697/2020

Helsingissä 15.10.2020

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan väliaikaisesti valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen (716/2014) 5, 11 ja 12 § ja

lisätään asetukseen uusi 8 a § ja väliaikaisesti uusi 8 b § seuraavasti:

5 §
Avustuksen enimmäismäärä investoinnissa

Yrityksen kehittämisavustuksen määrä investointiin voi olla enintään seuraavan taulukon mukainen prosenttiosuus avustuksen perusteena olevista menoista:

I TUKIALUE II TUKIALUE III TUKIALUE
Enimmäisprosenttiosuus Enimmäisprosenttiosuus Enimmäisprosenttiosuus
Pieni yritys 35 30 20
Keskisuuri yritys 25 20 10
Suuri yritys 15 10 -

Avustus myönnetään valtiontukien yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisena tukena tai tilapäisistä puitteista valtiontukitoimenpiteille talouden tukemiseksi tämänhetkisessä covid-19-epidemiassa annetun komission tiedonannon C(2020) 1863 mukaisena väliaikaisena valtiontukena.

8 a §
Avustuksen myöntäminen vaikeuksissa olevalle yritykselle

Avustuksen myöntämisestä vaikeuksissa olevalle yritykselle säädetään valtiontukien yleisessä ryhmäpoikkeusasetuksessa.

8 b §
Avustuksen myöntäminen vaikeuksissa olevalle pienelle yritykselle

Poiketen siitä, mitä valtiontukien yleisessä ryhmäpoikkeusasetuksessa säädetään, jos avustus myönnetään tilapäisistä puitteista valtiontukitoimenpiteille talouden tukemiseksi tämänhetkisessä covid-19-epidemiassa annetun komission tiedonannon C(2020) 1863 mukaisena väliaikaisena valtiontukena ja avustuksen hakijana on pieni yritys, voidaan avustusta myöntää ryhmäpoikkeusasetuksen 2 artiklan 18 kohdassa tarkoitetulle vaikeuksissa olevalle yritykselle myös silloin, kun yrityksestä on tullut vaikeuksissa oleva yritys aikaisemmin kuin 1 päivänä tammikuuta 2020. Avustuksen myöntäminen vaikeuksissa olevalle pienelle yritykselle edellyttää lisäksi, että yritys ei ole tuen myöntämishetkellä konkurssi- tai yrityssaneerausmenettelyssä eikä sille ole myönnetty pelastamistukea eikä rakenneuudistustukea.

11 §
Avustuksen enimmäismäärä kehittämistoimenpiteissä

Yrityksen kehittämisavustuksen määrä kehittämistoimenpiteisiin voi olla enintään 50 prosenttia avustuksen perusteena olevista menoista.

Avustus myönnetään de minimis -tukena tai tilapäisistä puitteista valtiontukitoimenpiteille talouden tukemiseksi tämänhetkisessä covid-19-epidemiassa annetun komission tiedonannon C(2020) 1863 mukaisena väliaikaisena valtiontukena.

Poiketen 2 momentissa säädetystä, avustus voidaan myöntää 10 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisiin menoihin myös valtiontukien yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen perusteella.

12 §
Kehittämistoimenpiteisiin myönnettävän avustuksen ja muiden valtion tukien yhteenlaskettu enimmäismäärä

Kehittämistoimenpiteisiin myönnettävän yrityksen kehittämisavustuksen ja muun valtion tueksi katsottavan tuen yhteenlasketun enimmäismäärän osalta noudatetaan, mitä tukien kasautumisesta säädetään valtiontukien yleisessä ryhmäpoikkeusasetuksessa, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1407/2013 ja tilapäisistä puitteista valtiontukitoimenpiteille talouden tukemiseksi tämänhetkisessä covid-19-epidemiassa annetussa komission tiedonannossa C(2020) 1863.


Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä lokakuuta 2020. Asetuksen 5, 8 b, 11 ja 12 § ovat voimassa 31 päivään joulukuuta 2020.

Helsingissä 15.10.2020

Työministeri
Tuula Haatainen

Hallitussihteeri
Emmi Äijälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.