639/2020

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2020

Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen (543/2008) liitteet I–IV, sellaisina kuin ne ovat, liitteet I, III ja IV asetuksessa 806/2019 ja liite II asetuksessa 839/2018, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä syyskuuta 2020.

Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/1535 mukaisesti

Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2020

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri
Ville Skinnari

Neuvotteleva virkamies
Elina Kotovirta

Liite I

Vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen listoihin I–IV kuuluvat seuraavat aineet ja valmisteet

Vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen lista I

AH-7921 (3,4-dikloori-N-{[1-(dimetyyliamino)sykloheksyyli]metyyli}bentsamidi)

Akryloyylifentanyyli (akryylifentanyyli) (N-fenyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]prop-2-enamidi)

Alfa-asetyylimetadoli (α-3-asetoksi-6-dimetyyliamino-4,4-difenyyliheptaani)

Alfameprodiini (α-3-etyyli-1-metyyli-4-fenyyli-4-propionioksipiperidiini)

Alfametadoli (α-6-dimetyyliamino-4,4-difenyyli-3-heptanoli)

Alfa-metyylifentanyyli (N-[1-(α-metyylifenetyyli)-4-piperidyyli]propionianilidi)

Alfa-metyylitiofentanyyli (N-[1-[1-metyyli-2-(2-tienyyli)etyyli]-4-piperidyyli]propionianilidi)

Alfaprodiini (α-1,3-dimetyyli-4-fenyyli-4-propionioksipiperidiini)

Alfentaniili (N-[1-[2- (4-etyyli-4,5-dihydro-5-okso-1H-tetratsol-1-yyli)etyyli]-4-(metoksimetyyli)-4-piperidinyyli]-N-fenyylipropaaniamidi)

Allyyliprodiini (3-allyyli-1-metyyli-4-fenyyli-4-propionioksipiperidiini)

Anileridiini (1-p-aminofenetyyli-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri)

Asetorfiini (3-O-asetyylitetrahydro-7-α-(1-hydroksi-1-metyylibutyyli)-6,14-endo-eteno-oripaviini)

Asetyyli-alfa-metyylifentanyyli (N-[1-(α-metyylifenetyyli)-4-piperidyyli]asetanilidi)

Asetyylifentanyyli (N-fenyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)-4-piperidinyyli]asetamidi)

Asetyylimetadoli (3-asetoksi-6-dimetyyliamino-4,4-difenyyliheptaani)

Beeta-asetyylimetadoli (β-3-asetoksi-6-dimetyyliamino-4,4-difenyyliheptaani)

Beeta-hydroksifentanyyli (N-[1-(β-hydroksifenetyyli)-4-piperidyyli]propionianilidi)

Beeta-hydroksi-3-metyylifentanyyli (N-[1-(β-hydroksifenetyyli)-3-metyyli-4-piperidyyli] propionianilidi)

Beetameprodiini (β-3-etyyli-1-metyyli-4-fenyyli-4-propionioksipiperidiini)

Beetametadoli (β-6-dimetyyliamino-4,4-difenyyli-3-heptanoli)

Beetaprodiini (β-1,3-dimetyyli-4-fenyyli-4-propionioksipiperidiini)

Bentsetidiini (1-(2-bentsyylioksietyyli)-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri)

Bentsyylimorfiini (3-bentsyylimorfiini)

Betsitramidi (1-(3-syano-3,3-difenyylipropyyli)-4-(2-okso-3-propionyyli-1-bentsimidatsolinyyli)-piperidiini)

Butyyrifentanyyli (N-fenyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)-4-piperidinyyli]-butaaniamidi)

Dekstromoramidi ((+)-4-[2-metyyli-4-okso-3,3-difenyyli-4-(1-pyrrolidinyyli)-butyyli] -morfoliini)

Desomorfiini (dihydrodesoksimorfiini)

Diampromidi (N-[2-(metyylifenetyyliamino)propyyli]propionianilidi)

Dietyylitiambuteeni (3-dietyyliamino-1,1-di-(2"-tienyyli)-1-buteeni)

Difenoksiini (1-(3-syano-3,3-difenyylipropyyli)-4-fenyyli-isonipekoottihappo)

Difenoksylaatti (1-(3-syano-3,3-difenyylipropyyli)-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri)

Dihydroetorfiini (7,8-dihydro-7-α-[1-(R)-hydroksi-1-metyylibutyyli]-6,14-endo-etanotetrahydro-oripaviini)

Dihydromorfiini

Dimefeptanoli (6-dimetyyliamino-4,4-difenyyli-3-heptanoli)

Dimenoksadoli (2-dimetyyliaminoetyyli-1-etoksi-1,1-difenyyliasetaatti)

Dimetyylitiambuteeni (3-dimetyyliamino-1,1-di(2"-tienyyli)-1-buteeni)

Dioksafetyylibutyraatti (etyyli-4-morfolino-2,2-difenyylibutyraatti)

Dipipanoni (4,4-difenyyli-6-piperidiini-3-heptanoni)

Drotebanoli (3,4-dimetoksi- 17-metyylimorfinaani-6β,14-dioli)

Ekgoniini, sen esterit ja johdannaiset, joista voidaan valmistaa ekgoniinia ja kokaiinia

Etokseridiini (1-[2-(2-hydroksietoksi)-etyyli]-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri)

Etonitatseeni (1-dietyyliaminoetyyli-2-p-etoksibentsyyli-5-nitrobentsimidatsoli)

Etorfiini (tetrahydro-7α-(1-hydroksi-1-metyylibutyyli)-6,14-endo-eteno-oripaviini)

Etyylimetyylitiambuteeni (3-etyylimetyyliamino-1,1-di(2"-tienyyli)-1-buteeni)

Fenadoksoni (6-morfolino-4,4-difenyyli-3-heptanoni)

Fenampromidi (N-(1-metyyli-2-piperidinoetyyli)propionianilidi)

Fenatsosiini (2"-hydroksi-5,9-dimetyyli-2-fenetyyli-6,7-bentsomorfaani)

Fenomorfaani (3-hydroksi-N-fenetyylimorfinaani)

Fenoperidiini (1-(3-hydroksi-3-fenyylipropyyli)-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri)

Fentanyyli (1-fenetyyli-4-N-propionyylianilinopiperidiini)

