772/2020

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2020

Laki tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan tupakkaverosta annetun lain (1470/1994) 14 §, sellaisena kuin se on laissa 1125/2010,

muutetaan 8 ja 9 § ja liite,

sellaisina kuin ne ovat, 8 § osaksi laeissa 1071/2016 ja 838/2017, 9 § laeissa 1125/2010 ja 838/2017 sekä liite laissa 1118/2019, sekä

lisätään 11 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1125/2010, 1185/2016 ja 838/2017, uusi 4 momentti sekä 13 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1185/2016 ja 838/2017, uusi 3 momentti seuraavasti:

8 §

Tupakkaveroa on suoritettava liitteen verotaulukon mukaan.

Vero suoritetaan tuotteen vähittäismyyntihinnasta. Savukkeista, sikareista ja pikkusikareista, piippu- ja savuketupakasta sekä savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta vero suoritetaan lisäksi yksikköverona. Savukkeista, sikareista ja pikkusikareista sekä savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta suoritettavan veron määrä on kuitenkin aina vähintään verotaulukon mukainen vähimmäisvero.

Edellä 2 momentissa säädetystä poiketen sähkösavukenesteen vero suoritetaan ainoastaan yksikköverona.

9 §

Tupakkaveroa suoritettaessa vähittäismyyntihinnalla tarkoitetaan verovelvollisen ilmoittamaa vähittäismyyntihintaa.

Säännösten vastaisesti tai muuten kuin kaupallista myyntiä varten maahantuotujen tupakkatuotteiden vähittäismyyntihintana pidetään vastaavien tuotteiden vähittäismyyntihintaa Suomessa. Jollei vastaavia tuotteita ole, tupakkatuotteiden verotusarvona pidetään tuoteryhmän vähittäismyyntihinnan painotettua keskiarvoa, jonka Verohallinto vahvistaa. Tuoteryhmän painotettu keskiarvo lasketaan 13 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla. Muun tupakkaa sisältävän tuotteen verotusarvona pidetään kuitenkin tuoteryhmän keskimääräistä vähittäismyyntihintaa, jonka Verohallinto vahvistaa.

11 §

Tässä pykälässä säädetyn hintalipukkeita tai painettua vähittäismyyntihintaa koskevan velvollisuuden laiminlyönnin seuraamuksesta säädetään oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain (768/2016) 39 §:ssä.

13 §

Verohallinnon on annettava verovelvolliselle tiedonantovelvollisuutta koskeva päätös, jos tämä kieltäytyy antamasta sellaisia 1 momentissa tarkoitettuja tietoja, jotka Verohallinto on kehottanut antamaan. Päätöksen tiedoksiantoon sovelletaan, mitä oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 56 §:ssä säädetään. Tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnin seuraamuksesta säädetään oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 39 §:ssä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

HE 54/2020
PeVL 21/2020
VaVM 16/2020
EV 112/2020

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2020

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Valtiovarainministeri
Matti Vanhanen

Liite

VEROTAULUKKO CSovelletaan ajalla 1.1.–30.6.2021
Tuote Tuote-ryhmä Senttiä/yksikkö Prosenttiavähittäismyynti-hinnasta
Savukkeet 1. 7,625/kpl 52,0
-- Savukkeiden vähimmäisvero 1A. 30,225/kpl
Sikarit ja pikkusikarit
-- Sikarit 2. 4,00/kpl 34,0
-- Sikareiden vähimmäisvero 2A. 30,00/kpl
-- Pikkusikarit 2B. 4,00/kpl 34,0
-- Pikkusikareiden vähimmäisvero 2C. 30,00/kpl
Piippu- ja savuketupakka 3. 7,20/g 48,0
Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka 4. 5,05/g 52,0
-- Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero 4A. 18,75/g
Savukepaperi 5. 60,0
Muu tupakkaa sisältävä tuote 6. 60,0
Sähkösavukeneste
-- nikotiinipitoinen 7. 30,00/ml
-- nikotiiniton 7A. 30,00/ml
VEROTAULUKKO DSovelletaan 1.7.2021 lukien
Tuote Tuote-ryhmä Senttiä/yksikkö Prosenttiavähittäismyynti-hinnasta
Savukkeet 1. 7,95/kpl 52,0
-- Savukkeiden vähimmäisvero 1A. 31,20/kpl
Sikarit ja pikkusikarit
-- Sikarit 2. 4,50/kpl 34,0
-- Sikareiden vähimmäisvero 2A. 31,00/kpl
-- Pikkusikarit 2B. 4,50/kpl 34,0
-- Pikkusikareiden vähimmäisvero 2C. 31,00/kpl
Piippu- ja savuketupakka 3. 7,55/g 48,0
Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka 4. 5,25/g 52,0
-- Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero 4A. 19,45/g
Savukepaperi 5. 60,0
Muu tupakkaa sisältävä tuote 6. 60,0
Sähkösavukeneste
-- nikotiinipitoinen 7. 30,00/ml
-- nikotiiniton 7A. 30,00/ml

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.