794/2020

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2020

Laki aerosolien vaatimustenmukaisuudesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on varmistaa aerosolien turvallisuus ja vapaa liikkuvuus. Lailla pannaan täytäntöön aerosoleja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annettu neuvoston direktiivi 75/324/ETY.

2 §
Soveltamisala

Tässä laissa säädetään aerosolien vaatimustenmukaisuudesta ja sen osoittamisesta ja selvittämisestä.

Tätä lakia ei sovelleta:

1) lääkeaerosoleihin;

2) aerosoleihin, joiden kokonaistilavuus on alle 50 millilitraa;

3) kolmansiin maihin vietäviin aerosoleihin tai niiden osiin, ellei Suomea sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa muuta edellytetä.

3 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) aerosolilla metallista, lasista tai muovista valmistettua kertakäyttöistä astiaa, joka:

a) sisältää puristettua, nesteytettyä tai paineenalaisena liuotettua kaasua sellaisenaan tai yhdessä nestemäisen, tahnamaisen tai jauhemaisen aineen kanssa; ja

b) on varustettu tarvittavalla tyhjennyslaitteella, jonka kautta päällyksen sisältö voidaan päästää purkautumaan kiinteiden tai nestemäisten hiukkasten suspensiona kaasussa, vaahtona, tahnamaisena tai jauheena taikka kaasu- tai nestemuodossa;

2) valmistajalla luonnollista tai oikeushenkilöä, joka valmistaa taikka suunnitteluttaa tai valmistuttaa aerosolin ja pitää sitä kaupan omalla nimellään tai tavaramerkillään;

3) maahantuojalla Euroopan unioniin sijoittautunutta luonnollista tai oikeushenkilöä, joka saattaa kolmannesta maasta tuotavan aerosolin unionin markkinoille;

4) jakelijalla muuta sellaista toimitusketjuun kuuluvaa luonnollista tai oikeushenkilöä kuin valmistajaa tai maahantuojaa, joka asettaa aerosolin saataville markkinoilla;

4 §
Suhde muuhun lainsäädäntöön

Vaarallisen kemikaalin teollisesta valmistamisesta, käsittelystä, säilytyksestä ja varastoinnista säädetään vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetussa laissa (390/2005) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä.

Kemikaalien luokituksesta, pakkaamisesta ja merkitsemisestä säädetään kemikaalilaissa (599/2013) ja aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1272/2008.

Markkinavalvonnasta ja ulkorajatarkastuksista säädetään eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetussa laissa (1137/2016).

Markkinavalvonnan, talouden toimijoiden kanssa tehtävän yhteistyön sekä unionin markkinoille tulevien tuotteiden valvonnan puitteista säädetään markkinavalvonnasta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta sekä direktiivin 2004/42/EY ja asetusten (EY) N:o 765/2008 ja (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2019/1020.

2 luku

Vaatimustenmukaisuus ja sen osoittaminen

5 §
Vaatimustenmukaisuus

Valmistajan ja maahantuojan tulee huolehtia siitä, että aerosoli on turvallinen normaalissa ja ennakoitavissa olevassa varastointi- ja käyttöolosuhteessa niin, että siitä ei aiheudu vaaraa terveydelle, omaisuudelle tai ympäristölle. Erityisesti tulee huolehtia siitä, että:

1) päällys kestää sisällön ja sen aiheuttaman paineen vaikutuksen;

2) tyhjennyslaite toimii turvallisesti käyttötarkoituksen mukaisessa käytössä.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin aerosolien tuotevaatimuksista.

6 §
Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen ja selvittäminen

Valmistajan ja maahantuojan tulee huolehtia siitä, että aerosolin vaatimustenmukaisuus on testaamalla varmistettu ja osoitettu. Valmistajan ja maahantuojan tulee lisäksi huolehtia siitä, että aerosoli on analysoitu siihen liittyvien vaarojen tunnistamiseksi.

Valvontaviranomainen voi hakemuksesta hyväksyä aerosolin lopputarkastuksessa sovellettavaksi myös muun testausmenetelmän kuin vesihaudemenetelmän.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyistä, analyyseistä, aerosolien testaamisesta ja lopputarkastusmenetelmistä.

7 §
Aerosolien merkinnät

Valmistajan, maahantuojan ja jakelijan on varmistettava, että aerosoli on merkitty tunnuksella ”3” (käännetty epsilon) aerosolin vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi. Valmistajan, maahantuojan ja jakelijan on varmistettava, että aerosolissa on tyyppi-, erä- tai sarjanumero taikka muu täyttöerän tunnistamisen mahdollistava koodimerkintä sekä sisällön määrä tilavuusyksiköissä. Valmistajan, maahantuojan ja jakelijan on lisäksi varmistettava, että aerosoliin on merkitty valmistajan nimi, rekisteröity tuotenimi tai rekisteröity tavaramerkki sekä postiosoite, jonka kautta valmistajaan saa yhteyden.

