731/2020

Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 2020

Laki kasvinsuojeluaineista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan kasvinsuojeluaineista annetun lain (1563/2011) 24 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1398/2019,

muutetaan 2 §:n 2 momentin 2 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1398/2019, ja

lisätään lakiin uusi 26 a § seuraavasti:

2 §
Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan myös:


2) torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005, jäljempänä jäämäasetus, II, IV ja VI–X luvun sekä 18 artiklan 3 kohdan a ja c alakohdan, 4 kohdan ja 20 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanoon.

26 a §
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston eräät tehtävät

Sen lisäksi, mitä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tehtävistä säädetään muualla tässä laissa, virasto:

1) on kasvinsuojeluaineasetuksen 75 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen ja 2 kohdassa tarkoitettu yhteensovittamisesta vastaava kansallinen viranomainen;

2) on toimivaltainen viranomainen toimissa, jotka koskevat jäämäasetuksen II, IV ja VI–X luvun sekä 18 artiklan 3 kohdan a ja c alakohdan, 4 kohdan ja 20 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanoa;

3) laskee yhdenmukaistetut riski-indikaattorit noudattaen, mitä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/128/EY muuttamisesta yhdenmukaistettujen riski-indikaattoreiden vahvistamisen osalta annetussa komission direktiivissä (EU) 2019/782 säädetään;

4) suorittaa yhteisön politiikan puitteista torjunta-aineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/128/EY 15 artiklan 2 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetut tehtävät, toimittaa mainitun artiklan 3 kohdan mukaisesti tulokset komissiolle ja muille jäsenvaltioille sekä asettaa tiedot yleisön saataville.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä riski-indikaattoreiden laskemisesta ja muista 1 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitetuista tehtävistä.


Tämä laki tulee voimaan 3 päivänä marraskuuta 2020.

HE 124/2020
MmVM 7/2020
EV 115/2020
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/128/EY (32009L0309); EUVL N:o L 309, 24.11.2009, s. 71
Komission direktiivi (EU) 2019/782 (32019L0127); EUVL N:o L127, 16.5.2019, s. 4
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009 (32009L0309); EUVL N:o L 309, 24.11.2009, s. 1
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 396/2005 (32005L0070); EYVL N:o L 70, 16.3.2005, s. 1

Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 2020

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.