392/2020

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2020

Maa- ja metsätalousministeriön asetus siemenperunan kaupasta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään siemenlain (600/2019) nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan siemenperunan tuotantoon, sertifiointiin, markkinointiin ja maahantuontiin.

Tätä asetusta ei sovelleta siemenperunoiden maastavientiin lukuun ottamatta tämän asetuksen 4, 6 ja 7 §:ää.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) emokasvilla tunnistettua kasvia, josta otetaan aineistoa kasvien lisäämiseksi;

2) mikrolisäyksellä kasviaineiston nopeaa lisäämistä suuren kasvimäärän tuottamiseksi käyttäen kasvista otettujen erilaistuneiden kasvisilmujen tai meristeemisolukkojen in vitro –viljelyä;

3) sertifiointiviranomaisella Euroopan unionin (EU) jäsenvaltion siementarkastusviranomaista ja sellaisen Euroopan unioniin kuulumattoman valtion, jonka siementuotantojärjestelmän EU:n komissio on tunnustanut samanarvoiseksi EU:n järjestelmän kanssa, siementarkastusviranomaista;

4) sertifioinnilla esiperussiemenen, perussiemenen ja sertifioidun siemenperunaluokan kauppaerän myyntipäällysten sulkemista virallisen valvonnan alaisena ja varustamista vakuustodistuksella sen jälkeen, kun siemenperunaviljelyksen tarkastuksessa ja kunnostetusta siemenperunaerästä virallisesti otetun näytteen tarkastuksessa on todettu, että siemenperunaerä on lajikkeeltaan oikein nimettyä ja lajikeaitoa sekä että se täyttää kysymyksessä olevalle siemenperunaluokalle tässä asetuksessa säädetyt tuotanto- ja laatuvaatimukset;

5) virallisilla toimenpiteillä Ruokaviraston suorittamia tämän asetuksen edellyttämiä tehtäviä ja toimenpiteitä, valtuutetun tarkastajan suorittamia tässä asetuksessa tarkoitettuja toimenpiteitä sekä heitä avustamaan määrätyn henkilön suorittamia avustavia toimia;

6) pakkaamolla elinkeinonharjoittajaa, joka kunnostaa tai pakkaa siemenperunaa markkinoitavaksi.

3 §
Siemenluokat

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) esiperussiemenellä, unionin PBTC ja PB -luokkien siemenperunaa, joka täyttää 9 §:n ja liitteen 1, 2 ja 4 vaatimukset;

2) perussiemenellä, unionin S-, SE- ja E -luokkien siemenperunaa; joka

a) polveutuu esiperussiemenestä ja on tuotettu lajikeaitoutta ja kasvien terveyttä ylläpitävien, yleisesti hyväksyttyjen menetelmien mukaisesti;

b) on tarkoitettu pääasiassa perussiemenen tai sertifioidun siemenperunan luokkaan kuuluvan siemenperunan tuottamiseen;

c) täyttää liitteissä 1, 2 ja 3 perussiemenelle asetetut tuotanto- ja laatuvaatimukset; ja

d) on sertifioitu;

3) sertifioidulla siemenperunalla unionin A tai unionin B -luokkien siemenperunaa; joka:

a) polveutuu perussiemenestä ja on tuotettu lajikeaitoutta ja kasvien terveyttä ylläpitävien, yleisesti hyväksyttyjen menetelmien mukaisesti;

b) on tarkoitettu pääasiassa muuhun kuin siemenperunan tuotantoon;

c) täyttää sertifioidulle siemenperunalle liitteissä 1, 2 ja 3 asetetut tuotanto- ja laatuvaatimukset; ja

d) on sertifioitu.

4 §
Pakkaamon hyväksyntä

Siemenlain 13 §:ssä tarkoitettua pakkaamon hyväksyntää on haettava Ruokavirastolta kirjallisesti tai Ruokaviraston sähköisen asiointipalvelun kautta. Hyväksynnän uudistamista koskeva hakemus on tehtävä viimeistään kolme kuukautta ennen hyväksynnän voimassaoloajan päättymistä.

Hyväksynnän myöntämisen ehtona on, että seuraavat kohteet pakkaamon toiminnassa on järjestetty asianmukaisesti:

- siemenperunaerien pito erillään;

- edustavan näytteen ottaminen;

- siemenperunan viljely, jos pakkaamo myös itse tuottaa siemenperunaa;

- siemenperunan raakaerien hankinta ja vastaanotto;

- siemenperunan raakaerien varastointi ja merkitseminen;

- lajittelukirjanpito ja erien käytön kirjanpito;

- valmiiden erien muodostaminen ja merkitseminen;

- siemenperunaerien kunnostaminen;

- pakkaaminen;

- vakuustodistusten painaminen ja tulostaminen;

- vakuuskirjanpito;

- vakuustodistusten kiinnittäminen;

- valmiiden erien varastointi

- varastokirjanpito;

- lajittelujätteen käsittely;

- tarkastus- ja työskentelytilat;

- pakkaamon tilojen, laitteiden ja varastolaatikoiden pesu ja desinfiointi ennen uuden sadon vastaanottamista;

- muun perunan varastoinnissa huomioitavat vaatimukset; ja

- vaatimustenmukainen vaaka.

