396/2020

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2020

Maa- ja metsätalousministeriön asetus koristekasvien taimiaineiston tuottamisesta, markkinoinnista ja maahantuonnista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään taimiaineistolain (1205/1994) nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee koristekasvien taimiaineiston tuotantoa, markkinointia ja maahantuontia.

2 §
Taimiaineiston toimittajan hyväksyminen ja rekisteröinti

Taimiaineiston toimittaja, joka markkinointia varten tuottaa, maahantuo tai markkinoi liitteessä 1 A lueteltuja taimiaineistoja toiselle elinkeinonharjoittajalle tai liitteen 1 B osassa mainittuja taimiaineistoja kuluttajalle, on velvollinen hakemaan toiminnalleen taimiaineistolain 3 §:ssä tarkoitetun hyväksymisen ja rekisteröinnin.

3 §
Tuotannon laadunvarmistus

Koristekasvien taimiaineiston toimittajan on toimintansa laatu ja laajuus huomioon ottaen järjestettävä tuotantonsa laadunvarmistus liitteen 2 mukaisesti.

4 §
Taimiaineiston laatuvaatimukset

Taimiaineiston on täytettävä perinnölliselle laadulle liitteen 3 A osassa, terveydelle liitteessä 4 ja muulle laadulle liitteessä 5 määrätyt vaatimukset.

Toimittajan ylläpitämässä taimiaineiston lajikeluettelossa on mainittava liitteen 3 B osassa mainitut tiedot.

Taimiaineistoon, joka tuodaan tai siirretään maahan koetoimintaa, valintatyötä tai geneettisen monimuotoisuuden ylläpitämistä varten, sovelletaan vain liitteen 3 A osassa ja liitteessä 4 säädettyjä vaatimuksia.

5 §
Saastuneen taimiaineiston käsittely

Taimiaineisto, jossa on viljelyvaiheessa silmävaraisesti havaittavissa kasvintuhoojia tai merkkejä taikka oireita mistään haitallisista organismeista tai taudeista, on välittömästi käsiteltävä sopivalla tavalla taikka tarvittaessa hävitettävä.

6 §
Taimitodistus

Tukkukaupassa ja maahantuotaessa on jokainen markkinoitava ja maahantuotava tasalaatuinen taimiaineistoerä varustettava tuottajan, markkinoijan tai maahantuojan taimitodistuksella. Taimitodistuksen tulee sisältää liitteen 6 A osassa mainitut tiedot. Toimituserä, joka käsittää monta taimiaineistoerää, voidaan varustaa taimitodistuksella liitteen 6 B osan mukaisesti.

Jos liitteen 1 B osassa tarkoitettu taimiaineistoerä jaetaan yhteen tai useampaan osaan vähittäismyyntiä tai viherrakentamista varten, on ostajalle luovutushetkellä ilmoitettava kirjallisesti liitteen 6 C osan mukaiset taimiaineiston vähimmäistiedot. Samat tiedot on ilmoitettava ostajalle myös posti- tai muuta myyntiä varten toimitettavassa esitteessä, luettelossa tai ilmoituksessa.

Muiden kuin liitteen 1 B osassa tarkoitettujen taimiaineistojen posti- tai muuta myyntiä varten toimitettavassa esitteessä, luettelossa tai ilmoituksessa on ilmoitettava liitteen 6 C osan mukaiset taimiaineiston vähimmäistiedot.

7 §
Taimiaineiston pakkaaminen

Jos taimiaineistoa markkinoidaan pakattuna, taimiaineistoerän tulee olla tasalaatuinen ja pakattuna uusiin tai puhdistettuihin pakkauksiin taikka kertakäyttöpakkauksiin.

Varmennettua taimiaineistoa pakattaessa saadaan käyttää ainoastaan uusia tai desinfioituja pakkauksia taikka kertakäyttöpakkauksia.

8 §
Kasvipassi

Jos taimiaineistoerällä tulee olla kasvintuhoojien vastaisista suojatoimenpiteistä annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 228/2013, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) N:o 1143/2014 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivien 69/464/ETY, 74/647/ETY, 93/85/ETY, 98/57/EY, 2000/29/EY, 2006/91/EY ja 2007/33/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/2031, jäljempänä kasvinterveysasetus, tarkoitettu kasvipassi, voidaan taimitodistuksen tiedot antaa lisäämällä kasvipassin yhteyteen liitteen 6 A osan mukaisen taimitodistuksen kohdan 1 ja 9 tiedot.