4-Fluori-isobutyyrifentanyyli (4-FIBF, pFIBF) ((N-(4-fluorifenyyli)-2-metyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]-propanamidi)

Furanyylifentanyyli (N-fenyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]-furaani-2-karboksamidi)

Furetidiini (1-(2-tetrahydrofurfuryylioksietyyli)-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri)

Heroiini (diasetyylimorfiini)

Hydrokodoni (dihydrokodeinoni)

Hydroksipetidiini (4-m-hydroksifenyyli-1-metyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri)

Hydromorfinoli (14-hydroksidihydromorfiini)

Hydromorfoni (dihydromorfinoni)

Isometadoni (6-dimetyyliamino-5-metyyli-4,4-difenyyli-3-heksanoni)

Kannabis (intialainen hamppu), kannabishartsi sekä kannabisuutteet ja -tinktuurat

Karfentaniili (metyyli 1-(2-fenyylietyyli)-4-[fenyyli(propionyyli)amino]piperidiini-4-karboksylaatti)

Ketobemidoni (4-m-hydroksifenyyli-1-metyyli-4-propionyylipiperidiini)

Klonitatseeni (2-(p-klooribentsyyli)-1-dietyyliaminoetyyli-5-nitrobentsimidatsoli)

Kodoksiimi (dihydrokodeinoni-6-karboksimetyylioksiimi)

Kokaiini (bentsoyyliekgoniinin metyyliesteri)

Kokanlehti

Krotonyylifentanyyli ((2E)-N-fenyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]but-2-eeniamidi)

Levofenasyylimorfaani ((-)-3-hydroksi-N-fenasyylimorfinaani)

Levometorfaani* ((-)-3-metoksi-N-metyylimorfinaani)

Levomoramidi ((-)-4-[2-metyyli-4-okso-3,3-difenyyli-4-(1-pyrrolidinyyli)butyyli]morfoliini)

Levorfanoli* ((-)-3-hydroksi-N-metyylimorfinaani)

Metadoni (6-dimetyyliamino-4,4-difenyyli-3-heptanoni)

Metadoni-välituote (4-syano-2-dimetyyliamino-4,4-difenyylibutaani)

Metatsosiini (2"-hydroksi-2,5,9-trimetyyli-6,7-bentsomorfaani)

Metoponi (5-metyylidihydromorfinoni)

Metoksiasetyylifentanyyli (2-metoksi-N-fenyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]asetamidi)

Metyylidesorfiini (6-metyyli-Δ-6-desoksimorfiini)

Metyylidihydromorfiini (6-metyylidihydromorfiini)

3-Metyylifentanyyli (N-(3-metyyli-1-fenetyyli-4-piperidyyli)propionianilidi)

3-Metyylitiofentanyyli (N-[3-metyyli-1-[2-(2-tienyyli)etyyli]-4-piperidyyli]propionianilidi)

Moramidi-välituote (2-metyyli-3-morfolino-1,1-difenyylipropaanikarboksyylihappo)

Morferidiini (1-(2-morfolinoetyyli)-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri)

Morfiini

Morfiinimetyylibromidi ja muut viidenarvoista typpeä sisältävät morfiinijohdokset mukaan lukien erityisesti morfiini-N-oksidijohdokset, joista yksi on kodeiini-N-oksidi

Morfiini-N-oksidi

MPPP (1-metyyli-4-fenyyli-4-piperidinolipropionaatti (esteri))

MT-45 (1-sykloheksyyli-4-(1,2-difenyylietyyli)-piperatsiini)

Myrofiini (myristyylibentsyylimorfiini)

Nikomorfiini (3,6-dinikotinyylimorfiini)

Norasymetadoli ((±)-α-3-asetoksi-6-metyyliamino-4,4-difenyyliheptaani)

Norlevorfanoli ((-)-3-hydroksimorfinaani)

Normetadoni (6-dimetyyliamino-4,4-difenyyli-3-heksanoni)

Normorfiini (demetyylimorfiini)

Norpipanoni (4,4-difenyyli-6-piperidino-3-heksanoni)

Okfentaniili (N-(2-fluorofenyyli)-2-metoksi-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]asetamidi)

Oksikodoni (14-hydroksidihydrokodeinoni)

Oksimorfoni (14-hydroksidihydromorfinoni)

Oopium

Oripaviini

orto-Fluorifentanyyli (N-(2-fluorifenyyli)-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]propanamidi)

para-Fluoributyyrifentanyyli (N-(4-fluorifenyyli)-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]butaaniamidi)

para-Fluorifentanyyli (4"-fluoro-N-(1-fenetyyli-4-piperidyyli)propionianilidi)

PEPAP (1-fenetyyli-4-fenyyli-4-piperidinoliasetaatti (esteri))

Petidiini (1-metyyli-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri)

Petidiini-välituote-A (4-syano-1-metyyli-4-fenyylipiperidiini)

Petidiini-välituote-B (4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri)

Petidiini-välituote-C (1-metyyli-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihappo)

Piminodiini (4-fenyyli-1-(3-fenyyliaminopropyyli)piperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri)

Piritramidi (1-(3-syano-3,3-difenyylipropyyli)-4-(1-piperidino)piperidiini-4-karboksyylihappoamidi)

Proheptatsiini (1,3-dimetyyli-4-fenyyli-4-propionioksiatsasykloheptaani)

Properidiini (1-metyyli-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon isopropyyliesteri)

Rasemetorfaani ((±)-3 -metoksi-N-metyylimorfinaani)

Rasemoramidi ((±)-4-[2-metyyli-4-okso-3,3-difenyyli-4-(1-pyrrolidinyyli)butyyli]-morfoliini)

Rasemorfaani ((±)-3-hydroksi-N-metyylimorfinaani)

Remifentaniili (1-(2-metoksikarbonyylietyyli)-4-(fenyylipropionyyliamino)piperidiini-4-karboksyylihapon metyyliesteri)

Sufentaniili (N-[4-(metoksimetyyli)-1-[2-(2-tienyyli)-etyyli]-4-piperidyyli]propionianilidi)

Syklopropyylifentanyyli (N-fenyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]syklopropaanikarboksamidi)

Tebaiini

Tebakoni (asetyylidihydrokodeinoni)

Tetrahydrofuranyylifentanyyli (THF-F) (N-fenyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]oksolaani-2-karboksamidi

