680/2020

Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2020

Valtioneuvoston asetus kalatalousalan yrityksille taloudellisen tilanteen heikentymisen perusteella myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan kalatalousalan yrityksille taloudellisen tilanteen heikentymisen perusteella myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (369/2020) 5 ja 8 § sekä

lisätään asetukseen uusi 8 a § seuraavasti:

5 §
Avustuskelpoinen toiminta ja hyväksyttävät kustannukset

Avustusta voidaan myöntää yleisavustuksena yritystoiminnan jatkumisen turvaaviin välttämättömiksi arvioituihin 19 päivänä maaliskuuta 2020 tai sen jälkeen syntyneisiin menoihin.

Avustettaviksi hyväksyttäviä kalastukseen tai kalankasvatukseen liittyviä kustannuksia ovat:

1) ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvat menot;

2) palkka- ja henkilöstökulut;

3) vuokrakulut ja kiinteistökulut;

4) muut kuin 1–3 kohdassa tarkoitetut yritystoiminnan jatkumisen turvaavat välttämättömiksi arvioidut menot.

Tämän asetuksen nojalla myönnettävää avustusta ei saa käyttää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen kalastus- ja vesiviljelyalalla annetun komission asetuksen (EU) N:o 717/2014 1 artiklan 1 kohdassa lueteltuihin käyttötarkoituksiin.

8 §
Kalastukseen ja kalankasvatukseen myönnettävän avustuksen määrä ja myöntämiseen liittyvä harkinta

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus arvioi covid-19-epidemian kalastukselle ja kalankasvatukselle aiheuttaman taloudellisen sopeuttamistarpeen edellyttämän avustuksen suuruuden enintään kuuden kuukauden ajanjaksolle. Arvioinnissa otetaan huomioon hakijan esittämä selvitys sen tarvitseman taloudellisen tuen määrästä ja käyttötarkoituksesta sekä yrityksen liiketoiminnasta. Avustuksen määrän tulee olla kohtuullisessa suhteessa yrityksen kokoon ja liikevaihtoon.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi ottaa huomioon taloudellisen sopeuttamistarpeen suuruuden arvioinnissa Luonnonvarakeskuksen tuottaman tiedon kalatalouden yritysten taloudellisista tiedoista ja kustannusrakenteista.

Avustuksen määrä on enintään 70 prosenttia elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen arvioimasta välttämättömästä taloudellisesta sopeuttamistarpeesta.

Myönnettävän avustuksen vähimmäismäärä on 2 000 euroa ja enimmäismäärä on 120 000 euroa.

Avustuksen määrän harkinnassa tulee ottaa huomioon yrityksen muut covid-19-epidemian hallintaan mahdollisesti saamat avustukset.

8 a §
Kalan jalostukseen ja tukku- ja vähittäiskauppaan myönnettävän avustuksen määrä ja myöntämiseen liittyvä harkinta

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus laskee kalan jalostukseen ja tukku- ja vähittäiskauppaan myönnettävän avustuksen seuraavalla kaavalla:

Hakijan tukikauden liikevaihto on kuukausikohtainen keskimääräinen liikevaihto ajanjaksolla, joka alkaa 1 päivänä huhtikuuta 2020 ja päättyy 31 päivänä toukokuuta 2020, yrityksen tekemien arvonlisäveroilmoitusten tai näiden puuttuessa oman ilmoituksen mukaan. Hakijan vertailuajankohdan liikevaihto on kuukausikohtainen keskimääräinen liikevaihto ajanjaksolla, joka alkaa 1 päivänä maaliskuuta 2019 ja päättyy 30 päivänä kesäkuuta 2019, yrityksen tekemien arvonlisäveroilmoitusten mukaan tai näiden puuttuessa oman ilmoituksen mukaan.

Hakijan tukikauden kiinteät kustannukset ovat yrityksen kiinteät kustannukset yhteensä ajanjaksolla, joka alkaa 1 päivänä huhtikuuta 2020 ja päättyy 31 päivänä toukokuuta 2020. Kiinteitä kustannuksia ovat vuokrakulut ja muut yrityksen kulut sen omassa käytössä olevasta kiinteistöomaisuudesta, laite- ja esinevuokrat, käyttöoikeuskorvaukset sekä lisenssimaksut. Hakijan tukikauden palkat ovat ajanjaksolla, joka alkaa 1 päivänä huhtikuuta 2020 ja päättyy 31 päivänä toukokuuta 2020, maksetut yrityksen työntekijöiden palkkauskulut yhteensä tulorekisterin tietojen mukaan.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että hakijan vertailuajankohdan liikevaihto on ollut vähintään 20 000 euroa.

Avustuksen laskennallisesta määrästä vähennetään yrityksen saamat, covid-19-epidemian vaikutusten lieventämiseen tarkoitetut tuet.

Myönnettävän avustuksen vähimmäismäärä on 2 000 euroa ja enimmäismäärä on 120 000 euroa.


Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä lokakuuta 2020.

Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä oleviin hakemuksiin sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2020

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies
Timo Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.