647/2020

Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2020

Valtioneuvoston asetus covid-19-epidemiasta sairaanhoitopiireille aiheutuvien kustannusten ja alijäämän korvaamiseksi myönnettävästä väliaikaisesta kompensaatiosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään valtion talousarvion mukaisen, sairaanhoitopiireille covid-19-epidemiasta aiheutuvien kustannusten ja alijäämän kompensoimiseksi osoitetun valtionavustuksen myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä.

2 §
Avustuksen saaja

Avustusta voidaan myöntää erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 7 §:ssä tarkoitetuille sairaanhoitopiirin kuntayhtymille.

3 §
Avustuksen myöntämisen edellytykset

Avustus myönnetään valtion talousarvioon varatun määrärahan puitteissa valtionavustuslain (688/2001) 5 §:n 2 momentin mukaisena yleisavustuksena covid-19-epidemiasta 16 päivän maaliskuuta 2020 jälkeen sairaanhoitopiirille aiheutuneiden kustannusten ja alijäämän kompensoimiseksi.

Avustusta saa käyttää covid-19-epidemiaan varautumiseen, sen torjuntaan ja hoitoon, niihin liittyvän irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenoihin sekä muihin välttämättömiin covid-19-epidemiasta sairaanhoitopiirin toiminnalle aiheutuneisiin kustannuksiin.

Avustus vähentää sairaanhoitopiirin jäsenkuntien rahoitusosuutta siltä osin, kuin avustuksella kompensoidaan kunkin jäsenkunnan vastattavaksi kuuluvia kustannuksia.

4 §
Avustuksen määrä

Avustusta koskevasta valtion talousarvion määrärahasta enintään neljä viidesosaa jaetaan sairaanhoitopiirien jäsenkuntien asukasmäärien perusteella. Enintään yksi viidesosa jaetaan kolmena tasasuuruisena osana sairaanhoitopiirissä toteutuneiden, covid-19-tartunnan saaneiden potilaiden hoidosta aiheutuneiden tehohoitovuorokausien ja vuodeosastohoitovuorokausien sekä sairaanhoitopiirissä koronavirustartunnan toteamiseksi tehtyjen testien määrän perusteella. Avustuksen myöntämisen perusteena otetaan lisäksi huomioon sairaanhoitopiirille aiheutuneet kustannukset terveydenhuollon henkilökunnan lähettämisestä Ahvenanmaan maakunnan käyttöön covid-19-epidemian hoitoon liittyen.

Toteutuneet tehohoitovuorokaudet, vuodeosastohoitovuorokaudet ja koronavirustartunnan toteamiseksi tehtyjen testien määrät otetaan huomioon hakuilmoituksessa erikseen ilmoitettavan päivämäärän mukaisesti.

5 §
Avustuksen hakeminen ja myöntäminen

Avustusta haetaan valtiovarainministeriöltä ministeriön erikseen ilmoittamalla tavalla ja ilmoittamana ajankohtana.

Avustuksesta päättää valtiovarainministeriö kuultuaan sosiaali- ja terveysministeriötä.

6 §
Avustuksen maksaminen

Avustus maksetaan kultakin kalenterivuodelta yhdessä erässä avustuspäätöksen perusteella.

7 §
Selvitys avustuksen käytöstä

Selvitykseen on liitettävä sairaanhoitopiirin tilinpäätös sekä muut avustuksen käytön ja vaikutusten selvittämisen kannalta tarpeelliset selvitykset.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2021.

Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2020

Kuntaministeri
Sirpa Paatero

Hallitusneuvos
Minna-Marja Jokinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.