Tilidiini ((±)-etyyli-trans-2-(dimetyyliamino)-1-fenyyli-3-syklohekseeni-1-karboksylaatti)

Tiofentanyyli (N-[1-[2-(2-tienyyli)etyyli]-4-piperidyyli]-propionianilidi)

Trimeperidiini (1,2,5-trimetyyli-4-fenyyli-4-propionioksipiperidiini)

U-47700 (3,4-dikloori-N-(2-dimetyyliaminosykloheksyyli)-N-metyylibentsamidi)

Unikkouute, väkevöity (valmiste saadaan, kun unikko lukuun ottamatta siemeniä (poppy straw), on saatettu sen alkaloidien väkevöimisprosessin alaiseksi)

Valeryylifentanyyli (N-fenyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]pentaaniamidi); ja

tämän luettelon aineiden isomeerit, paitsi erityisesti poisjätetyt, jos sellaisten isomeerien olemassaolo on kemiallisesti mahdollista;

tämän luettelon aineiden esterit ja eetterit, paitsi jossakin muussa luettelossa olevat, jos sellaisten olemassaolo on mahdollista;

tämän luettelon aineiden suolat mukaan luettuna edellä mainittujen esterien, eetterien ja isomeerien suolat, jos sellaisten olemassaolo on mahdollista; sekä

tässä luettelossa mainittuja aineita sisältävät valmisteet lukuun ottamatta luettelossa III mainittuja valmisteita.

* Isomeerit Dekstrometorfaani ((+)-3-metoksi-N-metyylimorfinaani) ja dekstrorfaani ((+)-3-hydroksi-N-metyylimorfinaani) on erityisesti jätetty pois tästä luettelosta.

Vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen lista II

Asetyylidihydrokodeiini

Dekstropropoksifeeni (α-(+)-4-dimetyyliamino-1,2-difenyyli-3-metyyli-2-butanolipropionaatti)

Dihydrokodeiini

Etyylimorfiini (3-etyylimorfiini)

Folkodiini (morfolinyylietyylimorfiini)

Kodeiini (3-metyylimorfiini)

Nikodikodiini (6-nikotinyylidihydrokodeiini)

Nikokodiini (6-nikotinyylikodeiini)

Norkodeiini (N-demetyylikodeiini)

Propiraami (N-(1-metyyli-2-piperidinoetyyli)-N-2-pyridyylipropioniamidi); ja

tämän luettelon aineiden isomeerit, paitsi erityisesti poisjätetyt, jos sellaisten isomeerien olemassaolo on kemiallisesti mahdollista;

tämän luettelon aineiden suolat, mukaan luettuna edellä mainittujen isomeerien suolat, jos sellaisten olemassaolo on mahdollista; sekä

tässä luettelossa mainittuja aineita sisältävät valmisteet lukuun ottamatta luettelossa III mainittuja valmisteita.

Vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen lista III

1. Asetyylidihydrokodeiini-

Dihydrokodeiini-

Etyylimorfiini-

Folkodiini-

Kodeiini-

Nikodikodiini-

Nikokodiini- ja

Norkodeiinivalmisteet,

kun mainitut huumausaineet on sekoitettu yhden tai useamman aineen kanssa eivätkä sisällä enempää kuin 100 milligrammaa huumausainetta annostusyksikköä kohti eikä niiden pitoisuus ole enempää kuin 2,5 prosenttia jakelematonta valmistetta kohti.

2. Kokaiinivalmisteet, jotka eivät sisällä enempää kuin 0,1 prosenttia kokaiinia emäkseksi laskettuna, ja oopiumi- tai morfiinivalmisteet, jotka eivät sisällä morfiinia enempää kuin 0,2 prosenttia vedettömäksi emäkseksi laskettuna ja jotka on sekoitettu yhden tai useamman aineen kanssa siten, että huumausainetta ei voida saada takaisin helposti käytettävissä olevilla keinoilla tai pitoisuutena, joka voi aiheuttaa vaaraa yleiselle terveydelle.

3. Difenoksylaattivalmisteet, jotka annostusyksikköä kohti eivät sisällä enempää kuin 2,5 milligrammaa difenoksylaattia emäkseksi laskettuna, ja joissa on atropiinisulfaattia vähintään 1 prosentti difenoksylaatin määrästä.

4. Difenoksiinivalmisteet, jotka annostusyksikköä kohti eivät sisällä enempää kuin 0,5 mg difenoksiinia, ja joissa on atropiinisulfaattia vähintään 5 prosenttia difenoksiinin määrästä.

5. Propiraamivalmisteet, jotka eivät sisällä enempää kuin 100 mg propiraamia annostusyksikköä kohti sekoitettuna vähintään samaan määrään metyyliselluloosaa.

6. Pulvis ipecacuanhae et opii compositus

10 prosenttia oopiumia jauheena

10 prosenttia oksetusjuurta (Radix ipecacuanhae) jauheena hyvin sekoitettuna

80 prosenttiin mitä tahansa jauhennettua ainesosaa, joka ei sisällä huumausainetta.

7. Suun kautta annettavat dekstropropoksifeenivalmisteet, jotka eivät sisällä enempää kuin 135 milligrammaa dekstropropoksifeenia emäkseksi laskettuna annostusyksikköä kohti tai joiden pitoisuus ei ole enempää kuin 2,5 prosenttia jakelematonta valmistetta kohti edellyttäen, että nämä valmisteet eivät sisällä psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen alaisia aineita.

8. Valmisteet, jotka ovat vastaavia tässä luettelossa mainittujen koostumusten kanssa, ja näiden valmisteiden sekoitukset ainesosien kanssa, jotka eivät sisällä huumausainetta.

Vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen lista IV

Alfa-metyylifentanyyli (N-[1-(α-metyylifenetyyli)-4-piperidyyli]-propionianilidi)

Alfa-metyylitiofentanyyli (N-[1-[1-metyyli-2-(2-tienyyli)etyyli]-4-piperidyyli]propionianilidi)

Asetorfiini (3-O-asetyylitetrahydro-7-α-(1-hydroksi-1-metyylibutyyli)-6,14-endo-eteno-oripaviini)

Asetyyli-alfa-metyylifentanyyli (N-[1-(α-metyylifenetyyli)-4-piperidyyli]asetanilidi)

Asetyylifentanyyli (N-fenyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)-4-piperidinyyli]asetamidi)

Beeta-hydroksifentanyyli (N-[1-(β-hydroksifenetyyli)-4-piperidyyli]propionianilidi)

Beeta-hydroksi-3-metyylifentanyyli (N-[1-(β-hydroksifenetyyli)-3-metyyli-4-piperidyyli]propionianilidi)

Desomorfiini (dihydrodesoksimorfiini)

Etorfiini (tetrahydro-7-α-(1-hydroksi-1-metyylibutyyli)-6,14-endo-eteno-oripaviini)

Heroiini (diasetyylimorfiini)

Kannabis (intialainen hamppu) ja kannabishartsi

Karfentaniili (metyyli 1-(2-fenyylietyyli)-4-[fenyyli(propionyyli)amino]piperidiini-4-karboksylaatti

Ketobemidoni (4-m-hydroksifenyyli-1-metyyli-4-propionyylipiperidiini)

3-Metyylifentanyyli (N-(3-metyyli-1-fenetyyli-4-piperidyyli)propionianilidi)

3-Metyylitiofentanyyli (N-[3-metyyli-1-[2-(2-tienyyli)etyyli]-4-piperidyyli]propionianilidi)

MPPP (1-metyyli-4-fenyyli-4-piperidinolipropionaatti (esteri))

Para-fluorofentanyyli (4’-fluoro-N-(1-fenetyyli-4-piperidyyli)propionianilidi)

PEPAP (1-fenetyyli-4-fenyyli-4-piperidinoliasetaatti (esteri))

Tiofentanyyli (N-[1-[2-(2-tienyyli)etyyli]-4-piperidyyli]propionianilidi); sekä

tämän luettelon aineiden suolat, jos sellaisten suolojen muodostaminen on mahdollista.

Liite II

Psykotrooppisia aineita koskevan vuoden 1971 yleissopimuksen listoihin I–IV kuuluvat seuraavat aineet ja valmisteet

Psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen lista I

25B-NBOMe (2-(4-bromi-2,5-dimetoksifenyyli)-N-(2-metoksibentsyyli)etaaniamiini)

25C-NBOMe (2-(4-kloori-2,5-dimetoksifenyyli)-N-(2-metoksibentsyyli)etaaniamiini)

25I-NBOMe (4-jodo-2,5-dimetoksi-N-(2-metoksibentsyyli)etaaniamiini)

Brolamfetamiini, dimetoksibromiamfetamiini (DOB) ((±)-4-bromo-2,5-dimetoksi-α-metyylifenetyyliamiini)

Dietyylitryptamiini (DET) (3-[2-(dietyyliamino)etyyli]indoli)

Dimetoksiamfetamiini (DMA) ((±)-2,5-dimetoksi-α-metyylifenetyyliamiini)

Dimetoksietyyliamfetamiini (DOET) ((±)-4-etyyli-2,5-dimetoksi-α-metyylifenetyyliamiini)

DMHP (3-(1,2-dimetyyliheptyyli)-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-6H-dibentso-[b,d]-pyran-1-oli)

Dimetyylitryptamiini (DMT) (3-[2-(dimetyyliamino)etyyli]indoli)

Etisyklidiini (PCE) (N-etyyli-1-fenyylisykloheksyyliamiini)

Etryptamiini (3-(2-aminobutyyli)indoli)

Katinoni ((-)-(S)-2-aminopropiofenoni)

(+)-Lysergidi (LSD, LSD-25) (9,10-didehydro-N,N-dietyyli-6-metyyliergoliini-8β-karboksiamidi)

MDE, N-etyyli MDA ((±)-N-etyyli-α-metyyli-3,4-(metyleenidioksi)fenetyyliamiini)

Meskaliini (3,4,5-trimetoksifenetyyliamiini)

Metkatinoni (2-(metyyliamino)-1-fenyylipropan-1-oni)

Metoksimetyleenidioksiamfetamiini (MMDA) (5-metoksi-α-metyyli-3,4-metyleenidioksifenetyyliamiini)

Metyleenidioksimetamfetamiini (MDMA) ((±)-N,α-dimetyyli-3,4-metyleenidioksifenetyyliamiini)

4-Metyyliaminoreksi ((±)-cis-2-amino-4-metyyli-5-fenyyli-2-oksatsoliini)

4-MTA (α-metyyli-4-metyylitiofenetyyliamiini)

N-hydroksi MDA ((±)-N-[α-metyyli-3,4-metyleenidioksifenetyyli]hydroksyyliamiini)

Paraheksyyli (3-heksyyli-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9 -trimetyyli-6H-dibentso-[b,d]-pyran-1-oli)

Parametoksiamfetamiini (PMA) (p-metoksi-α-metyylifenetyyliamiini)

para-Metoksimetyyliamfetamiini (PMMA)(1-(4-metoksifenyyli)-N-metyylipropan-2-amiini)

Psilosiini, psilotsiini (3-[2-(dimetyyliamino)etyyli]indol-4-oli)

Psilosybiini (3-[2-(dimetyyliamino)etyyli]indol-4-yylidivetyfosfaatti)

Rolisyklidiini (PHP, PCPY) (1-(1-fenyylisykloheksyyli)pyrrolidiini)

STP, DOM (2,5-dimetoksi-α,4-dimetyylifenetyyliamiini)

Tenamfetamiini, metyleenidioksiamfetamiini (MDA) (α-metyyli-3,4-metyleenidioksifenetyyliamiini)

Tenosyklidiini (TCP) (1-[1-(2-tienyyli)sykloheksyyli]piperidiini)

Tetrahydrokannabinoli, seuraavat isomeerit ja niiden stereokemialliset muunnokset:

7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-3-pentyyli-6H-dibentso[b,d]pyran-1-oli

(9R,10aR)-8,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-3-pentyyli-6H-dibentso[b,d]pyran-1-oli

(6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-3-pentyyli-6H-dibentso[b,d]pyran-1-oli

(6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-3-pentyyli-6H-dibentso[b,d]pyran-1-oli

6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-3-pentyyli-6H-dibentso[b,d]pyran-1-oli

(6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-heksahydro-6,6- dimetyyli-9-metyleeni-3-pentyyli-6H-dibentso[b,d]pyran-1-oli

Trimetoksiamfetamiini (TMA) ((±)-3,4,5-trimetoksi-α-metyylifenetyyliamiini);

tämän luettelon aineiden stereoisomeerit, paitsi erityisesti poisjätetyt, jos sellaisten isomeerien olemassaolo on kemiallisesti mahdollista;

tämän luettelon aineiden suolat, jos sellaisen suolan muodostaminen on mahdollista; sekä

tässä luettelossa mainittuja aineita sisältävät valmisteet.

Psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen lista II

5F-APINACA (5F-AKB-48) (N-(adamantan-1-yyli)-1-(5-fluoripentyyli)-1H-indatsoli-3-karboksamidi)

5F-MDMB-PINACA (5F-ADB) (metyyli (2S)-2-{[1-(5-fluoripentyyli)-1H-indatsoli-3-karbonyyli]amino}-3,3-dimetyylibutanoaatti)

5F-PB-22 (kinolin-8-yyli 1-(5-fluoripentyyli)-1H-indoli-3-karboksylaatti)

AB-CHMINACA (N-[(2S)-1-amino-3-metyyli-1-oksobutan-2-yyli]-1-(sykloheksyylimetyyli)-1H-indatsoli-3-karboksamidi)

AB-PINACA (N-[(2S)-1-amino-3-metyyli-1-oksobutan-2-yyli]-1-pentyyli-1H-indatsoli-3-karboksamidi)

ADB-CHMINACA (MAB-CHMINACA)(N-[(2S)-1-amino-3,3-dimetyyli-1-oksobutan-2-yyli]-1-(sykloheksyylimetyyli)-1H-indatsoli-3-karboksamidi)

ADB-FUBINACA (N-(2S)-1-amino-3,3-dimetyyli-1-oksobutan-2-yyli-1-(4-fluorifenyyli)metyyli-1H-indatsoli-3-karboksamidi)

α-Pyrrolidiinivalerofenoni (α-PVP) (1-fenyyli-2-(1-pyrrolidinyyli)-1-pentanoni)

AM-2201 ([1-(5-fluoripentyyli)-1H-indol-3-yyli]-(naftalen-1-yyli)metanoni)

Amfetamiini ((±)-α-metyylifenetyyliamiini)

Amineptiini (7-[(10,11-dihydro-5H-dibentso[a,d]syklohepten-5-yyli)amino]heptaanihappo)

2 C-B (4-bromo-2,5-dimetoksifenetyyliamiini)

CUMYL-4CN-BINACA (1-(4-syanobutyyli)-N-(2-fenyylipropan-2-yyli)-1H-indatsoli-3-karboksamidi)

Deksamfetamiini ((+)-α-metyylifenetyyliamiini)

Delta-9-tetrahydrokannabinoli (dronabinoli*) stereokemiallisine muunnoksineen ((6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-3-pentyyli-6H-dibentso[b,d] pyran-1-oli)

Etyloni (1-(2H-1,3-bentsodioksol-5-yyli)-2-(etyyliamino)propan-1-oni)

Etyylifenidaatti (etyyli-2-fenyyli-2-(piperidin-2-yyli)asetaatti)

Fenetylliini (7-[2-[(α-metyylifenetyyli)amino]etyyli]teofylliini)

Fenmetratsiini (3-metyyli-2-fenyylimorfoliini)

Fensyklidiini(PCP) (1-(1-fenyylisykloheksyyli)-piperidiini)

4-Fluoriamfetamiini (4-FA) (1-(4-fluorifenyyli)propan-2-amiini)

FUB-AMB (MMB-FUBINACA, AMB-FUBINACA) (metyyli (2S)-2-({1-[(4-fluorifenyyli)metyyli]-1H-indatsoli-3-karbonyyli}amino)-3-metyylibutanoaatti)

GHB (γ-hydroksivoihappo)

JWH-018 (1-pentyyli-3-(1-naftoyyli)indoli)

Levamfetamiini ((-)-(R)-α-metyylifenetyyliamiini)

Levometamfetamiini ((-)-N,α-dimetyylifenetyyliamiini)

MDMB-CHMICA (metyyli-2(1-(sykloheksyylimetyyli)-1H-indol-3-yyli]karboksiamido}-3,3-dimetyylibutanoaatti)

Mefedroni (4-MMC) (4-metyylimetkatinoni)

Meklokvaloni (3-(o-kloorifenyyli)-2-metyyli-4(3H)-kinatsolinoni)

Metakvaloni (2-metyyli-3-o-tolyyli-4(3H)-kinatsolinoni)

Metamfetamiini ((+)-(S)-N,α-dimetyylifenetyyliamiini)

Metamfetamiinirasemaatti ((±)-N,α-dimetyylifenetyyliamiini)

Metiopropamiini (MPA) (N-metyyli-1-(tiofen-2-yyli)propan-2-amiini)

Metoksetamiini (MXE) 2-(etyyliamino)-2-(3-metoksifenyyli)sykloheksanoni)

Metyleenidioksipyrovaleroni (MDPV) (1-(3,4-metyleenidioksifenyyli)-2-pyrrolidinyylipentan-1-oni)

Metyloni (bk-MDMA) (3,4-metyleenidioksimetkatinoni)

4-Metyylietkatinoni (4-MEC) (2-(etyyliamino-1-(4-metyylifenyyli)propan-1-oni)

Metyylifenidaatti (metyyli-α-fenyyli-2-piperidiiniasetaatti)

N-bentsyylipiperatsiini (BZP) (1-bentsyyli-1,4-diatsasykloheksaani)

N-etyylinorpentyloni (efyloni) (1-(2H-1,3-bentsodioksol-5-yyli)-2-(etyyliamino)pentan-1-oni)

p-Metyyli-4-metyyliaminoreksi (4,4'-DMAR) (4-metyyli-5-(4-metyylifenyyli)-4,5-dihydro-1,3-oksatsol-2-amiini)

Pentedroni (2-(metyyliamino)-1-fenyylipentan-1-oni)

Sekobarbitaali (5-allyyli-5-(1-metyylibutyyli)barbituurihappo)

Tsipeproli (α-(α-metoksibentsyyli)-4-(β-metoksifenetyyli)-1-piperatsiinietanoli)

UR-144 ((1-pen-tyyli-1H-indol-3-yyli)-(2,2,3,3-tetrametyylisyklo-propyyli)metano-ni)

XLR-11 ((1-(5-fluoripentyyli)-1H-indol-3-yyli)(2,2,3,3-tetrametyylisyklopropyyli)metanoni);

tämän luettelon aineiden stereoisomeerit, jos sellaisten isomeerien olemassaolo on kemiallisesti mahdollista;

tämän luettelon aineiden suolat, mukaan luettuna edellä mainittujen isomeerien suolat, jos sellaisten olemassaolo on mahdollista; sekä

tässä luettelossa mainittuja aineita sisältävät valmisteet.