Jos taimiaineistoerä varustetaan Suomessa kasvipassilla ja jos taimiaineisto on peräisin EU:n jäsenvaltioiden ulkopuolelta, on tiedot vähimmäislaatuvaatimusten täyttymisestä, vastuullisesta viranomaisesta, viittaus lajikenimeen tai kasviryhmään sekä tuotantomaan nimi merkittävä selvästi erotettuina kasvipassin tiedoista.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä toukokuuta 2020.

Tällä asetuksella kumotaan koristekasvien taimiaineiston tuottamisesta ja markkinoimisesta annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (96/00), dnro 3226/565/2000.

Komission täytäntöönpanodirektiivi (EU) 2020/177, annettu 11 päivänä helmikuuta 2020, neuvoston direktiivien 66/401/ETY, 66/402/ETY, 68/193/EY, 2002/55/EY, 2002/56/EY ja 2002/57/EY, komission direktiivien 93/49/ETY ja 93/61/ETY sekä täytäntöönpanodirektiivien 2014/21/EU ja 2014/98/EU muuttamisesta siemenissä ja muussa kasvien lisäysaineistossa olevien kasvintuhoojien osalta

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2020

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Erityisasiantuntija
Johanna Nykyri

Liite 1

Taimiaineistot, joiden toimittajan on rekisteröidyttävä

A OSA

1) puuvartisten koristekasvien taimiaineisto;

2) kaksi- ja monivuotisten ruohovartisten koristekasvien taimiaineisto;

3) monivuotiset kukkasipulit, -mukulat ja juurakot avomaalle;

4) ruukku-, ryhmä- ja leikkokukiksi hyödettävät kukkasipulit, -mukulat ja juurakot sekä muu taimiaineisto, jos ne on tarkoitettu ammattimaiseen jatkokasvatukseen toiselle toimittajalle; sekä

5) koristekasvien siemenet.

B OSA

Avomaalle istutettavien

1) puuvartisten koristekasvien suvut ja lajit;

2) kaksi- ja monivuotisten ruohovartisten koristekasvien suvut ja lajit; ja

3) monivuotisten kukkasipulien, -mukuloiden ja juurakoiden suvut ja lajit.

Liite 2

Koristekasvien taimiaineiston laadunvarmistus

Koristekasvien taimiaineiston toimittajan on järjestettävä toimintansa laadunvarmistus, ottaen huomioon toimintansa tai toimintojensa erityisluonteen, siten, että:

1) tuotantojärjestelmän kriittiset vaiheet, jotka vaikuttavat aineiston laatuun tunnistetaan;

2) kriittisten tuotantovaiheiden seurannasta ja valvonnasta pidetään kirjaa;

3) näytteiden ottaminen ja niiden tutkiminen tehdään Ruokaviraston hyväksymällä tavalla;

4) valvontaviranomaisen tarkastusta varten pidetään taimiaineistotiedostoa luetelmakohdissa 1–3 tarkoitetuista asioista sekä koristekasvien taimiaineiston hankinnasta, tuotannosta ja markkinoinnista;

5) taimiaineistotiedostoa ja siihen liittyviä asiakirjoja säilytetään vähintään vuoden ajan, puuvartisten kasvien osalta kuitenkin kolme vuotta*;

6) varmistetaan taimiaineistoerien pysyminen erikseen tunnistettavina tuotannon aikana.

* Vähittäiskaupassa ja viherrakentamisessa tiedostoon on merkittävä vain taimiaineiston ostot, muutto toimitukset ja säilytyspaikat.

Liite 3

Taimiaineiston perinnöllinen laatu

A OSA

Taimiaineiston perinnölliselle laadulle asettavat vaatimukset

Markkinointia varten tuotettavan, markkinoitavan tai maahantuotavan taimiaineiston on oltava lajin ja milloin lajike ilmoitetaan lajikkeen osalta oikein nimettyä sekä perinnöllisesti riittävän yhtenäistä. Lajikkeen on oltava joko yleisesti tunnettu, kasvinjalostajan oikeudella suojattu, viralliseen lajikeluetteloon merkitty tai taimiaineiston toimittajan lajikeluetteloon merkitty.