5 §
Pakkaamon valvonta

Ruokaviraston on suoritettava pakkaamoiden valvontaa tarkastamalla pakattujen siemenerien laatua ja pakkaamoiden kirjanpitoa sen varmistamiseksi, että myyntimäärät vastaavat tarkastettuja määriä.

6 §
Ilmoitusvelvollisuus

Siemenlain 14 §:ssä tarkoitettua toimijaa koskevasta ilmoituksesta on käytävä ilmi toimijan nimi sekä yhteyshenkilö, toimipaikka ja yhteystiedot sekä toiminnan luonne ja laajuus.

Toiminnan aloittamista koskeva ilmoitus on toimitettava Ruokavirastolle vähintään seitsemän päivää ennen toiminnan aloittamista kirjallisesti tai Ruokaviraston sähköisen asiointipalvelun kautta. Toiminnan lopettamista tai toiminnassa tapahtuvia olennaisia muutoksia koskeva ilmoitus on toimitettava viivytyksettä kirjallisesti tai Ruokaviraston sähköisen asiointipalvelun kautta.

7 §
Tiedosto

Siemenlain 15 §:ssä tarkoitetun toimijan tulee pitää ajan tasalla olevaa tiedostoa kaikista siemenperunan kauppaeristä. Tämä ei koske 25 kilogramman ja sitä pienemmissä pakkauksissa markkinoitavia siemenperunan kauppaeriä.

Tiedostoon on merkittävä kauppaeräkohtaisesti seuraavat tiedot:

1) kauppaerää myytäessä;

- myyjä;

- kauppaerän merkki;

- ensimmäisen ostajan nimi ja yhteystiedot;

- kauppaerän paino/myyty määrä; ja

- toimituspäivä:

2) kauppaerää ostettaessa;

- myyjä;

- kauppaerän merkki;

- kauppaerän paino/ostettu määrä; ja

- toimituspäivä.

Pakkaamon on lisäksi säilytettävä osana tiedostoa siemenperunan viljelystarkastuspäätökset, raakaerien vastaanottotiedot ja varastokirjanpito.

8 §
Siemenperunan varastointi ja pakkaaminen

Siemenperunaa saa varastoida, lajitella ja pakata vain sellaisessa pakkaamoyksiköissä, jonka koneilla ja laitteilla käsitellään vain virallisesti tarkastettua siemenperunaa ja sellaista muuta perunaa, jonka kantasiemen on vähintään sertifioitua. Edellytyksenä on, että näistä eristä virallisesti otetut näytteet on peruna-ankeroisen ja vaalean rengasmädän laboratoriotestauksessa todettu puhtaiksi.

9 §
Esiperussiemenperunoiden tuottaminen, sertifiointi ja markkinointi

Esiperussiemenperunoiden luokkiin kuuluvia siemenperunoita voidaan sertifioida ja markkinoida, jos ne on saatu emokasvista, joissa ei ole seuraavia kasvintuhoojia:

- Pectobacterium spp.;

- Dickeya spp.;

- Candidatus Liberibacter solanacearum;

- Candidatus Phytoplasma solani;

- perunan sukkulamukulaviroidi;

- perunan kierrelehtivirus;

- perunan A-virus;

- perunan M-virus;

- perunan S-virus;

- perunan X-virus; ja

- perunan Y-virus.

Käytettäessä mikrolisäysmenetelmiä on 1 momentin vaatimusten noudattaminen vahvistettava emokasvin virallisella testaamisella tai testaamalla virallisen valvonnan alaisena. Kloonivalintamenetelmiä käytettäessä on edellisten vaatimusten noudattaminen vahvistettava klooniaineiston virallisella testaamisella tai testaamalla virallisen valvonnan alaisuudessa.

Esiperussiemeniä voidaan pitää kaupan unionin PBTC ja PB -luokkiin kuuluvina liitteessä 4 vahvistettujen edellytysten mukaisesti. Edellytysten noudattaminen on valvottava virallisilla viljelystarkastuksilla ja tarvittaessa tarkastusta täydennetään lehdille tehtävillä virallisilla testeillä.

