97/2020

Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2020

Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2020

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) nojalla:

1 §
Ympäristösitoumus

Kunnat eivät vuonna 2020 ota vastaan uusia eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) 5 §:ssä tarkoitettuja ympäristösitoumuksia.

Vuonna 2020 voimassa olevaan ympäristösitoumukseen voidaan aktiiviviljelijän hakemuksesta hyväksyä korvauskelpoiseksi ja liittää ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (235/2015) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua peltoalaa enintään viisi hehtaaria. Jos sitoumuksen kohteena oleva peltoala on alle viisi hehtaaria, lisättävä peltoala voi olla enintään yksi hehtaari.

Vuonna 2015 ympäristösitoumuksen antanut aktiiviviljelijä voi jatkaa sitoumuksensa voimassaoloa vuodella 30 päivään huhtikuuta 2021 asti.

2 §
Ympäristösopimukset

Aktiiviviljelijä voi vuonna 2020 tehdä ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 27 §:ssä tarkoitetuista ympäristösopimuksista kosteikkojen hoitoa koskevan sopimuksen ja maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoa koskevan sopimuksen, jos kyseessä on sopimus, jonka:

1) sopimusalaa on koskenut toimenpiteiltään vastaava vuonna 2018 tai 2019 päättynyt tai vuonna 2020 päättyvä maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston päätöksen (760/1995) 10 §:ssä tai luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007–2013 annetun valtioneuvoston asetuksen (366/2007) 39 §:ssä tarkoitettu maatalouden ympäristötuen erityistukisopimus; tai

2) sopimusalalla on toteutettu eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain 9 §:ssä tarkoitettu ei-tuotannollinen investointi.

Eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain 5 §:n 5 momentissa tarkoitettu rekisteröity yhdistys voi vuonna 2020 tehdä 1 momentissa tarkoitetun kosteikkojen hoitoa koskevan sopimuksen ja maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoa koskevan sopimuksen. Vesilain (587/2011) 12 luvussa tarkoitettu vesioikeudellinen yhteisö voi tehdä 1 momentissa tarkoitetun kosteikkojen hoitoa koskevan sopimuksen.

Aktiiviviljelijä tai 2 momentissa tarkoitettu yhdistys tai yhteisö, jolla on ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 27 §:ssä tarkoitettu ympäristösopimus, jonka voimassaolo päättyy vuonna 2020, voi jatkaa ympäristösopimuksen voimassaoloa vuodella 30 päivään huhtikuuta 2021 asti.

Eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain 5 §:n 6 momentissa tarkoitettu alkuperäiskasvilajikkeen ylläpitäjä ja 7 momentissa tarkoitetut kasvi- ja eläingeenivarojen säilytyksestä vastaavat tahot voivat jatkaa vuonna 2020 päättyvän sopimuksen voimassaoloa vuodella 30 päivään huhtikuuta 2021 asti.

3 §
Luonnonmukaisen tuotannon ja luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumukset

Aktiiviviljelijä voi vuonna 2020 antaa eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain 8 §:ssä tarkoitetun luonnonmukaisen tuotannon sitoumuksen ja luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumuksen. Sitoumukseen voidaan aktiiviviljelijän hakemuksesta hyväksyä:

1) luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (237/2015) 4 §:ssä tarkoitettua peltoalaa;

2) ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua peltoalaa enintään viisi hehtaaria.

Vuonna 2020 voimassa olevaan luonnonmukaisen tuotannon sitoumukseen ja luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumukseen voidaan aktiiviviljelijän hakemuksesta liittää ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:ssä ja 5 §:n 1 momentissa tarkoitettuja peltoaloja enintään viisi hehtaaria. Jos sitoumuksen kohteena oleva peltoala on alle viisi hehtaaria, lisättävä peltoala voi olla enintään yksi hehtaari. Jos lisättävä ala on enimmäiskokoa suurempi, aktiiviviljelijä saa antaa uuden sitoumuksen.

Vuonna 2015 luonnonmukaisen tuotannon sitoumuksen tai luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumuksen antanut aktiiviviljelijä voi jatkaa sitoumuksensa voimassaoloa vuodella 30 päivään huhtikuuta 2021 asti.

4 §
Korvauskelpoinen ala luonnonhaittakorvausta haettaessa

Eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain 6 §:ssä tarkoitettua luonnonhaittakorvausta myönnettäessä korvauskelpoiseksi alaksi voidaan vuonna 2020 hyväksyä aktiiviviljelijän hakemuksesta:

1) luonnonhaittakorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (236/2015) 3 §:ssä tarkoitettu ala;

2) ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua peltoalaa enintään viisi hehtaaria.

5 §
Ei-tuotannollisia investointeja koskeva korvaus

Ei-tuotannollisia investointeja koskevaa korvausta ei voida vuonna 2020 myöntää uusiin kosteikkoinvestointeja eikä perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivausta ja aitaamista koskeviin hankkeisiin.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä maaliskuuta 2020.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013 (32013R1305); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 807/2014 (32014R0807); EUVL L 227, 31.7.2014, s. 1

Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2020

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.