Taimiaineiston toimittajan lajikeluettelolla tarkoitetaan hyväksytyn ja rekisteröidyn taimiaineiston tuottajan, markkinoijan tai maahantuojan ylläpitämää luetteloa taimiaineistosta yksityiskohtaisine kuvauksineen ja asianmukaisine nimineen. Luettelosta tulee ilmetä:

1) lajikkeen nimi, jolla tarkoitetaan myös perinnöllisesti riittävän yhtenäistä lajin kantaa, sekä tarvittaessa käytetyt synonyymit;

2) tiedot lajikkeen jalostuksesta ja käytetystä lisäysmenetelmästä; sekä

3) kuvaus siitä, miten lajike eroaa sitä eniten muistuttavasta muusta lajikkeesta.

Tukku- ja vähittäiskaupassa toimittajan lajikeluetteloon on merkittävä vain kohdassa 1 ja 3 tarkoitetut tiedot.

B OSA

Koristekasvien lajikekuvaukset

Toimittajien ylläpitämissä luetteloissa on esitettävä seuraavat tiedot:

1) lajikkeen nimi ja tarvittaessa sen yleisesti tunnetut rinnakkaisilmaisut;

2) maininta lajikkeen säilyttämisestä ja sovelletusta lisäysjärjestelmästä;

3) lajikkeen kuvaus vähintään niiden ominaispiirteiden ja ilmausten avulla, jotka täsmennetään yhteisön kasvinjalostusoikeuksien hakemista koskevissa säännöksissä (neuvoston asetus (EY) N:o 2100/94), jos niitä sovelletaan, sekä

4) jos mahdollista, maininta siitä, miten lajike eroaa muista sitä eniten muistuttavista lajikkeista.

Toimittajiin, joiden toiminta rajoittuu koristekasvien taimiaineiston markkinoille saattamiseen, ei sovelleta edellä mainittuja kohtia 2 ja 4.

Liite 4

Taimiaineiston terveysvaatimukset

Markkinointia varten tuottaa, markkinoida ja maahantuoda saa vain sellaista taimiaineistoa, joka täyttää seuraavat vaatimukset:

Koristekasvien taimiaineisto olisi todettava tuotantopaikassa ainakin silmämääräisesti tarkastettuna käytännössä vapaaksi kaikista tämän liitteen taulukossa asianomaisen koristekasvien taimiaineiston osalta luetelluista tuhoojista.

Kasvinterveysasetuksen 36 artiklan mukaisten säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintyminen kaupan pidettävässä koristekasvien taimiaineistoissa ei saa ainakaan silmämääräisesti tarkastettuna ylittää tämän liitteen taulukossa vahvistettuja kynnysarvoja.

Koristekasvien taimiaineiston on oltava ainakin silmämääräisesti tarkastettuna käytännössä vapaa kaikista kyseisen aineiston käyttökelpoisuutta ja laatua heikentävistä tuhoojista, lukuun ottamatta tämän liitteen taulukossa asianomaisen koristekasvien taimiaineiston osalta lueteltuja tuhoojia, taikka niihin viittaavista merkeistä tai oireista.

Aineiston on noudatettava myös unionikaranteenituhoojia, suoja-aluekaranteenituhoojia ja säänneltyjä muita kuin unionikaranteenituhoojia koskevia kasvinterveysasetuksen nojalla hyväksytyissä täytäntöönpanosäädöksissä säädettyjä vaatimuksia sekä kyseisen asetuksen 30 artiklan 1 kohdan nojalla hyväksyttyjä toimenpiteitä.

Taimiaineisto ei saa sisältää silmämääräisesti havaittavissa määrin rikkanenättiä (Rorippa sylvestris), eikä merkittävissä määrin muita monivuotisia rikkakasveja tai niiden osia.