Valmistajan, maahantuojan ja jakelijan on varmistettava, että syttymättömäksi luokitellussa aerosolissa on varoitusmerkintä, syttyväksi tai erittäin helposti syttyväksi luokitellussa aerosolissa vaaramerkintä ja kuluttajatuotteeksi tarkoitetussa aerosolissa turvalauseke sekä varoitusmerkintä tuotteen erityisistä vaaroista. Valmistajan, maahantuojan ja jakelijan on lisäksi varmistettava, että aerosolin sisältämän syttyvän aineen määrä on merkitty aerosoliin, jos aerosolia ei pidetä syttyvänä tai erittäin helposti syttyvänä.

Edellä 1 ja 2 momentissa säädetyt merkinnät on tehtävä näkyvillä, helposti luettavilla ja pysyvillä kirjaimilla. Merkinnät on tehtävä aerosoliin tai, jos sen koko ei tätä salli, aerosoliin kiinnitettävään lipukkeeseen.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin aerosolien merkintöjä koskevista vaatimuksista.

8 §
Turvallisen käytön ohjeet

Valmistajan, maahantuojan ja jakelijan on huolehdittava, että aerosoliin on liitetty suomen ja ruotsin kielellä tarpeelliset, analyyseihin perustuvat tiedot ja ohjeet aerosolin käyttämiseksi turvallisesti ja käyttötarkoituksensa mukaisesti.

9 §
Asiakirjojen säilyttäminen ja kielivaatimus

Valmistajan ja maahantuojan on säilytettävä tiedot aerosolin valmistus- ja täyttöeristä sekä testeistä, analyyseistä ja niiden tuloksista viiden vuoden ajan aerosolin valmistumisesta lukien.

Tässä laissa tarkoitetut tekniset asiakirjat, jotka ovat tarpeen aerosolin vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi sekä valmistus- ja täyttöerien jäljittämiseksi, on laadittava suomeksi tai ruotsiksi taikka muulla valvontaviranomaisen hyväksymällä kielellä.

3 luku

Erinäiset säännökset

10 §
Valvontaviranomainen

Tämän lain noudattamista valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto.

11 §
Aerosoleja koskevien säännösten rikkominen

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö

1) 5 §:n 1 momentissa säädetyn velvollisuuden huolehtia siitä, että aerosoli on turvallinen normaalissa ja ennakoitavissa olevassa varastointi- ja käyttöolosuhteessa,

2) 6 §:n 1 momentissa säädetyn velvollisuuden huolehtia siitä, että aerosolin vaatimustenmukaisuus on testaamalla varmistettu ja osoitettu,

3) 6 §:n 1 momentissa säädetyn velvollisuuden huolehtia siitä, että aerosoli on analysoitu siihen liittyvien vaarojen tunnistamiseksi,

4) 7 §:n 1 ja 2 momentissa säädetyn velvollisuuden varmistaa, että aerosolissa on 7 §:ssä tarkoitetut merkinnät, tai

5) 8 §:ssä säädetyn velvollisuuden huolehtia, että aerosoliin on liitetty turvallisen käytön ohjeet,

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, aerosoleja koskevien säännösten rikkomisesta sakkoon.

12 §
Muutoksenhaku

Lopputarkastusmenetelmän hyväksymistä koskevaan valvontaviranomaisen päätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa (434/2003).

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019).

13 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2020.

Tällä lailla kumotaan aerosoliasetus (1433/1993).

Ennen tämän lain voimaantuloa markkinoille saatetut aerosolit, joiden vaatimustenmukaisuus on varmistettu tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti, saavat olla markkinoilla tämän lain voimaantulon jälkeen. Ennen tämän lain voimaantuloa myönnetyt aerosolien lopputarkastukseen sovellettujen testausmenetelmien hyväksynnät jäävät voimaan annetussa laajuudessa.

HE 121/2020
TaVM 24/2020
EV 121/2020
neuvoston direktiivi 1975/324/ETY (31975L0324); EYVL L 147, 9.6.1975, s. 40
sellaisena, kuin se on muutettuna seuraavilla:
komission direktiivi 1994/1/EY (31194L0001); EYVL L 23, 28.1.1994, s. 28
neuvoston asetus (EY) N:o 807/2003 (32003R0807); EYVL L 122, 16.5.2003, s.36
komission direktiivi 2008/47/EY (32008L0047); EUVL L 96, 9.4.2008, s. 15
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 219/2009 (32009R0219); EUVL L 87, 31.3.2009, s. 109
komission direktiivi 2013/10/EU (32013L0010); EUVL L 77, 20.3.2013, s. 20
komission direktiivi (EU) 2016/2037 (32016L2037); EUVL L 314, 22.11.2016, s. 11

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2020

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Työministeri
Tuula Haatainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.