810/2020

Helsingissä 3.11.2020

Ulosottolaitoksen työjärjestys

Ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 13 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 778/2019, Ulosottolaitokselle annetaan seuraava työjärjestys:

1 §
Soveltamisala

Ulosottolaitoksen organisaatiosta, yksiköistä, tehtävistä ja niiden järjestämisestä ovat, sen lisäksi mitä muutoin on säädetty tai määrätty, voimassa tämän työjärjestyksen määräykset.

Valtakunnanvouti voi määrätä jonkin asian tai asiaryhmän käsittelemisestä ja ratkaisemisesta toisinkin kuin tässä työjärjestyksessä on määrätty.

Ulosottolaitoksen keskushallinnon tehtävistä ja niiden järjestämisestä sekä keskushallinnon sisäisestä toimivallan jaosta annetaan tarkemmat määräykset keskushallinnon työjärjestyksessä. Työjärjestyksen vahvistaa valtakunnanvouti.

Toimintayksiköiden tehtävistä ja niiden järjestämisestä sekä yksikön sisäisestä toimivallan jaosta annetaan tarkemmat määräykset yksiköiden työjärjestyksissä. Työjärjestyksen vahvistaa toimintayksikön päällikkö.

2 §
Keskushallinto

Ulosottolaitoksen keskushallinnon tehtävistä ja muista valtakunnallisista hallintotehtävistä huolehtii valtakunnanvoudin kanslia. Valtakunnanvoudin kansliassa on esikuntayksikkö, hallintoyksikkö, oikeudellinen yksikkö sekä kehittämis- ja ohjausyksikkö.

3 §
Toimintayksiköt

Täytäntöönpanotehtäviä varten Ulosottolaitoksessa on seuraavat toimintayksiköt:

1) laajan täytäntöönpanon viisi alueellista yksikköä;

2) perustäytäntöönpanon valtakunnallinen yksikkö;

3) erityistäytäntöönpanon valtakunnallinen yksikkö.

Täytäntöönpanon toimintayksiköillä on myös hallinnollisia tehtäviä.

Täytäntöönpanotehtäviä tukevia palveluita ja toimintayksiköiden hallinnollisia tehtäviä varten Ulosottolaitoksessa on yhteisten palveluiden toimintayksikkö.

4 §
Johtaminen

Ulosottolaitosta johtaa ja valtakunnanvoudin kanslian päällikkönä toimii valtakunnanvouti. Valtakunnanvoudin apuna ja sijaisena toimii apulaisvaltakunnanvouti.

Valtakunnanvoudin ja apulaisvaltakunnanvoudin ollessa kumpikin estyneinä heidän sijaisenaan toimii virkaansa hoitavista johtavista hallintovoudeista virkaiältään vanhin.

Täytäntöönpanon toimintayksikköä johtaa johtava kihlakunnanvouti. Johtavan kihlakunnanvoudin apuna ja sijaisena toimii yksikköön määrätty apulaispäällikkö. Jos apulaispäällikköä ei ole määrätty tai hän on estynyt, johtavan kihlakunnanvoudin sijaisena toimii saman toimintayksikön kihlakunnanvouti. Apulaispäällikön ja johtavan kihlakunnanvoudin sijaisen määrää tehtäväänsä valtakunnanvouti.

Johtava kihlakunnanvouti, kihlakunnanvouti ja maakunnanvouti johtavat vastuualueensa ulosottoylitarkastajia ja ulosottotarkastajia. Johtava kihlakunnanvouti, kihlakunnanvouti ja maakunnanvouti voivat antaa toiminnallisia määräyksiä yhteisten palveluiden toimintayksikön virkamiehille.

Yhteisten palveluiden toimintayksikköä johtaa palvelujohtaja. Palvelujohtajan sijaisena toimii tehtävään määrätty linjapäällikkö. Sijaisen määrää tehtäväänsä apulaisvaltakunnanvouti.

Muusta johtamisesta annetaan määräykset keskushallinnon ja toimintayksiköiden työjärjestyksissä.

5 §
Johtamisen ja tulosohjauksen perusteet

Ulosottolaitoksessa johtamisen keskeisiä toimintaperiaatteita ovat tulosvastuu, henkilöstön osaamisen kehittäminen, voimavarojen joustava ja tarpeiden mukainen käyttö, hyvä tiedonkulku, työhyvinvoinnista huolehtiminen ja yhteistyö.