Taulukko. Luettelo koristekasvien eri sukujen ja lajien laadulle haitallisista organismeista
Bakteerit
Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet Koristekasvien taimiaineiston suku tai laji Säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen kynnysarvo koristekasvien taimiaineistossa
Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM] Koristekasvien taimiaineisto, siemeniä lukuun ottamattaAmelanchier Medik., ChaenomelesLindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., CydoniaMill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L. 0 %
Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE] Koristekasvien taimiaineisto, siemeniä lukuun ottamattaPrunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl. 0 %
Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI] Koristekasvien taimiaineisto, siemeniä lukuun ottamattaCitrus L., Citrus L. hybridit, Fortunella Swingle., Fortunella Swingle. hybridit, Poncirus Raf., Poncirus Raf. hybridit 0 %
Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR] Koristekasvien taimiaineisto, siemeniä lukuun ottamattaPrunus L. 0 %
Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU] Capsicum annuum L. 0 %
Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA] Capsicum annuum L. 0 %
Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF] Capsicum annuum L. 0 %
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE] Capsicum annuum L. 0 %
Sienet ja munasienet
Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet Koristekasvien taimiaineiston suku tai laji Säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen kynnysarvo koristekasvien taimiaineistossa
Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA] Koristekasvien taimiaineisto, siemeniä lukuun ottamattaCastanea L. 0 %
Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI] Koristekasvien taimiaineisto, siemeniä lukuun ottamattaPinus L. 0 %
Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI] Koristekasvien taimiaineisto, siemeniä lukuun ottamattaPinus L. 0 %
Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC] Koristekasvien taimiaineisto, siemeniä lukuun ottamattaPinus L 0 %
Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA] SiemenetHelianthus annuus L. 0 %
Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR] Koristekasvien taimiaineisto, siemeniä lukuun ottamattaCitrus L., Citrus L. hybridit, Fortunella Swingle, Fortunella Swingle hybridit, Poncirus Raf., Poncirus Raf. hybridit 0 %
Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN] Koristekasvien taimiaineisto, siemeniä lukuun ottamattaChrysanthemum L. 0 %
Hyönteiset ja punkit
Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet Koristekasvien taimiaineiston suku tai laji Säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen kynnysarvo koristekasvien taimiaineistossa
Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU] Koristekasvien taimiaineisto, siemeniä lukuun ottamattaFuchsia L. 0 %
Opogona sacchari Bojer [OPOGSC] Koristekasvien taimiaineisto, siemeniä lukuun ottamattaBeaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., PachiraAubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L. 0 %
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE] Koristekasvien taimiaineisto, Palmae-siemeniä lukuun ottamatta, seuraavien sukujen ja lajien osaltaAreca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinataJacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl. 0 %
Ankeroiset
Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet Koristekasvien taimiaineiston suku tai laji Säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen kynnysarvo koristekasvien taimiaineistossa
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] Allium L. 0 %
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] Koristekasvien taimiaineisto, siemeniä lukuun ottamattaCamassia Lindl., ChionodoxaBoiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L, HymenocallisSalisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Sternbergia Waldst. & Kit., Tulipa L. 0 %
Virukset, viroidit, viruksenkaltaiset taudit ja fytoplasmat
Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet Koristekasvien taimiaineiston suku tai laji Säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen kynnysarvo koristekasvien taimiaineistossa
Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA] Koristekasvien taimiaineisto, siemeniä lukuun ottamattaMalus Mill. 0 %
Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR] Koristekasvien taimiaineisto, siemeniä lukuun ottamattaPrunus L. 0 %
Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY] Koristekasvien taimiaineisto, siemeniä lukuun ottamattaPyrus L. 0 %
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO] Koristekasvien taimiaineisto, siemeniä lukuun ottamattaLavandula L. 0 %
Krysanteemin kitukasvuviroidi [CSVD00] Koristekasvien taimiaineisto, siemeniä lukuun ottamattaArgyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L. 0 %
Sitruksen rosokuoriviroidi [CEVD00] Koristekasvien taimiaineisto, siemeniä lukuun ottamattaCitrus L. 0 %
Sitruksen suruvirus [CTV000] (EUisolaatit) Koristekasvien taimiaineisto, siemeniä lukuun ottamattaCitrus L., Citrus L. -hybridit, Fortunella Swingle, Fortunella Swingle hybridit, Poncirus Raf., Poncirus Raf. hybridit, 0 %
Palsamin kuoliolaikkuvirus [INSV00] Koristekasvien taimiaineisto, siemeniä lukuun ottamattaBegonia x hiemalis Fotsch, Impatiens L. New Guinea hybridit 0 %
Perunan sukkulamukulaviroidi [PSTVD0] Capsicum annuum L. 0 %
Luumun rokkovirus [PPV000] Koristekasvien taimiaineisto, siemeniä lukuun ottamattaPrunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Miller) Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. and Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl. – muut Prunus L. -lajit, jotka ovat alttiita luumun rokkovirukselle 0 %
Tomaatin pronssilaikkuvirus [TSWV00] Koristekasvien taimiaineisto, siemeniä lukuun ottamattaBegonia x hiemalis Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., GerberaL., Impatiens L. New Guinea hybridit, Pelargonium L. 0 %