10 §
Sertifioitavat lajikkeet

Ruokavirasto saa sertifioida Suomessa markkinoitavaksi ainoastaan kansalliseen kasvilajikeluetteloon tai EU:n yleiseen lajikeluetteloon merkittyjen lajikkeiden siemenperunaeriä. Jos lajike on ainoastaan EU:n yleisessä lajikeluettelossa, on lajikkeen jalostajan tai edustajan ensimmäiseen päivään kesäkuuta mennessä esitettävä Ruokavirastolle lajikkeen lajikekuvaus.

Poiketen siitä mitä 1 momentissa säädetään, saa lajikeluettelosta poistetun lajikkeen siemeneriä sertifioida ja markkinoida kahden vuoden ajan lajikkeen hyväksymisen voimassaoloajan päättymisen jälkeen. Aika luetaan lajikeluettelon julkaisuvuoden kesäkuun 30 päivästä.

Poiketen siitä mitä 1 momentissa säädetään, voi Ruokavirasto lajikkeen omistajan tai edustajan pyynnöstä sertifioida lisäystarkoitusta varten siemenerän lajikkeesta, joka ei ole lajikeluettelossa. Tämä koskee myös jalostajan linja-aineistoa. Kyseessä olevasta lajikkeesta tai linja-aineistosta tulee olla vähintään alustava, viranomaisen laatima lajikekuvaus.

Ruokavirasto saa sertifioida muihin EU:n jäsenmaihin markkinoitavaksi vain EU:n yleiseen lajikeluetteloon merkittyjen lajikkeiden siemenperunaeriä.

11 §
Sertifioinnin edellyttämät tarkastukset

Sertifioinnin edellytyksenä on, että;

1) peruna-ankeroisnäytteet on tutkittu ennen viljelyksen perustamista eikä peruna-ankeroista ole havaittu;

2) esiperussiemenen, perussiemenen ja sertifioidun siemenen viljelys on tarkastettu hyväksyttyjen menetelmien mukaisesti ja liitteiden 1, 2 ja 4 edellytykset täyttyvät. Esiperussiemenen avomaan tuotannon ja perussiemenen viljelykset on tarkastettava kaksi kertaa kasvukauden aikana;

3) siemenperunaviljelyksen sadosta otetussa mukulanäytteestä on tarkastettu, että siemenperunaerä täyttää kysymyksessä olevalle siemenluokan liitteen 2 kohdassa B säädetyt vaatimukset ja, että siemenperunaerä ei ole vaalean rengasmädän tai tumman rengasmädän saastuttama;

4) valmiiksi kauppakunnostetusta siemenperunaerästä on tehty mukulanäytteen tarkastus. Erän tulee täyttää liitteen 3 vaatimukset. Vaatimus ei koske tapausta, jossa kauppaerä muodostetaan merkitsemällä osa valmiiksi sertifioidusta erästä polveutumiseltaan alempaan laatuluokkaan.

12 §
Markkinointi

Itämisen estävillä aineilla käsiteltyä siemenperunaa ei saa markkinoida siemenperunaksi.

13 §
Poikkeukset

Markkinoinniksi ei katsota tärkkelysperunan sopimustuotannossa tapahtuvaa siemenperunan tuotantorenkaiden siemenperunan lisäystä sertifioidusta siemenperunasta. Sopimustuottajien, jotka tuottavat siemenperunaa tärkkelysperunan viljelijöille, tulee käyttää vähintään unionin A luokan siemenperunaa. Viljelykset viljelystarkastetaan virallisesti ja niiden tulee täyttää tämän asetuksen liitteessä 1 unionin A-luokan siemenviljelykselle asetetut vaatimukset. Tuotannossa on liitteen 1 kohdasta 2 poiketen sallittua tuottaa siemenperunaa kaksi vuotta peräkkäin eikä viljeltävän lajikkeen tarvitse olla kumpanakin vuotena sama. Siemenperunaviljelykseltä on otettava maanäyte, josta tutkitaan peruna-ankeroinen ja sadosta on otettava näyte, josta tutkitaan vaalea rengasmätä eikä näitä kasvintuhoojia saa esiintyä.

Oman tilan siemenperunan lisäysaineistotuotanto ilman markkinointia on sallittua esiperus- ja perussiementuotannossa. Tällöin kantasiemenen tulee täyttää esiperus- tai perussiemenluokkien edellytykset ja oman siemenen tuotannolle tehdään vuosittain vähintään yksi viljelystarkastus ja viljelyksen on täytettävä liitteen 1 vaatimukset ja liitteen 2 kohdan A vaatimukset. Siemenperunaviljelykseltä on otettava maanäyte, josta tutkitaan peruna-ankeroinen ja sadosta on otettava mukulanäyte, josta tutkitaan vaalea rengasmätä eikä näitä kasvintuhoojia saa esiintyä. Kyseessä olevaa oman tilan siemenperunaa saa varastoida ja pakata 8 §:ssä tarkoitetuissa pakkaamoyksiköissä.