Ulosottolaitoksessa sovelletaan tulosjohtamista. Ulosottolaitokselle asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta vastaa valtakunnanvoudin kanslia ja sen tulosjohtamat toimintayksiköt. Toimintayksiköt raportoivat niille asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta valtakunnanvoudille.

6 §
Ulosottolaitoksen johtoryhmä

Ulosottolaitoksen strategisen johtamisen tukena on Ulosottolaitoksen johtoryhmä, joka avustaa viraston johtoa yleisiä toimintalinjoja koskevassa päätöksenteossa. Johtoryhmä käsittelee Ulosottolaitoksen kannalta laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä viraston toimintaa, taloutta ja toiminnan kehittämistä koskevia asioita.

Ulosottolaitoksen johtoryhmään kuuluvat valtakunnanvouti, apulaisvaltakunnanvouti, johtavat hallintovoudit, johtavat kihlakunnanvoudit, palvelujohtaja, talouspäällikkö ja viestintäasiantuntija. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii valtakunnanvouti. Puheenjohtajan kutsusta johtoryhmän kokoukseen voi osallistua myös muita henkilöitä.

Ulosottolaitoksen johtoryhmässä käsitellään:

1) Ulosottolaitoksen strategisia linjauksia sekä strategian toimeenpanoa ja seurantaa;

2) Ulosottolaitoksen talousarvion suunnittelua ja seurantaa;

3) Ulosottolaitoksen toiminnan organisointia ja työjärjestyksiä;

4) Ulosottolaitoksen henkilöstösuunnitelma ja henkilöstöpoliittisia linjauksia;

5) Ulosottolaitoksen kansainvälistä yhteistyötä koskevia linjauksia;

6) muita koko Ulosottolaitosta koskevia asioita.

7 §
Täytäntöönpanon johtoryhmä

Ulosottolaitoksen täytäntöönpanotehtäviä koskevan johtamisen tukena on täytäntöönpanon johtoryhmä.

Täytäntöönpanon johtoryhmään kuuluvat apulaisvaltakunnanvouti, kehittämis- ja ohjausyksikön johtava hallintovouti, oikeudellisen yksikön johtava hallintovouti, johtavat kihlakunnanvoudit, palvelujohtaja, viestintäasiantuntija ja henkilöstön edustajina kihlakunnanvoutien, ulosottoylitarkastajien, ulosottotarkastajien ja toimistohenkilöiden keskuudestaan valitsemat jäsenet yksi kustakin henkilöstöryhmästä. Täytäntöönpanon johtoryhmän puheenjohtajana toimii apulaisvaltakunnanvouti. Puheenjohtajan kutsusta johtoryhmän kokoukseen voi osallistua myös muita henkilöitä.

Täytäntöönpanon johtoryhmässä käsitellään:

1) yhteisiä, useita toimintayksiköitä koskevia operatiivisia asioita sekä operatiivisen toiminnan painopisteisiin ja voimavaroihin liittyviä asioita;

2) täytäntöönpanoprosessien kehittämistä ja seurantaa;

3) toimintayksiköiden välistä työnjakoa ja yhteistyötä;

4) laajoja ja periaatteellisesti merkittäviä tieto- ja viestintäteknisiä asioita.

Johtoryhmän toimikausi on kaksi vuotta.

8 §
Valtakunnanvouti

Valtakunnanvouti on virastopäällikkö.

Valtakunnanvouti päättää Ulosottolaitoksen ratkaistavaksi kuuluvat hallinnolliset asiat, ellei ratkaisuvaltaa ole tässä työjärjestyksessä tai muussa päätöksessä siirretty muulle virkamiehelle.

Valtakunnanvodille kuuluvat Ulosottolaitoksen strateginen johtaminen ja toimintaedellytysten varmistaminen. Lisäksi Valtakunnanvoudin vastuulle kuuluvat ensisijaisesti:

1) ulosottotoimen järjestämiseen ja sisältöön liittyvät, periaatteellisesti tärkeät tai laajakantoiset kysymykset;

2) Ulosottolaitoksen hallinto ja sen organisointi;

3) Ulosottolaitoksen vuotuinen talousarvio ja tulostavoitteet;

4) Ulosottolaitoksen ja keskushallinnon työjärjestys;

5) ulosottotoimen laillisuusvalvonta;

6) lainvalmisteluun liittyvät ja muuten periaatteellisesti tärkeät lausunnot;

7) valtakunnanvoudin kanslian oikeudellisen yksikön asiat;

8) Ulosottolaitoksen kansainväliset suhteet;

9) Ulosottolaitoksen viestintä;

10) Ulosottolaitoksen yhteistoiminta.