* Nimi Dronabinoli viittaa ainoastaan delta-9-tetrahydrokannabinolin stereokemialliseen muunnokseen (-)-trans-delta-9-tetrahydrokannabinoli.

Psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen lista III

Amobarbitaali (5-etyyli-5-isopentyylibarbituurihappo)

Buprenorfiini (21-syklopropyyli-7-α-[(S)-1-hydroksi-1,2,2-trimetyylipropyyli]-6,14-endo-etano-6,7,8,14-tetrahydro-oripaviini)

Butalbitaali (5-allyyli-5-isobutyylibarbituurihappo)

Flunitratsepaami (5-(o-fluorifenyyli)-1,3-dihydro-1-metyyli-7-nitro-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Glutetimidi (2-etyyli-2-fenyyliglutarimidi)

Katiini, (+)-norpseudoefedriini ((+)-(S)-α-[(S)-1-aminoetyyli]bentsyylialkoholi)

Pentatsosiini ((2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-heksahydro-6,11-dimetyyli-3-(3-metyyli-2-butenyyli)-2,6-metano-3-bentsatsosin-8-oli)

Pentobarbitaali (5-etyyli-5-(1-metyylibutyyli)barbituurihappo)

Syklobarbitaali (5-(1-sykloheksen-1-yyli)-5-etyylibarbituurihappo);

tämän luettelon aineiden stereoisomeerit, jos sellaisten olemassaolo on kemiallisesti mahdollista;

tämän luettelon aineiden suolat, mukaan luettuna edellä mainittujen isomeerien suolat, jos sellaisten olemassaolo on mahdollista; sekä

tässä luettelossa mainittuja aineita sisältävät valmisteet.

Psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen lista IV

Allobarbitaali (5,5-diallyylibarbituurihappo)

Alpratsolaami (8-kloori-1-metyyli-6-fenyyli-4H-s-triatsolo[4,3-a][1,4]bentsodiatsepiini)

Amfepramoni (2-(dietyyliamino)propiofenoni)

Aminoreksi (2-amino-5-fenyyli-2-oksatsoliini)

Barbitaali (5,5-dietyylibarbituurihappo)

Bentsfetamiini (N-bentsyyli-N,α-dimetyylifenetyyliamiini)

Bromatsepaami (7-bromi-1,3-dihydro-5-(2-pyridyyli)-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Brotitsolaami (2-bromi-4-(o-kloorifenyyli)-9-metyyli-6H-tieno[3,2-f]-s-triatsolo[4,3-a][1,4]diatsepiini)

Butobarbitaali (5-butyyli-5-etyylibarbituurihappo)

Deloratsepaami (7-kloori-5-(o-kloorifenyyli)-1,3-dihydro-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Diatsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-1-metyyli-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Estatsolaami (8-kloori-6-fenyyli-4H-s-triatsolo[4,3-a][1,4]-bentsodiatsepiini)

Etilamfetamiini, etyyliamfetamiini (N-etyyli-α-metyylifenetyyliamiini)

Etinamaatti (1-etynyylisykloheksanolikarbamaatti)

Etklorvynoli (1-kloori-3-etyyli-1-penten-4-yn-3-oli)

Etyyliloflatsepaatti (etyyli-7-kloori-5-(o-fluorifenyyli)- 2,3-dihydro-2-okso-1H-1,4-bentsodiatsepiini-3-karboksylaatti)

Fenatsepaami (7-bromi-5-(2-kloorifenyyli)-1,3-dihydro-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Fendimetratsiini ((+)-2S,3S)-3,4-dimetyyli-2-fenyylimorfoliini)

Fenkamfamiini (N-etyyli-3-fenyyli-2-norbornaaniamiini)

Fenobarbitaali (5-etyyli-5-fenyylibarbituurihappo)

Fenproporeksi ((±)-3-[(α-metyylifenyylietyyli)amino]-propionitriili)

Fentermiini (α,α-dimetyylifenetyyliamiini)

Fludiatsepaami (7-kloori-5-(o-fluorifenyyli)-1,3-dihydro-1-metyyli-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Fluratsepaami (7-kloori-1-[2-(dietyyliamino) etyyli]-5-(o-fluorifenyyli)-1,3-dihydro-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Halatsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-5-fenyyli-1-(2,2,2-trifluorietyyli)-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Haloksatsolaami (10-bromi-11b-(o-fluorifenyyli)-2,3,7,11b-tetrahydro-oksatsolo [3,2-d][1,4]bentsodiatsepin-6(5H)-oni)

Kamatsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-3-hydroksi-1-metyyli-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-onidimetyylikarbamaatti (esteri))

Ketatsolaami (11-kloori-8,12b-dihydro-2,8-dimetyyli-12b-fenyyli-4H-[1,3]-oksatsino[3,2-d][1,4] bentsodiatsepin- 4,7(6H)-dioni)

Klobatsaami (7-kloori-1-metyyli-5 -fenyyli-1H-1,5- bentsodiatsepin-2,4(3H,5H)-dioni)

Kloksatsolaami (10-kloori-11b-(o-kloorifenyyli)-2,3,7,11b-tetrahydro-oksatsolo-[3,2d][1,4]bentsodiatsepin-6(5H)-oni)

Klonatsepaami (5-(o-kloorifenyyli)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-bentsodiatsepin-2- oni)

Klooridiatsepoksidi (7-kloori-2-(metyyliamino)-5-fenyyli-3H-1,4-bentsodiatsepiini-4- oksidi)

Kloratsepaatti (7-kloori-2,3-dihydro-2-okso-5-fenyyli-1H-1,4-bentsodiatsepiini-3-karboksyylihappo)

Klotiatsepaami (5-(o-kloorifenyyli)-7-etyyli-1,3-dihydro-1-metyyli-2H-tieno[2,3-e]-1,4-diatsepin-2-oni)

Lefetamiini, SPA ((-)-N,N-dimetyyli-1,2-difenyylietyyliamiini)

