933/2020

Helsingissä 3 joulukuuta 2020

Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen (1330/2002) 18 ja 19 §, sellaisina kuin ne ovat, 18 § asetuksessa 1356/2007 ja 19 § asetuksessa 233/2009, sekä

muutetaan 4 luvun otsikko, 15–17 §, 5 luvun otsikko ja 20 a §,

sellaisina kuin ne ovat, 4 ja 5 luvun otsikko sekä 17 § asetuksessa 1225/2005, 15 § asetuksessa 1356/2007, 16 § osaksi asetuksessa 233/2009 sekä 20 a § asetuksissa 1225/2005 ja 1356/2007, seuraavasti:

4 luku

Peruspäivärahan, vuorottelukorvauksen, työmarkkinatuen ja liikkuvuusavustuksen rahoitus

15 §
Kansaneläkelaitoksen ilmoitus valtion ennakon määrästä

Kansaneläkelaitoksen on kuukausittain viimeistään 10 pankkipäivää ennen ennakon maksupäivää ilmoitettava sosiaali- ja terveysministeriölle se ennakko, joka Kansaneläkelaitoksen arvion mukaan tarvitaan seuraavan kuukauden aikana maksettavien peruspäivärahojen, työmarkkinatukien, työmarkkinatuen rahoituksen vähimmäismäärän, peruspäivärahoihin ja työmarkkinatukiin liittyvien lapsikorotusten, korotusosien ja niiden yhteydessä maksettavien kulukorvausten sekä vuorottelukorvausten ja liikkuvuusavustusten maksamiseen.

16 §
Ennakoiden maksaminen

Valtio suorittaa Kansaneläkelaitokselle sosiaaliturvan yleisrahastoon 15 §:n mukaisen ennakon edeltävän kuukauden toiseksi viimeisenä pankkipäivänä. Poikkeuksellisissa tilanteissa ennakon maksupäivää voidaan siirtää aikaisemmaksi tai myöhemmäksi.

17 §
Valtion ja Työllisyysrahaston lopullisen rahoituksen vahvistaminen

Tiettynä kuukautena maksetun 15 §:ssä tarkoitettujen etuuksien määrän kattamiseksi tarkoitetun ennakon ja toteutuneen etuusmenon erotus otetaan huomioon kyseessä olevaa kuukautta seuraavan kolmannen kuukauden ennakkoa määritettäessä.

Kansaneläkelaitoksen on kunkin vuoden tammikuun loppuun mennessä ilmoitettava Finanssivalvonnalle edellisenä vuonna suoritetut työttömyysturvalain 14 luvun 3 §:n 3 momentissa tarkoitetut sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 65 artiklan 6 ja 7 kohdan mukaiset ansioturvaan kohdistuvat menot työttömyyskassoittain eriteltyinä.

Työmarkkinatuen rahoituksen vähimmäismäärän lopullisen valtionosuuden ja maksettujen ennakoiden erotus vahvistetaan vuosittain maaliskuun ennakkoa koskevan ilmoituksen yhteydessä.

Valtion ja Työllisyysrahaston maksuosuuksien lopulliset osuudet vahvistetaan vuosittain maaliskuun ennakkoa koskevan ilmoituksen yhteydessä.

5 luku

Kuntien rahoitusosuus työmarkkinatukeen

20 a §
Lopullisen rahoituksen vahvistaminen

Kansaneläkelaitoksen on tilinpäätöksensä yhteydessä vuosittain vahvistettava määrä, joka kuntien on tullut rahoitusosuutenaan työmarkkinatukeen suorittaa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Helsingissä 3 joulukuuta 2020

Sosiaali- ja terveysministeri
Aino-Kaisa Pekonen

Hallitussihteeri
Pekka Paaermaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.