9 §
Apulaisvaltakunnanvouti

Apulaisvaltakunnanvoudille kuuluu ulosottotoimen operatiivinen johtaminen ja valvonta. Lisäksi apulaisvaltakunnanvoudin vastuulle kuuluvat ensisijaisesti:

1) täytäntöönpanotoiminnan ja sitä tukevien palvelujen kehittäminen ja yhtenäistäminen;

2) ulosottotoimen koulutus;

3) tietohallinto, tietoturva ja tietosuoja;

4) Ulosottolaitoksen keskitetty tiedonhankinta ulosottokaaren 3 luvun 64 §:n 2 momentin mukaisesti;

5) Ulosottolaitoksen tarkastustoiminta;

6) työsuojelu;

7) ennakoiva talousneuvonta.

10 §
Laajan täytäntöönpanon yksiköt

Laajassa täytäntöönpanossa on viisi alueellista toimintayksikköä.

Alueellisen toimintayksikön päällikkönä on johtava kihlakunnanvouti.

Toimintayksiköiden tehtävänä on käsitellä alueen laajaan täytäntöönpanoon kulloinkin kuuluvien velallisten ulosottoasiat.

Länsi-Suomen alueen Maarianhaminan toimipaikan ulosottomiehet huolehtivat myös perustäytäntöönpanoon kuuluvien ulosottoasioiden täytäntöönpanosta.

Johtavan kihlakunnanvoudin, kihlakunnanvoudin ja maakunnanvoudin johdon alaisuudessa toimii ulosottoylitarkastajia.

Vastaava ulosottomies ja toimipaikka, jossa velallisen ulosottoasioita käsitellään, määräytyy ulosottokaaren 3 luvun 14 §:ssä säädetyllä tavalla. Toimipaikan sisällä velallisvastuut jaetaan tasan ulosottoylitarkastajien kesken. Tasajaosta voidaan poiketa erityisestä syystä.

11 §
Perustäytäntöönpanoyksikkö

Ulosottolaitoksessa on perustäytäntöönpanon valtakunnallinen toimintayksikkö.

Toimintayksikön päällikkönä on johtava kihlakunnanvouti.

Perustäytäntöönpanon toimintayksikön tehtävänä on huolehtia ulosottokaaren 1 luvun 2 a §:n 3 momentissa säädetystä täytäntöönpanosta.

Johtavan kihlakunnanvoudin ja kihlakunnanvoudin johdon alaisuudessa toimii ulosottotarkastajia.

Velallisvastuut jaetaan tasan ulosottotarkastajien kesken. Tasajaosta voidaan poiketa erityisestä syystä.

12 §
Erityistäytäntöönpanoyksikkö

Ulosottolaitoksessa on erityistäytäntöönpanon valtakunnallinen toimintayksikkö.

Toimintayksikön päällikkönä on johtava kihlakunnanvouti.

Erityistäytäntöönpanoyksikön tehtävänä on huolehtia aikaa ja erityisosaamista vaativien ulosottoasioiden täytäntöönpanosta sekä niihin liittyvästä viranomaisyhteistyöstä. Yksikön tehtäviin kuuluvat muun muassa täytäntöönpano asioissa, joissa velallinen pyrkii erilaisin keinotekoisin järjestelyin ja väärinkäytöksin välttämään velkojensa maksua.

Johtavan kihlakunnanvoudin ja kihlakunnanvoudin johdon alaisuudessa toimii ulosottoylitarkastajia.

Velallisen ulosottoasioiden siirtämisestä erityistäytäntöönpanoon sovitaan täytäntöönpanoyksiköiden asianomaisten vastaavien kihlakunnanvoutien tai johtavien kihlakunnanvoutien kesken. Jos toimintayksiköiden välillä ei synny työnjaosta yksimielisyyttä, asian ratkaisee apulaisvaltakunnanvouti.

Velallisvastuut ja tehtävät jaetaan erityistäytäntöönpanossa tasapuolisesti ulosottoylitarkastajien kesken ottaen huomioon velallisen asuinpaikka, tehtävän vaatima erityisosaaminen ja työmäärä.

13 §
Yhteiset palvelut -toimintayksikkö

Ulosottolaitoksessa on yhteisten palveluiden valtakunnallinen toimintayksikkö.

Toimintayksikön päällikkönä on palvelujohtaja.