14 §
Siemenperunan lajittelukoko

Siemenperunan tulee olla lajiteltu siten, että se ei läpäise neliösilmukkaista seulaa, jonka silmukkakoko on 25 x 25 mm.

Jos mukulakoko on yli 35 mm, tulee lajittelun olla sellainen, että suurimman ja pienimmän mukulakoon ero on viidellä jaollinen luku.

Samassa siemenperunaerässä saa mukuloiden koon ero olla enintään 25 mm. Alisuuria mukuloita saa olla enintään kolme painoprosenttia ja ylisuuria mukuloita samoin enintään kolme painoprosenttia.

Unionin PBTC ja unionin PB-luokkien siemenperunaan ei sovelleta lajittelukokoa koskevaa vaatimusta.

15 §
Sertifioidun siemenperunan myyntipakkauksen sulkeminen

Myyntipakkaukset on suljettava ja sinetöitävä Ruokaviraston antamalla käyttämättömällä vakuustodistuksella tai sinetillä. Pakkaukset on suljettava siten, ettei pakkausta voi avata särkemättä tai jättämättä jälkiä vakuustodistukseen tai sinettiin.

Ruokavirasto voi sallia suoraan lopulliselle käyttäjälle toimitettavan siemenperunaerän myynnin. Myynti tapahtuu Ruokaviraston valvonnassa ja sen antamien ohjeiden mukaan. Erän mukaan liitetään vakuustodistus.

16 §
Sertifioidun siemenperunan merkitseminen

Siemenperunat pakataan uusiin pakkauksiin, joiden ulkopuolelle on virallisen valvonnan alaisena kiinnitettävä käyttämätön vakuustodistus, joka sisältää liitteessä 5 mainitut tiedot vähintään yhdellä unionin virallisella kielellä.

Vakuustodistuksen värit ovat seuraavat:

- esiperussiemenellä valkoinen, jossa on violetti lävistäjä;

- perussiemenellä valkoinen; sekä

- sertifioidulla siemenperunalla sininen.

Enintään 10 kilogramman pienpakkauksissa voidaan käyttää toimittajan vakuustodistusta.

Toimittajan vakuustodistuksessa tulee olla liitteessä 5 mainitut tiedot vähintään yhdellä unionin virallisella kielellä. Lisäksi tulee olla merkintä "Saa markkinoida ainoastaan Suomessa".

Geneettisesti muunnetun lajikkeen siemenperunaa sisältävän erän osalta on vakuustodistuksessa tai toimittajan vakuustodistuksessa sekä pakkauksessa tai pakkauksen sisällä ilmoitettava, että lajiketta on muunnettu geneettisesti.

Vakuustodistuksessa tai toimittajan vakuustodistuksessa sekä pakkauksessa tai pakkauksen sisällä tulee olla maininta siemenperunan mahdollisesta kemiallisesta käsittelystä.

Edellä 10 §:n 3 momentissa tarkoitetun lajikkeen lisäystarkoitusta varten sertifioidun siemenperunaerän tarkastus- ja vakuustodistukseen on merkittävä: "Ainoastaan lajikkeen siemenperunan lisäystuotantoon. Ei markkinoitavaksi."

Luonnonmukaisena siemenperunana markkinoitavan siemenperunan vakuustodistukseen tai toimittajan vakuustodistukseen tulee liitteen 5 tietojen lisäksi merkintä: " Luonnonmukaisesti tuotettu siemenperuna".

17 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä toukokuuta 2020.

Tällä asetuksella kumotaan maa- ja metsätalousministeriön asetus siemenperunan kaupasta (3/15).

Neuvoston direktiivi 2002/56/EY (32002L0056); EYVL N:o L 193, 20.7.2002, s. 60
Komission täytäntöönpanodirektiivi 2013/63/EU;(32013L0063); EUVL N:o L 341, 18.12.2013, s 52
Komission täytäntöönpanodirektiivi 2014/20/EU (32014L0020); EUVL N:o L 38, 7.2.2014, s. 32
Komission täytäntöönpanodirektiivi 2014/21/EU (32014L0021); EUVL N:o L 38, 7.2.2014, s. 39
Komission täytäntöönpanodirektiivi 2016/317/EU (32016L0317); EUVL N:o L 60, 5.3.2016, s.72
Komission täytäntöönpanodirektiivi 2020/177/EU (32020L0177); EUVL N:o L 41, 13.2.2020, s. 1

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2020

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Erityisasiantuntija
Kati Lassi

Liite 1

VILJELY-JA ESIKASVIRAJOITUKSET, KARANTEENITUHOOJAT, VIROOSIT JA SUKUPOLVIEN ENIMMÄISMÄÄRÄT

1. Viljelyrajoitukset

Esiperus- tai perussiementä tuottavalla viljelmällä ei saa tuottaa muuta perunaa kuin virallisesti tarkastettua siemenperunaa tai 13 §:n 2 momentissa mainittua oman tilan siemenperunan lisäysaineistoa ilman markkinointia.