Liite 5

Taimiaineiston muut laatuvaatimukset

Markkinointia varten tuottaa, markkinoida ja maahantuoda saa vain sellaista taimiaineistoa, joka:

1) on taimiaineistoerän osalta kooltaan ja muodoltaan kullekin lajille ja lajikkeelle tyypillistä sekä tasalaatuista;

2) on kasvin laji- ja lajikeominaisuuksiin ja kehitysvaiheeseen nähden normaalisti kehittynyttä, vailla liian korkean tai alhaisen lämpötilan tai tuulen aiheuttamia vaurioita sekä juuristoltaan tervettä;

3) ei ole merkittävässä määrin pakkasen vaurioittamaa eikä kasvin myöhempää kehitystä olennaisesti haittaavalla tavalla mekaanisesti vaurioitunutta;

4) on riittävän nestepitoista (normaali nestejännitys);

5) on kasvuvaiheeltaan:

- voimakkaassa kasvussa olevien astia- tai paakkutaimien osalta sellainen, että sen juuripaakku on juurtunut siten, että se pysyy hyvin koossa; ja

- avomaalle istutettavien paljasjuuristen taimien ja ennalta pakattujen taimien osalta luovutushetkellä käytännöllisesti lepotilassa;

6) normaalioloissa oikein istutettuna ja asianmukaisesti hoidettuna juurtuu ja alkaa kasvaa; sekä

7) on siementen itämiskyvyltä tyydyttävää.

Liite 6

Koristekasveista annettavat tiedot

A OSA

Taimitodistus

Taimiaineiston taimitodistuksessa on oltava seuraavat tiedot:

1) merkintä ”EU-laatu”;

2) merkintä ”FI”;

3) merkintä ”Ruokavirasto”;

4) taimiaineiston toimittajan rekisterinumero;

5) taimiaineiston toimittajan nimi;

6) markkinoitavan aineiston sarja-, viikko- tai eränumero;

7) taimitodistuksen antopäivämäärä;

8) kasvitieteellinen nimi;

9) lajike tai kasviryhmän nimi, perusrungon osalta lajikenimi tai nimike;

10) määrä; sekä

11) tuotaessa EU:n jäsenvaltioiden ulkopuolelta tuotantomaa tai sen kansainvälinen maatunnus*.

Varmennetun taimiaineiston taimitodistuksessa pitää lisäksi olla merkintä varmennetun taimiaineiston luokasta.

B OSA

Toimituserän taimitodistus

Toimituserän taimitodistuksessa tulee olla kaikki edellä liitteen A osassa mainitut tiedot. Jokaisesta toimituserään kuuluvasta taimierästä on merkittävä toimituserän taimitodistukseen selvästi erilleen muista tiedoista A osan kohtien 1 ja 8 -11 tiedot.

C OSA

Ostajalle ilmoitettavat vähimmäistiedot

1) taimiaineiston suomen- tai ruotsinkielinen sekä kasvitieteellinen lajinimi;

2) lajikenimi tai kasviryhmä;

3) tuotantomaa tai sen kansainvälinen maatunnus*;

4) myyjän tai viljelijän nimi;

5) perusrungon osalta lajikenimi tai nimike; sekä

6) silloin, kun ostaja ei näe tavaraa, lisäksi:

a) käytetty lajittelu koon tai iän mukaan, sekä

b) astiataimilla astian koko litroina (l) tai senttimetreinä (cm).

Varmennetusta taimiaineistosta pitää lisäksi olla merkintä varmennetun taimiaineiston luokasta.

_______________________________________________________________________

* Tuotantomaalla tarkoitetaan valtiota tai valtioita, joissa taimiaineisto on tuotettu.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.