103/2020

Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 2020

Valtioneuvoston asetus biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä investointeihin vuosina 2016–2018 myönnettävästä valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä investointeihin vuosina 2016–2018 myönnettävästä valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (382/2016) nimike, 4 §:n 4 momentti, 12 §:n 1 kohta ja 26 §; sekä

lisätään asetukseen uusi 20 a §, seuraavasti:

Valtioneuvoston asetus biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä investointeihin vuosina 2016–2018 ja 2020–2022 myönnettävästä valtionavustuksesta

4 §
Tuettavat hankkeet

Tukea voidaan myöntää valtion talousarviossa osoitettujen varojen rajoissa vuoden 2022 loppuun saakka. Tuettavia toimenpiteitä valittaessa noudatetaan maa- ja metsäta-lousministeriön vahvistamia valintaperusteita.

12 §
Tuen ulkopuolelle jäävät kustannukset

Tukea ei myönnetä:

1) sellaisten hankintojen kustannuksiin, jotka on tehty hakijalta, hänen perheenjäseneltään, hakijan tai hänen perheenjäsentensä määräysvallassa olevalta yritykseltä tai hakijan yrityksen johtavassa asemassa olevalta henkilöltä taikka muutoin tuen kohteena olevan yrityksen kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 2 luvun 7 b §:ssä tarkoitettuun lähipiiriin kuuluvalta osapuolelta;


20 a §
Ohjausryhmä

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa ohjausryhmän, jonka tehtävänä on antaa 4 §:n 4 momentissa tarkoitettujen valintaperusteiden nojalla suosituksia valittaviksi hankkeiksi.

Ohjausryhmän jäseniksi voidaan kutsua julkisoikeudellisia ja muita tahoja.

26 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä toukokuuta 2016 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2024.


Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä maaliskuuta 2020.

Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä olleisiin hakemuksiin ja ennen tämän asetuksen voimaantuloa myönnettyyn tukeen sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 2020

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Hallitussihteeri
Sara Vänttinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.