601/2020

Helsingissä 6 päivänä elokuuta 2020

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (1373/2018) 4 §:n 1 momentti, 5 §:n 1 ja 4 momentti, 7 §, 8 §:n 2 momentti, 9 §, 11 §:n 3 momentti, 14‒16 §, sellaisina kuin niistä ovat 9 ja 16 § asetuksessa 117/2020, sekä

lisätään asetukseen uusi 14 a § seuraavasti:

4 §
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueilla seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät:

1) ulkomaalaislaissa (301/2004) tarkoitetut yrittäjän oleskelulupaan liittyvät tehtävät;

2) palkkaturvalaissa (866/1998) tarkoitetut palkkaturvan toimeenpanoon liittyvät tehtävät ja merimiesten palkkaturvalaissa (1108/2000) tarkoitetut tehtävät;

3) työ- ja elinkeinotoimistojen oikeudellinen ohjaus työttömyysturvalain (1290/2002), vuorotteluvapaalain (1305/2002) ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) toimeenpanossa.

4) valtionavustuslaissa (688/2001) tarkoitetut valtionapuviranomaisen tehtävät, kun avustusta myönnetään kunnille valtion talousarviossa erikseen osoitetuista määrärahoista kuntien lähivirkistysalueiden ja viheralueiden kunnostamiseen, kehittämiseen ja palvelujen parantamiseen. Kehittämis- ja hallintokeskuksen tehtävästä näiden avustusten maksamisessa, maksatuksen keskeyttämisessä, takaisinperinnässä ja käytön valvonnassa säädetään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain 3 a §:n 2 momentissa.


5 §
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueella seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät:

1) Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetussa laissa (1048/2016) tarkoitetut tehtävät ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2328/2003, (EY) N:o 861/2006, (EY) N:o 1198/2006 ja (EY) N:o 791/2007 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1255/2011 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 76–80 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden rahoittamiseksi myönnettävien tukien myöntämiseen, seurantaan ja valvontaan liittyvät tehtävät;

2) Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain (1093/2014) 4 §:n 2 momentin nojalla elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle siirretyt tehtävät;

3) yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetussa laissa (1188/2014) tarkoitetut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle säädetyt tehtävät;

4) kalastuslain (379/2015) 77 §:ssä tarkoitetut kalojen maahantuontia koskevat tehtävät sekä 87–89 §:ssä tarkoitetut kaupallisen kalastajan rekisteröintiä koskevat tehtävät;

5) maanteiden päivittäisen kunnossapidon alueurakoiden kilpailuttamistehtävät ja hankintapäätökset sekä maantielauttaliikenteen hankintaan ja palvelutason määrittelyyn liittyvät tehtävät;

6) saariston kehityksen edistämisestä annetussa laissa (494/1981) tarkoitetut saariston yhteysalusliikenteen hankintaan ja avustuksiin sekä palvelutason määrittelyyn liittyvät tehtävät;

7) tieliikennelaissa (729/2018) tarkoitetut etuajo-oikeuteen lautoilla ja yhteysaluksilla liittyvät tehtävät;

8) luonnonsuojelulain (1096/1996) 40 ja 45 §:ssä sekä 49 §:n 4 momentissa tarkoitetut lajisuojelua koskevat lupatehtävät ja 49 §:n 3 momentissa tarkoitetut lintuja koskevat lupatehtävät;


Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Satakunnan, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla maanteiden kunnossapidon ja rakentamisen kilpailuttamista, sopimuskauden aikaa ja takuuaikaa koskevat ELY-keskuksen tehtävät sekä liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) 37, 42, 47 ja 52 §:ssä tarkoitettujen lupien ja päätösten noudattamisen valvontatehtävät ja 101 §:ssä tarkoitetut tienpitoviranomaisen toimenpiteet ja maantien kuntoon, kunnossapitoon ja rakentamiseen liittyvät liikenteen tilapäiseen kieltämiseen tai rajoittamiseen ja tilapäisen kulkutien järjestämiseen liittyvät tienpitoviranomaisen tehtävät, joista säädetään liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 35 ja 36 §:ssä.


