943/2020

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2020

Laki rikoslain 1 luvun 11 §:n ja 32 luvun 11 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan rikoslain (39/1889) 32 luvun 11 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 187/2012, sekä

lisätään 1 luvun 11 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 626/1996, 368/2019 ja 486/2019, uusi 3 momentti seuraavasti:

1 luku

Suomen rikosoikeuden soveltamisalasta

11 §
Kaksoisrangaistavuuden vaatimus

Vaikka teosta ei säädetä rangaistusta tekopaikan laissa, sitä on pidettävä rahanpesun tai törkeän rahanpesun esirikoksena, jos teosta säädetään rangaistus:

1) 16 luvun 13 tai 14 §:ssä;

2) 17 luvun 1 a, 8, 8 a, 18, 18 a tai 19 §:ssä;

3) 20 luvun 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7 b tai 8 a–8 c §:ssä;

4) 20 luvun 9 tai 9 a §:ssä ja teko kohdistuu kahdeksaatoista vuotta nuorempaan henkilöön;

5) 30 luvun 7, 7 a, 8 tai 8 a §:ssä; taikka

6) 40 luvun 1 tai 2 §:ssä.

32 luku

Kätkemis- ja rahanpesurikoksista

11 §
Rajoitussäännökset

Tässä luvussa tarkoitetusta rikoksesta ei tuomita henkilöä, joka on osallinen siihen rikokseen, jolla omaisuus on toiselta saatu tai joka on tuottanut hyödyn (esirikos). Henkilö, joka syyllistyy 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun hyödyn tai omaisuuden muuntamiseen tai siirtämiseen peittääkseen tai häivyttääkseen hyödyn tai omaisuuden laittoman alkuperän tai avustaakseen toista rikoksentekijää välttämään rikoksen oikeudelliset seuraamukset tai 2 kohdassa tarkoitettuun peittämiseen tai häivyttämiseen tai mainitun teon yritykseen, voidaan kuitenkin tuomita rahanpesusta tai törkeästä rahanpesusta tai mainitun rikoksen yrityksestä.Tämä laki tulee voimaan 11 päivänä joulukuuta 2020.

HE 183/2020
LaVM 13/2020
EV 169/2020
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/1673 (32018L1673); EUVL L 284, 12.11.2018, s. 22

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2020

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.