Lopratsolaami (6-(o-kloorifenyyli)-2,4-dihydro-2-[(4-metyyli-1-piperatsinyyli)metyleeni]-8-nitro-1H-imidatso[1,2-a][1,4]bentsodiatsepin-1-oni)

Loratsepaami (7-kloori-5-(o-kloorifenyyli)-1,3-dihydro-3-hydroksi-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Lormetatsepaami (7-kloori-5-(o-kloorifenyyli)-1,3-dihydro-3-hydroksi-1-metyyli-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Matsindoli (5-(p-kloorifenyyli)-2,5-dihydro-3H-imidatso[2,1-a]isoindol-5-oli)

Medatsepaami (7-kloori-2,3-dihydro-1-metyyli-5-fenyyli-1H-1,4-bentsodiatsepiini)

Mefenoreksi (N-(3-klooripropyyli)-α-metyylifenetyyliamiini)

Meprobamaatti (2-metyyli-2-propyyli-1,3-propaanidiolidikarbamaatti)

Mesokarbi (3-(α-metyylifenetyyli)-N-(fenyylikarbamoyyli)sydnoni-imiini)

Metypryloni (3,3-dietyyli-5-metyyli-2,4-piperidiinidioni)

Metyylifenobarbitaali (5-etyyli-1-metyyli-5-fenyylibarbituurihappo)

Midatsolaami (8-kloori-6(o-fluorifenyyli)-1-metyyli-4H-imidatso[1,5-a][1,4]bentsodiatsepiini)

Nimetatsepaami (1,3-dihydro-1-metyyli-7-nitro-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Nitratsepaami (1,3-dihydro-7-nitro-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Nordatsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Oksatsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-3-hydroksi-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Oksatsolaami (10-kloori-2,3,7,11b-tetrahydro-2-metyyli-11b-fenyylioksatsolo[3,2-d][1,4]bentsodiatsepin-6(5H)-oni)

Pemoliini (2-amino-5-fenyyli-2-oksatsolin-4-oni)

Pinatsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-5-fenyyli-1-(2-propynyyli)-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Pipradroli (1,1-difenyyli-1-(2-piperidyyli)metanoli)

Pratsepaami (7-kloori-1-(syklopropyylimetyyli)-1,3-dihydro-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Pyrovaleroni (4’-metyyli-2-(1-pyrrolidinyyli)valerofenoni)

Sekbutabarbitaali (5-sec-butyyli-5-etyylibarbituurihappo)

Tematsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-3-hydroksi-1-metyyli-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Tetratsepaami (7-kloori-5-(1-sykloheksen-1-yyli)-1,3-dihydro-1-metyyli-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Triatsolaami (8-kloori-6-(o-kloorifenyyli)-1-metyyli-4H-s-triatsolo[4,3-a][1,4]bentsodiatsepiini)

Tsolpideemi (N,N,6-trimetyyli-2-p-tolyyli-imidatso[1,2-a]pyridiini-3-asetamidi)

Vinyylibitaali (5-(1-metyylibutyyli)-5-vinyylibarbituurihappo);

tämän luettelon aineiden stereoisomeerit, jos sellaisten isomeerien olemassaolo on kemiallisesti mahdollista;

tämän luettelon aineiden suolat, mukaan luettuna edellä mainittujen isomeerien suolat, jos sellaisten olemassaolo on mahdollista; sekä

tässä luettelossa mainittuja aineita sisältävät valmisteet.

Liite III

Seuraavat aineet, joiden sisällyttämisestä huumausaineen määritelmään on päätetty laittoman huumausainekaupan rikostunnusmerkistöjä ja seuraamuksia kokevien vähimmäissääntöjen vahvistamisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2004/757/YOS, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston puitepäätöksen 2004/757/YOS muuttamisesta uusien psykoaktiivisten aineiden sisällyttämiseksi huumausaineen määritelmään ja neuvoston päätöksen 2005/387/YOS kumoamisesta annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EU) 2017/2103, mukaisesti:

2C-I (2,5-dimetoksi-4-jodifenetyyliamiini)

2C-T-2 (2,5-dimetoksi-4-etyylitiofenetyyliamiini)

2C-T-7 (2,5-dimetoksi-4-(n)-propyylitiofenetyyliamiini)

4-Metyyliamfetamiini

4-MTA (p-metyylitioamfetamiini eli 4-metyylitioamfetamiini)

5-IT (5-(2-aminopropyyli)indoli)

TMA-2 (2,4,5-trimetoksiamfetamiini)

Liite IV

Seuraavat aineet:

1-(3-Kloorifenyyli)piperatsiini (mCPP)

25H-NBOMe (2-(2,5-dimetoksifenyyli)-N-(2-metoksibentsyyli)etaaniamiini)

5-(2-Aminopropyyli)bentsofuraani (5-APB) (1-(1-bentsofuran-5-yyli)propaani-2-amiini)

6-(2-Aminopropyyli)bentsofuraani (6-APB) (1-(1-bentsofuran-6-yyli)propaani-2-amiini)

Adinatsolaami (1-(8-kloori-6-fenyyli-4H-[1,2,4]triatsolo[4,5-a][1,4]bentsodiatsepin-1-yyli)-N,N-dimetyylimetaaniamiini)

α-Metyylitryptamiini (AMT) (1-(1H-indol-3-yyli)-1-metyylietyyliamiini)

α-Pyrrolidiinipentiotiofenoni (α-PVT) (2-(pyrrolidin-1-yyli)-1-(tiofen-2-yyli)pentan-1-oni)

Bentsodioksolifentanyyli (N-fenyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]-2H-1,3-bentsodioksoli-5-karboksamidi)

Bentsoyylifentanyyli (N-fenyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]-bentsamidi)

Bromo-Dragonfly (1-(8-bromibentso[1,2-b;4,5-b′]difuran-4-yyli)-2-aminopropaani)

Deskloorietitsolaami (2-etyyli-9-metyyli-4-fenyyli-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triatsolo[4,3-a][1,4]diatsepiini)

Desoksipipradroli (2-DPMP) (2-difenyylimetyylipiperidiini)

Diklatsepaami (7-kloori-5-(2-klorofenyyli)-1-metyyli-1,3-dihydro-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

3,4-Dikloorimetyylifenidaatti (3,4-CTMP)

