496/2020

Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 2020

Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 2 luvun 1 §:n 4 momentti ja 4 § sekä 8 luvun 1 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 295/2020, ja

lisätään 6 luvun 5 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1456/2016, väliaikaisesti uusi 5 momentti ja 6 §:ään väliaikaisesti uusi 3 momentti seuraavasti:

2 luku

Työnhakija

1 §
Työnhaun käynnistäminen ja voimassaolo

Edellä 2 momentin 2 kohdassa säädettyä ei sovelleta verkkopalvelussa työnhaun käynnistämiseen liittyvien toimien ja työnhakijan ilmoittamien muutosten yhteydessä edellytettävään palvelutarpeen arvioimiseksi tarpeellisten tietojen antamiseen tai työllistymissuunnitelmaluonnoksen laatimiseen.

4 §
Työnhakijan haastattelun järjestäminen

Työ- ja elinkeinotoimisto järjestää työnhakijalle ensimmäisen haastattelun kahden viikon kuluessa työnhaun alkamisesta, jos haastattelun järjestäminen on työnhakijan palvelutarve, alueen työmarkkinatilanne ja työ- ja elinkeinotoimiston tehtävien hoitaminen huomioon ottaen työ- ja elinkeinotoimiston arvion mukaan tarkoituksenmukaista.

Työ- ja elinkeinotoimiston tulee varata työnhakijalle tilaisuus myöhempiin haastatteluihin määräajoin työnhakijan palvelutarpeen mukaisesti. Työttömän työnhakijan haastattelu tulee kuitenkin pyrkiä järjestämään työttömyyden jatkuttua yhdenjaksoisesti kolmen kuukauden ajan ja sen jälkeen aina kolmen kuukauden yhdenjaksoisen työttömyyden jälkeen.

6 luku

Työttömyysetuudella tuettu työnhakijan omaehtoinen opiskelu

5 §
Tukiaika

Jos työttömyysetuudella tuettujen omaehtoisten opintojen eteneminen on viivästynyt laajalle levinneen vakavan tartuntataudin vuoksi, 1 ja 2 momentissa tarkoitettua enimmäisaikaa voidaan jatkaa enintään 31 päivään joulukuuta 2020 asti.

6 §
Työnhakijan velvollisuudet

Edellä 2 momentissa tarkoitetuista etenemisvaatimuksista voidaan poiketa, jos opintojen eteneminen on viivästynyt hyvin laajalle levinneen vakavan tartuntataudin vuoksi.

8 luku

Yritystoiminnan käynnistämis- ja kehittämispalvelut

1 §
Starttiraha

Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää työttömyysturvalain 2 luvun 5 §:ssä tarkoitetun päätoimisen yritystoiminnan aloittavalle henkilöasiakkaalle starttirahaa toimeentulon turvaamiseksi. Starttiraha myönnetään enintään 12 kuukaudeksi. Työ- ja elinkeinotoimisto voi jatkaa starttirahaa enintään kuudella kuukaudella hyvin laajalle levinneestä vakavasta tartuntataudista johtuvasta perustellusta syystä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2020. Lain 6 luvun 5 §:n 5 momentti ja 6 §:n 3 momentti ovat voimassa 31 päivään joulukuuta 2020.

Tämän lain 2 luvun 1 §:n 4 momenttia sovelletaan henkilön pyynnöstä hänen työnhakunsa voimassaoloon 16 päivästä maaliskuuta 2020.

HE 93/2020
TyVM 11/2020
EV 80/2020

Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 2020

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Työministeri
Tuula Haatainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.