Viljelmällä, jolla tuotetaan sertifioidun luokan siemenperunaa, saa tuottaa muuta perunaa samanaikaisesti sertifioitavan siemenperunan kanssa vain sillä edellytyksellä, että muut perunaviljelykset on perustettu vähintään sertifioidulla siemenperunalla.

2. Esikasvirajoitukset

Siemenperunaviljelystä, jolla tuotetaan siemenperunaa, ei saa sijoittaa lohkolle, missä perunaa on viljelty, varastoitu tai käsitelty, ellei tästä ole kulunut vähintään kaksi vuotta. Kuitenkin niin, että sertifioitujen siemenluokkien Ruokaviraston ylläpitämän lajikelistan mukaisia tärkkelysperunalajikkeita saa viljellä enintään kaksi vuotta peräkkäin. Lajikkeen tulee olla molempina vuosina sama. Tämän jälkeen on lohkon oltava muussa kuin perunantuotannossa kaksi vuotta.

3. Karanteenituhoojat

Kasvuston ja siemenperunoiden tulee olla käytännössä vapaat kaikista tuhoojista, jotka vähentävät siementen käyttökelpoisuutta ja laatua.

Kasvuston ja siemenperunoiden on noudatettava unionikaranteenituhoojia, suoja-aluekaranteenituhoojia ja säänneltyjä muita kuin unionikaranteenituhoojia koskevia asetuksen (EU) 2016/2031 nojalla hyväksytyissä täytäntöönpanosäädöksissä säädettyjä vaatimuksia sekä kyseisen asetuksen 30 artiklan 1 kohdan nojalla hyväksyttyjä toimenpiteitä.

Siemenperunoiden on täytettävä liitteissä 2, 3 ja 4 esitetyt säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymistä tai niiden aiheuttamia tauteja ja oireita koskevat vaatimukset.

4. Maalevintäiset viroosit

Esiperussiemenessä ja perussiemenessä ei saa esiintyä maltokaariviroosin silmämääräisesti näkyviä oireita.

5. Sukupolvien enimmäismäärät

Esiperussiemenluokkien (unionin PB) ja perussiemenluokkien (unionin S, SE ja E) sukupolvien määrä on enintään neljä. Esiperussiemenluokkien ja perussiemenluokkien sukupolvien määrä on yhteensä enintään seitsemän. Sertifioitujen siemenperunoiden sukupolvien enimmäislukumäärä on kaksi.

Unionin S-luokan sukupolvien lukumäärä, mukaan lukien esiperussiemenen (PB) ja perussiemenen peltosukupolvet, rajoitetaan viiteen. Unionin SE-luokan sukupolvien lukumäärä, mukaan lukien esiperussiemenen (PB) ja perussiemenen peltosukupolvet, rajoitetaan kuuteen. Unionin E-luokan sukupolvien lukumäärä, mukaan lukien esiperussiemenen (PB) ja perussiemenen peltosukupolvet, rajoitetaan seitsemään.

Mikäli sukupolvea ei ole mainittu virallisessa vakuustodistuksessa eikä se ole sertifiointiviranomaisen tiedossa, siemenperunoiden katsotaan kuuluvan alimpaan sukupolveen, joka on sallittu kyseisessä luokassa. Tuotannossa sukupolviketjussa voi siirtyä vain alaspäin.

Liite 2

A. SIEMENPERUNAVILJELYKSEN KASVUSTOA KOSKEVAT LAATUVAATIMUKSET VILJELYSTARKASTUKSESSA

1. Aitous

Esiperussiemen Perussiemen Sertifioitu siemenperuna
Unionin PBTC Unionin PB Unionin S Unionin SE Unionin E Unionin A Unionin B
Aitous vähintään % 100 99,99 99,9 * 99,9 * 99,9 * 99,8 ** 99,5 **

*) ensimmäisen jälkeläissukupolven kasveissa saa lajikkeesta poikkeavien ja vieraita lajikkeita edustavien kasvien kappaleprosentti olla enintään 0,25.

