953/2020

Helsingissä 10.12.2020

Valtioneuvoston asetus perinnebiotooppien kunnostukseen ja hoitoon vuosina 2020-2025 myönnettävästä tuesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään luonnonsuojelulain (1096/1996) nojalla:

1 §
Soveltamisala ja tavoite

Tätä asetusta sovelletaan perinnebiotooppien kunnostukseen ja hoitoon myönnettävään tukeen.

Tavoitteena on kunnostus- ja hoitotoimin edistää perinnebiotoopeille luonteenomaisen kasvillisuuden, kasviston ja eläinlajiston ekologista tilaa sekä turvata ja kohentaa perinnebiotooppien maisemallisia arvoja.

2 §
Euroopan unionin lainsäädännön soveltaminen

Tämän asetuksen mukaista tukea taloudelliseen toimintaan myönnettäessä sovelletaan tiettyjen maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetun komission asetuksen (EU) N:o 702/2014 (EU:n maatalouden ryhmäpoikkeusasetus) I ja II lukua sekä 14 artiklaa, tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annettua komission asetusta (EU) N:o 651/2014 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus) taikka Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annettua komission asetusta (EU) N:o 1407/2013 (de minimis -asetus).

Tukea voidaan myöntää vain EU:n maatalouden ryhmäpoikkeusasetuksessa tai yleisessä ryhmäpoikkeusasetuksessa säädetyt vaatimukset täyttäville pienille ja keskisuurille yrityksille.

3 §
Perinnebiotoopin määritelmä

Tässä asetuksessa perinnebiotoopilla tarkoitetaan perinteisen karjatalouden niitto- ja laidunkäytäntöjen muovaamia luontotyyppejä, joille on kehittynyt niille ominainen, monimuotoinen eliölajisto, sekä elinympäristöjä, joille on muulla tavoin kehittynyt vastaava eliölajisto.

4 §
Tuen muoto

Tuen muoto on perinnebiotooppien kunnostus ja niiden hoitotoimenpiteet.

5 §
Tukihakemuksen sisältövaatimukset

Tukihakemuksen on sen lisäksi, mitä luonnonsuojelulain 6 e §:ssä säädetään, sisällettävä seuraavat tiedot:

1) hakijan nimi ja yrityksen osalta sen koko;

2) hankkeen tai toiminnan alkamispäivä ja sen suunniteltu kesto;

3) hankkeen tai toiminnan toteutuspaikka ja alueen pinta-ala sekä aluetta koskeva kartta;

4) kuvaus alueen luonnosta;

5) perinnebiotoopin kunnostus- ja hoitosuunnitelma, jossa kuvataan yksilöidyt hoitotoimenpiteet ja muut toimenpiteet ja niiden toteutusaikataulu;

6) arvio siitä, miten toimenpiteet edistävät luonnon monimuotoisuuden suojelun tavoitteiden saavuttamista;

7) kunnostuksen tai hoidon toteuttamiseen mahdollisesti osallistuvat muut tahot, toteutus- ja rahoitusvastuut sekä mahdolliset tukemiseen liittyvät sopimusjärjestelyt;

8) muut olennaiset perinnebiotoopin kunnostus- ja hoitotoimien toteuttamiseen liittyvät seikat.

Jos tukea haetaan vuokramaalle, hakemuksen on sisällettävä maanomistajan kirjallinen suostumus toimenpiteiden toteuttamiseen ja selvitys siitä, ettei maanvuokrasopimus estä toimenpiteiden toteuttamista ja että maanvuokrasopimus on voimassa koko hankkeen toteutusajan.

Jos tukeen sovelletaan yleistä ryhmäpoikkeusasetusta, hakemuksen on tällöin täytettävä asetuksen 6 artiklan 2 kohdassa säädetyt sisältövaatimukset.

Jos tukea on tarkoitus myöntää maanomistajan suostumuksen nojalla, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on varmistettava, että sillä on tässä pykälässä tarkoitetut tiedot.

