1033/2020

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2020

Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996) 4 §:n 1 ja 3 momentti, 8 a §:n 1 momentti, 10 §:n 1 momentti ja liite,

sellaisina kuin ne ovat, 4 §:n 1 momentti laissa 1400/2010, 4 §:n 3 momentti ja liite laissa 1226/2018, 8 a §:n 1 momentti laissa 1185/2014 ja 10 §:n 1 momentti laissa 1168/2002, ja

lisätään 8 a §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1168/2002, 1185/2014, 1180/2016 ja 768/2020, uusi 2 momentti, jolloin nykyiset 2–5 momentti siirtyvät 3–6 momentiksi, seuraavasti:

4 §

Valmisteveroa ja huoltovarmuusmaksua on suoritettava liitteen verotaulukoiden mukaisesti.


Yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa käytettävään kivihiileen ja maakaasuun sovelletaan alennettua veroa verotaulukon 3 mukaisesti.

8 a §

Jos yrityksen tilikauden aikana teollisuudessa muuna kuin moottoripolttoaineena käyttämistä, tässä laissa tarkoitetuista tuotteista, kevyestä ja raskaasta polttoöljystä, biopolttoöljystä ja nestekaasusta maksamat tai niiden hankintahintaan sisältyneet valmisteverot (maksettujen valmisteverojen määrä) ovat:

1) vuonna 2020 enemmän kuin 0,5 prosenttia yrityksen jalostusarvosta, yrityksellä on oikeus ylimenevältä osalta hakea takaisin 85 prosenttia maksettujen valmisteverojen määrästä;

2) vuonna 2021 enemmän kuin 1,0 prosenttia yrityksen jalostusarvosta, yrityksellä on oikeus ylimenevältä osalta hakea takaisin 85 prosenttia maksettujen valmisteverojen määrästä;

3) vuonna 2022 enemmän kuin 1,7 prosenttia yrityksen jalostusarvosta, yrityksellä on oikeus ylimenevältä osalta hakea takaisin 85 prosenttia maksettujen valmisteverojen määrästä;

4) vuonna 2023 enemmän kuin 3,7 prosenttia yrityksen jalostusarvosta, yrityksellä on oikeus ylimenevältä osalta hakea 85 prosenttia maksettujen valmisteverojen määrästä;

5) vuonna 2024 enemmän kuin 3,7 prosenttia yrityksen jalostusarvosta, yrityksellä on oikeus ylimenevältä osalta hakea takaisin 45 prosenttia maksettujen valmisteverojen määrästä; vuodesta 2025 alkaen yrityksellä ei ole oikeutta veronpalautukseen.

Veronpalautuslaskelmassa käytettävän jalostusarvon on oltava nolla tai sitä suurempi. Edellä 1 momentissa tarkoitetusta veronpalautuksesta maksetaan kuitenkin vain 50 000 euron ylittävä osuus. Edellä 1 momentin 2–5 kohtaa sovellettaessa maksettujen valmisteverojen määrään ei lueta sähköstä maksettua veroa. Laskettaessa maksettujen valmisteverojen määrää yritys voi ottaa huomioon hankkimaansa kaukolämpöön ja prosessihöyryyn sisältyneiden 1 momentissa tarkoitettujen tuotteiden valmisteverot, jos se voi esittää siitä luotettavan selvityksen. Ostolämpöön sisältyneet verot määrätään lämpöä tuottaneen laitoksen verokauden aikana lämmöntuotantoon sisältyneiden valmisteverojen keskiarvosta.


10 §

Jos sähköä tuotetaan yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa, lämmön tuotannon polttoaineista suoritetaan vero liitteen verotaulukon 3 mukaisesti kulutukseen luovutetun lämpömäärän perusteella.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

HE 167/2020
VaVM 31/2020
EV 196/2020

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2020

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Valtiovarainministeri
Matti Vanhanen

Liite

VEROTAULUKKO 1
Tuote Tuoteryhmä Energiasisältövero Hiilidioksidivero Huoltovarmuusmaksu Yh-teensä
Kivihiili, kivihiilibriketit, kivihiilestä valmistetut kiinteät polttoaineet euroa/t 1 71,45 147,81 1,18 220,44
Maakaasu, euroa/MWh 2 10,33 12,94 0,084 23,354
VEROTAULUKKO 2
Tuote Tuoteryhmä Energiavero Huoltovarmuusmaksu Yhteensä
Sähkö snt/kWh
– veroluokka I 1 2,24 0,013 2,253
– veroluokka II 2 0,05 0,013 0,063
Mäntyöljy snt/kg 3 30,54 0,00 30,54
Polttoturve euroa/MWh 4 5,70 0,00 5,70
VEROTAULUKKO 3 YHDISTETTY SÄHKÖN JA LÄMMÖN TUOTANTO
Tuote Tuoteryhmä Ener-giavero Energiasi-sältövero Hiilidiok-sidivero Huoltovarmuusmaksu Yh-teensä
Kivihiili, kivihiili briketit, kivihiilestä valmistetut kiinteät polttoaineet euroa/t 1a 0,00 18,68 147,81 1,18 167,67
Maakaasu, euroa/MWh 2a 0,00 2,70 12,94 0,084 15,724
Mäntyöljy snt/kg 3a 30,54 0,00 0,00 0,00 30,54
Polttoturve euroa/MWh 4a 5,70 0,00 0,00 0,00 5,70

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.