7 §
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät:

1) maantie-, rata- ja vesiväyläasioiden valtakunnallinen neuvontapalvelu. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteuttaa tehtävää yhteistyössä Väyläviraston, muiden elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja Traffic Management Finland Groupin kanssa;

2) seuraavat liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetussa laissa (503/2005) tarkoitetut tienpitoviranomaisen tehtävät:

a) 8 §:n 1–2 momentissa tarkoitetut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tienpitoviranomaisena kuuluvat tehtävät;

b) 37 ja 47 §:ssä tarkoitetut liittymiä koskevat lupatehtävät ja suoja- ja näkemäalueita koskevat poikkeamispäätökset yhdysteiden ja vähäliikenteisten seututeiden osalta, yhdyskuntateknisiin kaapeleihin ja johtolinjoihin liittyvät lupatehtävät mukaan lukien liittymälupapäätökset ja poikkeamispäätökset kuitenkin kaikkien maanteiden osalta;

c) 42 §:ssä tarkoitetut lupatehtävät ja 42 a §:ssä tarkoitetut ilmoituksia ja toimenpiteen kieltämistä koskevat tehtävät;

d) 52 §:ssä tarkoitetut tienvarsimainontaan ja -ilmoitteluun liittyvät tehtävät;

3) tieliikennelaissa tarkoitetut tilapäisiä liikennejärjestelyjä koskevat lupa- ja lausuntotehtävät sekä tieliikennelain 81 §:ssä tarkoitettuja opastusmerkkejä koskevat lupatehtävät liikennemerkkien E2, F16–F17 ja liitteessä 3.7 mainittujen osalta;

4) asemakaavan mukaisten liittymien toteuttamisesta annettavat ohjeet yhdysteiden ja vähäliikenteisten seututeiden osalta;

5) maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 126 a §:n 1 momentin 8 kohdassa tarkoitettujen mainostoimenpidelupien myöntämiseen liittyvät 133 §:ssä tarkoitetut tehtävät kuultaessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta tienpitoviranomaisena ja sen 2 momentissa tarkoitetun oikeusvaikutteisen kaavan nojalla toteutettaviin mainoslaitteisiin liittyvät lausumistehtävät sekä 192 §:n 1 momentissa tarkoitetun puhevallan käyttämisen tienpitoviranomaisena;

6) tieliikennelain 191 §:ssä tarkoitetut erikoiskuljetuslupia koskevat tehtävät;

7) tienpitoviranomaisen perinnetoimintaan liittyvät tehtävät;

8) ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueen asiakaspalvelutehtävät;

9) jätelain (646/2011) ja sen nojalla annettujen säännösten mukaiset valtakunnallisen jätehuollon tuottajavastuun ohjaus- ja valvontaviranomaisen tehtävät;

10) jätelain (1072/1993) 35 §:ssä ja jäteasetuksen (1390/1993) 4 luvussa tarkoitettujen valtion jätehuoltotöiden koordinointia ja pilaantuneiden maa-alueiden kunnostamishankkeiden kilpailuttamista, hankintapäätösten tekemistä ja sopimuksenaikaista toimintaa koskevat tehtävät sekä pilaantuneiden maa-alueiden kunnostusavustuksia koskevat tehtävät;

11) öljysuojarahastosta annetun lain (1406/2004) 15 §:ssä tarkoitettujen öljysuojarahaston kokonaan tai osittain korvaamien öljyn pilaaman maaperän ja pohjaveden, puhdistamistarpeen selvittämistä, puhdistustöiden suunnittelua ja puhdistamista koskevat asiantuntijatehtävät, töiden kilpailuttamisen, hankintapäätösten tekemisen ja sopimuksenaikaisen toiminnan sekä tämän öljysuojarahaston varoista maksetun toiminnan hankehallinnan mukaan lukien kirjanpidon ja muut tukipalvelut.

12) kaivannaisjätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen (190/2013) 15 §:n mukaisten käytöstä poistettujen tai hylättyjen vakavaa ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa aiheuttavien kaivannaisjätteiden jätealueiden riskienhallintaa, alueiden selvitys- ja kunnostushankkeiden kilpailuttamista, hankintapäätösten tekemistä sekä sopimuksenaikaista ja sen jälkeistä toimintaa koskevat tehtävät sekä näiden alueiden avustuksia koskevat tehtävät.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetussa laissa tarkoitetut maahanmuuttajien kotouttamisen ja laajamittaisen maahantulon alueelliseen yhteensovittamiseen, suunnitteluun, ohjaukseen ja seurantaan liittyvät ja muut erikseen määrättävät tehtävät.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella muut ympäristönhoitotöiden toteuttamiseen liittyvät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla valtionavustuslaissa tarkoitetut valtionapuviranomaiset tehtävät, kun avustusta myönnetään valtion talousarviossa erikseen määritellyin tavoin asuinrakennusten öljylämmityksestä luopumiseksi.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueesta 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla säädetään pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta annetussa laissa (246/2019).