**) ensimmäisen jälkeläissukupolven kasveissa saa lajikkeesta poikkeavien ja vieraita lajikkeita edustavien kasvien kappaleprosentti olla enintään 0,5.

2. Siemenperunoiden on täytettävä säänneltyjen muiden kuin unioninkaranteenituhoojien esiintymistä tai niiden aiheuttamia tauteja koskevat vaatimukset seuraavan taulukon mukaisesti:

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet Kynnysarvo perussiemenperunoiden kasvavissa kasveissa Kynnysarvo sertifioitujen siemenperunoiden kasvavissa kasveissa
Unionin S Unionin SE Unionin E Unionin A Unionin B
Tyvimätä(Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG];Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG]) 0,1 % 0,5 % 1,0 % 2,0 % 4,0 %
Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Candidatus Phytoplasma solaniQuaglino et al. [PHYPSO] 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Virusten aiheuttamat mosaiikkimaiset oireet ja perunan kierrelehtiviruksen [PLRV00] aiheuttamat oireet 0,2 % 0,5 % 0,8 % 2,0 % 6,0 %
Perunan sukkulamukulaviroidi [PSTVD0] 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Virustartunnan oireita 1,0 % 2,0 % 4,0 % 8,0 % 10,0%

B. SIEMENPERUNAN MUKULASADON LABORATORIOTUTKIMUKSESSA VIRUSTAUTEJA SAA ESIINTYÄ ENINTÄÄN (%)

Virus Esiperussiemen Unionin Unionin PBTC PB Perussiemen
Unionin S Unionin SE Unionin E
Y 0 0 1 1 2

A, X, S, M ja PLRV virussaastunta testataan siemenerän kanta-aineistosta polveutuvasta lisäysaineistosta sen tullessa ensimmäisen kerran virallisen tarkastuksen piiriin. Esiintymä saa tällöin olla enintään 0 prosenttia kutakin virusta.

Liite 3

SIEMENPERUNAN LAATUVAATIMUKSET MUKULANÄYTTEEN TARKASTUKSESSA

Siemenperunoille sallitaan seuraavat epäpuhtauksien, vikojen ja säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien tai niiden aiheuttamien oireiden toleranssit:

1) Maata ja vieraita aineita sallitaan sertifioidulla siemenperunalla (unionin A ja B-luokat) enintään 2,0 painoprosenttia. Perussiemenperunoiden osalta (Unionin S, SE ja E–luokat) maata ja vieraita aineita sallitaan enintään 1,0 painoprosenttia.

2) Kuiva- ja märkämätää, jos niitä ei ole aiheuttanut Synchytrium endobioticum, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus tai Ralstonia solanacearum,saa olla yhteensä enintään 0,5 painoprosenttia, josta märkämätää 0,2 prosenttia.

3) Ulkoisia vikoja (esimerkiksi epämuodostuneet ja vahingoittuneet mukulat), saa olla enintään 3,0 painoprosenttia.

4) Perunarupea (ruven peittämä alue yli 1/3 mukulan pinnasta) saa olla enintään 5,0 painoprosenttia.

5) Liiallisen kuivettumisen tai harmaahilseen aiheuttaman kuivettumisen vuoksi nahistuneita mukuloita saa olla enintään 1,0 painoprosenttia.

6) Siemenperunaerien on täytettävä säänneltyjä muita kuin unioninkaranteenituhoojia tai niiden aiheuttamia oireita koskevat vaatimukset seuraavan taulukon mukaisesti:

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet Säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen kynnysarvo perussiemenperunoissa prosenttina painosta Säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen kynnysarvo sertifioiduissa siemenperunoissa prosenttina painosta
Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] 0 % 0 %
Ditylenchus destructorThorne [DITYDE] 0 % 0 %
Perunaseittiä yli 10 prosentissa mukuloiden pinta-alasta, aiheuttajana Thanatephorus cucumeris(A.B. Frank) Donk [RHIZSO] 5,0 % 5,0 %
Kuorirokkoa yli 10 prosentissa mukuloiden pinta-alasta, aiheuttajanaSpongospora subterranea(Wallr.) Lagerh. [SPONSU] 3,0 % 3,0 %

2-6 kohdan toleranssit yhteensä: 6,0 painoprosenttia perussiemenperunoiden osalta (Unionin S, SE ja E–luokat) ja 8,0 painoprosenttia sertifioitujen siemenperunoiden osalta (unionin A ja B-luokat)

