745/2020

Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 2020

Laki Eläketurvakeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Eläketurvakeskuksesta annetun lain (397/2006) 2 §:n 2 momentin 3 kohta, sellaisena kuin se on laissa 353/2010, ja

lisätään 2 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1111/2007, 353/2010 ja 901/2014, uusi 3 a kohta sekä 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1111/2007, 353/2010, 901/2014 ja 1263/2016, uusi 3 momentti seuraavasti:

2 §
Eläketurvakeskuksen tehtävät

Eläketurvakeskuksen tehtävänä on lisäksi:


3) ratkaista, sovelletaanko työntekijään, virkamieheen tai yrittäjään sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 (EU:n sosiaaliturvan perusasetus) nojalla Suomen sosiaaliturvalainsäädäntöä tilanteissa, joissa on kyse sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 987/2009 (EU:n sosiaaliturvan täytäntöönpanoasetus) tarkoitetusta A1-todistuksesta tai EU:n sosiaaliturvan perusasetuksen 16 artiklan mukaisesta poikkeusluvasta;

3 a) ratkaista Suomen tekemien sosiaaliturvasopimusten sovellettavaa lainsäädäntöä koskevien määräysten mukaan, voidaanko henkilölle antaa sovellettavaa lainsäädäntöä koskeva todistus tai päätös, joka voi koskea myös poikkeuslupa-asiaa;


Eläketurvakeskus antaa tällöin 2 momentin 3 ja 3 a kohdassa tarkoitetusta ratkaisusta todistuksen tai päätöksen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

HE 107/2020
StVM 22/2020
EV 116/2020

Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 2020

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Sosiaali- ja terveysministeri
Aino-Kaisa Pekonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.