669/2020

Helsingissä 24.9.2020

Valtioneuvoston asetus kaupunkien vesien hallintaa ja niiden haitallisten aineiden vähentämistä koskeviin hankkeisiin vuosina 2020–2025 myönnettävästä valtionavustuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään valtion varoista myönnettävästä valtionavustuslain (688/2001) 5 §:n 3 momentin mukaisesta erityisavustuksesta hankkeisiin, jotka koskevat kaupunkien vesien hallintaa ja niiden haitallisten aineiden vähentämistä.

Taloudelliseen toimintaan myönnettävästä avustuksesta säädetään lisäksi tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 651/2014, jäljempänä yleinen ryhmäpoikkeusasetus sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1407/2013.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) kaupunkien vesillä hulevesiä ja yhdyskuntajätevesiä;

2) vesiympäristölle vaarallisella aineella yhteisön vesipolitiikan puitteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/60/EY mukaisesti vahvistettuja vaarallisia prioriteettiaineita sekä muita kuin mainitun direktiivin mukaisesti vahvistettuja vaarallisia prioriteettiaineita ja kansallisessa menettelyssä määritettyjä vesiympäristölle haitallisia aineita;

3) muulla haitallisella aineella muita kuin 2 kohdassa tarkoitettuja haitallisia aineita.

3 §
Valtionapuviranomainen

Valtionapuviranomaisena tämän asetuksen nojalla myönnettävässä avustuksessa toimii elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

4 §
Avustettavat hankkeet

Valtionavustusta voidaan myöntää hankkeisiin, joilla edistetään kaupunkien vesiin liittyen:

1) niiden laadullista ja määrällistä hallintaa luonnonmukaisilla tai vastaavilla menetelmillä, jotka edistävät luonnon monimuotoisuutta ja ihmisten hyvinvointia;

2) vesiympäristölle vaarallisten tai muiden haitallisten aineiden päästöjen vähentämistä tai lopettamista;

3) tietämystä vesiympäristölle vaarallisten tai muiden haitallisten aineiden poistomahdollisuuksista, niiden esiintymisestä raakavedessä tai muussa vesiympäristössä taikka niiden vaikutuksista; tai

4) 1–3 kohdassa tarkoitettuja päämääriä muilla kuin 1–3 kohdassa tarkoitetuilla tavoilla.

5 §
Avustuksen hakeminen

Avustusta on haettava ennen hanketta tai toimintaa koskevien töiden aloittamista.

Jos avustukseen sovelletaan yleistä ryhmäpoikkeusasetusta, avustushakemuksen on lisäksi täytettävä mainitun asetuksen 6 artiklan 2 kohdassa säädetyt sisältövaatimukset.

6 §
Harkinta ja avustuksen myöntämisen rajoitukset

Avustuksen myöntäminen perustuu kokonaisharkintaan sekä arviointiin hankkeiden odotetusta vaikuttavuudesta vesien hyvän tilan tavoitteeseen pääsemiseksi sekä kustannustehokkuudesta, laadusta ja toteuttamiskelpoisuudesta.

Jos avustukseen sovelletaan yleistä ryhmäpoikkeusasetusta, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ei saa myöntää tukea mainitun asetuksen 2 artiklan 18 kohdassa tarkoitetulle vaikeuksissa olevalle yritykselle.

Avustusta ei saa myöntää eikä myönnettyä avustusta antaa, jos hakija ei ole noudattanut eräiden valtion tukea koskevien Euroopan unionin säännösten soveltamisesta annetun lain (300/2001) 1 §:ssä tarkoitettua tuen takaisinperintäpäätöstä.

7 §
Avustuksen hakija

Avustusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät ja näiden omistamat yhtiöt ja muut kuntaomisteiset toimijat, yhdistykset, yritykset sekä muut yhteisöt lukuun ottamatta valtion virastoja ja laitoksia.

8 §
Avustuksen enimmäismäärä

Myönnettävän avustuksen osuus hyväksyttävistä kustannuksista voi olla enintään 80 prosenttia.

Jos avustukseen sovelletaan yleistä ryhmäpoikkeusasetusta, avustuksen enimmäismäärä määräytyy kuitenkin mainitun asetuksen 25 tai 36 artiklan mukaisesti.

9 §
Hyväksyttävät kustannukset

Avustusta voidaan myöntää seuraaviin hankkeen välttämättömiin ja kohtuullisiin kustannuksiin:

1) henkilöstökustannukset;

2) matkakustannukset;

3) toteuttamisen välittömät hankintakustannukset;

4) vaikutusten seurannan kustannukset;

5) muut kuin 1–4 kohdassa tarkoitetut hankkeen toteuttamisen kustannukset.

Jos avustukseen sovelletaan yleistä ryhmäpoikkeusasetusta, hyväksyttävät kustannukset määräytyvät kuitenkin mainitun asetuksen 25 tai 36 artiklan mukaisesti.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä syyskuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2025.

Helsingissä 24.9.2020

Ympäristö- ja ilmastoministeri
Krista Mikkonen

Lainsäädäntöneuvos
Erja Werdi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.