747/2020

Helsingissä 29.10.2020

Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemiseksi biologisista tekijöistä aiheutuvilta vaaroilta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan työntekijöiden suojelemiseksi biologisista tekijöistä aiheutuvilta vaaroilta annetun valtioneuvoston asetuksen (933/2017) 1 ja 6 § ja liitteet II ja III, ja

lisätään asetukseen uusi 7 a, 11 a ja 13 a § seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan työhön, jossa työntekijät altistuvat tai voivat altistua biologisille tekijöille tai terävien instrumenttien aiheuttamalle vaaralle.

Tämän asetuksen eri pykälien soveltamisesta säädetään 7 a §:ssä.

Työntekijöiden terveydentilan seurannasta säädetään työterveyshuoltolaissa (1383/2001). Muuntogeenisten organismien luokittelusta säädetään geenitekniikkalaissa (377/1995).

6 §
Vaarojen selvittäminen ja arviointi

Työnantajan on selvitettävä ja tunnistettava työssä esiintyvien biologisten tekijöiden aiheuttamat vaarat ja arvioitava niiden merkitys työntekijän turvallisuudelle ja terveydelle.

Työssä, jossa työntekijät voivat altistua useille biologisille tekijöille, vaara on arvioitava kaikkien biologisten tekijöiden yhdessä aiheuttaman vaaran perusteella.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu selvitys ja arviointi on pidettävä ajan tasalla ja tarkistettava erityisesti, kun olosuhteissa tapahtuu sellaisia muutoksia, jotka voivat vaikuttaa työntekijöiden altistumiseen biologisille tekijöille.

Työnantajan on säilytettävä 1 momentissa tarkoitettu selvitys ja arviointi ja sen perustana olevat tiedot sekä pyynnöstä annettava ne työsuojeluviranomaiselle.

7 a §
Eri pykälien soveltaminen suhteessa vaarojen arviointiin

Jos 6 §:ssä tarkoitetun arvioinnin tulokset osoittavat, että työssä altistutaan tai voidaan altistua vain 3 §:n 1 kohdassa tarkoitetulle biologiselle tekijälle eikä tunnistettavaa vaaraa terveydelle ole, 5, 8–11, 11 a, 12, 13, 13 a ja 14–17 §:ää ei sovelleta.

Jos 6 §:ssä tarkoitetun arvioinnin tulokset osoittavat, ettei työhön kuulu tarkoituksellista työskentelyä biologisilla tekijöillä tai niiden käyttöä, mutta työ voi johtaa biologisille tekijöille altistumiseen, sovelletaan 5, 8–11, 11 a, 12, 13, 13 a, 14 ja 15 §:ää, jollei 6 §:ssä tarkoitettu vaarojen arviointi osoita sitä tarpeettomaksi.

Edellä 2 momentissa tarkoitettua työtä voi esiintyä ainakin seuraavilla toimialoilla ja tehtävissä:

1) elintarviketeollisuus;

2) maatalous;

3) metsätalous;

4) työ, jossa joudutaan kosketuksiin eläinten tai eläinperäisten tuotteiden kanssa;

5) sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työ;

6) muissa kliinisissä, eläinlääketieteellisissä ja diagnostisissa laboratorioissa kuin diagnostisissa mikrobiologisissa laboratorioissa tehtävä työ;

7) puhtaanapito- ja siivoustyö;

8) jätteiden käsittely;

9) jätevedenpuhdistamoissa tehtävä työ;

10) tutkimustyö.

11 a §
Altistuneiden työntekijöiden luetteloon merkittävät tiedot

Työturvallisuuslain 40 a §:ssä tarkoitettuun luetteloon biologisille tekijöille altistuneista työntekijöistä on merkittävä:

1) altistuneen työntekijän nimi ja ammatti;

2) työpaikan toimiala ja tehdyn työn laatu;

3) tiedot altistumista aiheuttaneesta biologisesta tekijästä siltä osin, kun se on tiedossa;

4) kuvaus siitä, miten ja milloin altistuminen tapahtui.

13 a §
Vaarojen arvioinnin perusteella annettavat tiedot työsuojeluviranomaiselle ja työntekijöille

Jos 6 §:ssä tarkoitetun arvioinnin tulokset osoittavat vaaraa työntekijöiden terveydelle tai turvallisuudelle, työnantajan on pyydettäessä annettava työsuojeluviranomaisen käyttöön tiedot:

1) arvioinnin tuloksista;

2) toiminnasta, jonka yhteydessä työntekijät ovat altistuneet tai voineet altistua biologisille tekijöille;

3) altistuneiden työntekijöiden lukumäärästä;

4) työsuojelusta vastuussa olevan henkilön nimestä ja pätevyydestä;

5) suoritetuista suojelu- ja ehkäisytoimenpiteistä mukaan lukien työtavat ja -menetelmät; sekä

6) suunnitelmista, joita on laadittu vakavien vaaratilanteiden ja onnettomuuksien varalle työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta 3 tai 4 ryhmään kuuluville biologisille tekijöille.

