657/2020

Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 2020

Valtioneuvoston asetus ravinteiden kierrätyksen ja jätevesihuollon energiatehokkuuden hankkeisiin vuosina 2020–2026 myönnettävästä valtionavustuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään valtion varoista myönnettävästä valtionavustuslain (688/2001) 5 §:n 3 momentin mukaisesta valtionavustuksesta vesiensuojelua edistäviin ravinteiden kierrätyksen hankkeisiin sekä jätevesien käsittelyn energiatehokkuuden ja energian talteenoton edistämisen hankkeisiin.

Taloudelliseen toimintaan myönnettävästä avustuksesta säädetään lisäksi tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 651/2014, jäljempänä yleinen ryhmäpoikkeusasetus sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1407/2013.

2 §
Valtionapuviranomainen

Valtionapuviranomaisena tämän asetuksen nojalla myönnettävässä avustuksessa toimii ympäristöministeriö.

3 §
Avustettavat hankkeet

Valtionavustusta voidaan myöntää hankkeisiin:

1) jotka vähentävät ravinteiden pääsyä vesiin, poistavat ravinteita vesistä tai kierrättävät ravinteita;

2) joissa parannetaan jäte- tai sivuvirtojen, jätevesien tai puhdistamolietteiden laatua tai käsittelymenetelmiä ravinteiden tai orgaanisen aineen talteen ottamiseksi tai kierrättämiseksi;

3) joissa kehitetään erilaisten jäte- tai sivuvirtojen tai lietteen käytön riskien arviointia tai hallintaa;

4) jotka muulla kuin 1–3 kohdassa tarkoitetutulla tavalla edistävät vesiensuojelua ravinteiden kierrätyksellä; taikka

5) joissa edistetään jätevesien käsittelyn energiatehokkuutta tai energian talteenottoa.

Avustusta voidaan myöntää myös 1 momentissa tarkoitettujen hankkeiden yhdistelmiin.

4 §
Avustuksen hakeminen

Avustusta on haettava ennen hanketta tai toimintaa koskevien töiden aloittamista.

Jos avustukseen sovelletaan yleistä ryhmäpoikkeusasetusta, avustushakemuksen on tällöin täytettävä mainitun asetuksen 6 artiklan 2 kohdassa säädetyt sisältövaatimukset.

5 §
Harkinta ja avustuksen myöntämisen rajoitukset

Avustuksen myöntäminen perustuu kokonaisharkintaan sekä arviointiin hankkeiden odotetusta vaikuttavuudesta vesien hyvän tilan tavoitteeseen pääsemiseksi sekä kustannustehokkuudesta, laadusta ja toteuttamiskelpoisuudesta. Harkinnassa otetaan huomioon myös hankkeen vaikutukset kiertotalouteen. Energiatehokkuuden ja energian talteenoton hankkeiden arvioinnissa tarkastellaan kokonaisharkinnan ohella energian kulutuksen vähenemistä ja vaikutuksia ilmastonmuutoksen hillintään.

Jos avustukseen sovelletaan yleistä ryhmäpoikkeusasetusta, ympäristöministeriö ei saa myöntää avustusta mainitun asetuksen 2 artiklan 18 kohdassa tarkoitetulle vaikeuksissa olevalle yritykselle.

Avustusta ei saa myöntää eikä myönnettyä avustusta antaa, jos hakija ei ole noudattanut eräiden valtion tukea koskevien Euroopan unionin säännösten soveltamisesta annetun lain (300/2001) 1 §:ssä tarkoitettua tuen takaisinperintäpäätöstä.

6 §
Avustuksen hakija

Avustusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät ja näiden omistamat yhtiöt ja muut kuntaomisteiset toimijat, yhdistykset, yritykset sekä muut yhteisöt lukuun ottamatta valtion virastoja ja laitoksia.

7 §
Avustuksen enimmäismäärä

Myönnettävän avustuksen osuus hyväksyttävistä kustannuksista voi olla enintään 80 prosenttia.

Jos avustukseen sovelletaan yleistä ryhmäpoikkeusasetusta, avustuksen enimmäismäärä määräytyy kuitenkin mainitun asetuksen 25 tai 36 artiklan mukaisesti.

8 §
Hyväksyttävät kustannukset

Avustusta voidaan myöntää seuraaviin hankkeen välttämättömiin ja kohtuullisiin kustannuksiin:

1) henkilöstökustannukset;

2) matkakustannukset;

3) toteuttamisen välittömät hankintakustannukset;

4) vaikutusten seurannan kustannukset;

5) muut kuin 1–4 kohdassa tarkoitetut hankkeen toteuttamisen kustannukset.

Jos avustukseen sovelletaan yleistä ryhmäpoikkeusasetusta, hyväksyttävät kustannukset määräytyvät kuitenkin mainitun asetuksen 25 tai 36 artiklan mukaisesti.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä syyskuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2026.

Helsingissä 10.9.2020

Ympäristö- ja ilmastoministeri
Krista Mikkonen

Neuvotteleva virkamies
Ari Kangas

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.