970/2020

Helsingissä 10.12.2020

Valtiovarainministeriön asetus Tullin suoritteiden maksullisuudesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n ja eräiden ennakkoratkaisujen maksuperusteista annetun lain (1209/2006) 5 §:n perusteella, sellaisina kuin ne ovat, valtion maksuperustelain 8 § laissa 348/1994, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 § laissa 495/2005 ja eräiden ennakkoratkaisujen maksuperusteista annetun lain 5 § laissa 956/2018:

1 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettuja Tullin maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti ovat:

1) tullitoimenpiteet, jotka koskevat luovutusta vapaaseen liikkeeseen sekä muut maksutaulukossa mainitut tullitoimenpiteet;

2) Tullin päätökset;

3) tullilaboratorion tutkimukset Tullin aloitteesta;

4) asianosaiselle annettavat otteet ja jäljennökset päätöksistä ja muista asiakirjoista, tulli- ja muut todistukset sekä lähettäminen;

5) muut maksutaulukossa mainitut suoritteet.

2 §
Tullin ajoneuvon käyttö

Maksullisen valvontasuoritteen edellyttämästä Tullin ajoneuvon käytöstä peritään erillinen korvaus liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti.

3 §
Ennakkoratkaisut

Eräiden ennakkoratkaisujen maksuperusteista annetussa laissa (1209/2006) tarkoitettuja Tullin maksullisia suoritteita ovat valmisteverotusta ja muuta verotusta koskeva ennakkoratkaisu sekä päätös olla antamatta ennakkoratkaisua. Näistä peritään liitteenä olevassa maksutaulukossa määrätty käsittely- tai päätösmaksu.

4 §
Muut suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja Tullin liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavia suoritteita ovat:

1) asiakkaan tai toisen viranomaisen tilauksesta tehtävät laboratoriotutkimukset;

2) Tullin ulkopuolisille järjestettävä koulutus;

3) tietojen luovutukset tietojärjestelmistä ja tietokannoista, arkisto- ja tilastotutkimukset sekä muut tietopalvelut ulkopuolisesta tilauksesta, jollei suoritetta muualla säädetä maksuttomaksi;

4) julkaisut;

5) käteisasiakkaan muu kuin tavanomainen avustaminen tullausilmoituksen täyttämisessä sekä tulliselvityksen suunnittelua koskeva asiantuntija-apu ja yrityspalvelu;

6) Tullin tilojen, kaluston ja välineiden käyttö;

7) muulle kuin asianosaiselle annettavat otteet ja jäljennökset päätöksistä ja muista asiakirjoista, tulli- ja muut todistukset sekä lähettäminen;

8) lomakkeet.

Tulli päättää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

5 §
Tullilainsäädännön soveltamista koskevat tiedot

Tariffi- ja alkuperätiedon sekä muun tullilainsäädännön soveltamista koskevan tiedon antamisesta peritään unionin tullikoodeksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 52 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut erityiskustannukset, jos ne ovat tavanomaisesti aiheutuvia merkittävästi suuremmat.

6 §
Erinäiset säännökset

Ulkomaan rahayksikön hyväksymisestä maksuvälineeksi ja rahan vaihtamisesta euroiksi peritään aiheutuvat kustannukset.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021 ja on voimassa vuoden 2022 loppuun.

Asetuksen mukaisia suoritemaksuja sovelletaan asioihin, jotka ovat tulleet vireille asetuksen voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