Liite 4

ESIPERUSSIEMENIÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

1) Unionin PBTC-luokan siemenperunoita koskevat edellytykset:

a) siemenperunoita koskevat edellytykset:

  i.  kasvustoissa ei saa esiintyä lajikkeesta poikkeavia kasveja tai vieraita lajikkeita edustavia kasveja;

   ii.  kasvit, mukaan luettuna mukulat, on tuotettu mikrolisäyksellä;

    iii.  kasvit, mukaan luettuna mukulat, on tuotettu suojatussa tilassa ja kasvualustalla, joka on vapaa tuhoojista;

   iv.  mukuloita saa tuottaa vain yhden sukupolven;

  v.  kasvien on noudatettava säänneltyjen muiden kuin unioninkaranteenituhoojien esiintymistä tai niiden aiheuttamia oireita koskevia, seuraavassa taulukossa vahvistettuja kynnysarvoja:

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet Säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen kynnysarvo unionin PBTC-luokkaan kuuluvien esiperussiemenperunoiden kasveissa
Tyvimätä (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG]) 0 %
Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] 0 %
Candidatus Phytoplasma solaniQuaglino et al. [PHYPSO] 0 %
Virusten aiheuttamat mosaiikkimaiset oireet ja perunan kierrelehtiviruksen [PLRV00] aiheuttamat oireet 0 %
Perunan sukkulamukulaviroidi [PSTVD0] 0 %
Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet Säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen kynnysarvo unionin PBTC-luokkaan kuuluvien esiperussiemenperunoiden kasveissa
Virustartunnan oireet 0 %

b) Unionin PBTC-luokan eriä koskevat edellytykset:

  i.  niissä ei saa olla mädän saastuttamia siemenperunoita;

   ii.  niissä ei saa olla perunaruven saastuttamia siemenperunoita;

    iii.  niissä ei saa olla kuivettumisen vuoksi liiallisesti nahistuneita siemenperunoita;

   iv.  niissä ei saa olla siemenperunoita, joissa on ulkoisia vikoja, mukaan luettuna epämuodostuneet tai vahingoittuneet mukulat;

  v.  esiperussiemenperunoiden erien on noudatettava säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymistä tai niiden aiheuttamia oireita koskevia seuraavassa taulukossa vahvistettuja kynnysarvoja:

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet Säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen kynnysarvo unionin PBTC-luokkaan kuuluvien esiperussiemenperunoiden erissä prosenttina painosta
Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] 0 %
Ditylenchus destructorThorne [DITYDE] 0 %
Perunaseitti, jonka on aiheuttanut Thanatephorus cucumeris(A.B. Frank) Donk [RHIZSO] 0 %
Kuorirokko, jonka on aiheuttanutSpongospora subterranea(Wallr.) Lagerh. [SPONSU] 0 %

2) Unionin PB-luokan esiperussiemenperunoita koskevat edellytykset:

a) siemenperunoita koskevat edellytykset:

  i.  lajikkeesta poikkeavien kasvien ja vieraita lajikkeita edustavien kasvien lukumäärä yhteensä saa olla enintään 0,01 prosenttia:

   ii.  kasvien on noudatettava säänneltyjen muiden kuin unioninkaranteenituhoojien esiintymistä tai niiden aiheuttamia oireita koskevia, seuraavassa taulukossa vahvistettuja kynnysarvoja:

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet Säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen kynnysarvo unionin PB-luokkaan kuuluvien esiperussiemenperunoiden kasveissa
Tyvimätä (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG]) 0 %
Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] 0 %
Candidatus Phytoplasma solaniQuaglino et al. [PHYPSO] 0 %
Virusten aiheuttamat mosaiikkimaiset oireet ja perunan kierrelehtiviruksen [PLRV00] aiheuttamat oireet 0,1 %
Perunan sukkulamukulaviroidi [PSTVD0] 0 %
Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet Säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen kynnysarvo unionin PB-luokkaan kuuluvien esiperussiemenperunoiden ensimmäisessä sukupolvessa
Virustartunnan oireet 0,5 %

b) erissä sallittavat toleranssit seuraavien epäpuhtauksien, vikojen ja tautien osalta:

  i.  sellaisia siemenperunoita, joissa esiintyy mätää, lukuun ottamatta vaaleaa tai tummaa rengasmätää, saa olla enintään 0,2 prosenttia painosta;

   ii.  sellaisia siemenperunoita, joissa on perunarupea yli kolmanneksen niiden pinta-alasta, saa olla enintään 5,0 prosenttia painosta;

    iii.  liiallisen kuivettumisen, tai harmaahilseen aiheuttaman kuivettumisen vuoksi nahistuneita mukuloita saa olla enintään 0,5 prosenttia painosta;

   iv.  sellaisia siemenperunoita, joissa on ulkoisia vikoja, mukaan luettuna epämuodostuneet tai vahingoittuneet mukulat, saa olla enintään 3,0 prosenttia painosta.