Työnantajan on annettava työntekijöille tai heidän edustajilleen heidän pyynnöstään 1 momentissa tarkoitetut tiedot.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 2020.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/54/EY (3200L0054); EYVL L 262, 17.10.2000, s. 21
Komission direktiivi (EU) 2019/1833 (32019L1833); EUVL L 279, 31.10.2019, s. 54

Helsingissä 29.10.2020

Perhe- ja peruspalveluministeri
Krista Kiuru

Erityisasiantuntija
Jenny Rintala

Liite II

ERISTYSMENETELMIÄ JA ERISTYSTASOJA KOSKEVIA SEIKKOJA

Johdanto

Tässä liitteessä olevia menetelmiä on sovellettava toiminnan laadun, työntekijöille aiheutuvaa vaaraa koskevan arvioinnin ja kysymyksessä olevan biologisen tekijän luonteen mukaisesti.

Taulukossa suositellaan-ilmaisu tarkoittaa, että toimenpiteitä olisi periaatteessa sovellettava, ellei vaarojen selvittämisen ja arvioinnin tuloksista muuta johdu.

A. Eristystoimenpiteet B. Eristystasot 
2 3 4
Työpaikka       
1. Työpaikka on eristettävä kaikesta muusta toiminnasta samassa rakennuksessa Ei Suositellaan Kyllä
2. Työpaikka on voitava sulkea ilmatiiviisti niin, että kaasu-desinfiointi voidaan suorittaa Ei Suositellaan Kyllä
Tilat       
3. Infektoitunutta materiaalia - mukaan lukien eläimet - on käsiteltävä suojakaapissa, eristetyssä tilassa tai muutoin sopivasti eristettynä Milloin se on tarpeellista Kyllä, mikäli tartunta voi tapahtua ilmateitse Kyllä
Laitteet       
4. Työpaikan tulo- ja poistoilma on suodatettava käyttäen HEPA1-suodatinta tai vastaavaa Ei Kyllä, poistoilma Kyllä, poisto- ja tuloilma
5. Työpaikalla on pidettävä alipaine Ei Suositellaan Kyllä
6. Vettä läpäisemättömät ja helposti puhdistettavat pinnat Kyllä, työtasot ja lattia Kyllä, työtasot, lattiat ja muut riskien arvioinnissa määritetyt pinnat Kyllä, työtasot, seinät, lattia ja katto
7. Happoja, emäksiä, liuottimia ja desinfiointiaineita kestävät pinnat Suositellaan Kyllä Kyllä
Työjärjestelyt 
8. Pääsy sallittu vain nimetyille työntekijöille Suositellaan Kyllä Kyllä, ilma-sulun2 kautta
9. Tehokas vektorien, kuten jyrsijöiden ja hyönteisten, valvonta Suositellaan Kyllä Kyllä
10. Desinfiointimenettelystä erilliset ohjeet Kyllä Kyllä Kyllä
11. Biologisen tekijän turvallinen säilytys Kyllä Kyllä Kyllä, varma säilytys
12. Työntekijöiden on käytävä suihkussa ennen eristysalueelta poistumista Ei Suositellaan Suositellaan
Jätteet 
13. Validoitu inaktivointiprosessi eläinten ruhojen turvallista hävittämistä varten Suositellaan Kyllä, laitoksessa tai muualla Kyllä, laitoksessa
Muut toimenpiteet 
14. Laboratoriossa oltava omat laitteet Ei Suositellaan Kyllä
15. Tarkkailuikkuna tai vastaava, jotta sisällä olijat voidaan nähdä Suositellaan Suositellaan Kyllä

1) HEPA: HEPA-suodatin (suurtehosuodatin)

2) Ilmasulku: pääsy ainoastaan ilmasulun kautta, joka on laboratoriosta eristetty kammio. Ilmasulun puhdas puoli on erotettava valvotusta alueesta vaatteidenvaihto- tai suihkutiloilla ja mieluiten ovilla, joita ei voi avata samanaikaisesti.

