199/2020

Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2020

Valtioneuvoston asetus yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n ja valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) 7 c §:n 1 momentin, sellaisena kuin niistä on valtion talousarviosta annetun lain 7 c §:n 1 momentti laissa 689/2001, nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan valtionavustuksen myöntämiseen kunnille kustannuksiin, jotka aiheutuvat COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi yksinyrittäjille myönnettävästä avustuksesta.

2 §
Yksinyrittäjä

Tässä asetuksessa tarkoitetaan yksinyrittäjällä toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta riippumatta, yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoimista yrittäjää, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa ja jolla on yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutusnumero) tai joka voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen.

3 §
Valtionavustuksen tarkoitus

Valtionavustuksen tarkoituksena on kattaa kustannukset, jotka kunnille aiheutuvat COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi yksinyrittäjille myönnettävästä avustuksesta.

Avustusta ei voi käyttää muihin tarkoituksiin.

4 §
Valtionavustusmuoto

Valtionavustus myönnetään valtion talousarvioon varatun määrärahan puitteissa valtionavustuslain (688/2001) 5 §:n 2 momentin mukaisena erityisavustuksena kunnalle käytettäväksi valtionavustuslain 7 §:n 3 momentin mukaisesti kokonaan yksinyrittäjille myönnettävistä avustuksista aiheutuviin kustannuksiin.

5 §
Avustuksen edellytykset

Valtionavustusta saa käyttää yksinyrittäjien taloudellisen toiminnan vakauttamiseen edellyttäen, että

1) kunta tekee avustusta koskevan sopimuksen valtionavustuslain 7 §:n 3 kohdan mukaisesti avustuksen vastaanottavan yksinyrittäjän kanssa;

2) yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet COVID-19 -epidemian takia 16 maaliskuuta 2020 jälkeen;

3) yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan; ja

4) yksinyrittäjän saama avustus on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukainen.

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

6 §
Hyväksyttävät kustannukset

Valtionavustusta voidaan myöntää 16 päivän maaliskuuta ja 31 päivän elokuuta 2020 välillä kunnille yksinyrittäjien yritystoiminnan avustuksesta aiheutuneisiin kustannuksiin.

Hyväksyttäviä kustannuksia ovat kuntien myöntämät kiinteämääräiset 2 000 euron avustukset kutakin tukea hakenutta yksinyrittäjää kohden.

7 §
Valtionapuviranomainen

Valtionapuviranomaisena toimii työ- ja elinkeinoministeriö.

8 §
Avustuksen haku työ- ja elinkeinoministeriöstä ja kuntakohtaisen määrärahanjaon periaatteet

Kunnat voivat hakea laskennallista osuuttaan valtionavustuksesta työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Määrärahajaon periaatteena on kunnassa 31 päivänä joulukuuta 2018 rekisteröityinä olevien yksinyrittäjien määrä (alle 1,5 henkilötyövuotta) kunnassa.

9 §
Selvitys valtionavustuksen käytöstä ja raportointi

Kuntien on toimitettava työ- ja elinkeinoministeriölle selvitys valtionavustuksen käytöstä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä huhtikuuta 2020 ja on voimassa 15 päivään lokakuuta 2020.

Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2020

Elinkeinoministeri
Mika Lintilä

Neuvotteleva virkamies
Anne Rothovius

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.