Helsingissä 10.12.2020

Valtiovarainministeri
Matti Vanhanen

Erityisasiantuntija
Upi Talsi

Liite

MAKSUTAULUKKO

Tullin maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista

I TULLITOIMENPITEET
1. Kaupalliseen tarkoitukseen tuotavan tavaran luovutus vapaaseen liikkeeseen muutoin kuin kotitullausmenettelyssä lukuun ottamatta sähköisesti annettua luovutuspäätöstä
1.1. Maanantaista perjantaihin muuna kuin yleisenä virka-aikana 23 euroa
1.2. Lauantaina ja pyhäpäivinä 28 euroa
2. Muut tullitoimenpiteet
2.1. Tavaranhaltijan ja varastonpitäjän syystä johtuva tarkastuskäynti tai muu tullitoimenpide vapaa-alueella, tullivarastossa tai Tullin hyväksymässä muussa varastossa ja väliaikaisessa varastossa 108 euroa/tunti
2.2. Tullitoimipaikan asiakirjamuodossa antama purkauslupa muuna kuin yleisenä virka-aikana 10 euroa
2.3. Tullivalvonnassa hävittäminen, näyte-erien käsittely myyntikelvottomaksi, kuljetuksen saattovalvonta ja muut näihin verrattavat asiakkaasta johtuvat tullitoimenpiteet 108 euroa/tunti
2.4. Valvontasuoritteen tuottamisen edellyttämä Tullin kulkuneuvon käyttö, lähimmästä Tullin toimipisteestä mitattuna, jos matka tästä toimipisteestä yhteen suuntaan on yli 10 kilometriä 1,90 euroa/km
2.5. Jos tilattua toimenpidettä ei voida aloittaa sovittuna aikana muusta kuin Tullista johtuvasta syystä, peritään odotusajalta 108 euroa/tunti
2.6. Tullin asettaman tai hyväksymän sinetin tai muun vastaavan tunnistusmerkinnän puuttumisen aiheuttama tavaran tai kuorman laskenta, punnitseminen, läpivalaiseminen tai muu tarkastaminen 108 euroa/tunti
2.7. Lemmikkieläimen säilytys ja hoito 160 euroa/alkava vuorokausi
2.8. Venäjän Federaatiosta tuotavien havupuutavaraerien terveystodistustarkastus sisältäen asiakirjatarkastuksen kasvinterveys- sekä tehovalvontatarkastuksiin 6,20 euroa
2.9. Asiakirjatarkastus kasvinterveys- sekä tehovalvontatarkastuksiin 27 euroa
II TULLIN PÄÄTÖKSET
1. Ennakkoratkaisut
1.1. Valmisteverotusta koskeva ennakkoratkaisu:
1.1.1. – joka on vaatinut tullilaboratorion tutkimuksen 500 euroa/ tavara
1.1.2. – joka ei ole vaatinut tullilaboratorion tutkimusta 350 euroa/ tavara
1.2. Muu verotusta koskeva ennakkoratkaisu:
1.2.1. – kun kysymys on kaupallisesta toiminnasta 500 euroa
1.2.2. – kun hakijana on yksityishenkilö eikä kysymys ole kaupallisesta toiminnasta 150 euroa
1.3. Päätös olla antamatta ennakkoratkaisua 50 euroa
2. Luvat ja päätökset
2.1. Muulle kuin yksityishenkilölle myönnetty tullitietä ja yleistä liikennepaikkaa koskeva poikkeuslupa 44 euroa
2.2. Tulliselvitysajan pidennys ja muu kuin yksinkertaistettua menettelyä koskeva tulliselvitysvelvollisuuden poikkeuslupa 54 euroa
2.3. Päätös banaanien vapauttamisesta tuontitarkastuksista 315 euroa
2.4. Edellä mainittujen päätösten voimassaoloajan pidentäminen tai vähäinen muuttaminen (kuitenkin enintään luvasta kannettava maksu) 80 euroa
2.5. Tullittomuuden ja verottomuuden määräaikojen pidentäminen 39 euroa
2.6. Moottoriajoneuvoverosta vapautus 46 euroa
2.7. Väylämaksun vapautustodistus 31 euroa
III TULLILABORATORION SUORITTEET
1. Laboratoriotutkimukset Tullin aloitteesta hinnaltaan korkeimman tehdyn tutkimuksen mukaisesti, koskien elintarvikelain, kuluttajaturvallisuuslain, kemikaalilain sekä kosmeettisista valmisteista, luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta, eläinten sekä eräiden tavaroiden tuontivalvonnasta ja maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annettujen lakien mukaista valvontaa*