6 §
Tuen myöntämisen edellytykset ja rajoitukset

Tuen myöntäminen perustuu kokonaisharkintaan ja arvioon kunnostus- ja hoitosuunnitelmassa esitettyjen toimien tuottamasta odotetusta perinnebiotoopin ekologisen tilan paranemisesta. Lisäksi edellytyksenä on, että perinnebiotoopin luontoarvot on riittävällä tavalla selvitetty ja että maanomistaja on antanut toimenpiteisiin kirjallisen suostumuksen.

Tukea ei myönnetä, jos alueella ei ole osoitettu olevan perinnebiotoopille luonteenomaisia arvokkaita piirteitä tai alue ei ole sellaiseksi kunnostettavissa. Tukea ei myöskään myönnetä samoihin toimenpiteisiin, jotka on osoitettu alueella voimassa olevassa ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (235/2015) mukaisessa ympäristösopimuksessa maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoidosta taikka jos toimenpiteeseen on myönnetty ei-tuotannollisia investointeja koskevasta korvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (238/2015) mukaista korvausta tai jotain muuta EU:n yhteisen maatalouspolitiikan mukaista tukea alueen kunnostukseen tai hoitoon taikka jotain muuta samoihin toimenpiteisiin kohdistuvaa tukea.

Jos tukeen sovelletaan EU:n maatalouden ryhmäpoikkeusasetusta, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ei saa myöntää tukea sellaiselle vaikeuksissa olevalle yritykselle, jota tarkoitetaan asetuksen 2 artiklan 14 kohdassa. Jos tukeen sovelletaan yleistä ryhmäpoikkeusasetusta, tukea ei saa myöntää asetuksen 2 artiklan 18 kohdassa tarkoitetulla yritykselle.

Tukea ei saa myöntää eikä myönnettyä tukea maksaa, jos tuen hakija ei ole noudattanut eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta annetun lain (300/2001) 1 §:ssä tarkoitettua tuen takaisinperintäpäätöstä.

7 §
Tuen laskentaperuste ja määrä

Kunnostus- ja hoitotoimien arvo määrittyy siihen liittyvien tavaroiden ja palveluiden arvonlisäverollisesta myyntihinnasta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Myönteisen tukipäätöksen on sisällettävä tuen euromääräinen enimmäismäärä. Sovellettaessa maatalouden ryhmäpoikkeusasetusta tuen laskemisessa käytettävät luvut on ilmaistava siten kuin asetuksen 7 artiklan 1-4 ja 6 kohdassa säädetään. Jos tukeen sovelletaan yleistä ryhmäpoikkeusasetusta, tuen enimmäismäärä määräytyy asetuksen 25 tai 36 artiklan mukaisesti.

8 §
Ilmoitus- ja säilytysvelvollisuus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on pyydettäessä toimitettava maa- ja metsätalousministeriölle EU:n maatalouden ryhmäpoikkeusasetuksen 12 artiklassa tarkoitetut tiedot perinnebiotooppien kunnostuksen ja hoidon tukemisen osalta.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on säilytettävä perinnebiotooppien kunnostuksen ja hoidon tukemiseen liittyvä EU:n maatalouden ryhmäpoikkeusasetuksen 13 artiklassa tarkoitettu asiakirja-aineisto kymmenen vuoden ajan.

Yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen tai de minimis –asetuksen soveltuessa noudatetaan näissä asetuksissa säädettyjä ilmoitus- ja raportointiedellytyksiä.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on tehtävä yhteenveto tukipäätöksen mukaisten toimenpiteiden toteutumisesta ja tavoitteiden saavuttamisesta.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä joulukuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2025 asti.

Helsingissä 10.12.2020

Ympäristö- ja ilmastoministeri
Krista Mikkonen

Lainsäädäntöneuvos
Johanna Korpi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.