369/2020

Helsingissä 14 päivänä toukokuuta 2020

Valtioneuvoston asetus kalatalousalan yrityksille taloudellisen tilanteen heikentymisen perusteella myönnettävästä avustuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään kalatalousalan yrityksille tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen perusteella myönnettävästä avustuksesta.

2 §
Avustuksen tarkoitus

Avustuksen tarkoituksena on kalatalousalan yritysten maksuvalmiuden turvaaminen covid-19-epidemiasta johtuvien merkittävien markkina- ja tuotantohäiriöiden aiheuttaman taloudellisen tilanteen heikentymisen takia.

3 §
Avustusta koskevat Euroopan unionin säännökset

Avustus myönnetään valtiontukien tilapäisistä puitteista valtiontukitoimenpiteille talouden tukemiseksi tämänhetkisessä covid-19-epidemiassa annetun komission tiedonannon C(2020) 1863 mukaisena väliaikaisena valtiontukena.

4 §
Valtionapuviranomaiset

Valtionapuviranomaisena toimivat Varsinais-Suomen, Pohjois-Savon ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus.

Kehittämis- ja hallintokeskus maksaa tämän asetuksen nojalla tehtyjen päätösten mukaiset avustukset ja päättää avustusten takaisinperinnästä. Varsinais-Suomen, Pohjois-Savon ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset hoitavat muut valtionapuviranomaisen tehtävät.

5 §
Avustuskelpoinen toiminta ja hyväksyttävät kustannukset

Avustusta voidaan myöntää yritystoiminnan jatkumisen turvaaviin välttämättömiksi arvioituihin menoihin yleisavustuksena aikaisintaan 19 päivänä maaliskuuta 2020 alkaneelle enintään kuuden kuukauden pituiselle ajanjaksolle. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat:

1) ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvat menot;

2) palkka- ja henkilöstökulut;

3) vuokrakulut ja kiinteistökulut;

4) muut kuin 1–3 kohdassa tarkoitetut yritystoiminnan jatkumisen turvaavat välttämättömiksi arvioidut menot.

Tämän asetuksen nojalla myönnettävää avustusta ei saa käyttää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen kalastus- ja vesiviljelyalalla annetun komission asetuksen (EU) N:o 717/2014 1 artiklan 1 kohdassa lueteltuihin käyttötarkoituksiin.

6 §
Hakemuksen sisältö

Hakemuksessa ja sen liitteissä on oltava:

1) hakijan nimi, yhteystiedot ja kotipaikka sekä yrityksen toimiala, koko ja yritys- ja yhteisötunnus;

2) yrityksen selvitys taloudellisesta tilanteestaan ennen covid-19-epidemiaa;

3) selvitys yrityksen taloudellisen tilanteen heikentymisestä sekä suunnitelma talouden vakauttamisesta ja sen vaatimasta rahoituksesta;

4) yrityksen hakema tai saama muu julkinen tuki covid-19-epidemian vaikutuksiin sopeutumiseksi;

5) selvitys yrityksen muun kuin kalatalouden yritystoiminnan tuloista siten, että ne ovat erotettavissa kalatalouden yritystoiminnan tuloista; sekä

6) tiedot yrityksen kahdelta edelliseltä tilikaudelta.

Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa lomakkeen, jolla avustusta haetaan.

7 §
Avustuksen saajat ja myöntämisen edellytykset

Avustusta voidaan myöntää kalastuslain (379/2015) 88 §:ssä tarkoitetuille ryhmään I kuuluville kaupallisille kalastajille sekä kalankasvatusta, kalan jalostusta tai kalan tukku- tai vähittäiskauppaa harjoittaville yrityksille. Avustusta voidaan lisäksi myöntää ammattikalastuksesta annetun Ahvenmaan maakunta-asetuksen (Ålands författningssamling 1995:44) 3 §:ssä tarkoitetuille varsinaisille ammattikalastajille.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että yrityksen taloudellinen tilanne on merkittävästi heikentynyt covid-19-epidemian takia 31 päivän joulukuuta 2019 jälkeen, mutta yrityksellä on kannattavan liiketoiminnan edellytykset.

8 §
Avustuksen määrä ja siihen liittyvä harkinta

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus arvioi covid-19-epidemian aiheuttaman taloudellisen sopeuttamistarpeen edellyttämän avustuksen suuruuden. Arvioinnissa otetaan huomioon hakijan esittämä selvitys sen tarvitseman taloudellisen tuen määrästä ja käyttötarkoituksesta sekä yrityksen liiketoiminnasta. Avustuksen määrän tulee olla kohtuullisessa suhteessa yrityksen kokoon ja liikevaihtoon.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi ottaa huomioon taloudellisen sopeuttamistarpeen suuruuden arvioinnissa Luonnonvarakeskuksen tuottaman tiedon kalatalouden yritysten taloudellisista tiedoista ja kustannusrakenteista.

Avustuksen määrä on enintään 80 prosenttia elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen arvioimasta välttämättömästä taloudellisesta sopeuttamistarpeesta.

Myönnettävän avustuksen vähimmäismäärä on 3 000 euroa ja enimmäismäärä on 10 000 euroa.

Avustuksen määrän harkinnassa tulee ottaa huomioon yrityksen muut covid-19-epidemian hallintaan mahdollisesti saamat avustukset.

9 §
Avustuksen maksaminen

Avustus maksetaan yhdessä erässä ennakkona.

10 §
Selvitys avustuksen käytöstä

Avustuksen saajan on toimitettava avustuksen myöntäneelle elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle selvitys avustuksen käytöstä ja yritystoiminnan jatkumisesta avustuspäätöksessä viimeistään määrättynä päivänä.

Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa lomakkeen, jolla selvitys tehdään.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä toukokuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2020.

Helsingissä 14 päivänä toukokuuta 2020

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies
Timo Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.