1.1. Elintarvikelainsäädännön soveltamisalaan kuuluvat tavarat
1.1.1. – kun tutkittavia näytteitä on 1–3 465 euroa
1.1.2. – kun tutkittavia näytteitä on 4 tai enemmän 562 euroa
1.1.3. – kun tuontierän arvo on enintään 1 500 euroa 250 euroa/ tavaraerä
1.1.4. Uusintatutkimus kunnostustoimenpiteiden jälkeen (kun tuontierän arvo on yli 1  500 euroa) 210 euroa/ tavaraerä
1.2. Kuluttajaturvallisuuslain soveltamisalaan kuuluvat tavarat
1.2.1. – kun tutkittavia näytteitä on 1–3 377 euroa
1.2.2. – kun tutkittavia näytteitä on 4 tai enemmän 465 euroa
1.2.3. – kun tuontierän arvo on enintään 1 500 euroa 200 euroa/ tavaraerä
1.2.4. Uusintatutkimus kunnostustoimenpiteiden jälkeen (kun tuontierän arvo on yli 1 500 euroa) 300 euroa/ tavaraerä
1.3. Luonnonmukaisen tuotannon valvontalain soveltamisalaan kuuluvat tavarat
1.3.1. – kun tutkittavia näytteitä on 1 290 euroa
1.3.2. – kun tutkittavia näytteitä on 2 tai enemmän 400 euroa
1.3.3. – kun tuontierän arvo on enintään 1 500 euroa 250 euroa/ tavaraerä
1.3.4. – luomurehut 470 euroa
1.4. Maataloustuotteiden markkinajärjestelylain soveltamisalaan kuuluvat tavarat
1.4.1. – kun tutkittavia näytteitä on 1 660 euroa
1.4.2. – kun tutkittavia näytteitä on 2 tai enemmän 1060 euroa
1.4.3. – kun tuontierän arvo on enintään 1 500 euroa 250 euroa/ tavaraerä
*EU:n ulkopuolelta tapahtuvan tuonnin osalta hinnat ovat tuontierää kohden. Muista EU:n jäsenvaltioista tuotavien tuotteiden osalta hinnat ovat yhdellä näytteenottokerralla yhdeltä tavarantoimittajalta otetuista tavaroista.
2. Kasvisten vaatimustenmukaisuuden ja kasvinterveyden valvonta (hedelmät, marjat ja vihannekset)
2.1. Vaatimustenmukaisuustarkastus EU:n ulkopuolelta tapahtuvan tuonnin tai muista EU-jäsenvaltioista tuotavien tuotteiden Suomessa tapahtuvan ensimmäisen purkamisen ja viennin yhteydessä
2.1.1. – ensimmäisestä tavaraerästä 114 euroa
2.1.2. – seuraavista tarkastettavista tavaraeristä 107 euroa
2.2. Terveystarkastus unioniin tuotaville kasviksille:
2.2.1. – ensimmäisestä tavaraerästä 114 euroa
2.2.2. – seuraavista tarkastettavista tavaraeristä 51 euroa
2.2.3. – ensimmäisestä alle 50 kg:n tavaraerästä 70 euroa
2.2.4. – seuraavista alle 50 kg:n tavaraeristä 30 euroa
2.3. Vaatimustenmukaisuustarkastus sekä terveystarkastus unioniin tuotaville kasviksille:
2.3.1. – ensimmäisestä tavaraerästä 114 euroa
2.3.2. – seuraavista tarkastettavista tavaraeristä 106 euroa
2.4. Tarkempi tarkastus unioniin tuotaville tai unionista vietäville kasviksille, kun tarkastuksessa on havaittu puutteita 260 euroa
2.4.1. – alle 50 kg:n erät, tai erät joissa vain pakkausmerkintäpuutteita 130 euroa
2.5. Uusintatarkastus kunnostustoimenpiteiden jälkeen sekä unionista että muualta tuotaville kasviksille 260 euroa
2.5.1. – alle 50 kg:n erät, tai erät joissa vain pakkausmerkintäpuutteita 60 euroa
IV MUUT PALVELUT
1. Asianosaisille annettavat
1.1. Otteet ja jäljennökset päätöksistä ja muista asiakirjoista:
1.1.1. – ensimmäinen sivu 10 euroa
1.1.2. – seuraavat sivut 1,00 euro/sivu
1.2. Edellä mainitut oikeaksi todistettuina:
1.2.1. – ensimmäinen sivu 11 euroa
1.2.2. – seuraavat sivut 1,50 euroa/ sivu
1.3. Tulli- ja muut todistukset 29 euroa/ todistus
1.4. Lähettäminen:
1.4.1. – kirjelähetys 4,50 euroa + postimaksu
1.4.2. – pakettilähetys 7 euroa + postimaksu
1.4.3. – toimitusmaksu peritään postiennakolla/saantitodistuksella lähettämisestä 7 euroa + postimaksu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.