Total Organic Carbon) ei saa ylittää migraatioarvoa kaksi ja puoli milligrammaa neliömetrille vuorokaudessa (2,5 mg/m2/d) kolmannen seisotuskokeen kylmässä, ionivaihdetussa testivedessä.

Riippumattoman testipaneelin on arvioitava PE-putkesta veteen mahdollisesti siirtyneiden aineiden aiheuttama virhehaju ja -maku kylmästä testivedestä aistinvaraisella tutkimuksella. Testissä poikkeavan näytteen virhehajun ja -maun voimakkuutta on arvioitava nollasta kolmeen olevalla pisteasteikolla, joka esitetään taulukossa kaksi. Putkista veteen siirtyneen hajun ja maun on alitettava arvo 1,5.

Taulukko 2. Testiveden virhehajun ja -maun pisteasteikko.

Pistearvo Sanallinen voimakkuuden kuvaus
0 Ei virhehajua/-makua, samanlainen kuin vertailu
1 Heikko virhehaju/-maku
2 Selvä virhehaju/-maku
3 Voimakas virhehaju/-maku
8 §
Pitkäaikaislujuus ja paineenkesto

PE-putken on oltava pitkäaikaislujuudeltaan sellainen, että se kestää nimellispainettaan vähintään 50 vuotta 20 celsiusasteen käyttölämpötilassa.

9 §
Murtovenymä

PE-putken murtovenymän on oltava vetokokeessa vähintään 350 prosenttia.

10 §
Pituussuuntainen muodonpysyvyys

PE-putken on säilytettävä alkuperäinen muotonsa. Pituuden muutos voi olla enintään kolme prosenttia lämpökäsittelyn jälkeen lämpötilassa 110 celsiusastetta.

11 §
Delaminoituminen

Kerroksellisissa PE-putkissa ei saa esiintyä kerrosten välistä delaminoitumista.

12 §
Rakenteen yhtenäisyys

Koekstruoidun putken rakenteen rengasjäykkyyden on oltava vähintään 80 prosenttia alkuperäisestä jäykkyydestä lommahduskokeen jälkeen. Lommahduskokeessa puristuman on oltava 30 prosenttia putken ulkohalkaisijasta.

13 §
Teknisten ominaisuuksien kokeellinen määrittäminen

Valmistajan on määritettävä tekniset ominaisuudet kokeellisesti. Kokeellinen määrittäminen on tehtävä Euroopan talousalueen jäsenmaassa tai Turkissa yleisesti hyväksyttyä menetelmää käyttäen. Selvitys teknisten ominaisuuksien määrittämisessä käytetyistä menetelmistä ja koetuloksista on toimitettava pyydettäessä rakennushankkeeseen ryhtyvälle sekä rakennus- ja markkinavalvontaviranomaiselle.

14 §
Merkintä

Valmistajan on merkittävä PE-putket pysyvästi niin, että ne ovat yksilöitävissä ja jäljitettävissä. Merkintöjen väli voi olla enintään yksi metri. Valmistajan on varmistettava, että merkinnän yksityiskohtien luettavuus säilyy varastoinnin, käsittelyn ja asennuksen jälkeen. Merkintä ei saa aiheuttaa säröjä tai putken toimintaa haittaavia vaurioita. Merkinnöistä on oltava luettavissa vähintään taulukossa kolme esitetyt tiedot.

Taulukko 3. Merkinnän vähimmäisvaatimukset.

Merkintätieto Merkintä tai tunnus
Standardin numero
Valmistajan nimi tai tuotemerkki Nimi tai tunnus
Nimellisulkohalkaisija ja seinämän nimellispaksuus esim. 110 x 10 mm
Seinämäsarja esim. SDR 11
Käyttöalue W tai P tai W/P a)
Materiaali ja luokitus esim. PE100
Paineluokka esim. PN 10
Valmistajan tietoja b)
Putken tyyppi jos merkittävää esim. Co-extruded tai peelable layer
a) W= juomakelpoinen talousvesi; P= paineviemärib) Jäljitettävyyden todentamista varten tuotantoajan kohta, vuosi ja kuukausi numeroina tai koodina tuotantopaikan nimi tai koodi, jos tuotantoa eri paikoissa
15 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2021.

Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä olevaan hankkeeseen sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2015/1535/EU (32015L1535); EUVL L 241, 17.9.2015, s. 1

Helsingissä 18.12.2020

Ympäristö- ja ilmastoministeri
Krista Mikkonen

Yli-insinööri
Kaisa Kauko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.