8 §
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimi-alueen lisäksi Uudenmaan ja Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla maanteiden kunnossapidon ja rakentamisen kilpailuttamista, sopimuskauden aikaa ja takuuaikaa koskevat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät lukuun ottamatta 5 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä, liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 37, 42, 47 ja 52 §:ssä tarkoitettujen lupien ja päätösten noudattamisen valvontatehtävät ja lain 101 §:ssä tarkoitetut tienpitoviranomaisen toimenpiteet ja maantien kuntoon, kunnossapitoon ja rakentamiseen liittyvät liikenteen tilapäiseen kieltämiseen tai rajoittamiseen ja tilapäisen kulkutien järjestämiseen liittyvät tienpitoviranomaisen tehtävät, joista säädetään liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 35 ja 36 §:ssä.


9 §
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla valtionavustuslaissa (688/2001) tarkoitetut valtionapuviranomaisen tehtävät koskien vesiensuojelun tehostamisohjelmassa 2019–2023 tarkoitettuja avustuksia kaupunkivesien hallinnan ja haitallisten aineiden vähentämisen tutkimus- ja selvityshankkeisiin. Kehittämis- ja hallintokeskus hoitaa näiden avustusten maksamista, maksatuksen keskeyttämistä, takaisinperintää ja käytön valvontaa koskevat tehtävät siten kuin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain 3 a §:n 2 momentissa säädetään.

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla valtionavustuslaissa tarkoitetut valtionapuviranomaisen tehtävät, kun avustusta myönnetään valtion talousarviossa erikseen määriteltyihin ohjelmiin tai tarkoituksiin osoitetuista määrärahoista, joilla edistetään vesihuollon tai vesiliiketoiminnan kehittämistä, kokeiluja, kumppanuuksia tai vientiä.

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät:

1) alueiden kehittämisestä annetussa laissa, rakennerahastolaissa sekä alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetussa laissa säädetyt välittävän toimielimen tehtävät;

2) yritystoiminnan tukemisesta annetussa laissa ja valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetuissa laeissa tarkoitetut tehtävät; sekä

3) julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 8 luvun 5 §:ssä tarkoitetut yritystoiminnan kehittämispalvelutehtävät.

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella jätelain mukaiset sekä muut ympäristönhoito- ja jätehuoltotöiden toteuttamiseen liittyvät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät.

11 §
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella maanteiden kunnossapidon ja rakentamisen kilpailuttamista, sopimuskauden aikaa ja takuuaikaa koskevat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät lukuun ottamatta 5 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä, liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 37, 42, 47 ja 52 §:ssä tarkoitettujen lupien ja päätösten noudattamisen valvontatehtävät ja liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 101 §:ssä tarkoitetut tienpitoviranomaisen toimenpiteet ja maantien kuntoon, kunnossapitoon ja rakentamiseen liittyvät liikenteen tilapäiseen kieltämiseen tai rajoittamiseen ja tilapäisen kulkutien järjestämiseen liittyvät tienpitoviranomaisen tehtävät, joista säädetään liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 35 ja 36 §:ssä.

14 §
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla valtionavustuslaissa tarkoitetut valtionapuviranomaisen tehtävät, kun avustusta myönnetään vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (714/2015) nojalla valtion talousarviossa erikseen määriteltyihin ohjelmiin tai tarkoituksiin osoitetuista määrärahoista, joilla parannetaan maaperän, valuma-alueiden tai vesistöjen vesitalouden hallintaa. Kehittämis- ja hallintokeskuksen tehtävästä näiden avustusten maksamisessa, maksatuksen keskeyttämisessä, takaisinperinnässä ja käytön valvonnassa säädetään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain 3 a §:n 2 momentissa.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla alueellisesta kuljetustuesta vuosina 2018 ja 2019 annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1030/2018) tarkoitetut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Kainuun ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät:

