117/2020

Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2020

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (1373/2018) 9, 16 ja 29 § sekä 33 §:n 3 momentti seuraavasti:

9 §
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla valtionavustuslaissa (688/2001) tarkoitetut valtionapuviranomaisen tehtävät koskien vesiensuojelun tehostamisohjelmassa 2019–2023 tarkoitettuja avustuksia kaupunkivesien hallinnan ja haitallisten aineiden vähentämisen tutkimus- ja selvityshankkeisiin. Kehittämis- ja hallintokeskus hoitaa näiden avustusten maksamista, maksatuksen keskeyttämistä, takaisinperintää ja käytön valvontaa koskevat tehtävät siten kuin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain 3 a §:n 2 momentissa säädetään.

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät:

1) alueiden kehittämisestä annetussa laissa, rakennerahastolaissa sekä alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetussa laissa säädetyt välittävän toimielimen tehtävät;

2) yritystoiminnan tukemisesta annetussa laissa ja valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetuissa laeissa tarkoitetut tehtävät; sekä

3) julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 8 luvun 5 §:ssä tarkoitetut yritystoiminnan kehittämispalvelutehtävät.

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella vesihuollon tukemisesta annetun lain ja jätelain mukaiset sekä muut ympäristönhoito-, vesihuolto-, vesistö- ja jätehuoltotöiden toteuttamiseen liittyvät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät.

16 §
Toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen määrittäminen eräissä asioissa

Alueiden kehittämisestä annetussa laissa, rakennerahastolaissa sekä alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetussa laissa säädetyt välittävän toimielimen tehtävät, yritystoiminnan tukemisesta annetussa laissa ja valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetuissa laeissa säädetyt tehtävät hoidetaan Hämeen, Etelä-Savon, Keski-Suomen tai Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa sen mukaan, minkä keskuksen 6 §:n 2 momentissa, 9 §:n 2 momentissa, 11 §:n 2 momentissa ja 14 §:n 2 momentissa säädetyllä toimialueella hanke pääosin toteutetaan.

29 §
Kehittämis- ja hallintokeskuksen tietohallintopalvelujen tehtävät

Kehittämis- ja hallintokeskus hoitaa edellä 27 ja 28 §:ssä mainittujen tehtävien lisäksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen ja aluehallintovirastojen tietohallintopalveluja.

Tietohallintopalveluina kehittämis- ja hallintokeskus kehittää, tuottaa ja hankkii sähköisiä palveluja ja tietojärjestelmiä sekä hoitaa muita vastaavia sille säädettyjä ja määrättyjä tehtäviä.

33 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Henkilö, joka toimii työ- ja elinkeinotoimiston päällikkönä tämän asetuksen voimaan tullessa tai joka on suorittanut työvoimatoimiston johtajan virkaan pätevöittävän koulutuksen Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa ennen tämän asetuksen voimaantuloa, on 20 §:n 1 kohdassa säädettyjen kelpoisuusvaatimusten estämättä edelleen kelpoinen työ- ja elinkeinotoimiston johtajan virkaan.Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä maaliskuuta 2020.

Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2020

Työministeri
Tuula Haatainen

Neuvotteleva virkamies
Elina Isoksela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.