Palvelujohtajan johdon alaisuudessa toimivat maksuliikepäällikkö, kirjaamopäällikkö, asiakaspalvelupäällikkö sekä toimistopäälliköitä. Toimintayksikössä on myös muuta henkilöstöä.

14 §
Johtavan kihlakunnanvoudin tehtävät

Johtava kihlakunnanvouti vastaa johtamansa yksikön toiminnan järjestämisestä ja tuloksellisuudesta sekä täytäntöönpanomenettelyn kehittämisestä yhteistyössä muiden toimintayksiköiden kanssa.

Lisäksi johtavan kihlakunnanvoudin tehtävänä on:

1) seurata yksikkönsä tehtäväalueen yleistä kehitystä;

2) edistää ulosottotoimen yhdenmukaisuutta;

3) raportoida valtakunnanvoudin kansliaan tekijöistä, joilla voi olla vaikutusta tehtäväalueen toimintaan tai sen kehittämistarpeisiin;

4) edistää hyvää tiedonkulkua;

5) huolehtia yksikön henkilöstön osaamisesta ja työhyvinvoinnista;

6) toimia ulosottomiehenä.

Johtava kihlakunnanvouti ratkaisee toimintayksikölle kuuluvat hallinnolliset asiat, mikäli niitä ei ole määrätty jonkun muun ratkaistaviksi sekä vahvistaa toimintayksikkönsä kihlakunnanvoutien, maakunnanvoudin, ulosottoylitarkastajien sekä ulosottotarkastajien työnjaon.

15 §
Palvelujohtajan tehtävät

Palvelujohtaja vastaa johtamansa yksikön toiminnan järjestämisestä ja tuloksellisuudesta sekä työmenetelmien ja prosessien kehittämisestä yhteistyössä täytäntöönpanoyksiköiden kanssa.

Lisäksi palvelujohtajan tehtävänä on:

1) seurata yksikkönsä tehtäväalueen yleistä kehitystä;

2) edistää toiminnan yhdenmukaisuutta;

3) raportoida valtakunnanvoudin kansliaan tekijöistä, joilla voi olla vaikutusta tehtäväalueen toimintaan tai sen kehittämistarpeisiin;

4) edistää hyvää tiedonkulkua;

5) huolehtia yksikön henkilöstön osaamisesta ja työhyvinvoinnista.

Palvelujohtaja määrää yksikön työnjaosta ja ratkaisee yksikölle kuuluvat ja sille määrätyt hallinnolliset asiat, mikäli niitä ei ole määrätty jonkun muun ratkaistaviksi.

16 §
Nimitystoimivalta

Sen lisäksi, mitä ulosottokaaressa säädetään valtakunnanvoudin nimitystoimivallasta, valtakunnanvouti nimittää vakinaiseen virkaan ja määräaikaiseen virkasuhteeseen palvelujohtajan ja valtakunnanvoudin kanslian henkilöstön.

Palvelujohtaja nimittää vakinaiseen virkaan ja määräaikaiseen virkasuhteeseen toimintayksikkönsä virkamiehet.

17 §
Päätösvalta eräissä virkamiestä koskevissa asioissa

Virkamiehelle annettavasta varoituksesta, irtisanomisesta, virkasuhteen muuttamisesta osa-aikaiseksi, virkasuhteen purkamisesta, lomauttamisesta ja virantoimituksesta pidättämisestä päättää nimittävä virkamies.

18 §
Sivutoimilupa ja sivutoimi-ilmoitus

Virkamiesten sivutoimi-ilmoitukset vastaanottaa ja sivutoimiluvista päättää nimittävä virkamies.

19 §
Yhteistoiminta ja työsuojelu

Kaikkien Ulosottolaitoksen esimiestehtävissä toimivien virkamiesten on huolehdittava työsuojelusta ja siitä, että henkilöstöllä on mahdollisuus vaikuttaa työhönsä ja työoloihinsa yhteistoimintaa ja työsuojelua koskevien säädösten ja sopimusten edellyttämällä tavalla.

20 §
Valmius- ja varautumistoiminta

Valtakunnanvouti määrää Ulosottolaitoksen valmiuspäällikön, joka vastaa valmiuslaissa (1552/2011) säädettyjen tehtävien hoitamisesta.

21 §
Voimaantulo

Tämä työjärjestys tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2020.

Helsingissä 3.11.2020

Valtakunnanvouti
Juhani Toukola

Johtava hallintovouti
Elina Arpiainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.