  v.  maata ja vierasaineita saa olla enintään 1,0 prosenttia painosta;

   vi.  esiperussiemenperunoiden erien on noudatettava säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymistä tai niiden aiheuttamia oireita koskevia, seuraavassa taulukossa vahvistettuja kynnysarvoja:

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet Säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen kynnysarvo unionin PB-luokkaan kuuluvien esiperus-siemenperunoiden erissä prosenttina painosta
Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] 0 %
Ditylenchus destructorThorne [DITYDE] 0 %
Perunaseittiä yli 10 prosentissa mukuloiden pinta-alasta, aiheuttajana Thanatephorus cucumeris(A.B. Frank) Donk [RHIZSO] 1,0 %
Kuorirokkoa yli 10 prosentissa mukuloiden pinta-alasta, aiheuttajanaSpongospora subterranea(Wallr.) Lagerh. [SPONSU] 1,0 %

 vii.  sellaisten siemenperunoiden kokonaisosuus, jotka kuuluvat edellä i-iv ja vi alakohdassa tarkoitettujen toleranssien piiriin, saa olla enintään 6,0 prosenttia painosta.

Liite 5

VAKUUSTODISTUKSESSA JA EU:n KASVIPASSISSA ILMOITETTAVAT TIEDOT

Vakuustodistuksen vähimmäiskoko on 110 X 67 mm.

Ruokavirasto myöntää vakuustodistuksen ja siihen yhdistetyn kasvipassin hyväksytysti tuotetulle ja tarkastuksissa hyväksytylle siemenperunalle.

Kaikkien vakuustodistuksien ja kasvipassien tulee sisältää seuraavat merkinnät:

- ’Kasvipassi-SUOJA-ALUE / Plant Passport – PZ’

- ’Beet necrotic yellow vein virus tai BNYVV0 (Rizomanian suoja-alue)’

PERUSSIEMEN JA SERTIFIOITU SIEMENPERUNA

 1) "Euroopan yhteisön määräysten mukaisesti sertifioitua siemenperunaa;

 2) Ruokavirasto, Suomi;

 3) Virallinen sarjanumero;

 4) Kauppaerän numero;

 5) Sulkemiskuukausi ja –vuosi;

 6) Laji;

 7) Lajike;

 8) Tuotantomaa;

 9) Siemenperunaluokka ja tarvittaessa siemensukupolvi;

10) Siemenperunan koko, mm;

11) Pakkauksen nettopaino;

12) Kasvinsuojelurekisterin numero.

Suomessa tuotetun siemenperunan vakuustodistukseen voidaan sisällyttää myös muita tietoja, kuten pakkaaja tai siemenmukulan keskimääräinen paino.

Perussiemenen vakuustodistuksen väri on valkoinen ja sertifioidun siemenperunan sininen

ESIPERUSSIEMEN

 1) "Euroopan yhteisön määräysten mukaisesti sertifioitua siemenperunaa”;

 2) Ruokavirasto, Suomi;

 3) Kauppaerän numero;

 4) Sulkemiskuukausi ja –vuosi;

 5) Laji ja lajike;

 6) Tuotantomaa;

 7) Siemenperunaluokka ja tarvittaessa siemensukupolvi;

 8) Kasvinsuojelurekisterin numero.

Suomessa tuotetun esiperussiemenen vakuustodistuksessa voidaan ilmoittaa muitakin tietoja kuten pakkaaja tai pakkauksen koko.

Esiperussiemenen vakuustodistuksen väri on valkoinen, jossa on violetti lävistäjä.

TOIMITTAJAN VAKUUSTODISTUS

 1) "Toimittajan vakuustodistus"/EU:n kasvipassi;

 2) Kauppaerän numero;

 3) Toimittajan nimi;

 4) Sulkemiskuukausi ja –vuosi;

 5) Laji;

 6) Lajike;

 7) Tuotantomaa;

 8) Siemenperunaluokka;

 9) Siemenperunan koko, mm;

10) Pakkauksen nettopaino;

11) Kasvinsuojelurekisterin numero.

Lisäksi merkintä: ”Saa markkinoida ainoastaan Suomessa”.

Toimittajan vakuustodistukseen voidaan sisällyttää myös muita tietoja. Toimittajan vakuustodistuksen väri on sama kuin kyseistä siemenperunaluokkaa vastaavan virallisen vakuustodistuksen väri. Toimittajan vakuustodistuksessa ei saa olla viranomaiseen viittaavia merkintöjä, jotka aiheuttavat sekaantumisvaaran viralliseen vakuustodistukseen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.