Etitsolaami (4-(2-klorofenyyli)-2-etyyli-9-metyyli-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triatsolo[4,3-a][1,4]diatsepiini)

3-Fenyylipropionyylifentanyyli (N-fenyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]-3-fenyylipropaaniamidi)

Flualpratsolaami (8-kloori-6-(2-fluorifenyyli)-1-metyyli-4H-[1,2,4]triatsolo[4,3-a][1,4]bentsodiatsepiini)

Flubromatsepaami (7-bromo-5-(2-fluorifenyyli)-1,3-dihydro-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Flubromatsolaami (8-bromo-6-(2-fluorifenyyli)-1-metyyli-4H-[1,2,4]triatsolo-[4,3a][1,4]bentsodiatsepiini)

Fluklotitsolaami (2-kloori-4-(2-fluorifenyyli)-9-metyyli-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triatsolo[4,3-a][1,4]diatsepiini)

Flunitratsolaami (6-(2-fluorifenyyli)-1-metyyli-8-nitro-4H-[1,2,4]triatsolo[4,3-a][1,4]bentsodiatsepiini)

2-Fluoriamfetamiini (2-FA) (o-fluori-α-metyylifenetyyliamiini)

3-Fluoriamfetamiini (3-FA) (m-fluori-α-metyylifenetyyliamiini)

4-Fluoriamfetamiini (4-FA) (p-fluori-α-metyylifenetyyliamiini)

3-Fluorifentanyyli (N-(3-fluorifenyyli)-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]propanamidi)

2-Fluorimetamfetamiini (2-FMA) (2-fluori-N,α-dimetyylifenetyyliamiini)

3-Fluorimetamfetamiini (3-FMA) (3-fluori-N,α-dimetyylifenetyyliamiini)

4-Fluorimetamfetamiini (4-FMA) (4-fluori-N,α-dimetyylifenetyyliamiini)

4-Fluori-α-pyrrolidiinivalerofenoni (4F-α-PVP) (1-(4-fluorifenyyli)-2-(pyrrolidin-1-yyli)pentan-1-oni)

4-Hydroksibutyyrifentanyyli (4-HO-BF) (N-(4-hydroksifenyyli)-N-[1-(2-fenyylietyyli)-4-piperidinyyli]butaaniamidi)

3-Hydroksifenatsepaami (7-bromi-5-(2-klorofenyyli)-3-hydroksi-1,3-dihydro-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

4-Kloori-isobutyyrifentanyyli (4Cl-iBF) (N-(4-kloorifenyyli)-2-metyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]propanamidi)

Isotonitatseeni (N,N-dietyyli-2-[[4-(1-metyylietoksi)fenyyli]metyyli]-5-nitro-1H-bentsimidatsoli-1-etaaniamiini)

JWH-073 (1-butyyli-3-(1-naftoyyli)indoli)

JWH-081 (1-pentyyli-3-(4-metoksi-1-naftoyyli)indoli)

Klonatsolaami (6-(2-kloorifenyyli)-1-metyyli-8-nitro-4H-[1,2,4]triatsolo[4,3-a][1,4]bentsodiatsepiini)

Lisdeksamfetamiini

MAM-2201 ([1-(5-fluoripentyyli)-1H-indoli-3-yyli](4-metyyli-1-naftalen-1-yyli)metanoni)

Meklonatsepaami ((S)-5-(2-kloorifenyyli)-3-metyyli-7-nitro-1,3-dihydro-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Metitsolaami (4-(2-kloorifenyyli)-2-etyyli-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triatsolo[4,3-a][1,4]diatsepiini)

4-Metoksibutyyrifentanyyli (4-MeO-BF) (N-(4-metoksifenyyli)-N-[1-(2-fenyylietyyli)-4-piperidinyyli]butaaniamidi)

2-Metoksifensyklidiini (2-MeO-PCP) (1-[1-(2-metoksifenyyli)sykloheksyyli]piperidiini)

3-Metoksifensyklidiini (3-MeO-PCP) (1-[1-(3-metoksifenyyli)sykloheksyyli]piperidiini)

4-Metoksifensyklidiini (4-MeO-PCP) (1-[1-(4-metoksifenyyli)sykloheksyyli]piperidiini)

3-Metyylikrotonyylifentanyyli (N-fenyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)-4-piperidinyyli]-3-metyylibut-2-eeniamidi)

Nifoksipaami (5-(2-fluorifenyyli)-3-hydroksi-7-nitro-1H-bentso[e][1,4]diatsepin-2(3H)-oni)

Nitratsolaami (1-metyyli-8-nitro-6-fenyyli-4H-[1,2,4]triatsolo[4,3-a][1,4]bentsodiatsepiini)

Pyratsolaami (8-bromi-1-metyyli-6-(pyridin-2-yyli)-4H-[1,2,4]triatsolo[4,3a][1,4]bentsodiatsepiini)

Syklopentyylifentanyyli (N-fenyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]syklopentaanikarboksamidi)

Tetrametyylisyklopropaanifentanyyli (N-fenyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]-2,2,3,3-tetrametyylisyklopropaani-1-karboksamidi)

Tiofeenifentanyyli (N-(1-fenyylietyyli-4-piperidinyyli)-N-fenyylitiofeeni-2-karboksamidi)

ja tämän luettelon aineiden stereoisomeerit, paitsi erityisesti poisjätetyt, jos sellaisten isomeerien olemassaolo on kemiallisesti mahdollista; sekä

tämän luettelon aineiden suolat, mukaan luettuna edellä mainittujen isomeerien suolat, jos sellaisen suolan muodostaminen on mahdollista.

Tapentadoli (3-[(1R,2R)-3-(dimetyyliamino)-1-etyyli-2-metyylipropyyli]fenoli, ja sen isomeerit, jos sellaisten isomeerien olemassaolo on kemiallisesti mahdollista;

sen esterit ja eetterit, paitsi jossakin muussa luettelossa olevat, jos sellaisten olemassaolo on mahdollista; sekä

sen suolat mukaan luettuna edellä mainittujen esterien, eetterien ja isomeerien suolat, jos sellaisten suolojen olemassaolo on mahdollista; sekä

tässä liitteessä mainittuja aineita sisältävät valmisteet.

Seuraavat kasvit:

kat-kasvi (Catha edulis)

meskaliinia sisältävät kaktuskasvit

Psilosybe-sienet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.