828/2020

Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2020

Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan valtiovarainministeriön työjärjestyksestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen (966/2005) 58 §, sellaisena kuin se on asetuksissa 326/2010 ja 842/2012,

muutetaan 7 §:n 12 ja 14 kohta, 10 §:n 9 kohta, 11 §:n 7 a kohta, 39 §:n 1 momentti, 50 §:n 3 momentti, 50 a §:n 4 momentti ja 52 §:n 2 momentin 9 kohta,

sellaisina kuin ne ovat, 7 §:n 12 ja 14 kohta asetuksessa 396/2017, 10 §:n 9 kohta ja 11 §:n 7 a kohta asetuksessa 1459/2019, 39 §:n 1 momentti ja 50 §:n 3 momentti asetuksessa 184/2017, 50 a §:n 4 momentti asetuksessa 367/2019 ja 52 §:n 2 momentin 9 kohta asetuksessa 1271/2011, sekä

lisätään 52 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on asetuksessa 1271/2011, uusi 10 kohta ja 53 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 1271/2011, uusi 3 momentti seuraavasti:

7 §
Valtionhallinnon kehittämisosasto

Valtionhallinnon kehittämisosasto valmistelee asiat, jotka koskevat:


12) HAUS kehittämiskeskus Oy:n toimintaympäristöön ja toimialaan liittyviä kysymyksiä;


14) valtion hankintatointa sekä Hansel Oy:n toimintaympäristöön ja toimialaan liittyviä kysymyksiä;


10 §
Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto (JulkICT)

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto valmistelee asiat, jotka koskevat:


9) julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019), jäljempänä tiedonhallintalaki, mukaisia valtionhallinnon tiedonhallinnan muutoksia koskevia lausuntoja lukuun ottamatta asioita, joissa osasto on lausunnon pyytäjänä tai joissa lausuntoa pyydetään sellaisesta osaston ohjaamasta tiedonhallinnan muutoksesta, johon on asetettu osastolla erillinen ohjausrakenne;


11 §
Kehittämis- ja hallintotoiminto

Kehittämis- ja hallintotoiminto valmistelee asiat, jotka koskevat:


7 a) tiedonhallintalain mukaisia tiedonhallintayksikön ja toimialan ohjauksen tehtäviä sekä tiedonhallintalain mukaisia valtionhallinnon tiedonhallinnan muutoksia koskevia lausuntoja silloin, kun lausunnon pyytäjänä on 2 §:n 7 kohdassa tarkoitettu julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto tai kun lausuntoa pyydetään sellaisesta mainitun osaston ohjaamasta tiedonhallinnan muutoksesta, johon on asetettu osastolla erillinen ohjausrakenne;


39 §
Vuosilomien vahvistaminen

Valtiosihteerin, valtiosihteerin kansliapäällikkönä, alivaltiosihteerin ja talouspolitiikan koordinaattorin vuosilomat vahvistaa hallinto- ja kehitysjohtaja. Alivaltiosihteerit vahvistavat alaisuuteensa kuuluvien osastojen päälliköiden vuosilomat ja hallinto- ja kehitysjohtaja muiden osastojen päälliköiden vuosilomat. Hallinto- ja kehitysjohtajan vuosilomat vahvistaa valtiosihteeri kansliapäällikkönä.


50 §
Ministeriössä päätettävä harkinnanvarainen virkavapaus

Harkinnanvaraisen virkavapauden enintään kolmeksi kuukaudeksi osaston päällikölle myöntää hallinto- ja kehitysjohtajan esittelystä alivaltiosihteeri alaisuuteensa kuuluvien osastojen osalta ja valtiosihteeri kansliapäällikkönä muiden osastojen osalta.


50 a §
Ratkaisuvalta eräissä henkilöstöasioissa

Henkilöstöpäällikkö ratkaisee ilman esittelyä asiat, jotka koskevat vuosilomaoikeutta ja vuosilomakorvauksia.

52 §
Alivaltiosihteerin sekä hallinto- ja kehitysjohtajan ratkaistavat asiat

Hallinto- ja kehitysjohtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat:


9) valtion virkamieslain 24 §:ssä tarkoitetun kirjallisen varoituksen

antamista valtioneuvoston nimittämälle virkamiehelle;

10) tiedonhallintalain 10 §:ssä tarkoitetun tiedonhallintalautakunnan sihteerien määräämistä tehtäviinsä.

53 §
Osastopäällikön ratkaistavat asiat

ICT-johtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain (10/2015) 14 §:ssä tarkoitettuja valtiovarainministeriön palvelutuottajille antamia määräyksiä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2020.

Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2020

Valtiovarainministeri
Matti Vanhanen

Erityisasiantuntija
Anu Rajamäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.