Liite III

TEOLLISTEN PROSESSIEN ERISTYS

Johdanto

Taulukossa suositellaan-ilmaisu tarkoittaa, että toimenpiteitä olisi periaatteessa sovellettava, ellei tämän asetuksen 6 §:n vaarojen arvioinnin tuloksista muuta johdu.

Ryhmän 1 biologiset tekijät

Työskenneltäessä ryhmän 1 biologisilla tekijöillä – mukaan lukien elävät tai heikennetyt rokotteet – on noudatettava hyvän työsuojelun ja hyvän työhygienian periaatteita.

Ryhmien 2, 3 ja 4 biologiset tekijät

Saattaa olla tarkoituksenmukaista valita ja yhdistellä alla olevien eri ryhmien eristysvaatimuksia kuhunkin eri prosessiin tai prosessin osaan liittyvän riskien arvioinnin perusteella.

A. Eristystoimenpiteet   B. Eristystasot  
    2 3 4
Yleistä       
1. Elinkykyisiä organismeja on käsiteltävä järjestelmässä, joka fyysisesti erottaa prosessin ympäristöstä Kyllä Kyllä Kyllä
2. Suljetun järjestelmän poistokaasut on käsiteltävä päästön minimoimiseksi päästön estämiseksi päästön estämiseksi
3. Näytteenotto, aineen lisääminen suljettuun järjestelmään sekä elävien organismien siirtäminen toiseen suljettuun järjestelmään on suoritettava siten, että päästö on mahdollisimman pieni päästö estetään päästö estetään
4. Viljelynesteitä ei saa poistaa suljetusta järjestelmästä ennen kuin elinkykyiset organismit on inaktivoitu validoidulla kemiallisella tai fysikaalisella menetelmällä inaktivoitu validoidulla kemiallisella tai fysikaalisella menetelmällä inaktivoitu validoidulla kemiallisella tai fysikaalisella menetelmällä
5. Sulkujen on oltava siten suunniteltuja, että päästö on mahdollisimman pieni päästö estetään päästö estetään
6. Valvotun alueen on oltava siten suunniteltu, että se kattaa koko suljetun järjestelmän vuodot Ei Suositellaan Kyllä
7. Valvotun alueen on oltava suljettavissa ilmatiiviisti niin, että kaasudesinfiointi voidaan suorittaa Ei Suositellaan Kyllä
Tilat       
8. Henkilökunnalle on järjestettävä pesu- ja dekontaminaatiomahdollisuus Kyllä Kyllä Kyllä
Laitteet       
9. Valvotun alueen tulo- ja poistoilma on HEPA1-suodatettava Ei Suositellaan Kyllä
10. Valvotun alueen ilmanpaine on pidettävä ympäristön ilmanpainetta alhaisempana Ei Suositellaan Kyllä
11. Valvotulla alueella on oltava riittävä ilmanvaihto ilman saastumisen minimoimiseksi Suositellaan Suositellaan Kyllä
Työjärjestelyt       
12. Suljettujen järjestelmien2 on sijaittava valvotulla alueella Suositellaan Suositellaan Kyllä, tarkoituksellisesti rakennettuna
13. Tartuntavaaraa osoittavien merkkien on oltava näkyvillä Suositellaan Kyllä Kyllä
14. Pääsy on sallittu vain nimetylle henkilökunnalle Suositellaan Kyllä Kyllä, ilma-sulun3 kautta
15. Työntekijöiden on käytävä suihkussa ennen valvotulta alueelta poistumista Ei Suositellaan Kyllä
16. Työntekijöiden on käytettävä suojavaatteita Kyllä, työvaatteet Kyllä Kyllä, täydellinen vaihto
Jätteet       
17. Pesualtaiden ja suihkujen poistovedet on kerättävä ja inaktivoitava ennen poislaskemista Ei Suositellaan Kyllä
18. Poistoveden käsittely ennen lopullista poislaskemista Inaktivoitu validoidulla kemiallisella tai fysikaalisella menetelmällä Inaktivoitu validoidulla kemiallisella tai fysikaalisella menetelmällä Inaktivoitu validoidulla kemiallisella tai fysikaalisella menetelmällä

1) HEPA: HEPA-suodatin (suurtehosuodatin)

2) Suljettu järjestelmä: Järjestelmä, joka fyysisesti erottaa prosessin ympäristöstä (esim. kasvatusaltaat, säiliöt jne.)

3) Ilmasulku: Pääsy ainoastaan ilmasulun kautta, joka on laboratoriosta eristetty kammio. Ilmasulun puhdas puoli on erotettava valvotusta alueesta vaatteidenvaihto- tai suihkutiloilla ja mieluiten ovilla, joita ei voi avata samanaikaisesti.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.