675/2020

Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2020

Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään tartuntatautilain (1227/2016) 58 a §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 400/2020:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain (308/2006) 1 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetuille ravitsemisliikkeille asetettavista velvollisuuksista ja niiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta.

Tässä asetuksessa säädetään myös tartuntatautilain (1227/2016) 58 a §:n 2 ja 3 momentissa säädettyjen ravitsemisliikkeen aukiolo- ja anniskeluajan sekä suurimman asiakas- ja henkilömäärän rajoitusten sijasta sovellettavista rajoituksista.

Mitä 4 §:ssä säädetään, ei koske majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 1 §:n 3 momentissa tarkoitettua henkilöstöravintolatoimintaa eikä ruoan tai juoman myymistä ravitsemisliikkeestä muualla nautittavaksi.

2 §
Yleiset velvollisuudet

Ravitsemisliikkeen on ilmoitettava asiakkaikseen saapuville näkyvästi, ettei henkilö, jolla on koronavirustartuntaan sopivia oireita, saa tulla ravitsemisliikkeeseen.

Ravitsemisliikkeen on huolehdittava siitä, että sen:

1) asiakkaille on varattu näkyvä mahdollisuus käsien pesuun tai desinfiointiin liikkeeseen saavuttaessa;

2) käyttämät kalusteet, astiat, ruokailuvälineet ja muut asiakkaiden kosketettaviksi tulevat pinnat ja irtaimet esineet pidetään puhtaina siten, etteivät ne aiheuta tartuntataudin leviämisen vaaraa;

3) asiakkaat saavat näkyvät toimintaohjeet käsien puhdistamisesta, riittävän etäisyyden ylläpitämisestä ja muista liikkeessä noudatettavista tartuntataudin leviämistä estävistä toimintatavoista.

3 §
Poikkeukset tartuntatautilain 58 a §:ssä säädetystä

Poiketen siitä, mitä tartuntatautilain 58 a §:n 2 momentissa säädetään ravitsemisliikkeen aukioloajasta, ravitsemisliikkeen saa ennen 8 päivää lokakuuta 2020 pitää avoinna koko vuorokauden. Mainittuna päivänä ja sen jälkeen ravitsemisliikkeen saa avata ravitsemistoimintaan asiakkaille aikaisintaan kello 4 ja liike on suljettava ravitsemistoiminnan asiakkailta viimeistään kello 1.

Poiketen siitä, mitä tartuntatautilain 58 a §:n 2 momentissa säädetään alkoholilaissa (1102/2017) tarkoitetusta alkoholijuomien anniskelusta, anniskeluun sovelletaan ennen 8 päivää lokakuuta 2020 alkoholilakia. Mainittuna päivänä ja sen jälkeen alkoholijuomien anniskelu saadaan aloittaa aikaisintaan kello 9 ja se on lopetettava viimeistään kello 24.

Poiketen siitä, mitä tartuntatautilain 58 a §:n 3 momentissa säädetään ravitsemisliikkeen suurimmasta asiakas- tai henkilömäärästä, ravitsemisliikkeen sisätilassa tai sen osassa saa oleskella yhtäaikaisesti mainitussa momentissa tarkoitettu anniskeluluvan tai rakennussuunnitelman mukainen määrä asiakkaita tai henkilöitä.

4 §
Asiakkaiden sijoittaminen ja asiakkaiden välisen riittävän etäisyyden ylläpitäminen

Ravitsemisliikkeen kaikilla asiakkailla tulee olla oma istumapaikkansa pöydän tai sitä vastaavan tason ääressä.

Ravitsemisliikkeen on järjestettävä sisä- ja ulkotilansa rakenteet ja kalusteet sekä asiakkaidensa palvelukäytännöt siten, etteivät asiakkaat altistu tartuntataudin leviämiselle.

Ravitsemisliikkeen on huolehdittava erityisesti siitä, ettei sen tiloissa synny tarpeetonta tungosta ja että asiakkaiden saapuminen liikkeeseen toteutetaan tavalla, jossa pidetään asiakkaiden ja seurueiden välillä riittävä etäisyys.

5 §
Suunnitelma

Tartuntatautilain 58 a §:n 5 momentissa tarkoitetussa suunnitelmassa on oltava:

1) kuvaus niistä toimintatavoista, jotka liikkeessä on päätetty toteuttaa 2 §:ssä säädettyjen velvollisuuksien noudattamiseksi;

2) kuvaus liikkeen sisä- ja ulkotiloista sekä kuvaus niistä toimista ja henkilöstölle annetuista toimintaohjeista, joilla tartuntatautilain 58 a §:ssä säädetyt muut velvollisuudet sekä niiden valvonta liikkeen sisä- ja ulkotiloissa toteutetaan;

3) tieto henkilöstä, joka vastaa liikkeessä suunnitelman noudattamisesta.

Tieto siitä, kuka on 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu henkilö, on annettava pyynnöstä asiakkaalle.

Suunnitelman katsotaan olevan asiakkaiden nähtävillä, jos sen tiivistelmä on asiakkaiden nähtävillä heidän tullessaan ravitsemisliikkeeseen, ja siinä mainitaan, että asiakkaalla on oikeus saada suunnitelma pyynnöstä nähtäväkseen. Suunnitelman saa yhdistää alkoholilaissa, elintarvikelaissa (23/2006) ja tupakkalaissa (549/2016) tarkoitettuihin omavalvontasuunnitelmiin.

6 §
Ravitsemisliikkeiden toiminnan rajoittaminen alueittain tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi

Tartuntatautilain 58 a §:ssä ja tässä asetuksessa sen nojalla säädetyt velvollisuudet ja rajoitukset ovat voimassa seuraavissa maakunnissa:

1) Uusimaa;

2) Varsinais-Suomi;

3) Satakunta;

4) Kanta-Häme;

5) Pirkanmaa;

6) Päijät-Häme;

7) Kymenlaakso;

8) Etelä-Karjala;

9) Etelä-Savo;

10) Pohjois-Savo;

11) Pohjois-Karjala;

12) Keski-Suomi;

13) Etelä-Pohjanmaa;

14) Pohjanmaa;

15) Keski-Pohjanmaa;

16) Pohjois-Pohjanmaa;

17) Kainuu;

18) Lappi;

19) Ahvenanmaa.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään lokakuuta 2020.

Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2020

Perhe- ja peruspalveluministeri
Krista Kiuru

Hallitusneuvos
Ismo Tuominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.