1) alueiden kehittämisestä annetussa laissa, rakennerahastolaissa sekä alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetussa laissa säädetyt välittävän toimielimen tehtävät;

2) yritystoiminnan tukemisesta annetussa laissa ja valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetuissa laeissa tarkoitetut tehtävät; sekä

3) julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 8 luvun 5 §:ssä tarkoitetut yritystoiminnan kehittämispalvelutehtävät.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät:

1) jätelain mukaiset sekä muut ympäristönhoito jätehuoltotöiden toteuttamiseen liittyvät tehtävät;

2) kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetussa laissa tarkoitetut maahanmuuttajien kotouttamisen ja laajamittaisen maahantulon alueelliseen yhteensovittamiseen, suunnitteluun, ohjaukseen ja seurantaan liittyvät ja muut erikseen määrättävät tehtävät;

14 a §
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla valtionavustuslaissa tarkoitetut valtionapuviranomaisen tehtävät myönnettäessä avustusta hankkeeseen, jonka tarkoituksena on edistää haitallisista vieraslajeista aiheutuvien riskien hallintaa.

15 §
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät:

1) maantien kunnossapitoon liittyvät ja ratalain 89 a §:ssä tarkoitetut esine- ja varallisuusvahinkoja koskevat vahingonkorvausasiat lukuun ottamatta valtion vahingonkorvaustoiminnasta annetussa laissa (978/2014) tarkoitettuja vahingonkorvausasioita;

2) ajoneuvojen siirtämisestä annetussa laissa (1508/2019) tarkoitetut omistajatietojen selvittämistä sekä siirto- ja korvauspäätöksiä koskevat tehtävät maanteille jätettyjen ajoneuvojen osalta;

3) arktisten alueiden ympäristöyhteistyön yhteensovittamistehtävät;

4) Etelämantereen ympäristönsuojelusta annetussa laissa (28/1998) tarkoitetut lupa- ja valvontatehtävät;

5) maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 8 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut tehtävät maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 13 §:ssä tarkoitettujen metsämarjojen ja -sienten varastointituen osalta.

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät:

1) kalastuslaissa, Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävistä tuista annetussa laissa, Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annetussa laissa, yhteisaluelaissa, vesilaissa, vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa ja ympäristönsuojelulaissa säädetyt kalatalouteen ja yleisen kalatalousedun valvontaan liittyvät tehtävät;

2) maanteiden kunnossapidon ja rakentamisen kilpailuttamista, sopimuskauden aikaa ja takuuaikaa koskevat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät lukuun ottamatta 5 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä, liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 37, 42, 47 ja 52 §:ssä tarkoitettujen lupien ja päätösten noudattamisen valvontatehtävät ja lain 101 §:ssä tarkoitetut tienpitoviranomaisen toimenpiteet ja maantien kuntoon, kunnossapitoon ja rakentamiseen liittyvät liikenteen tilapäiseen kieltämiseen tai rajoittamiseen ja tilapäisen kulkutien järjestämiseen liittyvät tienpitoviranomaisen tehtävät, joista säädetään liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 35 ja 36 §:ssä.

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa täytäntöönpanotehtäviä koskien sopimusta Suomen Hallituksen, Norjan Hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Hallituksen kesken Inarinjärven säännöstelemisestä Kaitakosken voimalaitoksen ja padon avulla (SopS 39/1959).

16 §
Toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen määrittäminen eräissä asioissa

Alueiden kehittämisestä annetussa laissa, rakennerahastolaissa sekä alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetussa laissa säädetyt välittävän toimielimen tehtävät, yritystoiminnan tukemisesta annetussa laissa ja valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetuissa laeissa säädetyt tehtävät hoidetaan Hämeen, Etelä-Savon, Keski-Suomen tai Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa sen mukaan, minkä keskuksen 6 §:n 2 momentissa, 9 §:n 3 momentissa, 11 §:n 2 momentissa ja 14 §:n 3 momentissa säädetyllä toimialueella hanke pääosin toteutetaan.


Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä elokuuta 2020.

Helsingissä 6 päivänä elokuuta 2020

Työministeri
Tuula Haatainen

Hallitussihteeri
Emmi Äijälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.